Bar­ka­tu /​Per­dón

[EUS]

ETAk gaur­koan, 2018ko api­ri­lak 20, pla­za­ra­tu­ta­ko oha­rra ira­ku­rri ondo­ren, eta geroa­go bes­te­la­ko zki­nik egi­tea­ri utzi gabe, ondo­ren­go hau adie­ra­zi beha­rrean gau­de:

Lehe­nik, bada­goe­la ETAk ain­tzat har­tzen ez duen kon­tu bat, kon­tu nagu­sia dena, hain zuzen. ETA Eus­kal Herria­ren aska­pen nazio­nal eta sozia­la erdies­te­ko izan zen sor­tua. Horren­bes­tez, lehe­nen­go eta behin, bar­ka­me­na eska­tu egin behar­ko lio­ke Eus­kal Herria­ri borro­ka ber­tan behe­ra uztea­ga­tik, bere jaiotza­ko zer­ga­tia­ren hel­bu­ruak lor­tu gabe

Biga­rre­nik, bar­ka­me­na eska­tu egin behar­ko lie­kee­la borro­ka hone­tan bizia eman duten ehun­ka mili­tan­te­ri (eta mili­tan­te ez zire­nei), hau da, giza­kion gau­za­rik pre­zia­tue­na gal­du dute­nei. Bar­ka­me­na eska­tu egin behar­ko lie­ke, Eus­kal Herria­ren aska­pen osoa­ren defen­tsan hilik eta erai­lik suer­ta­tu diren ehun­ka mili­tan­teen seni­de guz­ti-guz­tiei.

Bar­ka­me­na eska­tu egin behar­ko lie­ke pre­so guz­ti-guz­tiei, bai eta, depor­ta­tu eta ihes­la­riei ere, ezi­nez­koa dute­nak Eus­kal Herri­ra itzul­tzea, bereha­la­ko espetxe­ratzea jasan­go zute­la­ko. Bar­ka­me­na eska­tu egin behar­ko luke, batez ere, arma­te­gia entre­ga­tu eta gero, eta are gor­di­na­go, Eus­kal Herria­ren aska­pen nazio­nal eta sozia­la­ri buruz­ko teo­ria iraul­tzai­lea alde bate­ra utzi eta gero.

Dagoe­ne­ko amo­re eman poli­ti­ka, eti­ka eta este­ti­ka mai­lan (usoak eta guz­ti­re­kin) eta baga­je osoa­ren entre­ga egin duen garaian, are gehia­go, ETAk dio hala­ko­rik inoiz ez zue­la ger­ta­tu behar, hau da, Eus­kal Herria­ren eta Eus­kal Lan­gi­leen bizi­rau­pe­na­ren alde­ko borro­ka poli­ti­ko eta mili­ta­rrean eman­da­ko 60 urte ingu­ruz ari da.

Baten batzuek gal­detzen dio­gu gure burua­ri ea egu­nen batean iku­si­ko dugun, hain­bes­te bar­ka­men eta gezu­rren aurrean, jaio iza­teaz damu den baten bat, eta hori dena gure etsaiak gus­tu­ra gera dai­te­zen, era berean, orde­na­ri eta sis­te­ma­ri atxi­ki­ta­ko alder­diek, agin­te bur­ge­sa­ren edo erre­for­mis­ta­ren alder­diek eta Esta­tuek, den-denak kapi­ta­la­ren tres­nak dire­la, hutsu­ne bat uzten dio­te baliz­ko eus­kal erre­sis­ten­tzia­ri, gure etsaien ige­ri­le­ku muga­rri­tue­tan nabi­gatzen due­na pozez eta obe­dien­te.

Har­ta­ra, ETAk dau­ka­na entre­gatzeaz gain, ez dau­ka­na ere entre­ga­tu egi­ten du, ale­gia, hala­ko­rik berriz inoiz ez ger­tatze­ko pro­me­sa egi­ten du, eta modu horre­ta­ra, bal­din­tzatzen du Eus­kal Lan­gi­leen etor­ki­zu­ne­ko jar­dun­bi­dea, bai eta, euren borro­ka­re­kin bat dato­zen dina­mi­kak eta lana­be­sak ere, eta kon­tu guz­tiz larria da.

Modu berean, ETA desager­tu­ko balitz, egoe­ra des­ber­di­nean bizi­ko gina­te­kee­la zio­ten argi eta gar­bi orain­go Ezker Aber­tza­le Ofi­zial eta Erre­for­mis­ta­ko zen­bait goi-lagu­nek. Guz­ti haiek ongi zeki­ten orduan eta ongi daki­te orain ere, gure etsaien sis­te­ma barruan ego­nik, ezin dai­te­kee­la ezer egin ez herri gisa, ez eta, kla­se gisa ere, eta oso kez­ka­ga­rria da. ETAk ere, bis­ten denez, ongi daki hori.

Jon Iurre­ba­so Atutxa, ETA­ko pre­so poli­ti­ko ohia

2018ko api­ri­lak 20

[ES]

Des­pués de leer la nota de ETA hecha públi­ca hoy 20 de abril de 2018, y sin per­jui­cio de omi­tir otros comen­ta­rios más ade­lan­te, tene­mos que mani­fes­tar lo siguien­te:

Hay una pri­me­ra cues­tión que ETA pasa por alto y que es la prin­ci­pal. ETA nació para con­se­guir la libe­ra­ción nacio­nal y social de Eus­kal Herria. En tal caso lo pri­me­ro que debie­ra haber hecho ETA es pedir per­dón a Eus­kal Herria por aban­do­nar la lucha sin haber con­se­gui­do los obje­ti­vos por los que nació.

En segun­do lugar debie­ra haber pedi­do per­dón a los cen­te­na­res de mili­tan­tes (y no mili­tan­tes) que en esta lucha han dado lo más pre­cia­do que tie­ne el ser humano, la vida. Debie­ra haber pedi­do per­dón a todos y cado uno de los alle­ga­dos de los cien­tos de mili­tan­tes muer­tos y ase­si­na­dos en defen­sa de la libe­ra­ción inte­gral de Eus­kal Herria.

Debie­ra haber pedi­do per­dón a todas y cada una las presas/​os. De igual mane­ra ten­dría que haber hecho lo mis­mo con los depor­ta­dos y hui­das, que no pue­den vol­ver a Eus­kal Herria por­que van direc­ta­men­te a la cár­cel. Y hubie­ra teni­do que pedir per­dón máxi­me cuan­do ETA ha entre­ga­do su arse­nal arma­do y lo que es aún más terri­ble, cuan­do ha entre­ga­do tu teo­ría y prác­ti­ca revo­lu­cio­na­ria acer­ca de la libe­ra­ción nacio­nal y social de Eus­kal Herria.

ETA, en los tiem­pos en el que ya se ha entre­ga­do polí­ti­ca, éti­ca y esté­ti­ca­men­te (con palo­mas inclui­das), cuan­do ha entre­ga­do todo su baga­je, inclu­so lle­ga a decir que todo lo acon­te­ci­do (los casi 60 años de lucha polí­ti­co mili­tar por la super­vi­ven­cia de Eus­kal Herria y su Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vas­co) jamás debie­ra haber ocu­rri­do. Esta últi­ma fra­se cuan­do menos refle­ja el recha­zo a su pasa­do. Es decir, pide per­dón, recha­za su pasa­do y pro­me­te en nom­bre de las gene­ra­cio­nes futu­ras que nun­ca vol­ve­rá a ocu­rrir.

Y algu­nos nos pre­gun­ta­mos si cual­quier día de estos ten­dre­mos que ver, con tan­to per­dón y men­ti­ra, a alguno que se arre­pen­ti­rá has­ta de haber naci­do para com­pla­cer a nues­tros enemi­gos. Todo ello para que los par­ti­dos de orden, los par­ti­dos del sis­te­ma, los par­ti­dos de man­da­to bur­gués o refor­mis­ta, jun­to con los Esta­dos, todos ellos ins­tru­men­tos del capi­tal, dejen un hue­co a la supues­ta Resis­ten­cia vas­ca que aca­ta y nave­ga encan­ta­da por las aco­ta­das pis­ci­nas de nues­tros enemi­gos.

ETA no solo entre­ga lo que tie­ne sino has­ta lo que no tie­ne. Es decir, pro­me­te que jamás se repe­ti­rá lo ocu­rri­do, con­di­cio­nan­do de esta mane­ra la acti­tud que en un futu­ro tome el Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vas­co y las diná­mi­cas e ins­tru­men­tos de lucha que su queha­cer con­lle­ven. Eso es muy gra­ve. Eso con­di­cio­na y pre­ten­de muti­lar a futu­ras gene­ra­cio­nes de lucha­do­res y lucha­do­ras.

Inclu­so cier­ta gen­te de altu­ra de la actual Izquier­da Aber­tza­le Ofi­cial y Refor­mis­ta decía con rotun­di­dad que si ETA des­apa­re­cie­ra todo seria dife­ren­te. Lo terri­ble del asun­to es que esa gen­te sabía enton­ces y sabe aho­ra que des­de den­tro del sis­te­ma de nues­tros enemi­gos nada se pue­de hacer ni como pue­blo ni como cla­se. Y ETA tam­bién lo sabe, evi­den­te­men­te.

Jon Iurre­ba­so, expre­so polí­ti­co de ETA

20 de abril de 2018

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Iruzkina idatzi / Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: