Tithi Bhat­ta­char­ya: «Sobre la rela­ción entre géne­ro y clase»

Tithi Bhat­ta­char­ya es mar­xis­ta, femi­nis­ta y pro­fe­so­ra de his­to­ria de la Uni­ver­si­dad de Pur­due, en el Esta­do de India­na (Esta­dos Uni­dos). En 2017 edi­tó Social Repro­duc­tion Theory. Remap­ping Class, Recen­te­ri­ng Opres­sion, libro que tie­ne la par­ti­cu­la­ri­dad de pro­po­ner­se como una visión mar­xis­ta de la Teo­ría de la Repro­duc­ción Social. Aquí pre­sen­ta­mos una char­la en la que […]

Bil­bo­ko erron­da kale­ko egoitza­ren hari­ra, Ikas­le Aber­tza­leak anto­la­kun­dea­ren oharra

Ira­kur­ke­ta honen bitar­tez Bil­bo­ko alde zaha­rre­ko Erron­da kale­ko ikas­leon egoitza­ren ingu­ruan ema­ten ari diren ger­tae­rak sala­tu nahi ditu­gu. Izan ere, argi­ta­ra ate­ratze­ko beha­rrean aur­ki­tu gara. Urte hone­ta­ko martxoan komu­ni­ka­tu baten bitar­tez adie­ra­zi genuen Ezker Aber­tza­le­ko eta Nazio Aska­pen Mugi­men­du­ko era­gi­leon artean erres­pe­tuz­ko harre­ma­nak erai­kitze­ko beha­rra dugu­la; espa­rru ezber­di­ne­tan aritzen garen era­gi­leon auto­no­mia poli­ti­koa defen­da­tuz. Era berean, […]