Erre­for­ma ala iraul­tza sozia­la? /​Refor­ma o revo­lu­ción social

[EUS] Hots, garai batean ames­tu­ta­koa erre­for­matzea eta, gaur egun hemen «posi­ble» denaz balia­tu­rik, haren zehaz­ta­pe­na egi­tea (hau da, euskal/​espainiar/​frantses kapi­ta­lak bai­men­tzen digu­na) ala ondo­rio guz­tie­kin Eus­kal Iraul­tza Sozia­lis­ta­ren alde­ko apus­tua­ri eus­tea? Eran­tsi­ko dugu, borro­ka­tik jaso­ta­ko umil­ta­su­nez, aldez aurre­tik, lehe­nen­go auke­rak porrot egin­go due­la. Gaur egun, ezta ongi­za­te-esta­tuak ere ez du toki­rik, sozial­de­mo­kra­zia­ren urrez­ko eden amestua. […]

Estras­bur­go­ko epaia­ren aurean /​Ante la sen­ten­cia de Estrasburgo

[EUS] Giza Esku­bi­deen Euro­pa­ko Auzi­te­giak Fran­tzian bete­ta­ko zigo­rren metatzea­ren hari­ra gaur kale­ra­tu­ta­ko epaia­ren aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak elkar­ta­su­na eta babe­sa adie­ra­zi nahi die era­ba­ki honek era­gi­ten dien pre­so zein hur­koei, eta hona­ko balo­ra­zio poli­ti­koa egin nahi du: Eus­kal Herria zan­patzen duten Esta­tuei gure herria oku­patze­ko zile­gi­ta­su­nik onar­tzen ez die­gun neu­rri berean, ez […]

Asier Guri­di: «El Gobierno de Vene­zue­la no ha teni­do la valen­tía de enca­rar mi situación»

Entre­vis­ta­mos [La Hai­ne] al refu­gia­do polí­ti­co vas­co Asier Guri­di, exi­lia­do en Vene­zue­la y en peli­gro de ser extra­di­ta­do ante una soli­ci­tud de extra­di­ción por par­te de la AN espa­ño­la Asier Guri­di, natu­ral de Oña­ti (Gipuz­koa), ex-pre­­so polí­ti­co vas­co y actual­men­te exi­lia­do en Vene­zue­la, está en peli­gro de ser extra­di­ta­do ante una peti­ción de extra­di­ción de la Audiencia […]