2018ko Guda­ri Egu­na dela eta Ore­re­ta­ko 6 guda­rien seni­deek bida­li­ta­ko gutu­na

2018ko Guda­ri Egu­nean, zera adie­ra­zi nahi genu­ke Peru, Gude, Rafa, Mikel, Arran­tza­le eta Egoitzen seni­deok:

Ore­re­tan ger­ta­tu diren azken eki­me­ne­kin etsi­ta, gure sami­na bule­goe­ta­tik hara­ta­go zabal­tzea era­ba­ki dugu. Irai­la­ren 15ean, gure herrian poli­zia baten seni­deen zau­riak ixte­ko egin zen ome­nal­diak era­bat asal­da­tu gai­tu. Gehia­go gai­ne­ra, azal­pe­nak bez­pe­ran, tele­fo­noz eta pren­tsak fil­tra­tu ondo­ren eman diz­ki­gu­te­nean. Lotsa­ga­rria, hain min­ga­rria ez balitz.

Batzuk, bide­la­gun izan omen ziren ber­tan, haien sami­nean… Aldiz,astebete beran­dua­go eta zen­bait egun lehe­na­go ezku­tuan eta isil­pean, Egoitzi, Rafa­ri, Gude­rie­taA­rran­tza­le­ri egin­da­ko eki­men xumee­tan, ordez­ka­ri horie­kez­ge­ni­tuen iku­si… Nekez eman ahal zaio esku­ra ira­ku­rri­ta­ko gutu­na ber­ta­ra­tu ez dena­ri… Guk antza, ez ditu­gu bide­la­gun gisa mere­zi!

Eta ahaz­tu gabe, bihoa­kio gure eske­rrik zin­tzoe­na urte haue­tan guz­tie­tan, bihotz- bihotzez, eki­men hauek anto­latze­ko esfor­tzua egin duen oro­ri, ez bai­ta gure nahia euren asmoa ezbaian jar­tzea, eta ziu­rre­nik erru­rik bate­re ez dute­nek har­tu bai­tu­te kol­pe­rik latze­na.

Irai­la­ren 21ean ira­ku­rri­ta­ko gutun horren zen­tzu oro­ko­rra­re­kin, mati­zak matiz eta bakoitzak izan­da­ko bizi­pe­nak eran­tsi­rik, guz­tiok egi­ten dugu bat bete-betean. Horre­ga­tik egin genuen plan­to gai­ne­ra­ko ber­ta­ra­tuen babe­sa­re­kin.

Oina­rrien babe­sa­re­kin egi­ni­ko eki­me­na izan omen da poli­zia­re­na. Antza, gu ez gara oina­rria. Oina­rria nork defi­nitzen duen ere ez daki­gu, nork ezar­tzen dituen iriz­pi­deak, nork era­ba­kitzen duen Ore­re­ta­ko herria­ren ize­nean, Ore­re­ta­ko ezker aber­tza­lea­ren ize­nean. Nork jar­tzen ditu fil­troak! Kudea­ke­ta akatsak aipa­tu­ko dituz­te bes­te behin ere, enega­rren aldiz!!! Beti­koa: batzuen ara­zoak gure oina­ze bihur­tuak. Kon­pon itza­zue behin­goz eta buel­ta­tu herri honi bere borro­ka­ren duin­ta­su­na! Enpa­tia nola izan eta alde huma­noa zer den ira­kas­te­ra dator mun­du guz­tia gure­ga­na. Ez al du inork gure seni­deek egin zuten hau­tu gogo­rra­ren ingu­ru­ko enpa­tia­rik izan behar? Zer huma­noa­goa,guz­tia alde bate­ra utzi eta zor zai­gu­na hil­tze­raino borro­katzea baino? ZUK EGINGO ALZENUKE?

Guk argi dugu: otsoen kon­tra, sika­tea­ren kon­tra, luku­rre­ria­ren kon­tra, jus­ti­zia­ren kon­tra eta behar den guz­tia­ren kon­tra, guk, gure seni­deak defen­da­tu­ko ditu­gu!

Ore­re­tan, 2018ko irai­la­ren 27an


Atxi­ki­rik Ore­re­tan irai­la­ren 21ean ira­ku­rri­ta­ko gutu­na:

Gabon, eske­rrik asko guz­tioi etor­tzea­ga­tik.

Ezer­tan hasi aurre­tik etxe­kook hitz batzuk ira­ku­rri nahi diz­ki­zue­gu eta esker­tu­ko geni­zue­ke Egoitzen oroi­ga­rri­ra hur­bil­du­ko bazi­na­te.

Hodei eta Egoitzen erail­ke­ta gau­za­tu zute­ne­tik 16 urte betetzear dau­de. Irai­lak 23an izan zen leher­ke­ta. Zurrun­bi­lo bel­tza­ren hase­ra, ezi­ne­go­na kez­ka eta bel­du­rra. Ize­nak irra­ti bidez datoz­ki­gu. Herria­ren hase­rrea­ren leher­ke­ta, eran­tzu­na, babe­sa, mai­ta­su­na, erres­pe­tua eta kon­pli­zi­ta­tea.
Gor­pua­ren bahi­ke­ta, egu­rra, umi­la­zioa… HARROTASUNA!

Bai­na, 16 urte haue­tan his­to­ria erre­pi­ka­tu izan da, tama­lez, erdiz­ka. Harro­ta­su­nak badi­rau bai­na utzi gin­tuz­te­nen­ga­tik soi­lik. Egu­rrak, gezu­rrek, umi­la­zio eta gutxies­teak bizi-bizi­rik jarraitzen dute era­gi­leak alda­tu badi­ra ere.

Garai batean, gauez egin­da­ko tele­fono deiak eta gutun ano­ni­moak izan ziren. Ondo­ren seni­deon jazar­pen poli­zia­la eta jazar­pen media­ti­koa. Oroi­ga­rrian ban­de­ra espa­ño­la­ren mar­go­ke­tak eta ber­ta­ko loreen eten­ga­be­ko lapu­rre­tak.

Egun, tes­tuin­gu­ru berrian, lehe­nik Uda­lak, oroi­ga­rri­ko pla­ka ken­du zigun, ondo­ren «Aritxu­le­gi­ko baso­ko» zuhaitza ken­du zigu­ten bes­te asko­ri beza­la eta ez ziren urte­ro basoa txi­kitzen zuten ber­be­rak izan. Egia gogo­rra eta kru­de­la izan arren horre­la ger­ta­tu da.

Eta bes­tal­de, (azke­nik) hil­da­koen mai­la­ke­ta dugu:

  • Ofi­zia­lak eta­klan­des­ti­noak
  • Alfon­bra gorri­du­nak eta ahoz-aho­koak
  • Media­ti­koak eta isil­pe­koak
  • Aitor­tuak eta gutxietsiak
  • Onak eta gaiz­toak.

Gerra hitza ez era­bil­tzea­ga­tik hemen gataz­ka­latza bizi izan dugu. Bizi dugu. Sol­da­ta­pe­ko era­gi­leak Eus­kal Herria­ren alde­ko bolun­ta­rioen kon­tra. Borro­ka desore­ka­tua, bai­na ez horre­ga­tik bolon­dres fal­ta izan due­na. Guz­tia eskain­tze­ko gai izan diren per­tso­nez ari gara.

Aurre­ka­ri haue­kin zau­riak ixtea­ren beha­rraz ari dira. Sevi­lla­ko poli­zia bat omen­du dute gure herrian. Sevi­lla, Ore­re­ta­tik 1000 kilo­me­tro ingu­ru­ra… Eta gal­de­tu gabe zer­ta­ra eto­rri zen due­la 40 urte! Oli­bon­doa… Alfon­bra gorria… Egoitzek ere bazuen bere pagoa Aritxu­le­gin…

Ta gu hemen ahoz-aho, ezku­tuan!!!

Adie­ra­zi izan dugu bile­re­tan, batza­rre­tan, sola­sal­di pri­ba­tue­tan… des­ber­din­ke­ta hauek mina egi­ten digu­te­la. Zin­tzo­ki, mar­koak eta for­mak erres­pe­ta­tuz. Alper-alpe­rrik!!

Zau­riak ixten dituz­ten eki­me­nak omen dira bai­na gure bihotzean sar­tu­ta dugun ezta­ka bor­tiz­ki kol­patzen dute behin eta berriz. Ez dira gure zau­riak ixte­ko, eta jada ez daki­gu inpor­ta zaien!

Erai­kitzen ari den bizi­ki­detza kon­tzep­tua, gure baz­ter­ke­ta eta dis­kri­mi­na­zioan oina­rri­tua dago.

Gure memo­ria deli­tua den bitar­tean nekez izan­go da par­te­ka­tu zein erres­pe­ta­tua. Eta Nazio Batuen Era­kun­dea­ren estan­da­rrak guri bost! Herri hau aitor­tzen ez due­nak nola aitor­tu­ko du Egoitz! Nola aitor­tu Egoitz eta bere kideek eman­da­koa!

Ez dugu ez hitzik, ez bile­ra­rik ez eta kon­tso­la­men­du­rik nahi. Pau­soak eta ekin­tzak behar ditu­gu. Aurre­ra pau­so ausar­tak. Garai batean­bes­te­batzuk eman zituz­ten …
Beraz, mila esker ber­ta­ra­tu zare­ten guz­tioi eta hona­koak jaki­na­ra­zi nahi diz­ki­zue­gu:

  1. Ez dugu gehia­go par­te har­tu­ko Egoitze­ki­ko eki­men klan­des­tino eta ezku­tu­koe­tan. Gaur­tik hasi­ta, Egoitzen aitor­tza publi­ko eta ins­ti­tu­zio­na­la egin arte ez dugu joko hone­tan par­te har­tu­ko. Gu ez gara urtean behin gogo­ratzen Egoitze­kin, egu­ne­ro dara­ma­gu gure­kin.
  2. Eki­men publi­koak egi­te­ra­ko orduan aur­ka­riei pri­bi­le­gioak onar­tzen zaiz­kie. Horrek, gure seni­deei eki­men publi­koak egi­te­ko auke­ra eka­rri behar du de fac­to. Bes­te­la ez du balio.
  3. Hau hone­la ez den bitar­tean ez dute gure oni­ritzi­rik izan­go eki­men hauek. (Ez batzuk, ez bes­teek.)

Mese­dez ez gaitza­zue eten gabe 2002ko irai­la­ren 23ra era­man. GORA EGOITZ ETA BERE KIDEAK!!

Ore­re­tan, 2018ko irai­la­ren 21an.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Iruzkina idatzi / Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: