[Aurre­rantz 7] Eus­kal Nazio Aska­pe­ne­ra­ko Mugi­men­dua, pro­ze­su his­to­ri­koa­ren amaie­ra /​Movi­mien­to de Libe­ra­ción Nacio­nal Vas­co, fin del pro­ce­so his­tó­ri­co

[EUS]

Hala­ko izen­bu­rua jarri dio­gu doku­men­tua­ri, Eus­kal Herri­ko nazio eta kla­se aska­pe­ne­ra­ko mugi­men­dua­ren bar­nean izan­da­ko eral­da­ke­tek pro­ze­sua­ren amaie­ra adie­raz­ten bai­ti­gu­te. Horrek esan nahi du, 60ko hamar­ka­da­ren hasie­ran, Eus­kal Nazio Aska­pe­ne­ra­ko Mugi­men­dua (MLNV-ENAM) gor­puz­tu­ri­ko hel­bu­ru zein estra­te­gia bate­ra­tuak desager­tu egi­ten dire­la, zehaz­kia­go, MLNV-ENAMe­ko zati batek uko egin die­la ordu­ko hel­bu­ruei, eta guz­tiz des­ber­di­nak diren xedeen alde­ko hau­tua egin due­la.

Egi­ta­te uga­rik baiez­tatzen digu­te aurre­ko para­gra­foan adie­ra­zi­ta­koa: pre­so poli­ti­koen amnis­tia alda­rri­katzen duten sek­to­reen aur­ka­ko era­soak, pre­so poli­ti­koen kolek­ti­boa desegi­tu­ratze­ko asmoz bul­tza­tu­ta­ko ezta­bai­dak, nork bere burua­ren onu­ra­ri begi­ra­ko meto­doa era­bi­liz; Bar­tze­lo­na­ko aten­ta­tuen aurrean EH Bil­duk esta­tu­ko segur­ta­sun-inda­rrei eskai­ni­ta­ko babe­sa; «demos» dei­tu­ri­koei buruz­ko proiek­tuaz balia­tu­rik nazio erai­kun­tza ber­tan behe­ra uztea, hau da, inpo­sa­tu­ri­ko zati­ke­ta ins­ti­tu­zio­na­la onar­tze­ko hotsan­di­ko modu bat bes­te­rik ez. ETA, nazio aska­pe­na­ren alde­ko era­kun­de sozia­lis­ta eta iraul­tzai­lea­ren desegi­tea da, zinez, pro­ze­sua­ren amaie­ra, bere liki­da­zioa, mar­katzen due­na, atze­ra-egi­te­ko eta des­ar­matze­ko pro­ze­su luzea buru­tu ondo­ren, eta ez soi­lik mai­la mili­ta­rrean. Bar­ka­me­na­ren logi­ka onar­tu eta «oxa­la ez balitz hala­ko ezer inoiz ger­ta­tu» adie­ra­zi egin du, ala­bai­na, bahiz eta «indar­ke­ria hura» heren­tzian jaso zuten/​genuen, nazio eta kla­se auto­de­fen­tsa­ren prak­ti­ka ager­tu zitzai­gun pre­mia his­to­ri­ko gisa. Simo­ne de Beau­voir-ek zera zioen: «zapal­kun­tza orok gerra-egoe­ra era­gi­ten du», eta ain­tzat edu­ki beha­rra dago ETA zein MLNV-ENAM hala­ko zapal­kun­tzei aurre egi­te­ko sor­tu egin zire­la. Dato­zen belau­nal­dien­tzat indar­ke­riaz­ko etor­ki­zu­nik nahi ez dute­la adie­ra­zi badu­te ere, zapal­kun­tzak bere horre­tan dirau, eta horrek auto­de­fen­tsa­ren beha­rra plan­te­atzen du, izan ere, «herri des­ar­ma­tua, beti­ra­ko zapal­dua» eta «solik gaiz­ki anto­la­tu­ta dau­den herriek ez dute mai­la han­di­ko hel­bu­ru­rik lor­tu­ko».

Due­la bost edo zaz­pi urte goian aipa­tu­ri­ko edo­zein egi­ta­tek ten­tsio jasa­ne­zi­nak era­gin­go zituz­keen MLNV-ENAMe­ko espa­rru asko­tan. Gaur egu­nean, ordea, mili­tan­tzia ofi­zia­lak hala­koak onar­tu egi­ten ditu, ira­kur­tzen due­na­ren ingu­ru­ko kon­trol her­tsia eza­rri zaio­la­ko. Zer­ga­tik? Bada, Ezker Aber­tza­leak espai­niar logi­ka bere egin due­la­ko, erre­for­mis­moa­ren, euro­in­pe­ria­lis­moa­ren eta kapi­ta­la­ren logi­ka bera.

Eus­kal Herri eus­kal­du­na, sozia­lis­ta, anti­pa­triar­ka­la, inde­pen­den­tea eta batua izan zen azken men­de-erdi­ko aurre­ra­kun­tza estra­te­gi­koa, hala ere, hain da han­dia estra­te­gia horren eta egun­go espai­niar esplo­ta­zioa onar­tzen duen logi­ka­ren arte­ko kon­tras­tea, ezen erre­for­mis­mo aber­tza­lea­ren zuzen­da­ritzak, orde­na alde­ra eman­da­ko bira jus­ti­fi­katzea­rren, alter­na­ti­ba bat eskai­ni behar izan bai­tu.

Zer eskain­tzen du EH Bil­duk tru­kean? Nafa­rroa eta Ipa­rral­de­ko indar sozial eta poli­ti­ko batzue­kin bate­ra EAJ­re­ki­ko «bata­sun estra­te­gi­koa­ren» bila dabil, «hiru abia­du­ra­ko» Eus­kal Herria­ren bidean aurre­ra egi­te alde­ra, hau da, hiru lurral­deak hur­bil­tze­ko pro­ze­su gel­doak mai­la par­la­men­ta­rioan eta betie­re legea­ren barruan, eus­kal esta­tu­ko komu­ni­ta­tea eratze­ko hel­bu­ru due­na.

Bai­na Sor­tu zer? Pra­xi iraul­tzai­lea kon­tuan izan­da Sor­tu ez da exis­titzen.

Honatx horren azal­pe­na: eus­kal bur­ge­sia eta espai­niar eta fran­tses esta­tuen arte­koa da bene­ta­ko «bata­sun estra­te­gi­koa»; geroz eta datu gehia­gok era­kus­ten dute­nez, amaitzear dago kla­se men­pe­ratzai­lea gehia­go abe­ras­tu duen aza­le­ko sus­pe­rral­di eko­no­mi­ko labu­rra; herri lan­gi­lea­ren bizi bal­din­tzek oke­rre­ra egin dute; espai­niar esta­tu­ko oina­rriak ustel­tzen dituz­ten egi­tu­raz­ko kri­siak han­dia­go­tu egin dira, 155. arti­ku­lua apli­katze­ko zer­ga­tia haie­tan datza­la­rik; gerra lin­guis­ti­ko-kul­tu­ra­la area­go­tu egin da; indar erre­pre­si­boen inpu­ni­ta­tea –EH Bil­duk bere espai­niar Dipu­tatuen Adie­raz­pe­nean gorai­patzen dituen ber­be­rak– eta jazar­pe­nak gogor­tu eta gehia­go­tu egin dira; Trump admi­nis­tra­zioak hotz-hotzean sor­tu­ta­ko nazioar­te­ko kao­sa, EH Bil­duk zorion­du zuen ber­be­ra; 2007an hasi­ta­ko mun­du­ko kri­sial­dia amai­tu gabe ego­teaz gain, larria­go­tu egin dai­te­kee­la, datuek adie­raz­ten digu­ten beza­la… Ezker aber­tza­le­ko orain­go guneak, sus­tatzai­le nagu­sia iza­nik, pro­ze­sua­ren aur­ka ager­tu duen jarre­ra, era horre­ta­ra, his­to­ri­koa zuen proiek­tu iraul­tzai­lea­ren ordez, proiek­tu erre­for­mis­ta­ren jarrai­pe­na ber­matzea era­ba­ki du.

Hurren­go gal­de­ra hau luzatzen dugu: zer dio Sor­tuk horren ingu­ruan? Sor­tuk ez du orai­nal­dia­ren eta etor­ki­zun izu­ga­rria­ren kon­tra­ko ezer aipatzen, eta ez du sis­te­ma­ti­koa, eten­ga­be­koa eta erra­di­ka­la den ezer egi­ten, noi­zean behin­go ekin­tza labur batzuk izan ezik, kasu bate­ra­ko, 1917ko Erru­sia­ko iraul­tza­ren men­deu­rre­na­ri buruz­koa, horre­tan ezin zuen hutsik egin, bai­na ezer gutxi. Pres­ta­kun­tza teo­ri­ko-poli­ti­koa­ren zati­rik han­die­na Iratzar, Gara, Txa­la­par­ta, EH Bil­du (Alter­na­ti­ba) eta enpa­ra­uen esku uzten du, horren­bes­tez, atze­ra­pau­so nabar­me­na era­gi­ten dio orain­go mili­tan­teen kon­tzien­tzia sozia­lis­ta­ri.

Bes­tal­de, nazio eta gizar­te aska­pe­ne­ra­ko pro­ze­sua liki­da­tu egin dute. Ezker aber­tza­le­ko sek­to­re uga­ri sen­titzen da espai­niar ins­ti­tu­zio­na­lis­moa­ren urte­gian plis­ti-plas­ta egin­go balu beza­la, kon­tuan har­tze­ko modu­ko hel­bu­ru argi­rik gabe.

Argi­ta­sun osoz hitz egin beha­rra dago. Gau­za bakoitza­ri dago­kion ize­na jarri behar zaio, kon­trae­sa­nak aur­ki­tu, pazien­tziaz eta era­gin­kor­ta­su­nez azal­pen peda­go­gi­koa ema­te­ko, betie­re, herria­ren kon­tzien­tzia mai­lak ain­tzat har­tu­ta. Isil­ta­su­nak nahiz dema­go­gia erre­for­mis­tak indar han­dia­goa ema­ten dio­te bote­re men­pe­ratzai­lea­ri, hotsan­di­ko erre­to­li­ka era­bil­tzen badu ere.

Egia beti da iraul­tzai­lea, eta egia ez esa­tea beti da erreak­zio­na­rioa. Dena dela, erre­for­mis­mo aber­tza­lea­ren ara­zoa askoz ere larria­goa da: ez du egia jakin nahi, eta ez du kon­trae­sa­ne­tan sakon­du nahi, hor­taz, ez dago jaki­te­rik zein den errea­li­ta­tea, ez eta, iraul­tzai­le bihur­tze­ko modua ere.

Hala eta guz­tiz ere, inoiz baino pre­miaz­koa­goa da egiaz jar­du­tea. Izan ere, injus­ti­zia­ren masi­fi­ka­zioa da kapi­ta­lis­moak bere kri­sia­ri ema­ten dion irten­bi­de baka­rra; alde bate­tik, erre­for­mis­moa iru­zur hut­sa dela­ko; eta bes­te­tik, ezker nazio­na­lis­ta espai­nia­rrak bata­sun supra­na­zio­na­la­ren alde­ko sire­na-kan­tuak bider­katzen ditue­la­ko, espai­niar esta­tu­ko nazio zapal­duen aska­pe­ne­ra­ko borro­kak esta­tu­tik ber­ta­tik zuzen­tzen saiatze­ko. His­to­ria­ren esze­na­to­kian kla­se borro­ka berra­ger­tu iza­nak alfe­rri­ka­ko ele­men­tu gisa utzi du erre­for­mis­moa­ren par­la­men­ta­ris­mo lega­la berri­ro ere, eta nahiz eta borro­kak bule­goe­ta­ra bide­ratze­ko aha­le­gi­nak egin, azken hileo­tan ager­tu egin dira berriz, hala nola, ikas­leen borro­kak, ema­ku­meen alda­rri­ka­pe­nak eta, M8a dela eta, azken hamar­ka­do­tan anto­la­tu­ri­ko mobi­li­za­zio­rik masi­boe­nak, bai eta, «la mana­da» ize­ne­koa­ren kon­tra­ko epaia ere, modu berean, beraien eta seme-ala­ben pen­tsioen defen­tsan jubi­la­tuek egi­ten ari diren mobi­li­za­zio masi­boak, sin­di­ka­tuen borro­kal­di eko­no­mi­koen berra­ger­tzea, Altsa­su­ko nes­ka-muti­len alde­ko mobi­li­za­zioak, 500 egun baino gehia­go­tan espetxe­ra­tuak, indar oku­patzai­leen pro­bo­ka­zioak dire­la medio… Borro­kak beti gain­di­tu egi­ten du erre­for­mis­moa eta, bere erra­di­kal­ta­su­nez, errea­li­ta­tea­ri eran­tzu­ten dion alter­na­ti­ba baten pre­mia aza­le­ratzen du.

Era berean, hona­ko pro­ze­su his­to­ri­ko honen amaie­rak era­gi­na du MLNV-ENAM berre­rai­kitze­ko azken urteo­tan lan egin dugun sek­to­reon­gan, zere­gin tita­ni­koa eta iris­men han­di­ko lan­ke­ta iza­ki, gaur egun gau­za­tu gabe gera­tu dena. Beha­rrez­ko da pro­ze­su berri bat erai­ki eta anto­latzea, XXI. men­de hone­tan, orain­go Eus­kal Herri lan­gi­lea­ren kla­se, nazio eta gene­ro zapal­kun­tza­ren kon­tra­ko borro­ka egi­tu­ratzen duen pro­ze­sua, hain zuzen, hori­xe bai­ta azken hiru­ro­gei urtee­tan aska­tu gabe gera­tu den gor­diar kora­pi­loa. Estra­te­gia iraul­tzai­le berria garatzea da etor­ki­zun hur­bi­lean dugun erron­ka nagu­sia. Aurre­rantz tal­dea­ren iritzi­ra­ko, eta­pa bat bete badu­gu ere, estra­te­gia erre­for­mis­ta onar­tu iza­nak hon­da­men­di­ra gara­matza, beraz, bal­din eta era­kun­de nahiz mugi­men­du iraul­tzai­leak eratze­ko gai baga­ra, aurre­ra egi­teaz gain, itotzen gai­tuen kora­pi­lo hori askatze­ko auke­ra izan­go dugu. Matxi­natzea da herri zapal­duen ezin­bes­te­ko pre­mia bat. Anto­la gai­te­zen behin­goz!

Sozia­lis­moa eta inde­pen­den­tzia!

Aurre­rantz

2018ko maiatzak 5

[ES]

Hemos titu­la­do así el docu­men­to por­que las diver­sas trans­for­ma­cio­nes que se han pro­du­ci­do en el inte­rior de la lucha de libe­ra­ción nacio­nal de cla­se de Eus­kal Herria apun­ta al fin del pro­ce­so, lo que quie­re decir que ha des­apa­re­ci­do la uni­dad de obje­ti­vos y de estra­te­gia que dio cuer­po al Movi­mien­to de Libe­ra­ción Nacio­nal Vas­co (MLNV) a comien­zos de la déca­da de 1960. Más con­cre­ta­men­te, que par­te del MLNV ha aban­do­na­do esos obje­ti­vos, optan­do por otros total­men­te dife­ren­tes.

Hay muchos hechos que nos lle­van a afir­mar lo que hemos plan­tea­do en el pri­mer párra­fo: los ata­ques a los sec­to­res que apues­tan por la amnis­tía de los pre­sos polí­ti­cos, el impul­so a los deba­tes que lle­van a la deses­truc­tu­ra­ción del colec­ti­vo de pre­sos polí­ti­cos median­te el sál­ve­se quien pue­da; el res­pal­do dado a las fuer­zas de segu­ri­dad del Esta­do dado por EHBil­du tras los aten­ta­dos de Bar­ce­lo­na; el aban­dono de la cons­truc­ción nacio­nal con el pro­yec­to de los diver­sos «demos», que no es sino una for­ma pom­po­sa de acep­tar la par­ti­ción ins­ti­tu­cio­nal impues­ta. Lo que mar­ca el fin del pro­ce­so, su liqui­da­ción, es la diso­lu­ción de la orga­ni­za­ción socia­lis­ta revo­lu­cio­na­ria para la libe­ra­ción nacio­nal ETA, des­pués de un lar­go pro­ce­so de replie­gue y desar­me (no solo mili­tar). Ha asu­mi­do la lógi­ca del per­dón y el deseo de que nada de esto hubie­ra ocu­rri­do, pero si heredaron/​heredamos «aque­lla vio­len­cia», la prác­ti­ca de la auto­de­fen­sa nacio­nal y de cla­se apa­re­ció como nece­si­dad his­tó­ri­ca. A decir de Simo­ne de Beau­voir «toda opre­sión gene­ra un esta­do de gue­rra», en la defen­sa con­tra estas opre­sio­nes nació ETA y el MLNV. Aun­que expre­sen que no desean que las gene­ra­cio­nes veni­de­ras reco­jan un futu­ro de vio­len­cia, la con­ti­nui­dad de la opre­sión plan­tea la con­ti­nua nece­si­dad de la auto­de­fen­sa, ya que «el pue­blo des­ar­ma­do siem­pre sufri­rá opre­sión» y «sola­men­te los pue­blos mal orga­ni­za­dos no pue­den con­se­guir obje­ti­vos gran­des».

Hace solo cin­co o sie­te años cual­quie­ra de estos hechos hubie­ra crea­do ten­sio­nes inso­por­ta­bles en muchas áreas del MLNV. Aho­ra la férrea estruc­tu­ra de con­trol de lo que pue­de leer la mili­tan­cia ofi­cial ha logra su acep­ta­ción. ¿Por qué? Por­que la Izquier­da Aber­tza­le asu­me la lógi­ca espa­ño­la, la del refor­mis­mo, la del euro­im­pe­ria­lis­mo y la del capi­tal.

Es tal el con­tras­te entre, por un lado, el últi­mo medio siglo de avan­ce estra­té­gi­co hacia una Eus­kal Herria eus­kal­dun, socia­lis­ta, anti­pa­triar­cal, inde­pen­dien­te y uni­fi­ca­da y, por otro lado, la acep­ta­ción de la lógi­ca de la explo­ta­ción espa­ño­la que se expre­sa actual­men­te, que la direc­ción del refor­mis­mo aber­tza­le tie­ne que ofre­cer una alter­na­ti­va que jus­ti­fi­que seme­jan­te giro al orden.

¿Qué se pro­po­ne a cam­bio? EH Bil­du bus­ca la «uni­dad estra­té­gi­ca» con el PNV para avan­zar jun­to con otras fuer­zas socia­les y polí­ti­cas de Nafa­rroa e Ipa­rral­de hacia la Eus­kal Herria de las «tres velo­ci­da­des», es decir, los pro­ce­sos de acer­ca­mien­to len­to, par­la­men­ta­rio, y siem­pre legal, de los tres terri­to­rios crean­do una Comu­ni­dad esta­tal vas­ca.

¿Y Sor­tu? Des­de la pers­pec­ti­va de la pra­xis revo­lu­cio­na­ria, Sor­tu no exis­te.

Nos expli­ca­mos: la ver­da­de­ra «uni­dad estra­té­gi­ca» de la bur­gue­sía vas­ca con el Esta­do espa­ñol y fran­cés; los datos cre­cien­tes que indi­can que se está ago­tan­do la cor­ta y super­fi­cial recu­pe­ra­ción eco­nó­mi­ca que ha enri­que­ci­do aún más a la cla­se domi­nan­te; el empeo­ra­mien­to de las con­di­cio­nes de vida del pue­blo tra­ba­ja­dor; el ahon­da­mien­to de las cri­sis estruc­tu­ra­les que pudren las bases del Esta­do espa­ñol y que expli­ca por qué y para qué se ha apli­ca­do el 155; la inten­si­fi­ca­ción de la gue­rra lin­güís­ti­co-cul­tu­ral; la impu­ni­dad de las fuer­zas repre­si­vas –esas a las que loa EH Bil­du en su Decla­ra­ción de los Dipu­tados espa­ño­les– y el endu­re­ci­mien­to y amplia­ción de las per­se­cu­cio­nes; el caos inter­na­cio­nal fría­men­te pro­vo­ca­do por la Admi­nis­tra­ción Trump, esa a la que feli­ci­tó EH Bil­du; los datos que demues­tran que no se ha aca­ba­do la cri­sis mun­dial ini­cia­da en 2007 y que pue­de agra­var­se… Lo que aho­ra es el núcleo de la izquier­da aber­tza­le pasa de ser el prin­ci­pal pro­mo­tor del pro­ce­so a ser su anta­gó­ni­co, ase­gu­ran­do la con­ti­nui­dad del pro­yec­to refor­mis­ta con el que se sus­ti­tu­ye el his­tó­ri­ca­men­te revo­lu­cio­na­rio.

Y pre­gun­ta­mos ¿Qué dice Sor­tu antes esto? Sor­tu no dice ni hace nada sis­te­má­ti­co, con­ti­nua­do y radi­cal con­tra un pre­sen­te y un futu­ro terri­ble, excep­to actos pun­tua­les y muy bre­ves como, por ejem­plo, el del cen­te­na­rio de la revo­lu­ción rusa de 1917, que no podía fal­tar, y ape­nas nada más. Sor­tu deja el grue­so de la impres­cin­di­ble for­ma­ción teó­ri­co-polí­ti­ca en manos de Iratzar, Gara. Txa­la­par­ta, EH Bil­du (Alter­na­ti­ba)… y así va retro­ce­dien­do la con­cien­cia socia­lis­ta en la mili­tan­cia que aún sigue en Sor­tu.

Han liqui­da­do el pro­ce­so de libe­ra­ción nacio­nal y social. Amplios sec­to­res de la izquier­da aber­tza­le se sien­ten como si estu­vie­ran cha­po­tean­do en el pan­tano del ins­ti­tu­cio­na­lis­mo espa­ñol, sin obje­ti­vos cla­ros a los que diri­gir­se.

Hay que hablar radi­cal­men­te cla­ro. Hay que lla­mar a las cosas por su nom­bre, des­cu­brir las con­tra­dic­cio­nes, expli­car­las con pacien­cia y efec­ti­vi­dad peda­gó­gi­ca según los nive­les de con­cien­cia del pue­blo. El silen­cio o la dema­go­gia refor­mis­ta pese a su pala­bre­ría pom­po­sa refuer­zan al poder domi­nan­te.

La ver­dad siem­pre es revo­lu­cio­na­ria, no decir­la siem­pre es reac­cio­na­rio. Pero el pro­ble­ma del refor­mis­mo aber­tza­le es mucho más gra­ve: no quie­re saber la ver­dad, no quie­re pro­fun­di­zar en las con­tra­dic­cio­nes por lo que le es impo­si­ble saber qué es la reali­dad y como revo­lu­cio­nar­la.

Sin embar­go, prac­ti­car la ver­dad es más urgen­te que nun­ca antes. Lo es por­que el capi­ta­lis­mo no tie­ne otra solu­ción a su cri­sis que no sea la de masi­fi­car la injus­ti­cia; por­que el refor­mis­mo es un fias­co; y por­que des­de la izquier­da nacio­na­lis­ta espa­ño­la se mul­ti­pli­can los can­tos de sire­na para, en aras de una uni­dad supra­na­cio­nal, inten­tar diri­gir des­de el Esta­do espa­ñol las luchas de libe­ra­ción de las nacio­nes opri­mi­das por el mis­mo Esta­do. La pro­pia reapa­ri­ción de la lucha de cla­ses en la esce­na de la his­tó­ria vuel­ve a dejar al refor­mis­mo como inú­til en su par­la­men­ta­ris­mo legal, y aun­que inten­ten vehi­cu­li­zar las luchas a los des­pa­chos estas reapa­re­cen, en los últi­mos meses las luchas estu­dian­ti­les, las reivi­ni­di­ca­cio­nes de las muje­res y las movi­li­za­cio­nes femi­nis­tas más masi­vas de las últi­mas deca­das en torno al 8M y la sen­ten­cia con­tra «la mana­da», las tam­bién masi­vas movi­li­za­cio­nes de los jubi­la­dos en defen­sa de sus pen­sio­nes y de las de sus hijas, la reapa­ri­ción de luchas eco­nó­mi­cas a nivel sin­di­cal, las movi­li­za­cio­nes por los cha­va­les de Altsa­su, encar­ce­la­dos más de 500 días tras las pro­vo­ca­cio­nes de las fuer­zas de ocu­pa­ción… La lucha siem­pre des­bor­da al refor­mis­mo sacan­do a la luz con su radi­ca­li­dad la nece­si­dad de una alter­na­ti­va que res­pon­da a su reali­dad.

Este fin del pro­ce­so his­tó­ri­co afec­ta tam­bién a los sec­to­res que en los últi­mos años hemos tra­ba­ja­do en la recons­truc­ción del MLNV, tarea titá­ni­ca que has­ta el momen­to no ha sido posi­ble rea­li­zar y que apa­re­ce como un tra­ba­jo de lar­go alcan­ce. Es nece­sa­rio cons­truir y orga­ni­zar un nue­vo pro­ce­so que ver­te­bre, en este siglo XXI, al pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co actual en la lucha con­tra la opre­sión de cla­se, nacio­nal y de géne­ro, nudo gor­diano que no se ha con­se­gui­do desatar en los últi­mos sesen­ta años. La crea­ción de una nue­va estra­te­gia revo­lu­cio­na­ria es la prin­ci­pal tarea a desa­rro­llar en los pró­xi­mos tiem­pos .Aun­que como Aurre­rantz hemos cum­pli­do una eta­pa cree­mos que la acep­ta­ción de la estra­te­gia refor­mis­ta nos lle­va al desas­tre y que en la medi­da que cons­tru­ya­mos orga­ni­za­cio­nes y movi­mien­tos revo­lu­cio­na­rios avan­za­re­mos para desatar ese nudo que nos aho­ga. La rebe­lión es nece­sa­ria para los pue­blos que opri­mi­dos. Es hora de orga­ni­zar­se.

¡Socia­lis­mo e inde­pen­den­cia!

Aurre­rantz

9 de mayo de 2018

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Iruzkina idatzi / Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: