[Aurre­rantz 7] Eus­kal Nazio Aska­pe­ne­ra­ko Mugi­men­dua, pro­ze­su his­to­ri­koa­ren amaie­ra /​Movi­mien­to de Libe­ra­ción Nacio­nal Vas­co, fin del pro­ce­so histórico

[EUS]

Hala­ko izen­bu­rua jarri dio­gu doku­men­tua­ri, Eus­kal Herri­ko nazio eta kla­se aska­pe­ne­ra­ko mugi­men­dua­ren bar­nean izan­da­ko eral­da­ke­tek pro­ze­sua­ren amaie­ra adie­raz­ten bai­ti­gu­te. Horrek esan nahi du, 60ko hamar­ka­da­ren hasie­ran, Eus­kal Nazio Aska­pe­ne­ra­ko Mugi­men­dua (MLNV-ENAM) gor­puz­tu­ri­ko hel­bu­ru zein estra­te­gia bate­ra­tuak des­ager­tu egi­ten dire­la, zehaz­kia­go, MLNV-ENAMe­ko zati batek uko egin die­la ordu­ko hel­bu­ruei, eta guz­tiz des­ber­di­nak diren xedeen alde­ko hau­tua egin duela.

Egi­ta­te uga­rik baiez­tatzen digu­te aurre­ko para­gra­foan adie­ra­zi­ta­koa: pre­so poli­ti­koen amnis­tia alda­rri­katzen duten sek­to­reen aur­ka­ko era­soak, pre­so poli­ti­koen kolek­ti­boa desegi­tu­ratze­ko asmoz bul­tza­tu­ta­ko ezta­bai­dak, nork bere burua­ren onu­ra­ri begi­ra­ko meto­doa era­bi­liz; Bar­tze­lo­na­ko aten­ta­tuen aurrean EH Bil­duk esta­tu­ko segur­ta­sun-inda­rrei eskai­ni­ta­ko babe­sa; «demos» dei­tu­ri­koei buruz­ko proiek­tuaz balia­tu­rik nazio erai­kun­tza ber­tan behe­ra uztea, hau da, inpo­sa­tu­ri­ko zati­ke­ta ins­ti­tu­zio­na­la onar­tze­ko hotsan­di­ko modu bat bes­te­rik ez. ETA, nazio aska­pe­na­ren alde­ko era­kun­de sozia­lis­ta eta iraul­tzai­lea­ren desegi­tea da, zinez, pro­ze­sua­ren amaie­ra, bere liki­da­zioa, mar­katzen due­na, atze­ra-egi­te­ko eta des­ar­matze­ko pro­ze­su luzea buru­tu ondo­ren, eta ez soi­lik mai­la mili­ta­rrean. Bar­ka­me­na­ren logi­ka onar­tu eta «oxa­la ez balitz hala­ko ezer inoiz ger­ta­tu» adie­ra­zi egin du, ala­bai­na, bahiz eta «indar­ke­ria hura» heren­tzian jaso zuten/​genuen, nazio eta kla­se auto­de­fen­tsa­ren prak­ti­ka ager­tu zitzai­gun pre­mia his­to­ri­ko gisa. Simo­ne de Beau­voir-ek zera zioen: «zapal­kun­tza orok gerra-egoe­ra era­gi­ten du», eta ain­tzat edu­ki beha­rra dago ETA zein MLNV-ENAM hala­ko zapal­kun­tzei aurre egi­te­ko sor­tu egin zire­la. Dato­zen belau­nal­dien­tzat indar­ke­riaz­ko etor­ki­zu­nik nahi ez dute­la adie­ra­zi badu­te ere, zapal­kun­tzak bere horre­tan dirau, eta horrek auto­de­fen­tsa­ren beha­rra plan­te­atzen du, izan ere, «herri des­ar­ma­tua, beti­ra­ko zapal­dua» eta «solik gaiz­ki anto­la­tu­ta dau­den herriek ez dute mai­la han­di­ko hel­bu­ru­rik lortuko».

Due­la bost edo zaz­pi urte goian aipa­tu­ri­ko edo­zein egi­ta­tek ten­tsio jasa­ne­zi­nak era­gin­go zituz­keen MLNV-ENAMe­ko espa­rru asko­tan. Gaur egu­nean, ordea, mili­tan­tzia ofi­zia­lak hala­koak onar­tu egi­ten ditu, ira­kur­tzen due­na­ren ingu­ru­ko kon­trol her­tsia eza­rri zaio­la­ko. Zer­ga­tik? Bada, Ezker Aber­tza­leak espai­niar logi­ka bere egin due­la­ko, erre­for­mis­moa­ren, euro­in­pe­ria­lis­moa­ren eta kapi­ta­la­ren logi­ka bera.

Eus­kal Herri eus­kal­du­na, sozia­lis­ta, anti­pa­triar­ka­la, inde­pen­den­tea eta batua izan zen azken men­de-erdi­ko aurre­ra­kun­tza estra­te­gi­koa, hala ere, hain da han­dia estra­te­gia horren eta egun­go espai­niar esplo­ta­zioa onar­tzen duen logi­ka­ren arte­ko kon­tras­tea, ezen erre­for­mis­mo aber­tza­lea­ren zuzen­da­ritzak, orde­na alde­ra eman­da­ko bira jus­ti­fi­katzea­rren, alter­na­ti­ba bat eskai­ni behar izan baitu.

Zer eskain­tzen du EH Bil­duk tru­kean? Nafa­rroa eta Ipa­rral­de­ko indar sozial eta poli­ti­ko batzue­kin bate­ra EAJ­re­ki­ko «bata­sun estra­te­gi­koa­ren» bila dabil, «hiru abia­du­ra­ko» Eus­kal Herria­ren bidean aurre­ra egi­te alde­ra, hau da, hiru lurral­deak hur­bil­tze­ko pro­ze­su gel­doak mai­la par­la­men­ta­rioan eta betie­re legea­ren barruan, eus­kal esta­tu­ko komu­ni­ta­tea eratze­ko hel­bu­ru duena.

Bai­na Sor­tu zer? Pra­xi iraul­tzai­lea kon­tuan izan­da Sor­tu ez da existitzen.

Honatx horren azal­pe­na: eus­kal bur­ge­sia eta espai­niar eta fran­tses esta­tuen arte­koa da bene­ta­ko «bata­sun estra­te­gi­koa»; geroz eta datu gehia­gok era­kus­ten dute­nez, amaitzear dago kla­se men­pe­ratzai­lea gehia­go abe­ras­tu duen aza­le­ko sus­pe­rral­di eko­no­mi­ko labu­rra; herri lan­gi­lea­ren bizi bal­din­tzek oke­rre­ra egin dute; espai­niar esta­tu­ko oina­rriak ustel­tzen dituz­ten egi­tu­raz­ko kri­siak han­dia­go­tu egin dira, 155. arti­ku­lua apli­katze­ko zer­ga­tia haie­tan datza­la­rik; gerra lin­guis­ti­ko-kul­tu­ra­la area­go­tu egin da; indar erre­pre­si­boen inpu­ni­ta­tea –EH Bil­duk bere espai­niar Dipu­tatuen Adie­raz­pe­nean gorai­patzen dituen ber­be­rak– eta jazar­pe­nak gogor­tu eta gehia­go­tu egin dira; Trump admi­nis­tra­zioak hotz-hotzean sor­tu­ta­ko nazioar­te­ko kao­sa, EH Bil­duk zorion­du zuen ber­be­ra; 2007an hasi­ta­ko mun­du­ko kri­sial­dia amai­tu gabe ego­teaz gain, larria­go­tu egin dai­te­kee­la, datuek adie­raz­ten digu­ten beza­la… Ezker aber­tza­le­ko orain­go guneak, sus­tatzai­le nagu­sia iza­nik, pro­ze­sua­ren aur­ka ager­tu duen jarre­ra, era horre­ta­ra, his­to­ri­koa zuen proiek­tu iraul­tzai­lea­ren ordez, proiek­tu erre­for­mis­ta­ren jarrai­pe­na ber­matzea era­ba­ki du.

Hurren­go gal­de­ra hau luzatzen dugu: zer dio Sor­tuk horren ingu­ruan? Sor­tuk ez du orai­nal­dia­ren eta etor­ki­zun izu­ga­rria­ren kon­tra­ko ezer aipatzen, eta ez du sis­te­ma­ti­koa, eten­ga­be­koa eta erra­di­ka­la den ezer egi­ten, noi­zean behin­go ekin­tza labur batzuk izan ezik, kasu bate­ra­ko, 1917ko Erru­sia­ko iraul­tza­ren men­deu­rre­na­ri buruz­koa, horre­tan ezin zuen hutsik egin, bai­na ezer gutxi. Pres­ta­kun­tza teo­ri­ko-poli­ti­koa­ren zati­rik han­die­na Iratzar, Gara, Txa­la­par­ta, EH Bil­du (Alter­na­ti­ba) eta enpa­ra­uen esku uzten du, horren­bes­tez, atze­ra­pau­so nabar­me­na era­gi­ten dio orain­go mili­tan­teen kon­tzien­tzia sozialistari.

Bes­tal­de, nazio eta gizar­te aska­pe­ne­ra­ko pro­ze­sua liki­da­tu egin dute. Ezker aber­tza­le­ko sek­to­re uga­ri sen­titzen da espai­niar ins­ti­tu­zio­na­lis­moa­ren urte­gian plis­ti-plas­ta egin­go balu beza­la, kon­tuan har­tze­ko modu­ko hel­bu­ru argi­rik gabe.

Argi­ta­sun osoz hitz egin beha­rra dago. Gau­za bakoitza­ri dago­kion ize­na jarri behar zaio, kon­trae­sa­nak aur­ki­tu, pazien­tziaz eta era­gin­kor­ta­su­nez azal­pen peda­go­gi­koa ema­te­ko, betie­re, herria­ren kon­tzien­tzia mai­lak ain­tzat har­tu­ta. Isil­ta­su­nak nahiz dema­go­gia erre­for­mis­tak indar han­dia­goa ema­ten dio­te bote­re men­pe­ratzai­lea­ri, hotsan­di­ko erre­to­li­ka era­bil­tzen badu ere.

Egia beti da iraul­tzai­lea, eta egia ez esa­tea beti da erreak­zio­na­rioa. Dena dela, erre­for­mis­mo aber­tza­lea­ren ara­zoa askoz ere larria­goa da: ez du egia jakin nahi, eta ez du kon­trae­sa­ne­tan sakon­du nahi, hor­taz, ez dago jaki­te­rik zein den errea­li­ta­tea, ez eta, iraul­tzai­le bihur­tze­ko modua ere.

Hala eta guz­tiz ere, inoiz baino pre­miaz­koa­goa da egiaz jar­du­tea. Izan ere, injus­ti­zia­ren masi­fi­ka­zioa da kapi­ta­lis­moak bere kri­sia­ri ema­ten dion irten­bi­de baka­rra; alde bate­tik, erre­for­mis­moa iru­zur hut­sa dela­ko; eta bes­te­tik, ezker nazio­na­lis­ta espai­nia­rrak bata­sun supra­na­zio­na­la­ren alde­ko sire­na-kan­tuak bider­katzen ditue­la­ko, espai­niar esta­tu­ko nazio zapal­duen aska­pe­ne­ra­ko borro­kak esta­tu­tik ber­ta­tik zuzen­tzen saiatze­ko. His­to­ria­ren esze­na­to­kian kla­se borro­ka berra­ger­tu iza­nak alfe­rri­ka­ko ele­men­tu gisa utzi du erre­for­mis­moa­ren par­la­men­ta­ris­mo lega­la berri­ro ere, eta nahiz eta borro­kak bule­goe­ta­ra bide­ratze­ko aha­le­gi­nak egin, azken hileo­tan ager­tu egin dira berriz, hala nola, ikas­leen borro­kak, ema­ku­meen alda­rri­ka­pe­nak eta, M8a dela eta, azken hamar­ka­do­tan anto­la­tu­ri­ko mobi­li­za­zio­rik masi­boe­nak, bai eta, «la mana­da» ize­ne­koa­ren kon­tra­ko epaia ere, modu berean, beraien eta seme-ala­ben pen­tsioen defen­tsan jubi­la­tuek egi­ten ari diren mobi­li­za­zio masi­boak, sin­di­ka­tuen borro­kal­di eko­no­mi­koen berra­ger­tzea, Altsa­su­ko nes­ka-muti­len alde­ko mobi­li­za­zioak, 500 egun baino gehia­go­tan espetxe­ra­tuak, indar oku­patzai­leen pro­bo­ka­zioak dire­la medio… Borro­kak beti gain­di­tu egi­ten du erre­for­mis­moa eta, bere erra­di­kal­ta­su­nez, errea­li­ta­tea­ri eran­tzu­ten dion alter­na­ti­ba baten pre­mia aza­le­ratzen du.

Era berean, hona­ko pro­ze­su his­to­ri­ko honen amaie­rak era­gi­na du MLNV-ENAM berre­rai­kitze­ko azken urteo­tan lan egin dugun sek­to­reon­gan, zere­gin tita­ni­koa eta iris­men han­di­ko lan­ke­ta iza­ki, gaur egun gau­za­tu gabe gera­tu dena. Beha­rrez­ko da pro­ze­su berri bat erai­ki eta anto­latzea, XXI. men­de hone­tan, orain­go Eus­kal Herri lan­gi­lea­ren kla­se, nazio eta gene­ro zapal­kun­tza­ren kon­tra­ko borro­ka egi­tu­ratzen duen pro­ze­sua, hain zuzen, hori­xe bai­ta azken hiru­ro­gei urtee­tan aska­tu gabe gera­tu den gor­diar kora­pi­loa. Estra­te­gia iraul­tzai­le berria garatzea da etor­ki­zun hur­bi­lean dugun erron­ka nagu­sia. Aurre­rantz tal­dea­ren iritzi­ra­ko, eta­pa bat bete badu­gu ere, estra­te­gia erre­for­mis­ta onar­tu iza­nak hon­da­men­di­ra gara­matza, beraz, bal­din eta era­kun­de nahiz mugi­men­du iraul­tzai­leak eratze­ko gai baga­ra, aurre­ra egi­teaz gain, itotzen gai­tuen kora­pi­lo hori askatze­ko auke­ra izan­go dugu. Matxi­natzea da herri zapal­duen ezin­bes­te­ko pre­mia bat. Anto­la gai­te­zen behingoz!

Sozia­lis­moa eta independentzia!

Aurre­rantz

2018ko maiatzak 5

[ES]

Hemos titu­la­do así el docu­men­to por­que las diver­sas trans­for­ma­cio­nes que se han pro­du­ci­do en el inte­rior de la lucha de libe­ra­ción nacio­nal de cla­se de Eus­kal Herria apun­ta al fin del pro­ce­so, lo que quie­re decir que ha des­apa­re­ci­do la uni­dad de obje­ti­vos y de estra­te­gia que dio cuer­po al Movi­mien­to de Libe­ra­ción Nacio­nal Vas­co (MLNV) a comien­zos de la déca­da de 1960. Más con­cre­ta­men­te, que par­te del MLNV ha aban­do­na­do esos obje­ti­vos, optan­do por otros total­men­te diferentes.

Hay muchos hechos que nos lle­van a afir­mar lo que hemos plan­tea­do en el pri­mer párra­fo: los ata­ques a los sec­to­res que apues­tan por la amnis­tía de los pre­sos polí­ti­cos, el impul­so a los deba­tes que lle­van a la des­es­truc­tu­ra­ción del colec­ti­vo de pre­sos polí­ti­cos median­te el sál­ve­se quien pue­da; el res­pal­do dado a las fuer­zas de segu­ri­dad del Esta­do dado por EHBil­du tras los aten­ta­dos de Bar­ce­lo­na; el aban­dono de la cons­truc­ción nacio­nal con el pro­yec­to de los diver­sos «demos», que no es sino una for­ma pom­po­sa de acep­tar la par­ti­ción ins­ti­tu­cio­nal impues­ta. Lo que mar­ca el fin del pro­ce­so, su liqui­da­ción, es la diso­lu­ción de la orga­ni­za­ción socia­lis­ta revo­lu­cio­na­ria para la libe­ra­ción nacio­nal ETA, des­pués de un lar­go pro­ce­so de replie­gue y desar­me (no solo mili­tar). Ha asu­mi­do la lógi­ca del per­dón y el deseo de que nada de esto hubie­ra ocu­rri­do, pero si heredaron/​heredamos «aque­lla vio­len­cia», la prác­ti­ca de la auto­de­fen­sa nacio­nal y de cla­se apa­re­ció como nece­si­dad his­tó­ri­ca. A decir de Simo­ne de Beau­voir «toda opre­sión gene­ra un esta­do de gue­rra», en la defen­sa con­tra estas opre­sio­nes nació ETA y el MLNV. Aun­que expre­sen que no desean que las gene­ra­cio­nes veni­de­ras reco­jan un futu­ro de vio­len­cia, la con­ti­nui­dad de la opre­sión plan­tea la con­ti­nua nece­si­dad de la auto­de­fen­sa, ya que «el pue­blo des­ar­ma­do siem­pre sufri­rá opre­sión» y «sola­men­te los pue­blos mal orga­ni­za­dos no pue­den con­se­guir obje­ti­vos grandes».

Hace solo cin­co o sie­te años cual­quie­ra de estos hechos hubie­ra crea­do ten­sio­nes inso­por­ta­bles en muchas áreas del MLNV. Aho­ra la férrea estruc­tu­ra de con­trol de lo que pue­de leer la mili­tan­cia ofi­cial ha logra su acep­ta­ción. ¿Por qué? Por­que la Izquier­da Aber­tza­le asu­me la lógi­ca espa­ño­la, la del refor­mis­mo, la del euro­im­pe­ria­lis­mo y la del capital.

Es tal el con­tras­te entre, por un lado, el últi­mo medio siglo de avan­ce estra­té­gi­co hacia una Eus­kal Herria eus­kal­dun, socia­lis­ta, anti­pa­triar­cal, inde­pen­dien­te y uni­fi­ca­da y, por otro lado, la acep­ta­ción de la lógi­ca de la explo­ta­ción espa­ño­la que se expre­sa actual­men­te, que la direc­ción del refor­mis­mo aber­tza­le tie­ne que ofre­cer una alter­na­ti­va que jus­ti­fi­que seme­jan­te giro al orden.

¿Qué se pro­po­ne a cam­bio? EH Bil­du bus­ca la «uni­dad estra­té­gi­ca» con el PNV para avan­zar jun­to con otras fuer­zas socia­les y polí­ti­cas de Nafa­rroa e Ipa­rral­de hacia la Eus­kal Herria de las «tres velo­ci­da­des», es decir, los pro­ce­sos de acer­ca­mien­to len­to, par­la­men­ta­rio, y siem­pre legal, de los tres terri­to­rios crean­do una Comu­ni­dad esta­tal vasca.

¿Y Sor­tu? Des­de la pers­pec­ti­va de la pra­xis revo­lu­cio­na­ria, Sor­tu no existe.

Nos expli­ca­mos: la ver­da­de­ra «uni­dad estra­té­gi­ca» de la bur­gue­sía vas­ca con el Esta­do espa­ñol y fran­cés; los datos cre­cien­tes que indi­can que se está ago­tan­do la cor­ta y super­fi­cial recu­pe­ra­ción eco­nó­mi­ca que ha enri­que­ci­do aún más a la cla­se domi­nan­te; el empeo­ra­mien­to de las con­di­cio­nes de vida del pue­blo tra­ba­ja­dor; el ahon­da­mien­to de las cri­sis estruc­tu­ra­les que pudren las bases del Esta­do espa­ñol y que expli­ca por qué y para qué se ha apli­ca­do el 155; la inten­si­fi­ca­ción de la gue­rra lin­güís­ti­co-cul­tu­ral; la impu­ni­dad de las fuer­zas repre­si­vas –esas a las que loa EH Bil­du en su Decla­ra­ción de los Dipu­tados espa­ño­les– y el endu­re­ci­mien­to y amplia­ción de las per­se­cu­cio­nes; el caos inter­na­cio­nal fría­men­te pro­vo­ca­do por la Admi­nis­tra­ción Trump, esa a la que feli­ci­tó EH Bil­du; los datos que demues­tran que no se ha aca­ba­do la cri­sis mun­dial ini­cia­da en 2007 y que pue­de agra­var­se… Lo que aho­ra es el núcleo de la izquier­da aber­tza­le pasa de ser el prin­ci­pal pro­mo­tor del pro­ce­so a ser su anta­gó­ni­co, ase­gu­ran­do la con­ti­nui­dad del pro­yec­to refor­mis­ta con el que se sus­ti­tu­ye el his­tó­ri­ca­men­te revolucionario.

Y pre­gun­ta­mos ¿Qué dice Sor­tu antes esto? Sor­tu no dice ni hace nada sis­te­má­ti­co, con­ti­nua­do y radi­cal con­tra un pre­sen­te y un futu­ro terri­ble, excep­to actos pun­tua­les y muy bre­ves como, por ejem­plo, el del cen­te­na­rio de la revo­lu­ción rusa de 1917, que no podía fal­tar, y ape­nas nada más. Sor­tu deja el grue­so de la impres­cin­di­ble for­ma­ción teó­ri­co-polí­ti­ca en manos de Iratzar, Gara. Txa­la­par­ta, EH Bil­du (Alter­na­ti­ba)… y así va retro­ce­dien­do la con­cien­cia socia­lis­ta en la mili­tan­cia que aún sigue en Sortu.

Han liqui­da­do el pro­ce­so de libe­ra­ción nacio­nal y social. Amplios sec­to­res de la izquier­da aber­tza­le se sien­ten como si estu­vie­ran cha­po­tean­do en el pan­tano del ins­ti­tu­cio­na­lis­mo espa­ñol, sin obje­ti­vos cla­ros a los que dirigirse.

Hay que hablar radi­cal­men­te cla­ro. Hay que lla­mar a las cosas por su nom­bre, des­cu­brir las con­tra­dic­cio­nes, expli­car­las con pacien­cia y efec­ti­vi­dad peda­gó­gi­ca según los nive­les de con­cien­cia del pue­blo. El silen­cio o la dema­go­gia refor­mis­ta pese a su pala­bre­ría pom­po­sa refuer­zan al poder dominante.

La ver­dad siem­pre es revo­lu­cio­na­ria, no decir­la siem­pre es reac­cio­na­rio. Pero el pro­ble­ma del refor­mis­mo aber­tza­le es mucho más gra­ve: no quie­re saber la ver­dad, no quie­re pro­fun­di­zar en las con­tra­dic­cio­nes por lo que le es impo­si­ble saber qué es la reali­dad y como revolucionarla.

Sin embar­go, prac­ti­car la ver­dad es más urgen­te que nun­ca antes. Lo es por­que el capi­ta­lis­mo no tie­ne otra solu­ción a su cri­sis que no sea la de masi­fi­car la injus­ti­cia; por­que el refor­mis­mo es un fias­co; y por­que des­de la izquier­da nacio­na­lis­ta espa­ño­la se mul­ti­pli­can los can­tos de sire­na para, en aras de una uni­dad supra­na­cio­nal, inten­tar diri­gir des­de el Esta­do espa­ñol las luchas de libe­ra­ción de las nacio­nes opri­mi­das por el mis­mo Esta­do. La pro­pia reapa­ri­ción de la lucha de cla­ses en la esce­na de la his­tó­ria vuel­ve a dejar al refor­mis­mo como inú­til en su par­la­men­ta­ris­mo legal, y aun­que inten­ten vehi­cu­li­zar las luchas a los des­pa­chos estas reapa­re­cen, en los últi­mos meses las luchas estu­dian­ti­les, las reivi­ni­di­ca­cio­nes de las muje­res y las movi­li­za­cio­nes femi­nis­tas más masi­vas de las últi­mas deca­das en torno al 8M y la sen­ten­cia con­tra «la mana­da», las tam­bién masi­vas movi­li­za­cio­nes de los jubi­la­dos en defen­sa de sus pen­sio­nes y de las de sus hijas, la reapa­ri­ción de luchas eco­nó­mi­cas a nivel sin­di­cal, las movi­li­za­cio­nes por los cha­va­les de Altsa­su, encar­ce­la­dos más de 500 días tras las pro­vo­ca­cio­nes de las fuer­zas de ocu­pa­ción… La lucha siem­pre des­bor­da al refor­mis­mo sacan­do a la luz con su radi­ca­li­dad la nece­si­dad de una alter­na­ti­va que res­pon­da a su realidad.

Este fin del pro­ce­so his­tó­ri­co afec­ta tam­bién a los sec­to­res que en los últi­mos años hemos tra­ba­ja­do en la recons­truc­ción del MLNV, tarea titá­ni­ca que has­ta el momen­to no ha sido posi­ble rea­li­zar y que apa­re­ce como un tra­ba­jo de lar­go alcan­ce. Es nece­sa­rio cons­truir y orga­ni­zar un nue­vo pro­ce­so que ver­te­bre, en este siglo XXI, al pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co actual en la lucha con­tra la opre­sión de cla­se, nacio­nal y de géne­ro, nudo gor­diano que no se ha con­se­gui­do des­atar en los últi­mos sesen­ta años. La crea­ción de una nue­va estra­te­gia revo­lu­cio­na­ria es la prin­ci­pal tarea a desa­rro­llar en los pró­xi­mos tiem­pos .Aun­que como Aurre­rantz hemos cum­pli­do una eta­pa cree­mos que la acep­ta­ción de la estra­te­gia refor­mis­ta nos lle­va al desas­tre y que en la medi­da que cons­tru­ya­mos orga­ni­za­cio­nes y movi­mien­tos revo­lu­cio­na­rios avan­za­re­mos para des­atar ese nudo que nos aho­ga. La rebe­lión es nece­sa­ria para los pue­blos que opri­mi­dos. Es hora de organizarse.

¡Socia­lis­mo e independencia!

Aurre­rantz

9 de mayo de 2018

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *