Oier Gome­zen mili­tan­tzia poli­ti­koa azpi­ma­rra­tu eta pre­so erien aska­ta­su­na gal­de­gin dute Gas­tei­zen /​Des­ta­can la mili­tan­cia polí­ti­ca de Oier Gómez y exi­gen la liber­tad de lxs presxs enfermxs en Gasteiz

Gaur arratsal­dean Gas­tei­zen Amnis­tia­ren alde­ko eta erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko mugi­men­duak pre­so gai­xoen alde­ko eta Oier Gome­zen oroi­me­nean mani­fes­ta­zioa buru­tu du. Hemen ira­ku­rri­ta­ko agiria:

Arratsal­de on guztioi!

Has­te­ko, Oier Gome­zen seni­de eta lagun guz­tiei gure dolu­mi­nik sen­ti­ko­rre­nak hela­ra­zi nahi diz­kie­gu. Ani­mo eta besar­ka­da bat! Gogoan zai­tu­gu Oier!

Gaur Oier Gomez gogo­ra­tu eta espetxe­ra­tu­ta jarraitzen duten 21 pre­so poli­ti­ko gai­xoak askatzea alda­rri­katze­ko mobi­li­za­tu gara. His­to­ri­ko­ki, Espai­nia­ko eta Fran­tzia­ko Esta­tuek pre­so poli­ti­koen osa­su­na era­bi­li dute Eus­kal Herria­ren aska­pen borro­ka bal­din­tzatze­ko, eta orain­dik ere horre­tan jarraitzen dute. Pre­so hauek askatze­ko bal­din­tzen pro­po­sa­me­nak ez bai­ti­ra medi­kun­tza arra­zoie­tan oina­rritzen, arra­zoi poli­ti­koe­tan bai­zik: “Damu­tu zai­tez eta zure irtee­ra erraz­tu­ko dugu. Damu­tu zai­tez ala hil”.

Oie­rrek ez zuen inoiz etsi. Xan­taien gai­ne­tik bere kon­bik­zioe­tan duin man­ten­du zen eta bere mili­tan­tzia poli­ti­koaz harro eta burua ten­te joan da. Herri pre­sioa­ri esker, 2017an, Fran­tzian eza­rri­ta­ko zigo­rra eten eta Baio­nan bizi ahal izan zuen piratzen zuen gai­xo­ta­su­na bal­din­tza hobea­goe­tan arta­tu ahal zie­zaio­ten. Bai­na gai­xo­ta­sun larri eta sen­dae­zi­na pai­ra­tu­ta ere, ezin izan zuen Gas­tei­ze­ra itzu­li azken egu­nak bere fami­lia eta lagu­nen­gan­dik hur­bil pasa­tu ahal iza­te­ko. Bai Fran­tzia­ko Esta­tuak zein Espai­nia­koak eta Por­tu­ga­le­koak ere hur­bi­le­tik zela­tatzen zuten, badaez­pa­da one­ra egi­ten bazuen, berriz ere giltzaperatzeko.

Oie­rrek ezin izan du eta gai­non­tze­ko pre­so poli­ti­koek ere ezin­go dute aske irten amnis­tia osoa­ren alde inda­rrak batzen ez badi­tu­gu. Oso hel­bu­ru zai­la badi­ru­di ere, bidean aur­kitzen ditu­gun ozto­po­ak aur­ki­tu­ta ere, horren alde borro­ka egin ezean ezin­go dugu lor­tu. Anto­latze­ko eta aska­ta­sun kolek­ti­boa­ren alde dena ema­tea era­ba­ki zute­nen aska­ta­su­na alda­rri­katze­ko garaia da. Guda­riak dire­la­ko amnis­tia osoa!

Eta ezin gara hitzer­di­ka ibi­li gataz­ka poli­ti­ko baten ondo­rioen kon­pon­bi­dean. Edo mili­tan­te poli­ti­ko horiek borro­ka­ra lotu zire­ne­ko arra­zoiak kon­pon­tzen dira, edo gataz­ka beti­ko­tu­ko da, borro­kak jarrai­tu­ko du eta bai­ta ondo­rioak ere. Amnis­tia­rik gabe bake­rik ez!

Oier eza­gu­tu genue­non­tzat egun tris­teak dira hauek. Lagun eta kide bat joan zai­gu. Lagun eta kide han­di bat. Buruz, gor­putzez eta batez ere bihotzez han­dia zena! Bes­te askok beza­la, zeu­kan one­na eskai­ni zuen aska­ta­sun kolek­ti­bo baten mese­de­tan, gaz­te­ta­tik oso argi baitzeu­kan iraul­tza­ren par­te izan nahi zue­la. Eske­rrik asko zure esku­za­bal­ta­su­na­ga­tik Oier, beti­ra­ko geratzen zara gure bihotze­tan, bur­ki­de mai­tea! Agur eta ohore!

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *