[Aurre­rantz 8] 2018ko Guda­ri egu­na

[EUS]

Ohean hil­tze­ko bi hila­be­te baino gutxia­go fal­ta zire­nean, Fran­co dik­ta­do­reak ETA­ko bi mili­tan­te eta hiru espai­nol erail­tzea agin­du zuen egun­sen­tian egin­da­ko fusi­la­men­tuen bidez, 1975eko irai­la­ren 27an, bai­na faxis­moa ez da hil eta are gutxia­go nazio­na­lis­mo inpe­ria­lis­ta espai­no­la. Alde­ran­tziz, tal­de fran­kis­tak Kata­lu­nian harrotzen dira seiehun mili­tar espai­no­lek dik­ta­do­rea bir­gaitzea gal­de­gi­ten duten eta samal­da atze­ra­koiak bere momia omen­tze­ra joa­ten diren bitar­tean, komu­ni­ka­bi­deen kan­pai­na media­ti­koak bul­tza­tu­ta eta PPk kaleak mugia­ra­zi­ko ditue­la­ko abi­sua­ren era­gi­nez.

Bai­na hau kapi­ta­lis­mo mun­dia­la zehar­katzen duen eta Trump Admi­nis­tra­zioan ‑garaian EH Bil­duk zorion­du­ta­koa- arra­pa­la-neo­fa­xis­ta­ren ola­tua­ren adie­raz­ga­rri arris­kutsue­na duen sako­ne­ko mugi­men­dua da, bes­te adie­raz­le hur­bi­la­go bat Mara­vi­llas gaz­tetxea­ren kon­tra­ko era­soan adie­ra­zi­ta­ko Nafa­rroa­ko Gober­nua­ren auto­ri­ta­ris­mo gora­ko­rra den bitar­tean. Joe­ra ber­be­ra­ren bi for­ma ezber­din dira, bes­te asko gehia­go­re­kin bate­ra jar genitza­kee­nak: ger­ba­ra­ko esku­bi­deen murriz­ke­ta Ale­ma­nian, Esta­tu fran­tse­se­ko inbo­lu­zio mili­ta­ris­ta, neo­fa­xis­moa Polo­nian, Hun­ga­rian, Ita­lian…

Zeri­ku­si duen honek I‑27ko fusi­la­men­tue­kin? Dena. Sarri­tan hobe da oro­kor­ta­su­ne­tik has­tea sin­gu­la­rra argitze­ko. Izan ere, I‑27ko erail­ke­tak bere zen­tzu osoan soi­lik uler­tzen dira inpe­ria­lis­moa­ren kri­si aurre-iraul­tzai­le baten bar­ne­ko fran­kis­moa­ren ago­nia-egoe­ra­ko tes­tuin­gu­ru batean: eta tar­tean, ETA eta FRAP. Zehaz­kia­go, erdian Eus­kal Herria­ren inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­ren alde­ko borro­ka arma­tua kokatzen zen. Fran­kis­moak eta NATOk FRA­Pi aurre egin ahal zio­ten gutxi gora­behe­ra, bai­na ez eus­kal iraul­tza­ri. ETAk 42 urtez eutsi zuen kla­se borro­ka nazio­na­lak logi­ka pro­pioa zeu­ka­la­ko Eus­kal Herrian, espai­no­la­re­ki­ko ezber­di­na, bai­na azke­nean ETAk armak entre­ga­tu ziz­kion zapal­tzai­lea­ri eta haie­kin bate­ra modu heroi­koan bil­du­ta­ko kohe­ren­tzia eta duin­ta­su­na­ren altxo­rra ere.

Azken lau hamar­ka­de­tan kapi­ta­lis­moak alda­ke­ta garran­tzitsua sar­tu du bere esplo­ta­zio moduan, nahiz eta ber­be­ra iza­ten jarraitzen duen: kapi­ta­la­ren bote­re finan­tza­rio-espe­ku­la­ti­boa. Eus­kal Herrian finan­tzia­ri­za­zioak bur­ge­sia auto­no­mis­ta eta erre­gio­na­lis­tak itxu­ral­da­tu ditu, eta kon­train­sur­gen­tzia estra­te­gia berrie­kin aurre­ko lan­gi­le kla­se indus­tria­la eta bere auto­an­to­la­kun­tza for­mak ahul­du ditu, pre­so, erbes­te­ra­tu­ta edo­ta ihe­sean dagoen mili­tan­tzia bere patu­ra aban­do­na­tu zituen ETA­ren erren­di­zioa behar­tu zuten indar erre­for­mis­tei zuzen­da­ritza­ra igotzea erraz­tuz .

EH Bil­duk eta Sor­tuk PNVren aurrean etsitzeak hotsan­di­ko «Esta­tu­tu Berria» sina zezan, bote­retsuen barreak bes­te­rik era­gi­ten ez dituen erdi­ranz­ko bes­te bira itsue­ta­ko bat iza­tea fro­ga­tu du, EH Bil­duk Kon­gre­su espai­no­lean PP, PSOE, C’s, Pode­mos eta aba­rre­kin bate­ra jarri­ta­ko sina­du­ra abe­rran­te­are­kin ger­ta­tu beza­la.

EH Bil­du­ren pasi­bi­ta­tea edo kola­bo­ra­zioa Geroa Bai­ren pre­sioa­re­kin Iru­ñe­rri­ko gaz­te­ria lan­gi­lea­ren aur­ka, kasu ger­ta­tu berri bat aipatzea­rren, estra­te­gi­kotzat har­tu­ta­ko jarre­ra erre­for­mis­ta­ren bes­te adi­bi­de bat da. Bitar­tean, gober­nu psoe­zia­lis­ta berriak kon­pon­bi­de­ra­ko edo­zein kei­nu egi­tea­ri uko egi­ten dio, sikie­ra pre­soe­kin, PNV eta EH Bil­du­ren hil ala bizi­ko bozak behar arren: egun­go Gober­nu espai­no­la indar­tsu sen­titzen da, pri­me­ran daki EH Bil­du eta Sor­tu­ren lur-jotzeaz eta PNVren morroitza bere­koi eter­na­laz. Zer­ta­ra­ko eman ezer garran­tzitsua eser­le­ku otzan horien aurrean?

Gai­ne­ra, sei­na­le guz­tien ara­be­ra, 2010etik herriak txi­ro­tu dituen eta bur­ge­sia­ri bere oso­ta­su­nean on egin dien opa­roal­di eko­no­mi­koa 2015etik ahul­tzen ari da. Hego Eus­kal Herrian, gaz­te­ria eta ema­ku­me lan­gi­lea, eta pen­tsio­du­nak dira zelan berran­to­la­tu bilatzen duen herri lan­gi­lea­ren aitzin­da­ri dira. Bai­na erre­for­mis­mo aber­tza­lea­ren gain­behe­rak borro­ka­la­ri uga­ri nahas­me­nean mur­gil­du ditu eta bes­te batzuk poli­ti­ko­ki konor­te­rik gabe utzi ditu. Segi­da­ko kon­train­sur­gen­tziek eta 2009tik ezke­rrak era­kutsi­ta­ko pasi­bi­ta­teak I‑27aren pre­sen­tzia herri lan­gi­lea­ren egu­ne­ro­ko­ta­su­nean asko ahul­du dute.

ETA­ren erren­di­zioak eta erre­for­mis­mo aber­tza­leak, men­de erdi­ko borro­ka­ren ondo­rio diren memo­ria nazio­na­la, kla­se­koa, poli­ti­koa, mili­ta­rra eta aba­rre­ne­ki­ko jarrai­kor­ta­sun ildo ezin­bes­te­koak hautsi dituz­te. Ira­gan hori des­ager­tu egin da erre­for­mis­mo aber­tza­lea­ren pasi­bi­ta­te eta axo­la­ga­be­ke­ria­ga­tik des­ager­tu da, tor­tu­ratzai­lea­ri bar­ka­me­na eskatzea­re­kin eta ENAMen (ter­mino hone­taz damutzen dela­rik) his­to­ria­ren edu­ki iraul­tzai­lea hus­tea­re­kin obse­sio­na­tu­ta. Ezin da aska­ta­su­nik egon ez orai­nal­dian ez etor­ki­zu­nean ere lega­li­ta­te zapal­tzai­lea onar­tu denean.

Alta, 2008tik 2018ra ira­gan hur­bi­la eza­gu­tu ez zuten eta bal­din­tza oke­rra­go­tan ozta-ozta bizi diren gaz­te belau­nal­di berriak sor­tu dira, eta batez ere, egu­ne­ro­ko espe­rien­tzia min­gotsa­ri esker daki­te­nak dagoe­ne­ko beraien gura­soen esku­bi­de eta aska­ta­sun apu­rrak ez dituz­te­la izan­go. Eta bai­ta ere, pix­ka­na­ka, euren mili­tan­tzia mai­la jaitsi edo gel­di­tua zuten sek­to­reak hasi dira mugitzen. Askok «estra­te­gia berria­ren» pro­me­sak sinetsi zituz­ten eta haren huts egi­te umi­lia­ga­rria ikus­tean euren buruei gal­de­rak egi­ten hasi zaiz­kio. Zuzen­da­ri erre­for­mis­ta media­ti­koek para­di­sua hitze­man die­te berriz, bal­din eta babes­ten badu­te Esta­tu­tu Berria, edu­kiz hutsik PNVk hala gal­de­gi­ten due­la­ko.

Aurre­tik ditu­gun lanak ika­ra­ga­rriak dira, bai­na itxa­ro­pen-kons­tan­te bat dau­ka­te: gaur due­la hiruz­pa­lau urte baino kla­se aska­pen mugi­men­du nazio­nal han­dia­goa dago, sor­tu berri diren indar mili­tan­te­ek jada ez dituz­te makur­tuen dema­go­gia eta aitza­kiak sines­ten, sek­to­re haue­tan eta bes­te batzue­tan pana­zea itxu­ra­ko lega­lis­mo par­la­men­ta­ris­ta eta ins­ti­tu­zio­na­la­ren mitoa hon­do­ra­tu egin da, beti beha­rrez­koa den auto­an­to­la­kun­tza berres­ku­ratzen eta egu­ne­ratzen hasi da..

I‑27aren oroitza­pe­nak, guda­ri iraul­tzai­le haie­nak, berri­re­ki dugun orai­nean eta etor­ki­zu­ne­ra­ko eran­tzun behar ditu­gun mila­ka gal­de­ra­re­kin kol­patzen gai­tu.

Beha­rrez­koa da XXI. men­de hone­tan gaur­ko eus­kal herri lan­gi­lea kla­se, gene­ro eta zapal­kun­tza nazio­na­la­ren aur­ka­ko borro­kan egi­tu­ra­tu­ko duen pro­ze­su berria erai­ki eta anto­latzea, azken hiru­ro­gei urtee­tan askatzea lor­tu dugun kora­pi­lo gor­dia­rra. Estra­te­gia iraul­tzai­le berri baten sor­ke­ta da dato­zen garaie­tan gara­tu beha­rre­ko lan nagu­sia. Era­kun­de eta mugi­men­du iraul­tzai­leak erai­kitzen ditu­gun neu­rrian itotzen gai­tuen kora­pi­lo hau askatze­ko aurre­ra egin­go dugu. Matxi­na­da beha­rrez­koa da herri zapal­duen­tzat. Anto­latze­ko ordua da.

Sozia­lis­moa eta inde­pen­den­tzia!

Aurre­rantz

2018ko irai­la­ren 26an

[ES]

Menos de dos meses antes de su muer­te en la cama, el dic­ta­dor Fran­co man­dó ase­si­nar el 27 de sep­tiem­bre de 1975, median­te fusi­la­mien­to al alba, a dos mili­tan­tes de ETA y a tres espa­ño­les, pero el fas­cis­mo no ha muer­to y menos aún lo ha hecho el nacio­na­lis­mo impe­ria­lis­ta espa­ñol. Al con­tra­rio, las ban­das fran­quis­tas se han enva­len­to­na­do en Cata­lun­ya mien­tras que seis­cien­tos mili­ta­res espa­ño­les exi­gen reha­bi­li­tar al dic­ta­dor y las mana­das reac­cio­na­rias acu­den a ren­dir home­na­je a su momia, inci­ta­das por una faná­ti­ca cam­pa­ña mediá­ti­ca y por el avi­so del PP de que las movi­li­za­rá en la calle.

Pero esto es la for­ma exter­na de un movi­mien­to de fon­do que reco­rre al capi­ta­lis­mo mun­dial y que tie­ne en la Admi­nis­tra­ción Trump –feli­ci­ta­da por EH Bil­du en su tiem­po– el expo­nen­te más peli­gro­so de la ola de neo­fas­cis­mo ram­pan­te, mien­tras que otro expo­nen­te más cer­cano a noso­tras es el auto­ri­ta­ris­mo cre­cien­te del Gobierno de Nafa­rroa expre­sa­do en su ata­que al gaz­tetxe Mara­vi­llas. Son dos for­mas dife­ren­tes de la mis­ma ten­den­cia que podría­mos acom­pa­ñar con otras muchas más: la limi­ta­ción de dere­chos de huel­ga en Ale­ma­nia, la invo­lu­ción mili­ta­ris­ta en el Esta­do fran­cés, el neo­fas­cis­mo en Polo­nia, Hun­gría, Ita­lia…

¿Qué tie­ne que ver todo esto con los fusi­la­mien­tos del 27‑S? Todo. Fre­cuen­te­men­te es mejor empe­zar por lo gene­ral para ilu­mi­nar lo sin­gu­lar. De hecho, los ase­si­na­tos del 27‑S solo se com­pren­den en su pleno sen­ti­do en el con­tex­to de cri­sis agó­ni­ca del fran­quis­mo den­tro de una cri­sis pre­rre­vo­lu­cio­na­ria del impe­ria­lis­mo: y en medio, ETA y el FRAP. Más exac­ta­men­te, en medio se encon­tra­ba la lucha arma­da por la inde­pen­den­cia socia­lis­ta de Eus­kal Herria. El fran­quis­mo y la OTAN podían aguan­tar mal que bien al FRAP pero no a la revo­lu­ción vas­ca. ETA resis­tió cua­ren­ta y dos años por­que la lucha nacio­nal de cla­se en Eus­kal Herria tenía y tie­ne una lógi­ca pro­pia, dife­ren­te a la espa­ño­la, pero al final ETA entre­gó las armas al opre­sor y con ellas todo el teso­ro de cohe­ren­cia y dig­ni­dad heroi­ca­men­te acu­mu­la­do.

En las últi­mas cua­tro déca­das el capi­ta­lis­mo ha intro­du­ci­do un cam­bio impor­tan­te en su for­ma de explo­ta­ción, aun­que sigue sien­do el mis­mo: el poder del capi­tal finan­cie­ro-espe­cu­la­ti­vo. En Eus­kal Herria la finan­cia­ri­za­ción ha trans­for­ma­do a las bur­gue­sías auto­no­mis­tas y regio­na­lis­tas, y jun­to a las nue­vas estra­te­gias de con­tra­in­sur­gen­cia ha debi­li­ta­do a la cla­se obre­ra indus­trial ante­rior y sus for­mas de auto­or­ga­ni­za­ción, faci­li­tan­do el ascen­so a la direc­ción de fuer­zas refor­mis­tas que han for­za­do la ren­di­ción de ETA que aban­do­nó a su suer­te a la mili­tan­cia pri­sio­ne­ra, exi­lia­da o hui­da.

La clau­di­ca­ción de EH Bil­du y Sor­tu ante el PNV para lograr que este fir­ma­se el pom­po­so «Nue­vo Esta­tu­to» ha demos­tra­do ser uno de tan­tos giros cie­gos hacia el cen­tro que solo con­ci­tan las riso­ta­das del poder, al igual que suce­dió con esa abe­rran­te fir­ma de EH Bil­du de la decla­ra­ción ofi­cial del Con­gre­so espa­ñol, jun­to al PP, PSOE, C’s, Pode­mos, etc. La pasi­vi­dad o la cola­bo­ra­ción de EH Bil­du con las pre­sio­nes de Geroa Bai con­tra la juven­tud tra­ba­ja­do­ra en Iru­ñe­rria, por citar un caso recien­te, son otro ejem­plo del posi­cio­na­mien­to refor­mis­ta asu­mi­do como estra­té­gi­co. Mien­tras, el nue­vo gobierno psoe­cia­lis­ta se nie­ga a cual­quier ges­to de solu­ción siquie­ra con las pri­sio­ne­ras y pri­sio­ne­ros polí­ti­cos vas­cos, aun­que nece­si­te vital­men­te los votos de PNV y EH Bil­du: el actual gobierno espa­ñol se sabe con fuer­za, cono­ce al dedi­llo el des­mo­ro­na­mien­to interno de EH Bil­du y de Sor­tu y la eter­na man­se­dum­bre egoís­ta del PNV ¿Para qué va a ceder algo impor­tan­te fren­te a esos dóci­les esca­ños?

Todo indi­ca, ade­más, que se está debi­li­tan­do la bonan­za eco­nó­mi­ca que ha bene­fi­cia­do a la bur­gue­sía en su con­jun­to des­de 2015 y que ha empo­bre­ci­do a los pue­blos des­de 2010. En Hego Eus­kal Herria la juven­tud, la mujer tra­ba­ja­do­ra y el pen­sio­na­do son la pun­ta de lan­za de un pue­blo obre­ro que bus­ca cómo reor­ga­ni­zar­se. Pero el des­plo­me del refor­mis­mo aber­tza­le ha sumi­do a muchos lucha­do­res en el des­con­cier­to y a otros les ha noquea­do polí­ti­ca­men­te. Las suce­si­vas con­tra­in­sur­gen­cias y la pasi­vi­dad de la izquier­da des­de 2009 han hecho que se debi­li­te mucho la pre­sen­cia del 27‑S en la coti­dia­nei­dad del pue­blo tra­ba­ja­dor.

La ren­di­ción de ETA y el refor­mis­mo aber­tza­le han roto los vita­les cana­les de con­ti­nui­dad de la memo­ria nacio­nal, de cla­se, polí­ti­ca, mili­tar, etc., fru­to de medio siglo de lucha cons­truc­ti­va y plan­tea un pre­sen­te sin pasa­do y sin futu­ro de liber­tad. Ese pasa­do se ha esfu­ma­do por la pasi­vi­dad e indi­fe­ren­cia del refor­mis­mo aber­tza­le, obse­sio­na­do en pedir per­dón al tor­tu­ra­dor y en vaciar el con­te­ni­do revo­lu­cio­na­rio de la his­to­ria del MLNV, tér­mino del que se arre­pien­te, No pue­de haber liber­tad en el pre­sen­te ni en el futu­ro cuan­do se ha acep­ta­do la lega­li­dad opre­so­ra.

Sin embar­go, de 2008 a 2018 han sur­gi­do nue­vas levas de jóve­nes que no cono­cie­ron el pasa­do recien­te pero que mal­vi­ven en peo­res con­di­cio­nes que enton­ces y que, sobre todo, saben por amar­ga expe­rien­cia dia­ria que ya no ten­drán los pocos dere­chos y liber­ta­des de sus padres. Y tam­bién, poco a poco, empie­zan a mover­se sec­to­res que habían baja­do o para­do su mili­tan­cia. Muchos cre­ye­ron las pro­me­sas de la «nue­va estra­te­gia» y al ver su humi­llan­te fra­ca­so empie­zan a hacer­se pre­gun­tas. Mediá­ti­cos diri­gen­tes refor­mis­tas les han vuel­to a pro­me­ter el paraí­so si apo­yan el Nue­vo Esta­tu­to, vacío de con­te­ni­do por­que así lo exi­ge el PNV.

Las tareas que se nos pre­sen­tan son abru­ma­do­ras, pero tie­nen una cons­tan­te de espe­ran­za: aho­ra hay más movi­mien­to de libe­ra­ción nacio­nal de cla­se que hace tres o cua­tro años, las nue­vas fuer­zas mili­tan­tes que irrum­pen ya no se creen la dema­go­gia de los genu­fle­xos ni sus excu­sas, en estos y en otros sec­to­res se ha hun­di­do el mito del lega­lis­mo par­la­men­ta­ris­ta e ins­ti­tu­cio­nal como la pana­cea de todas las solu­cio­nes, se empie­za a recu­pe­rar y actua­li­zar la siem­pre nece­sa­ria auto­or­ga­ni­za­ción…

El recuer­do del 27‑S, de aque­llos guda­ris revo­lu­cio­na­rios, nos gol­pea con miles de pre­gun­tas que debe­mos res­pon­der en el pre­sen­te y para el futu­ro que hemos vuel­to a abrir.

Es nece­sa­rio cons­truir y orga­ni­zar un nue­vo pro­ce­so que ver­te­bre, en este siglo XXI, al pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co actual en la lucha con­tra la opre­sión de cla­se, nacio­nal y de géne­ro, nudo gor­diano que no se ha con­se­gui­do des­atar en los últi­mos sesen­ta años. La crea­ción de una nue­va estra­te­gia revo­lu­cio­na­ria es la prin­ci­pal tarea a desa­rro­llar en los pró­xi­mos tiem­pos. En la medi­da que cons­tru­ya­mos orga­ni­za­cio­nes y movi­mien­tos revo­lu­cio­na­rios avan­za­re­mos para des­atar ese nudo que nos aho­ga. La rebe­lión es nece­sa­ria para los pue­blos que opri­mi­dos. Es hora de orga­ni­zar­se.

¡Socia­lis­mo e inde­pen­den­cia!

Aurre­rantz

26 de sep­tiem­bre de 2018

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *