Iru­ñea­ko isti­luen epaiketa

Gaur 4 gipuz­koa­rren aur­ka­ko epai­ke­ta hasi da Espai­nia­ko Audien­tzia Nazio­na­lean, 2017ko martxoa­ren 11n «Erre­pre­sioa­ren aurrean auto­de­fen­t­sa» dina­mi­kak anto­la­tu­ta­ko mani­fes­ta­zioa hasi eta bereha­la poli­ziak era­gin­da­ko isti­lue­tan era­sotzai­leei aurre egi­tea lepo­ra­tu­ta. Gaz­te haue­ta­ko bakoitza­ren­tzat 7 urte­ko kar­tze­la zigo­rra eskatzen du fiskalak.

Honen aurrean, Amnistiaren Aldeko eta Errepresioaren Aurkako Mugimenduak honakoa adierazi nahi du:
  1. Ber­tsio ofi­zia­la gezu­rra izan ohi da, eta kasu hone­tan ere hala da. Poli­ziak era guz­tie­ta­ko mani­pu­la­zioak era­bi­li ditu gaz­te hauek eta, hone­kin bate­ra, dina­mi­ka oso bat epai­tu eta zigortzeko. 
  2. Erre­pre­sioa­ri aurre egi­tea zile­gi da eta ez dugu inolaz ere onar­tzen Esta­tuak bio­len­tzia era­bil­tze­ko man­ten­du nahi duen mono­po­li­oa. Inda­rrez man­ten­tzen gai­tuz­te zapal­du­ta eta beraiek bake deitzen dio­te­na­ri guk sumi­sioa deitzen diogu. 
  3. Poli­ziak esan du 4 gaz­te hauek Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­du­ko kideak dire­la (beraiek ATA deitzen dio­te kri­mi­na­li­zatze­ko izen ego­kia­goa iru­ditzen zaie­la­ko). Guk ez dio­gu poli­zia­ri inola­ko azal­pe­nik zor, bai ordea Eus­kal Herria­ri. Gure mili­tan­teen jar­due­ra poli­ti­koa publi­koa da, eta jar­due­ra horien bul­tzatzai­leen artean ez dau­de gaz­te hauek. 
  4. Ez da egia egun horre­ta­koa Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua­ren mani­fes­ta­zio bat zenik. Deitzai­le ezber­di­nen artean bes­te bat baino ez zen mugi­men­du hau. Hala ere, argi eta gar­bi defen­da­tu nahi dugu mani­fes­ta­zio horren zile­gi­ta­su­na eta herriak poli­zia­ren era­soa­ren aurrean eman­da­ko eran­tzun eredugarria. 
  5. Isti­luak ez ziren sor­tu komu­ni­ka­tu gabe­ko mani­fes­ta­zioa zela­ko. Herria­ri komu­ni­ka­tu egin zitzaion eta publi­koa zen aurre­ra era­man­go zela. Espai­niak Nafa­rroan duen Dele­ga­zioa­ri ez zitzaion komu­ni­ka­tu, hori egia da, bes­te batzue­tan Dele­ga­zioa­ri komu­ni­ka­tu diz­kio­ten mobi­li­za­zioak debe­ka­tu izan dituz­te­la egia den modu berean. 
  6. Ohi­tu­ta gau­de entzu­ten epai­ke­ta ezber­di­ne­tan zigor­tu nahi dituz­ten per­tso­nak libre utzi behar dituz­te­la «ez dela­ko egia lepo­ratzen die­te­na». Guk esan nahi dugu ber­din zai­gu­la lepo­ratzen die­te­na egia den ala ez, hori defen­t­sa juri­di­koa­ren esku bai­ta­go, bai­na mai­la poli­ti­koan argi­ki esan nahi dugu egin izan balu­te ere haien aska­ta­su­na gal­de­gi­ten jarrai­tu­ko genu­kee­la, hemen dau­den bik­ti­ma baka­rrak Eus­kal Herria eta bere lan­gi­le­ria bai­ti­ra, eta bik­ti­ma­rioak Fran­tzia eta Espai­nia­ko Esta­tuak eta haien sukur­tsal autonomikoak. 

Eus­kal Herrian, 2018ko maiatza­ren 21ean

<em>Amnistiaren Aldeko eta Errepresioaren Aurkako Mugimendua</em>

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *