Aza­roa­ren 24an ere, Amnis­tia osoa! /​Tam­bién el 24 de noviem­bre, ¡Amnis­tía total!

[EUS] Lehe­nen­go eta behin gure agu­rrik beroe­na, inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­ren alde­ko borro­kan jarraitze­ko Eus­kal Herri­ra itzu­li ezi­nik zabil­tza­ten kide guz­tion­tzat (pre­so, depor­ta­tu nahiz ihes­la­riak). Hor­tik aurre­ra, Eus­kal Nazio Aska­pe­ne­ra­ko Mugi­men­dua­ren hel­bu­ru his­to­ri­koei uko egin ez die­te­nen­ga­na eta borro­kan has­ten diren belau­nal­di berrien­ga­na zuzen­tzen gara batez ere. Jakin bada­ki­gu Eus­kal Herri­tik kan­po dau­den eus­kal erre­pre­sa­lia­tuek eta […]

Sin­di­ca­to de Estu­dian­te­sek Aza­roa­ren 14rako dei­tu­ri­ko Gre­ba­ren aurrean

Sin­di­ca­to de estu­dian­tes anto­la­kun­deak aza­roa­ren 14an egin duen ikas­le gre­ba oro­ko­rre­ra­ko deial­dia ez dugu ontzat har­tzen Ikas­le Aber­tza­leak anto­la­kun­dean, eta beraz ez babes­te­ko deia egi­ten die­gu ikas­leei, ondo­ren­go lerroe­tan azal­du­ko ditu­gun arra­zoiak dire­la eta. Sin­di­ca­to de Estu­dian­te­sek, zara­ta ate­ratzen saiatze­ko egi­ten duen bes­te aha­le­gin bat bes­te­rik ez dela uler­tzen dugu, dato­rren asteaz­ke­nean espai­niar esta­tuan zehar egin […]