ETAk, nazio aska­pe­ne­ra­ko eus­kal era­kun­de sozia­lis­ta iraul­tzai­lea, jada ez da exis­titzen. /​La orga­ni­za­ción revo­lu­cio­na­ria socia­lis­ta vas­ca para la libe­ra­ción nacio­nal vas­ca, ETA, ya no existe.

Atzo eta gaur argi­ta­ra­tu diren bi agi­rie­tan bere diso­lu­zioa ira­ga­rri die era­kun­de eta herritarreei:

Era­gi­leei bida­li­ta­ko agiria:

Eus­kal Herrian, 2018ko api­ri­la­ren 16a

Jaun-andre agurgarriak:

Komu­ni­ka­zio honen bidez, Eus­ka­di Ta Aska­ta­su­nak har­tu berri duen era­ba­kia eza­gu­ta­ra­zi nahi dizue. Kide guz­tien artean buru­tu den bar­ne ezta­bai­dan, ETAk bere zil­do his­to­ri­koa eta fun­tzioa amai­tutzat ema­tea era­ba­ki du, bere ibil­bi­dea­ri bukae­ra ema­nez. Ondo­rioz, ETAk bere egi­tu­ra guz­tiak era­bat desegin eta bere ekin­bi­de poli­ti­koa buka­tutzat jo du.

Horre­la, ezker aber­tza­le osoa­ren estra­te­gia alda­ke­ta­ren ondo­rioz, 2010ean abia­tu zuen pro­ze­sua buru­raino era­man du ETAk, Eus­kal Herrian zil­do poli­ti­ko berri bat zabal­tze­ko asmoz.

Pro­ze­su horre­tan, Alie­te­ko Kon­fe­ren­tzia eta han­dik hiru egu­ne­ta­ra, ETAk ira­ga­rri zuen borro­ka arma­tua­ren bukae­ra erre­fe­ren­tzia nagu­siak izan ziren. Kon­fron­ta­zio arma­tua­ren aroa­ri bukae­ra orde­na­tu, arra­zoiz­ko eta erai­kitzai­lea ema­te­ko aha­le­gi­na izan zen. Zue­ta­ko gehie­nak auke­ra horren leku­ko zuze­nak izan zine­ten eta, zue­ta­ko asko, bai­ta bul­tzatzai­le sen­do­ak ere. Tama­lez, Aie­ta­ko Adie­raz­pe­nak ez zuen bidea egi­te­rik izan. Eus­kal herri­ta­rren gehien­goa­ren nahia­re­kin bat egin arren, Espai­nia eta Fran­tzia­ko esta­tuek ezi­nez­ko bila­ka­tu zuten hasiera-hasieratik.

Hala eta guz­tiz ere, ETAk aurre­ra egi­tea era­ba­ki zuen. Aie­ta­ko Adie­raz­pe­ne­tik eta baliz­ko nego­zia­zio pro­ze­su bate­tik hara­go, Eus­kal Herria izan zuen bere eki­me­na­ren abia­pun­tu eta hel­bu­ru. Horre­la, ordu­ra arte har­tu­ta­ko kon­pro­mi­so­ak bete eta berriak har­tu zituen. Bere eki­men esan­gu­ratsue­nean, ETAk herria­ri eman ziz­kion bere armak eta jen­dar­te zibi­la­ren esku utzi zuen arma­ga­betzea­ren ardura.

Herria da azken era­ba­ki honen har­tzai­le nagu­sia ere:

 • ETA herri­tik sor­tu zela­ko eta herri­ra itzul­tzen delako.

 • Herria­ren inda­rra­re­ki­ko kon­fian­tzan oina­rritzen delako.

 • Eta, batez ere, Eus­kal Herrian eta aska­ta­su­na esku­ratze­ko bidean ekar­pe­na egin nahi duelako.

Izan ere, urteo­ta­ko era­ba­kie­kin azken hamar­ka­de­ta­ko egoe­ra astin­du eta etor­ki­zu­na abia­pun­tu berri bate­tik erai­kitze­ko apus­tua egin du ETAk, ausar­dia eta ardurarekin.

Era­ba­ki honek ETA­ren 60 urte­ko ziklo his­to­ri­koa ixten du. Ez du gain­ditzen, ordea, Eus­kal Herriak Espai­nia eta Fran­tzia­re­kin duen gataz­ka poli­ti­koa. Gataz­ka ez zen ETA­re­kin hasi eta ez da ETA­ren ibil­bi­dea­re­kin bate­ra bukatu.

Urteo­tan, gataz­ka poli­ti­koa arra­zoiz­ko bide­ta­tik bide­ratze­ko aha­le­gin uga­ri egin dira. Nego­zia­zio saio for­ma­lak abia­tu, ezku­tu­ko elka­rriz­ke­tak buru­tu eta hamai­ka pro­po­sa­men aur­kez­tu dira. Ez gara gai izan akor­dioe­ta­ra iris­te­ko, ez ETA eta gober­nuen artean, ez eus­kal era­gi­leen artean. Ardu­ra kon­par­ti­tua da eta ETAk dago­kion zatia bere­gain har­tzen du.

Gataz­ka kon­pon­tze­ko boron­da­te ezak. batzue­tan, eta huts egin­da­ko auke­rek, bes­te­tan, kon­fron­ta­zioa­ren luza­pe­na era­gin du eta alde anitze­ko sufri­men­dua area­go­tu. Lehe­na­go buka zite­keen. Edo­no­la ere, ETAk bere borro­ka­ren ondo­rioz era­gin duen sufri­men­dua aitor­tzen du.

Eus­kal Herria auke­ra berri baten aurrean dago orain, gataz­ka­ren zikloa behin beti­ko itxi eta bere etor­ki­zu­na denon artean erai­kitze­ko. Ez ditza­gun akatsak erre­pi­ka­tu, ez ditza­gun ara­zoak ustel­tzen utzi. Hori ara­zo berrien itu­rri baino ez litza­te­ke izango.

Urte­ta­ko kon­fron­ta­zioak zau­ri sako­nak utzi ditu eta sen­da­bi­de ego­kia eman behar zaie. Batzuk odo­le­tan dau­de oraino, sufri­men­dua ez bai­ta ira­ga­ne­ko kontua.

Gutun honen bidez, eta apal­ta­sun osoz, ETAk azken iritzi bat hela­ra­zi nahi dizue. Bere abu­ruz, gataz­ka­ren kon­pon­bi­deak eta Eus­kal Herria­ren erai­kun­tzak zuen guz­tion beha­rra dute, etor­ki­zu­na denon ardu­ra delako.

ETA­ko mili­tan­te izan­da­kook, gure alde­tik, zere­gin horre­tan mur­gil­tze­ko kon­pro­mi­soa berretsi nahi dugu, guta­ko bakoitzak ego­kien iriz­ten dion tokian, beti­ko ardu­raz eta zintzotasunaz.

Eus­ka­di Ta Askatasuna
ETA 

Herri­ta­rrei zuzen­du­ta­ko agiria:

ETAk, nazio aska­pe­ne­ra­ko eus­kal era­kun­de sozia­lis­ta iraul­tzai­leak, bere ibil­bi­dea­ren bukae­ra­ren berri eman nahi dio Eus­kal Herria­ri, ETA­ko kide­goak Era­kun­dea­ren ziklo his­to­ri­koa eta fun­tzioa amai­tutzat jotze­ko pro­po­sa­me­na berretsi ostean. Era­ba­ki horren ondorioz:

 • ETAk bere egi­tu­ra guz­tiak era­bat desegin ditu.
 • ETAk bere ekin­bi­de poli­ti­koa buka­tutzat jo du. Ez da berri­ro posi­zio poli­ti­koak adie­raz­ten, eki­me­nak sus­tatzen eta gai­ne­ra­ko akto­reak inter­pe­latzen dituen era­gi­le bat izango. 
 • ETA­ko mili­tan­te izan­da­koek bes­te ere­mu batzue­tan jarrai­tu­ko dio­te Eus­kal Herri bate­ra­tu, inde­pen­den­te, sozia­lis­ta, eus­kal­dun eta ez patriar­ka­la­ren alde­ko borro­ka­ri, nor­be­rak ego­kien iriz­ten dion tokian, beti­ko ardu­raz eta zintzotasunaz. 
 • Fran­kis­moa­ren atza­pa­rre­tan ito­ta eta Esta­tu jako­bi­noak asi­mi­la­tu­ta, Eus­kal Herria hil­zo­rian zegoe­la jaio zen ETA eta orain, 60 urte geroa­go, bere burua­ren jabe izan nahi duen herri bat bizi da, ere­mu eta arlo ezber­di­ne­tan askok egin­da­ko lana­ri esker, belau­nal­di ezber­di­nek egin­da­ko borro­ka­ri esker.

  Eus­kal Herria­ren eta esta­tuen arte­ko gataz­kan ETAk ziklo bat itxi nahi du, bio­len­tzia poli­ti­koa­ren era­bi­le­rak ezau­ga­rri­tu duen aroa, hain zuzen ere. Hale­re, esta­tuek tema­tu­ta segitzen dute gure herria aurre­ko ziklo horre­tan katea­tu­rik man­ten­tze­ko, kon­fron­ta­zio poli­ti­ko soi­lean duten ahul­ta­su­naz jaki­tun eta gataz­ka­ri bere oso­ta­su­nean kon­pon­bi­dea ema­teak eka­rri­ko lukeen egoe­ra­ren bel­dur. ETAk, ordea, ez dio egoe­ra demo­kra­ti­ko horri inon­go bel­du­rrik, eta horre­ga­tik har­tu du Era­kun­deak era­ba­ki his­to­ri­ko hau, aska­ta­su­na­ren eta bakea­ren alde­ko pro­ze­suak bes­te bide bate­tik egin dezan aurre­ra. 2011n borro­ka arma­tua behin beti­ko uzte­ko har­tu­ta­ko era­ba­kia­ren ondo­ko segi­da logi­koa da. 

  Indar meta­ke­ta, herri akti­ba­zioa eta ezber­di­nen arte­ko akor­dioak ardatz izan­go dituen herri pro­ze­su bat erai­kitzea izan­go da aurre­ran­tzean erron­ka nagu­sia, bai gataz­ka­ren ondo­rioei aurre egi­te­ko bai gataz­ka­ren muin poli­ti­koa­ri eta his­to­ri­koa­ri hel­tze­ko orduan. Nazio aitor­pe­na lor­tze­ko era­ba­kitze­ko esku­bi­dea­ren egi­ka­ritzea izan­go da gakoa. Ezke­rre­ko inde­pen­den­tis­moak Eus­kal Esta­tua sor­tze­ko nora­bi­dean egin­go du lan. 

  Erdietsi nahi dugun fase his­to­ri­ko berri horren mese­de­tan har­tu dugu, beraz, azken era­ba­kia. ETA herri­tik sor­tu zen eta orain herrian urtu­ko da.

  GORA EUSKAL HERRIA ASKATUTA! GORA EUSKAL HERRIA SOZIALISTA!
  JO TA KE INDEPENDENTZIA ETA SOZIALISMOA LORTU ARTE!

  Eus­kal Herrian, 2018ko maiatza­ren 3a 

  Eus­ka­di Ta Askatasuna

ES

En sen­dos comu­ni­ca­dos envia­dos a los agen­tes y los ciu­da­da­nos ha anun­cia­do su disolución

Comu­ni­ca­do remi­ti­do a los agentes:

En Eus­kal Herria, a 16 de abril de 2018

Estimados/​as señores/​as:

Por medio de esta comu­ni­ca­ción os que­re­mos dar a cono­cer la deci­sión que Eus­ka­di Ta Aska­ta­su­na aca­ba de tomar. ETA ha deci­do dar por ter­mi­na­dos su ciclo his­tó­ri­co y su fun­ción, dan­do fin a su reco­rri­do. Por tan­to, ETA ha disuel­to com­ple­ta­men­te todas sus estruc­tu­ras y ha dado por ter­mi­na­da su ini­cia­ti­va política.

De este modo, como con­se­cuen­cia del cam­bio estra­té­gi­co de toda la izquier­da aber­tza­le, ETA ha lle­va­do a tér­mino el pro­ce­so ini­cia­do en 2010, con la inten­ción de abrir un nue­vo ciclo polí­ti­co en Eus­kal Herria.

En ese pro­ce­so las refe­ren­cias fun­da­men­ta­les han sido la Con­fe­ren­cia de Aie­te y el fin de la vio­len­cia arma­da que ETA anun­ció tres días des­pués. Fue un esfuer­zo por con­se­guir dar a la épo­ca de con­fron­ta­ción arma­da un final orde­na­do, racio­nal y cons­truc­ti­vo. La mayo­ría de voso­tros fuis­teis tes­ti­gos direc­tos de aque­lla opor­tu­ni­dad y, muchos de voso­tros, tam­bién fuis­teis fir­mes impul­so­res. Por des­gra­cia, la Decla­ra­ción de Aie­te no pudo reco­rrer su camino, a pesar de coin­ci­dir con la volun­tad de la mayo­ría de ciu­da­da­nos vas­cos, los esta­dos fran­cés y espa­ñol lo hicie­ron impo­si­ble des­de su mis­mo inicio.

Sin embar­go, ETA deci­dió seguir ade­lan­te. Más allá de la Decla­ra­ción de Aie­te y de un hipo­té­ti­co pro­ce­so de nego­cia­ción, Eus­kal Herria fue el pun­to de par­ti­da y el obje­ti­vo de toda su acti­vi­dad. Así, cum­plió los com­pro­mi­sos toma­dos has­ta enton­ces y adqui­rió nue­vos com­pro­mi­sos. En su acción más sig­ni­fi­ca­ti­va, ETA le dio al pue­blo sus armas y dejó en manos de la socie­dad civil la res­pon­sa­bi­li­dad de su desarme.

El pue­blo es tam­bién el recep­tor fun­da­men­tal de esta últi­ma decisión:

 • Por­que ETA se for­mó del pue­blo y al pue­blo vuelve.

 • Por­que se fun­da­men­ta en la con­fian­za en la fuer­za del pueblo.

 • Y, sobre todo, por­que quie­re hacer una apor­ta­ción en el camino hacia la con­se­cu­ción de la paz y la liber­tad en Eus­kal Herria.

En efec­to, ETA con las deci­sio­nes de estos últi­mos años ha apos­ta­do, con valen­tía y res­pon­sa­bi­li­dad, por sacu­dir la situa­ción de las últi­mas déca­das y por la cons­truc­ción del futu­ro des­de un pun­to de par­ti­da nuevo.

Esta deci­sión cie­rra el ciclo his­tó­ri­co de 60 años de ETA. No supera, en cam­bio, el con­flic­to que Eus­kal Herria man­tie­ne con Espa­ña y con Fran­cia. El con­flic­to no comen­zó con ETA y no ter­mi­na con el final del reco­rri­do de ETA.

A lo lar­go de los años, se han hecho nume­ro­sos esfuer­zos para encau­zar por vías racio­na­les el con­flic­to polí­ti­co. Se han pues­to en mar­cha sesio­nes for­ma­les de nego­cia­ción, se han lle­va­do a cabo con­ver­sa­cio­nes secre­tas y se han pre­sen­ta­do innu­me­ra­bles pro­pues­tas. No hemos sido capa­ces de lle­gar a acuer­dos, ni entre ETA y el gobierno, ni entre los agen­tes vas­cos. Es una res­pon­sa­bi­li­dad com­par­ti­da y ETA asu­me la par­te que le corresponde.

La fal­ta de volun­tad para solu­cio­nar el con­flic­to, y las opor­tu­ni­da­des per­di­das, entre otras, ha pro­vo­ca­do el alar­ga­mien­to del con­flic­to y ha mul­ti­pli­ca­do el sufri­mien­to de las dife­ren­tes par­tes. Como­quie­ra que sea, ETA reco­no­ce el sufri­mien­to pro­vo­ca­do como con­se­cuen­cia de su lucha.

Eus­kal Herria está aho­ra ante una nue­va opor­tu­ni­dad para cerrar defi­ni­ti­va­men­te el ciclo de con­flic­to y cons­truir su futu­ro entre todos. No repi­ta­mos los erro­res, no deje­mos que los pro­ble­mas se pudran. Eso no sería más que fuen­te de nue­vos problemas.

Años de con­fron­ta­ción han deja­do heri­das pro­fun­das y hay que dar­les la cura ade­cua­da. Algu­nas toda­vía están san­gran­do, por­que el sufri­mien­to no es cosa del pasado.

Por medio de esta car­ta, y con toda humil­dad, ETA os quie­re hacer lle­gar una últi­ma opi­nión. En su opi­nión, la solu­ción del con­flic­to y la cons­truc­ción de Eus­kal Herria os nece­si­ta a todos voso­tros, por­que el futu­ro es res­pon­sa­bi­li­dad de todos.

Los que hemos sido mili­tan­tes de ETA, por nues­tra par­te, que­re­mos con­fir­mar nues­tro com­pro­mi­so en embar­car­nos total­men­te en esa tarea, cada cual des­de el lugar que con­si­de­re más opor­tuno, con la res­pon­sa­bi­li­dad y hones­ti­dad de siempre.

Eus­ka­di Ta Askatasuna
ETA 

Comu­ni­ca­do remi­ti­do a la ciudadanía:

ETA, orga­ni­za­ción socia­lis­ta revo­lu­cio­na­ria vas­ca de libe­ra­ción nacio­nal, quie­re infor­mar al Pue­blo Vas­co del final de su tra­yec­to­ria, des­pués de que su mili­tan­cia haya rati­fi­ca­do la pro­pues­ta de dar por con­clui­dos el ciclo his­tó­ri­co y la fun­ción de la Orga­ni­za­ción. Como con­se­cuen­cia de esta decisión:

 • ETA ha des­man­te­la­do total­men­te el con­jun­to de sus estructuras.
 • ETA da por con­clui­da toda su acti­vi­dad polí­ti­ca. No será más un agen­te que mani­fies­te posi­cio­nes polí­ti­cas, pro­mue­va ini­cia­ti­vas o inter­pe­le a otros actores.
 • Los y las exmi­li­tan­tes de ETA con­ti­nua­rán con la lucha por una Eus­kal Herria reuni­fi­ca­da, inde­pen­dien­te, socia­lis­ta, eus­kal­dun y no patrial­cal en otros ámbi­tos, cada cual don­de lo con­si­de­re más opor­tuno, con la res­pon­sa­bi­li­dad y hones­ti­dad de siempre.

ETA nació cuan­do Eus­kal Herria ago­ni­za­ba, aho­ga­da por las garras del fran­quis­mo y asi­mi­la­da por el Esta­do jaco­bino, y aho­ra, 60 años des­pués, exis­te un pue­blo vivo que quie­re ser due­ño de su futu­ro, gra­cias al tra­ba­jo rea­li­za­do en dis­tin­tos ámbi­tos y la lucha de dife­ren­tes generaciones.

ETA desea cerrar un ciclo en el con­flic­to que enfren­ta a Eus­kal Herria con los esta­dos, el carac­te­ri­za­do por la uti­li­za­ción de la vio­len­cia polí­ti­ca. Pese a ello, los esta­dos se obs­ti­nan en per­pe­tuar dicho ciclo, cons­cien­tes de su debi­li­dad en la con­fron­ta­ción estric­ta­men­te polí­ti­ca y teme­ro­sos de la situa­ción que pro­vo­ca­ría una reso­lu­ción inte­gral del con­flic­to. Por con­tra, ETA no tie­ne mie­do alguno a ese esce­na­rio demo­crá­ti­co, y por eso ha toma­do esta deci­sión his­tó­ri­ca, para que el pro­ce­so en favor de la liber­tad y la paz con­ti­núe por otro camino. Es la secuen­cia lógi­ca tras la deci­sión adop­ta­da en 2011 de aban­do­nar defi­ni­ti­va­men­te la lucha armada. 

En ade­lan­te, el prin­ci­pal reto será cons­truir un pro­ce­so como pue­blo que ten­ga como ejes la acu­mu­la­ción de fuer­zas, la acti­va­ción popu­lar y los acuer­dos entre dife­ren­tes, tan­to para abor­dar las con­se­cuen­cias del con­flic­to como para abor­dar su raíz polí­ti­ca e his­tó­ri­ca. Mate­ria­li­zar el dere­cho a deci­dir para lograr el reco­no­ci­mien­to nacio­nal será cla­ve. El inde­pen­den­tis­mo de izquier­das tra­ba­ja­rá para que ello con­duz­ca a la cons­ti­tu­ción del Esta­do Vasco.

Esta últi­ma deci­sión la adop­ta­mos para favo­re­cer una nue­va fase his­tó­ri­ca. ETA sur­gió de este pue­blo y aho­ra se disuel­ve en él. 

GORA EUSKAL HERRIA ASKATUTA! GORA EUSKAL HERRIA SOZIALISTA!
JO TA KE INDEPENDENTZIA ETA SOZIALISMOA LORTU ARTE!

En Eus­kal Herria, a 3 de mayo de 2018 

Eus­ka­di Ta Askatasuna

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *