Ekai­nak 9: Aska­ta­su­na­ren alde, herri duin bat!

Otsai­la­ren hasie­ran argi­ta­ra­tu genuen agi­rian gure herriak pai­ratzen duen uka­pen mar­koa­ren nola­ko­ta­su­na gogo­ratzea­re­kin bate­ra, uka­pen horre­tan oina­rri­tu­ri­ko ope­ra­zio neo-esta­tu­tis­ten aur­ka herri opo­si­zioa ager­tzea­ren garran­tzia azpi­ma­rra­tu genuen.

Zen­tzu horre­tan, hau­tu bas­kon­ga­dis­ta zahar eta berriak sala­tuz, nazio aska­pe­na­ren alde­ko alda­rria kale­ra ate­ratze­ko boron­da­tea genue­la jaki­na­ra­zi genuen. Eta otsai­la­ren bukae­ran lehen mobi­li­za­zio bat buru­tu genuen Baio­nan, fran­tses inpe­ria­lis­moa­ren kon­tra eta kor­si­kar herria­re­ki­ko elkartasunez.

Alda­rri hori indar­tze bidean, ohar honen bidez, jaki­na­raz­ten dugu ekai­na­ren 9an, Eus­kal Herria ekial­de­tik men­de­bal­de­ra zehar­ka­tuz, eki­tal­di eta elka­rre­ta­ratzeak buru­tu­ko ditu­gu­la Mau­le, Amaiur, Tolo­sa, Elge­ta eta Gernikan.

Mobi­li­za­zio hone­kin, espai­niar eta fran­tziar esta­tu oku­patzai­leek inpo­sa­tu­ri­ko muga eta zati­ke­ta admnis­tra­ti­boen gai­ne­tik, herri bakar bat gare­la nabar­men­du nahi dugu bate­tik eta bes­te­tik, zapal­kun­tza egoe­ra­ren aurrean duin­ta­sun beha­rra aza­le­ra­tu. Hori dela eta ASKATASUNAREN ALDE, HERRI DUIN BAT! izan­go da era­bi­li­ko dugun goiburua.

Hitzor­du zehatzak las­ter eza­gu­ta­ra­zi­ko ditu­gu­la jaki­na­ra­ziz, akti­ba­zio­ra eta par­te har­tze­ra deia luzatzen dugu.

Eus­kal Herrian, 2018ko api­ri­la­ren 12an

Eus­kal Herriak askatasuna

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *