Bar­ka­tu /​Per­dón

[EUS]

ETAk gaur­koan, 2018ko api­ri­lak 20, pla­za­ra­tu­ta­ko oha­rra ira­ku­rri ondo­ren, eta geroa­go bes­te­la­ko zki­nik egi­tea­ri utzi gabe, ondo­ren­go hau adie­ra­zi beha­rrean gaude: 

Lehe­nik, bada­goe­la ETAk ain­tzat har­tzen ez duen kon­tu bat, kon­tu nagu­sia dena, hain zuzen. ETA Eus­kal Herria­ren aska­pen nazio­nal eta sozia­la erdies­te­ko izan zen sor­tua. Horren­bes­tez, lehe­nen­go eta behin, bar­ka­me­na eska­tu egin behar­ko lio­ke Eus­kal Herria­ri borro­ka ber­tan behe­ra uztea­ga­tik, bere jaiotza­ko zer­ga­tia­ren hel­bu­ruak lor­tu gabe

Biga­rre­nik, bar­ka­me­na eska­tu egin behar­ko lie­kee­la borro­ka hone­tan bizia eman duten ehun­ka mili­tan­te­ri (eta mili­tan­te ez zire­nei), hau da, giza­kion gau­za­rik pre­zia­tue­na gal­du dute­nei. Bar­ka­me­na eska­tu egin behar­ko lie­ke, Eus­kal Herria­ren aska­pen osoa­ren defen­tsan hilik eta erai­lik suer­ta­tu diren ehun­ka mili­tan­teen seni­de guzti-guztiei.

Bar­ka­me­na eska­tu egin behar­ko lie­ke pre­so guz­ti-guz­tiei, bai eta, depor­ta­tu eta ihes­la­riei ere, ezi­nez­koa dute­nak Eus­kal Herri­ra itzul­tzea, bereha­la­ko espetxe­ratzea jasan­go zute­la­ko. Bar­ka­me­na eska­tu egin behar­ko luke, batez ere, arma­te­gia entre­ga­tu eta gero, eta are gor­di­na­go, Eus­kal Herria­ren aska­pen nazio­nal eta sozia­la­ri buruz­ko teo­ria iraul­tzai­lea alde bate­ra utzi eta gero.

Dagoe­ne­ko amo­re eman poli­ti­ka, eti­ka eta este­ti­ka mai­lan (usoak eta guz­ti­re­kin) eta baga­je osoa­ren entre­ga egin duen garaian, are gehia­go, ETAk dio hala­ko­rik inoiz ez zue­la ger­ta­tu behar, hau da, Eus­kal Herria­ren eta Eus­kal Lan­gi­leen bizi­rau­pe­na­ren alde­ko borro­ka poli­ti­ko eta mili­ta­rrean eman­da­ko 60 urte ingu­ruz ari da.

Baten batzuek gal­detzen dio­gu gure burua­ri ea egu­nen batean iku­si­ko dugun, hain­bes­te bar­ka­men eta gezu­rren aurrean, jaio iza­teaz damu den baten bat, eta hori dena gure etsaiak gus­tu­ra gera dai­te­zen, era berean, orde­na­ri eta sis­te­ma­ri atxi­ki­ta­ko alder­diek, agin­te bur­ge­sa­ren edo erre­for­mis­ta­ren alder­diek eta Esta­tuek, den-denak kapi­ta­la­ren tres­nak dire­la, hutsu­ne bat uzten dio­te baliz­ko eus­kal erre­sis­ten­tzia­ri, gure etsaien ige­ri­le­ku muga­rri­tue­tan nabi­gatzen due­na pozez eta obediente.

Har­ta­ra, ETAk dau­ka­na entre­gatzeaz gain, ez dau­ka­na ere entre­ga­tu egi­ten du, ale­gia, hala­ko­rik berriz inoiz ez ger­tatze­ko pro­me­sa egi­ten du, eta modu horre­ta­ra, bal­din­tzatzen du Eus­kal Lan­gi­leen etor­ki­zu­ne­ko jar­dun­bi­dea, bai eta, euren borro­ka­re­kin bat dato­zen dina­mi­kak eta lana­be­sak ere, eta kon­tu guz­tiz larria da.

Modu berean, ETA des­ager­tu­ko balitz, egoe­ra des­ber­di­nean bizi­ko gina­te­kee­la zio­ten argi eta gar­bi orain­go Ezker Aber­tza­le Ofi­zial eta Erre­for­mis­ta­ko zen­bait goi-lagu­nek. Guz­ti haiek ongi zeki­ten orduan eta ongi daki­te orain ere, gure etsaien sis­te­ma barruan ego­nik, ezin dai­te­kee­la ezer egin ez herri gisa, ez eta, kla­se gisa ere, eta oso kez­ka­ga­rria da. ETAk ere, bis­ten denez, ongi daki hori.

Jon Iurre­ba­so Atutxa, ETA­ko pre­so poli­ti­ko ohia

2018ko api­ri­lak 20

[ES]

Des­pués de leer la nota de ETA hecha públi­ca hoy 20 de abril de 2018, y sin per­jui­cio de omi­tir otros comen­ta­rios más ade­lan­te, tene­mos que mani­fes­tar lo siguiente:

Hay una pri­me­ra cues­tión que ETA pasa por alto y que es la prin­ci­pal. ETA nació para con­se­guir la libe­ra­ción nacio­nal y social de Eus­kal Herria. En tal caso lo pri­me­ro que debie­ra haber hecho ETA es pedir per­dón a Eus­kal Herria por aban­do­nar la lucha sin haber con­se­gui­do los obje­ti­vos por los que nació.

En segun­do lugar debie­ra haber pedi­do per­dón a los cen­te­na­res de mili­tan­tes (y no mili­tan­tes) que en esta lucha han dado lo más pre­cia­do que tie­ne el ser humano, la vida. Debie­ra haber pedi­do per­dón a todos y cado uno de los alle­ga­dos de los cien­tos de mili­tan­tes muer­tos y ase­si­na­dos en defen­sa de la libe­ra­ción inte­gral de Eus­kal Herria.

Debie­ra haber pedi­do per­dón a todas y cada una las presas/​os. De igual mane­ra ten­dría que haber hecho lo mis­mo con los depor­ta­dos y hui­das, que no pue­den vol­ver a Eus­kal Herria por­que van direc­ta­men­te a la cár­cel. Y hubie­ra teni­do que pedir per­dón máxi­me cuan­do ETA ha entre­ga­do su arse­nal arma­do y lo que es aún más terri­ble, cuan­do ha entre­ga­do tu teo­ría y prác­ti­ca revo­lu­cio­na­ria acer­ca de la libe­ra­ción nacio­nal y social de Eus­kal Herria.

ETA, en los tiem­pos en el que ya se ha entre­ga­do polí­ti­ca, éti­ca y esté­ti­ca­men­te (con palo­mas inclui­das), cuan­do ha entre­ga­do todo su baga­je, inclu­so lle­ga a decir que todo lo acon­te­ci­do (los casi 60 años de lucha polí­ti­co mili­tar por la super­vi­ven­cia de Eus­kal Herria y su Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vas­co) jamás debie­ra haber ocu­rri­do. Esta últi­ma fra­se cuan­do menos refle­ja el recha­zo a su pasa­do. Es decir, pide per­dón, recha­za su pasa­do y pro­me­te en nom­bre de las gene­ra­cio­nes futu­ras que nun­ca vol­ve­rá a ocurrir.

Y algu­nos nos pre­gun­ta­mos si cual­quier día de estos ten­dre­mos que ver, con tan­to per­dón y men­ti­ra, a alguno que se arre­pen­ti­rá has­ta de haber naci­do para com­pla­cer a nues­tros enemi­gos. Todo ello para que los par­ti­dos de orden, los par­ti­dos del sis­te­ma, los par­ti­dos de man­da­to bur­gués o refor­mis­ta, jun­to con los Esta­dos, todos ellos ins­tru­men­tos del capi­tal, dejen un hue­co a la supues­ta Resis­ten­cia vas­ca que aca­ta y nave­ga encan­ta­da por las aco­ta­das pis­ci­nas de nues­tros enemigos.

Y ETA no solo entre­ga lo que tie­ne sino has­ta lo que no tie­ne. Es decir, pro­me­te que jamás se repe­ti­rá lo ocu­rri­do, con­di­cio­nan­do de esta mane­ra la acti­tud que en un futu­ro tome el Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vas­co y las diná­mi­cas e ins­tru­men­tos de lucha que su queha­cer con­lle­ven. Eso es muy gra­ve. Eso con­di­cio­na y pre­ten­de muti­lar a futu­ras gene­ra­cio­nes de lucha­do­res y luchadoras.

Inclu­so cier­ta gen­te de altu­ra de la actual Izquier­da Aber­tza­le Ofi­cial y Refor­mis­ta decía con rotun­di­dad que si ETA des­apa­re­cie­ra todo seria dife­ren­te. Lo terri­ble del asun­to es que esa gen­te sabía enton­ces y sabe aho­ra que des­de den­tro del sis­te­ma de nues­tros enemi­gos nada se pue­de hacer ni como pue­blo ni como cla­se. Y ETA tam­bién lo sabe, evidentemente.

Jon Iurre­ba­so, expre­so polí­ti­co de ETA

20 de abril de 2018

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *