«Jai­ki» ize­ne­ko tal­de poli­ti­ko berria sor­tu da Arrasaten

«Alder­di poli­ti­koe­ta­tik at herri­gin­tza borro­ka­la­ria bul­tzatze­ko» asmoz jaio den tal­dea da. Herri­ko gaz­te batzuk dau­de eki­me­na­ren atzean, eta «inde­pen­den­tzia, sozia­lis­moa, femi­nis­moa eta eus­kal­tza­le­ta­su­na izan­go dituz­te» ardatz.

Ez dute zehaz­tu, nor­tzuk dau­den tal­de poli­ti­ko honen atzean, ezta ere hau­tes­kun­dee­ta­ra aur­kez­te­ko asmo­rik duten.

Hona hemen Jai­ki­ko kideen tal­dea­ren sorre­ra­ri buruz igo­rri duten oha­rra, bere osotasunean:

Arra­sa­te­ko gaz­te batzuek, den­bo­ra luzez haus­nar­tu ostean, espa­zio berri baten beha­rra iku­si dugu gure herrian poli­ti­ko­ki era­gi­te­ko; haus­nar­ke­ta horren emaitza da Jai­ki. Inde­pen­den­tzia, Sozia­lis­moa, Femi­nis­moa eta eus­kal­tza­le­ta­su­na izan­go ditu ardatz ideo­lo­gi­ko nagu­si, eta herri­ta­rren akti­ba­zioa nahiz for­ma­zio poli­ti­koa bul­tzatzea izan­go du lan ildotzat.

Beha­rrez­ko iku­si dugu espa­zio akti­bo berri bat sor­tzea, alder­di poli­ti­koen dina­mi­ke­ta­tik hara­go jar­dun­go due­na, gaur­ko eta etor­ki­zu­ne­ko borro­kak herri mai­lan haus­po­tu­ko ditue­na, lan­gi­le kla­se kon­tzien­tzia hedatzen lagun­du­ko due­na, eta gure herri­ko pro­ble­ma­ti­ken ingu­ru­ko ira­kur­ke­ta pro­pioak pla­za­ra­tu­ko dituena.

Gure lana­ri apal­ta­su­nez ekin­go dio­gu, elkar­la­na­ren bila, kla­se kon­tzien­tzia nazio­na­la­ren iriz­pi­dea kon­par­titzen duen edo­no­re­kin lan egi­nez, nahiz gataz­kan dau­den lan­gi­le eta ikas­lee­kin lerro­ka­tuz. Azken finean, gure herri­tik Eus­kal Herri­ko aska­pen borro­ka­ri gure ekar­pe­na egin nahi dio­gu. Kalean, lan­to­kian, esko­le­tan eta borro­kan iku­si­ko dugu elkar.

Aurre­ra bolie!

Xabi Goros­ti­di

2018ko urria­ren 03a

Itu­rria: https://​www​.argia​.eus/​a​l​b​i​s​t​e​a​/​j​a​i​k​i​-​i​z​e​n​e​k​o​-​t​a​l​d​e​-​p​o​l​i​t​i​k​o​-​b​e​r​r​i​a​-​s​o​r​t​u​-​d​a​-​a​r​r​a​s​a​ten

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *