Los pen­sio­nis­tas y jubi­la­dos pla­to dul­ce para el capi­ta­lis­mo y el Esta­do español

La cla­se obre­ra y el movi­mien­to obre­ro de Eus­kal Herria saben lo que es el sufri­mien­to y pasar ver­da­de­ras cala­mi­da­des: explo­ta­ción labo­ral, sala­rial, san­cio­nes, humi­lla­cio­nes, des­pi­dos, obre­ros des­te­rra­dos, dete­ni­dos, tor­tu­ra­dos, ase­si­na­dos a san­gre fría (como por ejem­plo en Gas­teiz, Basau­ri, Ses­tao, etc.). La cla­se obre­ra siem­pre nos hemos orga­ni­za­do y lucha­do en torno a las coor­di­na­do­ras de fábri­cas con […]

Amnis­tia­ren alde­ko oihua Puer­to III-ko kar­tze­la­raino era­man dute (Agi­ria eta argaz­kiak) /​Lle­van el gri­to por la amnis­tía has­ta la cár­cel de Puer­to III (Comu­ni­ca­do y fotos)

Hauek dira kar­tze­la aurrean ira­ku­rrit­ko tes­tua eta ate­ra­ta­ko argaz­kiak: Orain dela 3 urte kar­te­la ber­be­ra honen aurrean egon ginen amnis­tia alda­rri­katzen. Gero­xea­go Topa­se­ra, Valen­ce­ra eta Alca­­la-Meco­­ko kar­tze­le­ta­ra ere egin geni­tuen martxak, kasua­ren ara­be­ra pre­so poli­ti­ko erien aska­ta­su­na gal­de­gi­te­ko edo pre­so poli­ti­koen borro­kal­diei babe­sa ema­te­ko. Esan beza­la, Puer­to de San­ta Maria­ra itzu­li egin gara, 80ko hamar­ka­da­tik preso […]

Sen­ten­tzien aurrean /​Ante las últi­mas sentencias

[EUS] Gaur Audien­tzia Nazio­nal espai­no­lak argi­ta­ra­tu­ta­ko bi sen­ten­tzia­ren berri izan dugu. Hauen aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak elkar­ta­su­na adie­ra­zi nahi die zigor­tuak izan diren 12 gaz­teei, eta hona­ko ira­kur­ke­ta poli­ti­koa pla­za­ra­tu nahi du: Altsa­su­ko auzia Zer espe­ro lite­ke epai­le faxis­ten­gan­dik, eta batez ere kon­tuan izan­da sala­ko pre­si­den­tea, Guar­dia Zibil baten emaz­tea iza­nik, epai­leaz gain partea […]

Jon Kepa Pre­cia­do Kor­do­ba­tik Val­de­mo­ro­ra lekual­da­tu dute /​Han tras­la­da­do a Jon Kepa Pre­cia­do de la cár­cel de Cór­do­ba a la de Valdemoro

[EUS] Guar­dia Zibi­lak Jon Kepa Pre­cia­do San­tur­tzi­ko pre­so poli­ti­koa lekual­da­tu du Kor­do­ba­ko espetxe­tik Val­de­mo­ro­ko­ra. Alda­ke­ta honen arra­zoia da Espai­nia­ko Audien­tzia Nazio­na­lean ekai­na­ren 1ean egon­go den epai­ke­ta batean leku­ko gisa dei­tua izan dela. Jon Kepak 14 urte dara­matza kar­tze­lan eta La San­té, Soto del Real, Estre­me­ra, Val­de­mo­ro, Alge­ci­ras eta Kor­do­ba­ko espetxee­ta­tik pasa­tu da. Hona hemen Valdemoroko […]