Zuek zare­te terro­ris­tak /​Voso­tros sois los terroristas

[EUS] Pasa den oste­gu­nean Espai­nia­ko Audien­tzia Nazio­na­lak hamar­na­ka pre­so poli­ti­ko ohi­ren kon­tu korron­te eta onda­su­nen aur­ka­ko ope­ra­zioa abia­tu zuen. Dirua, auto­ak eta higie­zi­nak bahi­tu zituen eta per­tso­na asko­ren bizitza izo­rratze­ko urrats erre­pre­si­bo han­dia eman zuen (ope­ra­zio honen bar­nean dau­de­ne­na eta etor­ki­zu­ne­koe­tan egon­go dire­ne­na). Sis­te­ma kapi­ta­lis­ta­ren bar­nean bizi garen hei­nean, jabetza pri­ba­tua eta oina­rriz­ko esku­bi­deak bat […]

Esta­dos Uni­dos, su inje­ren­cia en Vene­zue­la y en Latinoamérica

El domin­go 20 de mayo hay elec­cio­nes gene­ra­les en la Repú­bli­ca Boli­va­ria­na de Vene­zue­la. En un acto de sober­bia inje­ren­cis­ta sin par, el gobierno de Esta­dos Uni­dos pidió (exi­gió) que las mis­mas se sus­pen­dan. ¿Cómo es eso posi­ble? Vene­zue­la es un país libre, y pese a todo lo nega­ti­vo que pue­da decir la pren­sa comer­cial del planeta, […]