Pre­so poli­ti­ko oihen kon­tu korron­te eta onda­su­nen bahi­ke­ta­ren aurrean /​Ante el secues­tro de cuen­tas corrien­tes y bie­nes de presxs poí­ticx

[EUS]

Audien­tzia Nazio­nal espai­no­lak hain­bat pre­so poli­ti­ko­ren kon­tu korron­te eta onda­su­nen gai­nean buru­tu­ta­ko bahi­tu­ra­ren aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak hona­koa adie­ra­zi nahi du:

Esta­tu espai­no­la eta fran­tse­sa gerra egi­te­ra eto­rri ziren Eus­kal Herri­ra eta gerra egi­ten jarraitzen dute. Argi dau­ka­te erre­sis­ten­tzia­ren hazi baka­rra dagoen bitar­tean, ez dela guz­tiz buka­tu­ta egon­go eus­kal erre­sis­ten­tzia iraul­tzai­lea, eta hori dela eta tema­tu­ta dabil­tza, ez soi­lik garai­pen mili­ta­rrean, bai­zik eta garai­pen ideo­lo­gi­ko osoan, hortxe umi­lia­zioa ere sar­tzen dela­rik.

Pre­so poli­ti­ko ohien onda­su­nei era­so egi­tea haien bizi­bi­de bera­ri era­so egi­tea da. Pre­soak kar­tze­lan urte luzez man­ten­tzeaz gain, bizi oso­ra­ko mur­gil­du nahi dituz­te pobre­zian, lan egi­te­ko edo etxe­bi­zitza bat edu­kitze­ko oina­rriz­ko esku­bi­deak urra­tuz. Israe­lek Pales­ti­na­re­kin egi­ten due­na­ren antze­ra, eta inten­tsi­ta­tean dagoen alde han­diaz ohar­tzen baga­ra ere, pales­ti­nar pre­soen etxe­bi­zitzak eraus­ten dute­nean Israe­lek bilatzen duen hel­bu­ru ber­be­ra bilatzen du Espai­niak, lehe­na­go esan beza­la, pre­so poli­ti­ko ohiak pobre­zia­ra kon­de­na­tuz.

Kasu batzue­tan Guar­dia Zibi­la izan da onda­sun horiek bahitze­ra ber­ta­ra­tu dena, auto­mo­bi­len kasuan esa­te­ra­ko, eta berriz esan beha­rra dugu tor­tu­ratzai­le eta hil­tzai­le era­kun­de terro­ris­ta horrek ez due­la inola­ko zile­gi­ta­su­nik eus­kal herri­ta­rren onda­su­nak lapur­tzen segitze­ko. Inoiz ez zuten Eus­kal Herrian egon behar, oku­pa­zio inda­rren par­te diren hei­nean. Gaur­koan ere esan behar die­gu, alde hemen­dik!

Bukatze­ko, azpi­ma­rra­tu beha­rra dugu ope­ra­zio hau ez dela edo­zein momen­tu­tan eto­rri, eta ez dela kasua­la hain­bat pre­so eta pre­so ohi sal­bues­pen epai­te­giek eza­rri­ta­ko eran­tzu­ki­zun zibi­la euren boron­da­tez ordain­tzen hasi dire­nean ger­tatzea. Pre­so poli­ti­koen kasuan ez dago irten­bi­de indi­bi­dua­lik, bes­te batzue­tan esan dugun beza­la batek egi­ten due­nak bes­te guz­tiei era­gi­ten die­la­ko. Eran­tzu­ki­zun zibi­la ordain­tzen ari dire­nek kon­tzien­te izan behar dute ordain­du nahi ez dute­nei egi­ten die­ten kal­teaz, eta batez ere zapal­tzen gai­tuz­ten esta­tuen erre­pre­sioa­ri ema­ten dio­ten zile­gi­ta­su­naz.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak desobe­dien­tzia­ra­ko deia egi­ten du berriz ere. Erre­pre­sioa­ren kudeatzai­leei txan­pon bakar bat ere ez!

Eus­kal Herria, 2018ko maiatza­ren 17a

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua

[ES]

Ante el secues­tro de cuen­tas corrien­tes y bie­nes de presxs polí­ticxs por par­te de la Audien­cia Nacio­nal espa­ño­la, el Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión quie­re expre­sar lo siguien­te:

Los Esta­dos espa­ñol y fran­cés vinie­ron a Eus­kal Herria a hacer la gue­rra, y la gue­rra es lo que siguen hacien­do. Tie­nen cla­ro que mien­tras que­de una sola semi­lla de resis­ten­cia no esta­rá com­ple­ta­men­te ter­mi­na­da la resis­ten­cia revo­lu­cio­na­ria vas­ca, y es por ello que están empe­ña­dos, no solo en la vic­to­ria mili­tar, sino tam­bién en la vic­to­ria ideo­ló­gi­ca total, y ahí entra has­ta la humi­lla­ción.

Ata­car a los bie­nes de lxs ex presxs polí­ticxs es lo mis­mo que ata­car a sus medios de sub­sis­ten­cia. Ade­más de man­te­ner a lxs presxs duran­te lar­gos años en pri­sión, los quie­ren hun­dir en la pobre­za para siem­pre, vul­ne­ran­do su dere­cho al tra­ba­jo y a la vivien­da. De mane­ra simi­lar a la que lo hace Isreal con pales­ti­na, y aun sien­do cons­cien­tes de la gran dife­ren­cia en la inten­si­dad, Espa­ña bus­ca el mis­mo obje­ti­vo que Israel cuan­do derri­ba las casas de lxs presxs pales­tinxs, como hemos dicho antes, con­de­nán­do­les a la pobre­za.

En algu­nos casos, por ejem­plo en el de los vehícu­los, ha sido la Guar­dia Civil la que se ha pre­sen­ta­do a secues­trar­los, y de nue­vo debe­mos decir que esa orga­ni­za­ción terro­ris­ta de tor­tu­ra­do­res y ase­si­nos no tie­ne nin­gu­na legi­ti­mi­dad para seguir roban­do en Eus­kal Herria. En la medi­da en que son par­te de las fuer­zas de ocu­pa­ción, nun­ca debie­ron estar en Eus­kal Herria. Tam­bién hoy tene­mos que decir­les, ¡que se vayan!

Para ter­mi­nar, tene­mos que des­ta­car que esta ope­ra­ción no lle­ga en un momen­to cual­quie­ra, sino que no es casual que suce­da cuan­do algunxs pre­sos y ex presxs han comen­za­do a pagar la res­pon­sa­bi­li­dad civil impues­ta por los tri­bu­na­les de excep­ción. En el caso de lxs presxs polí­ticxs no exis­ten sali­das indi­vi­dua­les, por­que como hemos dicho en otras oca­sio­nes, lo que hace unx afec­ta al res­to. Quie­nes están pagan­do la res­pon­sa­bi­li­dad civil tie­nen que ser cons­cien­tes del per­jui­cio que cau­san a quie­nes no lo quie­ren pagar, y sobre todo de la legi­ti­mi­dad que otor­gan a los esta­dos que nos opri­men.

El Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión quie­re vol­ver a lla­mar a la desobe­dien­cia. Ni una sola mone­da a los ges­to­res de la repre­sión.

En Eus­kal Herria, a 17 de mayo de 2018

Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Iruzkina idatzi / Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: