2018ko Guda­ri Egu­na dela eta Ore­re­ta­ko 6 guda­rien seni­deek bida­li­ta­ko gutuna

2018ko Guda­ri Egu­nean, zera adie­ra­zi nahi genu­ke Peru, Gude, Rafa, Mikel, Arran­tza­le eta Egoitzen senideok:

Ore­re­tan ger­ta­tu diren azken eki­me­ne­kin etsi­ta, gure sami­na bule­goe­ta­tik hara­ta­go zabal­tzea era­ba­ki dugu. Irai­la­ren 15ean, gure herrian poli­zia baten seni­deen zau­riak ixte­ko egin zen ome­nal­diak era­bat asal­da­tu gai­tu. Gehia­go gai­ne­ra, azal­pe­nak bez­pe­ran, tele­fo­noz eta pren­tsak fil­tra­tu ondo­ren eman diz­ki­gu­te­nean. Lotsa­ga­rria, hain min­ga­rria ez balitz.

Batzuk, bide­la­gun izan omen ziren ber­tan, haien sami­nean… Aldiz,astebete beran­dua­go eta zen­bait egun lehe­na­go ezku­tuan eta isil­pean, Egoitzi, Rafa­ri, Gude­rie­taA­rran­tza­le­ri egin­da­ko eki­men xumee­tan, ordez­ka­ri horie­kez­ge­ni­tuen iku­si… Nekez eman ahal zaio esku­ra ira­ku­rri­ta­ko gutu­na ber­ta­ra­tu ez dena­ri… Guk antza, ez ditu­gu bide­la­gun gisa merezi!

Eta ahaz­tu gabe, bihoa­kio gure eske­rrik zin­tzoe­na urte haue­tan guz­tie­tan, bihotz- bihotzez, eki­men hauek anto­latze­ko esfor­tzua egin duen oro­ri, ez bai­ta gure nahia euren asmoa ezbaian jar­tzea, eta ziu­rre­nik erru­rik bate­re ez dute­nek har­tu bai­tu­te kol­pe­rik latzena.

Irai­la­ren 21ean ira­ku­rri­ta­ko gutun horren zen­tzu oro­ko­rra­re­kin, mati­zak matiz eta bakoitzak izan­da­ko bizi­pe­nak eran­tsi­rik, guz­tiok egi­ten dugu bat bete-betean. Horre­ga­tik egin genuen plan­to gai­ne­ra­ko ber­ta­ra­tuen babesarekin.

Oina­rrien babe­sa­re­kin egi­ni­ko eki­me­na izan omen da poli­zia­re­na. Antza, gu ez gara oina­rria. Oina­rria nork defi­nitzen duen ere ez daki­gu, nork ezar­tzen dituen iriz­pi­deak, nork era­ba­kitzen duen Ore­re­ta­ko herria­ren ize­nean, Ore­re­ta­ko ezker aber­tza­lea­ren ize­nean. Nork jar­tzen ditu fil­troak! Kudea­ke­ta akatsak aipa­tu­ko dituz­te bes­te behin ere, enega­rren aldiz!!! Beti­koa: batzuen ara­zoak gure oina­ze bihur­tuak. Kon­pon itza­zue behin­goz eta buel­ta­tu herri honi bere borro­ka­ren duin­ta­su­na! Enpa­tia nola izan eta alde huma­noa zer den ira­kas­te­ra dator mun­du guz­tia gure­ga­na. Ez al du inork gure seni­deek egin zuten hau­tu gogo­rra­ren ingu­ru­ko enpa­tia­rik izan behar? Zer huma­noa­goa,guz­tia alde bate­ra utzi eta zor zai­gu­na hil­tze­raino borro­katzea baino? ZUK EGINGO ALZENUKE?

Guk argi dugu: otsoen kon­tra, sika­tea­ren kon­tra, luku­rre­ria­ren kon­tra, jus­ti­zia­ren kon­tra eta behar den guz­tia­ren kon­tra, guk, gure seni­deak defen­da­tu­ko ditugu!

Ore­re­tan, 2018ko irai­la­ren 27an


Atxi­ki­rik Ore­re­tan irai­la­ren 21ean ira­ku­rri­ta­ko gutuna:

Gabon, eske­rrik asko guz­tioi etortzeagatik.

Ezer­tan hasi aurre­tik etxe­kook hitz batzuk ira­ku­rri nahi diz­ki­zue­gu eta esker­tu­ko geni­zue­ke Egoitzen oroi­ga­rri­ra hur­bil­du­ko bazinate.

Hodei eta Egoitzen erail­ke­ta gau­za­tu zute­ne­tik 16 urte betetzear dau­de. Irai­lak 23an izan zen leher­ke­ta. Zurrun­bi­lo bel­tza­ren hase­ra, ezi­ne­go­na kez­ka eta bel­du­rra. Ize­nak irra­ti bidez datoz­ki­gu. Herria­ren hase­rrea­ren leher­ke­ta, eran­tzu­na, babe­sa, mai­ta­su­na, erres­pe­tua eta konplizitatea.
Gor­pua­ren bahi­ke­ta, egu­rra, umi­la­zioa… HARROTASUNA!

Bai­na, 16 urte haue­tan his­to­ria erre­pi­ka­tu izan da, tama­lez, erdiz­ka. Harro­ta­su­nak badi­rau bai­na utzi gin­tuz­te­nen­ga­tik soi­lik. Egu­rrak, gezu­rrek, umi­la­zio eta gutxies­teak bizi-bizi­rik jarraitzen dute era­gi­leak alda­tu badi­ra ere.

Garai batean, gauez egin­da­ko tele­fono deiak eta gutun ano­ni­moak izan ziren. Ondo­ren seni­deon jazar­pen poli­zia­la eta jazar­pen media­ti­koa. Oroi­ga­rrian ban­de­ra espa­ño­la­ren mar­go­ke­tak eta ber­ta­ko loreen eten­ga­be­ko lapurretak.

Egun, tes­tuin­gu­ru berrian, lehe­nik Uda­lak, oroi­ga­rri­ko pla­ka ken­du zigun, ondo­ren «Aritxu­le­gi­ko baso­ko» zuhaitza ken­du zigu­ten bes­te asko­ri beza­la eta ez ziren urte­ro basoa txi­kitzen zuten ber­be­rak izan. Egia gogo­rra eta kru­de­la izan arren horre­la ger­ta­tu da.

Eta bes­tal­de, (azke­nik) hil­da­koen mai­la­ke­ta dugu:

  • Ofi­zia­lak etaklandestinoak
  • Alfon­bra gorri­du­nak eta ahoz-ahokoak
  • Media­ti­koak eta isilpekoak
  • Aitor­tuak eta gutxietsiak
  • Onak eta gaiztoak.

Gerra hitza ez era­bil­tzea­ga­tik hemen gataz­ka­latza bizi izan dugu. Bizi dugu. Sol­da­ta­pe­ko era­gi­leak Eus­kal Herria­ren alde­ko bolun­ta­rioen kon­tra. Borro­ka desore­ka­tua, bai­na ez horre­ga­tik bolon­dres fal­ta izan due­na. Guz­tia eskain­tze­ko gai izan diren per­tso­nez ari gara.

Aurre­ka­ri haue­kin zau­riak ixtea­ren beha­rraz ari dira. Sevi­lla­ko poli­zia bat omen­du dute gure herrian. Sevi­lla, Ore­re­ta­tik 1000 kilo­me­tro ingu­ru­ra… Eta gal­de­tu gabe zer­ta­ra eto­rri zen due­la 40 urte! Oli­bon­doa… Alfon­bra gorria… Egoitzek ere bazuen bere pagoa Aritxulegin…

Ta gu hemen ahoz-aho, ezkutuan!!!

Adie­ra­zi izan dugu bile­re­tan, batza­rre­tan, sola­sal­di pri­ba­tue­tan… des­ber­din­ke­ta hauek mina egi­ten digu­te­la. Zin­tzo­ki, mar­koak eta for­mak erres­pe­ta­tuz. Alper-alperrik!!

Zau­riak ixten dituz­ten eki­me­nak omen dira bai­na gure bihotzean sar­tu­ta dugun ezta­ka bor­tiz­ki kol­patzen dute behin eta berriz. Ez dira gure zau­riak ixte­ko, eta jada ez daki­gu inpor­ta zaien!

Erai­kitzen ari den bizi­ki­detza kon­tzep­tua, gure baz­ter­ke­ta eta dis­kri­mi­na­zioan oina­rri­tua dago.

Gure memo­ria deli­tua den bitar­tean nekez izan­go da par­te­ka­tu zein erres­pe­ta­tua. Eta Nazio Batuen Era­kun­dea­ren estan­da­rrak guri bost! Herri hau aitor­tzen ez due­nak nola aitor­tu­ko du Egoitz! Nola aitor­tu Egoitz eta bere kideek emandakoa!

Ez dugu ez hitzik, ez bile­ra­rik ez eta kon­tso­la­men­du­rik nahi. Pau­soak eta ekin­tzak behar ditu­gu. Aurre­ra pau­so ausar­tak. Garai batean­bes­te­batzuk eman zituzten …
Beraz, mila esker ber­ta­ra­tu zare­ten guz­tioi eta hona­koak jaki­na­ra­zi nahi dizkizuegu:

  1. Ez dugu gehia­go par­te har­tu­ko Egoitze­ki­ko eki­men klan­des­tino eta ezku­tu­koe­tan. Gaur­tik hasi­ta, Egoitzen aitor­tza publi­ko eta ins­ti­tu­zio­na­la egin arte ez dugu joko hone­tan par­te har­tu­ko. Gu ez gara urtean behin gogo­ratzen Egoitze­kin, egu­ne­ro dara­ma­gu gurekin.
  2. Eki­men publi­koak egi­te­ra­ko orduan aur­ka­riei pri­bi­le­gioak onar­tzen zaiz­kie. Horrek, gure seni­deei eki­men publi­koak egi­te­ko auke­ra eka­rri behar du de fac­to. Bes­te­la ez du balio.
  3. Hau hone­la ez den bitar­tean ez dute gure oni­ritzi­rik izan­go eki­men hauek. (Ez batzuk, ez besteek.)

Mese­dez ez gaitza­zue eten gabe 2002ko irai­la­ren 23ra era­man. GORA EGOITZ ETA BERE KIDEAK!!

Ore­re­tan, 2018ko irai­la­ren 21an.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *