Abs­ten­tzioa /​Abs­ten­ción

[EUS] Behin eta berriz esa­ten digu­te maiatz ingu­ruan egin­go dire­la Hego Eus­kal Herri­ko udal hau­tes­kun­deak, dipu­tazio­koak Ara­ba, Biz­kaia eta Gipuz­koan eta foru­koak Nafa­rroan. Hori ikus­te­koa bada ere, noiz egin­go diren ez digu inon­go kez­ka­rik sor­tzen. Azken batean, lau urte­rik behin­go hau­tes­kun­de aurre­ko ikus­ki­zun hutsak bes­te­rik ez dira. Diru­die­nez hala da, eta guk ezin dugu ezer […]

«Jai­ki» ize­ne­ko tal­de poli­ti­ko berria sor­tu da Arrasaten

«Alder­di poli­ti­koe­ta­tik at herri­gin­tza borro­ka­la­ria bul­tzatze­ko» asmoz jaio den tal­dea da. Herri­ko gaz­te batzuk dau­de eki­me­na­ren atzean, eta «inde­pen­den­tzia, sozia­lis­moa, femi­nis­moa eta eus­kal­tza­le­ta­su­na izan­go dituz­te» ardatz. Ez dute zehaz­tu, nor­tzuk dau­den tal­de poli­ti­ko honen atzean, ezta ere hau­tes­kun­dee­ta­ra aur­kez­te­ko asmo­rik duten. Hona hemen Jai­ki­ko kideen tal­dea­ren sorre­ra­ri buruz igo­rri duten oha­rra, bere oso­ta­su­nean: Arra­sa­te­ko gaz­te batzuek, […]