Crean­do la izquier­da aber­tza­le (II de IV)

Uno En la pri­me­ra entre­ga de esta serie insis­ti­mos en la impor­tan­cia cla­ve de la crí­ti­ca filo­só­fi­ca del prag­ma­tis­mo anglo­sa­jón, acep­ta­do como méto­do epis­te­mo­ló­gi­co por EH Bil­du. En esta entre­ga, la segun­da, vamos a ana­li­zar la apli­ca­ción del prag­ma­tis­mo al pro­ble­ma del suje­to: ¿qué cla­se social, qué pue­blo y nación, qué suje­to diri­ge el proceso […]

Iru­ñea­ko isti­luen epaiketa

Gaur 4 gipuz­koa­rren aur­ka­ko epai­ke­ta hasi da Espai­nia­ko Audien­tzia Nazio­na­lean, 2017ko martxoa­ren 11n «Erre­pre­sioa­ren aurrean auto­de­fen­t­sa» dina­mi­kak anto­la­tu­ta­ko mani­fes­ta­zioa hasi eta bereha­la poli­ziak era­gin­da­ko isti­lue­tan era­sotzai­leei aurre egi­tea lepo­ra­tu­ta. Gaz­te haue­ta­ko bakoitza­ren­tzat 7 urte­ko kar­tze­la zigo­rra eskatzen du fis­ka­lak. Honen aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak hona­koa adie­ra­zi nahi du: Ber­tsio ofi­zia­la gezu­rra izan ohi da, […]