Ikas­le Aber­tza­leen ingu­ruan sor­tu­ta­ko pole­mi­ken hari­ra /​/​Ikas­le Aber­tza­leak aurre­ra! /​¡Ade­lan­te Ikas­le Abertzaleak!

Izan ere, ikas­le anto­la­kun­dea ezta­bai­da eta pole­mi­ka poli­ti­koan egon da azken aste zein hila­be­tee­tan. Pole­mi­ka hau mai­la age­ri­koan eta publi­koan, zein ez hain age­rian eman dela uler­tzen dugu; Anto­la­kun­dee­ta­ko mar­ko poli­ti­ko ezber­di­ne­tan zein haue­ta­tik kan­po. Horre­ga­tik, fun­tsez­koa iru­ditzen zai­gu aska­pen mugi­men­du­ko esze­na­to­ki poli­ti­koan hain­bat posi­zio berretsi eta egu­ne­ratzea. Nola­nahi ere, ira­kur­ke­ta honen xedea ez da inola­ko era­so­rik egi­tea, gure uste­tan egoe­rak eskatzen dituen zen­bait argi­pen egi­tea baizik.

Lehe­nik eta behin, egun­go Ikas­le Aber­tza­leak ikas­le anto­la­kun­dea osatzen dugun kideok era­gi­le honi dago­kion ibil­bi­de poli­ti­ko osoa bere oso­ta­su­nean gure egi­ten dugu­la azpi­ma­rra­tu nahi­ko genu­ke, hau da, 30 urte betetze­ra doan borro­ka zikloa eta bere sorre­ra­tik gaur arte egotzi zitzaiz­kion hel­bu­ru estra­te­gi­koak: Eus­kal Herri aske, sozia­lis­ta eta femi­nis­ta baten erai­kun­tza. Ibil­bi­de luze hone­tan ikas­le anto­la­kun­de­ko kideok hamai­ka erron­ka izan ditu­gu Eus­kal Esko­la Nazio­na­la erai­kitze­ko asmo­tan. Horre­ta­ra­ko zen­bait tres­na eta bideo­rri sor­tzea ego­ki­tu zai­gu, era­ba­ki estra­te­gi­koak zein honi dagoz­kion bideo­rri tak­ti­koak anto­la­kun­dea­ren berez­ko era­ba­ki­gu­nee­tan har­tu dire­la­rik, mili­tan­te guz­tion era­ba­ki­gu­nee­ta­tik hasi­ta, hauek gau­zatze­ko egi­tu­ra­ko mar­ko guz­tie­ta­rar­te (Kon­gre­suak, Bil­gu­ne Pro­ze­sua, mili­tan­te guz­tion era­ba­ki-guneak, Batzor­de Nazio­na­la…). Gene­ra­zio bakoitzak, oina­rriak gure egi­nez eta pau­soz-pau­so eli­katzen saia­tuz, bide eman dio­gu Eus­kal Esko­la Nazio­na­la­ren alde­ko borro­ka­ri: Eus­kal Herri lan­gi­lea­ren hez­kun­tza, herri­tik eta herria­ren­tzat sor­tua, erai­kun­tza inde­pen­den­tis­ta, sozia­lis­ta eta femi­nis­ta­re­kin bat eginez.

Biga­rre­nik, gar­bi utzi nahi­ko genu­ke Ikas­le Aber­tza­leak anto­la­kun­dea herri mugi­men­du­ko era­gi­le bat iza­ki, bere pro­ble­ma­ti­ka pro­pioa­ri dagoz­kion era­ba­kiak har­tze­ko auto­no­mia eta inde­pen­den­tzia duen anto­la­kun­de bat dela, eta honi dagoz­kion era­ba­kiak ikas­le anto­la­kun­deak aurrez onar­tu­ta­ko era­ba­ki mar­koe­tan ados­ten dire­la. Hone­kin esan nahi dugu ikas­le anto­la­kun­deak inde­pen­den­tzia due­la momen­tu bakoitzean ego­kie­na ikus­ten duen bideo­rri tak­ti­koa martxan jar­tze­ko, beti ere prin­tzi­pio poli­ti­koak (inde­pen­den­tzia, sozia­lis­moa eta femi­nis­moa) kon­par­titzen dituz­ten era­gi­le poli­ti­koe­kin agen­dak batze­ko kon­pro­mi­soa gure egi­nez. Beraz, gure zehar-lerro estra­te­gi­koak garatze­ko aska­ta­su­na beha­rrez­ko dugu­la uste dugu, zen­tzu hone­tan pare­ko­ta­sun egoe­ra batean aur­ki­tu behar gare­la­rik herri mugi­men­du zein aska­pen mugi­men­du­ko era­gi­le ezber­di­ne­kin. Tak­ti­ka poli­ti­koa, ari­ke­ta poli­ti­ko kon­kre­tua, Ikas­le Anto­la­kun­dea­ren era­ba­ki mar­koe­tan egun­go mili­tan­te­ok ados­tu­ta­koa izan behar da, erres­pe­tu osoaz mili­tan­te belau­nal­di bakoitzak era­ba­kitzen duenarekin.

Honen­bes­tez, ez dugu Ikas­le Aber­tza­leok bar­ne jar­du­ne­ra­ko era­bil­tzen dugun pro­ze­di­men­dua zalan­tzan jar­tze­rik onar­tu­ko, ez eta hone­ki­ko ete­kin poli­ti­ko­rik bilatzea ere. Gure jar­du­na hez­kun­tza ere­mu­ra mugatzen da, eta jar­dun hau modu ego­kian garatze­ko gure balia­bi­de estra­te­gi­ko pro­pioak beha­rrez­koak ditu­gu, horre­ta­ra­ko gure era­ba­ki mar­ko espe­zi­fi­koak iza­tea fun­tsez­ko ele­men­tua dela­rik. Aska­pen pro­ze­sua­ren bai­tan pro­ble­ma­ti­ka zehatzei eran­tzu­ten die­gun herri mugi­men­du­ko era­gi­leok inde­pen­den­tzia eta hori­zon­tal­ta­su­na beha­rrez­ko ditu­gu. Horre­la lor­tu­ko bai­tu­gu, hain zuzen ere, aska­pen pro­ze­suan aha­lik eta ekar­pen han­die­na egi­te­ra begi­ra bai gure artean zein gai­non­tze­ko era­gi­le poli­ti­ko, sin­di­kal eta sozia­le­kin harre­man erai­kitzai­leak gau­zatzea. Hori dela eta, ez dugu inola­ko era­gi­le eta alder­di poli­ti­koe­ki­ko subor­di­na­zio posi­zio­rik onar­tzen. Hala ere, gure jar­dun poli­ti­koa­ren gara­pen ego­ki bat buru­tu ahal iza­te­ko ezin­bes­te­koa iru­ditzen zai­gu aska­pen mugi­men­du­ko era­gi­le zein anto­la­kun­deen arte­ko harre­man ore­ka­tu eta zin­tzoa sus­tatzea. Aspal­di­da­nik azpi­ma­rra­tu­ta­ko posi­zioa da hona­koa, bai­na hain­bat gako argitze­ra begi­ra berres­ku­ratzea beha­rrez­ko iru­di­tu zaigu.

Azke­nik, jakin bada­ki­gu Eus­kal Herria­ren aska­ta­su­na­ren eta Eus­kal Esko­la Nazio­na­la­ren bidean etsai poli­ti­koak Fran­tziar zein Espai­niar esta­tua eta bur­ge­sia atze­rri­tar zein eus­kal­du­na dire­la, aska­pen pro­ze­sua blo­keatzen dirau­te­nak beti­na­dik. Eus­kal Herri Lan­gi­lea­ren kons­ti­tu­zio pro­pioa gaur­da­nik ahal­bi­detze­ko aska­pen mugi­men­du­ko agen­te poli­ti­ko, sin­di­kal eta sozia­len arte­ko elkar­la­na eta arti­ku­la­zioa ezin­bes­te­koa iru­ditzen zai­gu, beti ere auto­no­mia, hori­zon­tal­ta­su­na eta erres­pe­tuan oina­rri­tuz eta subor­di­na­zioa albo bate­ra utziz erai­kitzen bada. Honen­bes­tez, aska­pen mugi­men­du­ko era­gi­leak bide­la­gun kon­tsi­de­ra­tu nahi ditu­gu, jaki­tun iza­nik gure akti­bi­ta­te prak­ti­koa hez­kun­tza ere­mu­ra mugatzen dela: Eus­kal Esko­la Nazio­na­la­ren erai­kun­tza­ra hain zuzen ere (ez dena erron­ka maka­la!). Hone­ta­ra­ko, espa­zio poli­ti­ko bakoitza­ren inde­pen­den­tzia estra­te­gi­koa fun­tsez­koa iru­ditzen zai­gu, posi­zio hone­ta­tik ema­ten bai­ti­ra iraun deza­ke­ten aliantzak.

Labur­bil­duz, Ikas­le Aber­tza­leon jar­du­na erres­pe­tatze­ko mezua zabal­tzen dugu, soi­lik posi­zio hone­ta­tik gara­tu­ko bai­tu­gu akti­bi­ta­te poli­ti­ko ore­ka­tu, erai­kitzai­le eta era­gin­ko­rra. Horre­kin bate­ra, elkar aku­sa­zio­ra­ko posi­zioek aurrez aipa­tu­ri­ko etsaia soi­lik eli­katzen due­la­koan gau­de, eta fun­tsez­koa deritzo­gu hauek albo bate­ra uztea. Herri mugi­men­dua­ren eta aska­pen pro­ze­sua­ren par­te garen era­gi­leon arte­ko erres­pe­tuz­ko eta elkar­la­ne­ra­ko aro poli­ti­ko bat berres­ku­ratzea espe­ro dugu, auto­kri­ti­ka­ra­ko posi­zioak ire­kiaz eta mugi­men­du bakoitza­ren auto­no­mia errespetatuz.

Gora Ikas­le Abertzaleak!
Gora Herri Mugimendua!
Gora Eus­kal Herri aske, sozia­lis­ta eta feminista!

Ikas­le Abertzaleak

2018ko martxoa­ren 23a


[EUS]

Gaur hemen bil­du garen per­tso­nak Ikas­le Aber­tza­leak anto­la­kun­de­ko mili­tan­te ohi batzuk gara, herri honen aska­pen nazio­nal eta sozia­lean diar­du­gun mili­tan­te­ak. Gure asmoa ez da ikas­le ohi guz­tien ize­nean hitz egi­tea, ezta ikas­le anto­la­kun­dea­ren lana tute­latzea ere, egun Ikas­le Aber­tza­leak osatzen duten mili­tan­te­ek hel­du­ta­sun nahi­koa bai­tu­te zer egin behar duten jaki­te­ko. Hala ere, azken hila­be­tee­ta­ko zala­par­ta­tik sor­tu zaiz­ki­gun kez­ka batzuek batze­ra era­man gai­tuz­te, hain­bat haus­nar­ke­ta burutze­ko asmoz.

Zen­bait sare sozia­le­tan zein heda­bi­dee­tan anto­la­kun­dea­ren ingu­ru­ko infor­ma­zio desitsu­ra­tua zabal­du dela uste dugu, gaur egun ikas­le anto­la­kun­deak prak­ti­ka­ra era­ma­ten duen jar­dun­bi­dea zalan­tzan jarri nahian. Bes­te alde­tik, zurru­mu­rruz-zurru­mu­rru zabal­tzen doa­zen afir­ma­zio batzuk sor­pre­saz harra­pa­tu gai­tuz­te, jakin gabe non­dik eta ze asmo­re­kin ate­ra diren.

Ikas­le Aber­tza­leak anto­la­kun­deak bere his­to­rian sei kon­gre­su buru­tu ditu, bai­ta hain­bat bil­gu­ne nazio­nal ere. Zuzen­da­ritza poli­ti­ko bat eta bere era­ba­ki gune loka­lak ere badi­tu. Kon­gre­su bakoitzean IAren hel­bu­ru poli­ti­koak garatzen joan dira, horre­la, hel­bu­ru estra­te­gi­koak, estra­te­gia eta tak­ti­ka alda­tuz. Eus­kal Esko­la Nazio­na­la­ren kon­tzep­tua 1988an eta 2018an ber­di­na dela pen­tsatzea akat­sa izan­go litza­te­ke, eta bes­te­la, doku­men­tu his­to­ri­koak ira­kur­tzea bes­te­rik ez dago. Aldi berean, garran­tzitsua da gogo­ra­raz­tea Ikas­le Aber­tza­lea­kek inde­pen­den­tzia­ren alda­rria VI. kon­gre­suan egi­ten due­la lehen aldiz, 2012an Eus­kal Esko­la Nazio­na­la Eus­kal Esta­tu batean koka­tuz lehe­nen­goz. Ondo­ren eto­rri zen, 2014ean buru­tu­ta­ko Bil­gu­ne Nazio­na­lean, Eus­kal Esko­la Nazio­na­la Eus­kal Herria sozia­lis­ta eta femi­nis­tan kokatzea­ren erabakia.

Ikas­le Aber­tza­leak, bere jaiotze­tik Eus­kal aska­pen nazio­nal eta sozia­lean koka­tu den hez­kun­tza­ko herri era­gi­le auto­no­moa izan da. Bere burua herri mugi­men­duan koka­tu izan du beti, eta bere auto­no­mia osoz era­ba­ki izan du zein­tzuk izan diren bere bide­la­gu­nak Eus­kal Esko­la Nazio­na­la lor­tze­ko bide horre­tan. Gure ustez, horrek eman dio Ikas­le Anto­la­kun­dea­ri gaur egun duen izae­ra ire­kia, eta etor­ki­zu­nean hala iza­tea nahi bal­din badu­gu, bere auto­no­mia erres­pe­tuz man­ten­tzea dago­ki­gu. His­to­ri­ko­ki Ikas­le Anto­la­kun­dea­ren barruan egon diren espre­sio mili­tan­teen arte­ko sin­te­sia izan da anto­la­kun­de honek gara­tu­ta­ko prak­ti­ka eta dis­kur­tso poli­ti­koa, eta modu ber­di­nean uler­tu behar dugu gaur egu­nean dara­bi­le­na ere.

Kri­ti­ka eta auto­kri­ti­ka mili­tan­te oro­ren bete­beha­rra dugu, eta ezta­bai­da zabal­du eta garatze­ko balia­ga­rria dela iru­ditzen zai­gu, bai­na inolaz ere, jarre­ra pater­na­lis­ta bate­kin burutzen bal­din bada. Ber­din­ta­su­nean mili­tan­te­tik mili­tan­te­ra egi­ten den ari­ke­ta sano bat dela uler­tzen dugu.

Bes­tal­de, era­ba­kiak har­tzea­ri dagoz­kion for­men ingu­ru­ko ezta­bai­da ere anto­la­kun­de bakoitzak bere bar­ne arauen bitar­tez kudea­tu beha­rre­ko gataz­ka dela uste dugu; inolaz ere ezta­bai­da publi­koa­ren bitar­tez, edu­ki poli­ti­koa bal­din­tzatze­ko arma gixa. Beraz, ikas­le anto­la­kun­dea­ren auto­no­mia babes­tea ezin­bes­te­koa izan­go da, bere gara­pen pro­pioa aska­ta­sun osoz egin dezan.

Ikas­le Aber­tza­leak mili­tan­te esko­la bat izan da 30 urtez eta hala iza­ten jarraitzea ezin­bes­te­koa iru­ditzen zai­gu, herri honen aska­pe­na­ren gara­pe­nean. Hemen gau­den mili­tan­te­on­tzat hala izan da eta hala iza­tea gus­ta­tu­ko litzai­gu­ke gure atze­tik dato­zen mili­tan­te berrien­tzat ere.

Hemen gau­den mili­tan­te­ok ikas­le anto­la­kun­dea­ren jar­du­na­re­ki­ko ikus­pe­gi anitzak ditu­gu, hemen batzen gai­tue­na Ikas­le Aber­tza­lea­ken auto­no­mia­ren defen­t­sa da. Zen­tzu horre­tan, dei egi­ten diegu:

  • Ikas­le Aber­tza­leak bere egin duen mili­tan­te oro­ri Ikas­le Aber­tza­lea­ken auto­no­mia defendatzera.

  • Eus­kal Herri­ko era­gi­le poli­ti­ko, sin­di­kal eta sozia­lei Ikas­le Aber­tza­lea­ken jar­du­na erres­pe­ta­tu eta ain­tzat hartzera.

  • Eus­kal aska­pen nazio­nal eta sozia­la­re­kin bat egi­ten duten per­tso­nei, zurru­mu­rrue­ta­tik hara­ta­go, ikas­le anto­la­kun­deak egi­ten duen prak­ti­ka poli­ti­koan begi­ra­da jar­tze­ra, modu horre­tan egon dai­tez­keen inten­tzio txa­rrak albo­ra­tu ahal izateko.

  • Ikas­le anto­la­kun­dea­ren jar­due­ra­re­kin bat egi­ten ez duten per­tso­na eta era­gi­leei bere jar­du­na ez oztopatzera.

  • Azke­nik, Ikas­le Aber­tza­lea­ki, ikas­le mugi­men­dua­ren erre­fe­ren­te iza­nik, inde­pen­den­tzia, sozia­lis­moa eta femi­nis­moa­ren bidean Eus­kal Esko­la Nazio­na­la­ren erai­kun­tzan lanean jarraitze­ra, hori izan­go bai­ta herri honi egin die­zaio­keen ekar­pe­nik handiena.

Gora Eus­kal Esko­la Nazionala!
Gora Ikas­le Mugimendua!
Gora Ikas­le Abertzaleak!

IAko mili­tan­te ohiak (Ikas­le Abertzaleak)

[ES]

Hoy nos hemos reu­ni­do unxs cuantxs ex-mili­tan­tes de Ikas­le Aber­tza­leak (IA), mili­tan­tes que tra­ba­ja­mos por la libe­ra­ción nacio­nal y social de este pue­blo. Nues­tra inten­ción no es hablar en nom­bre de todos los mili­tan­tes que hemos pasa­do por Ikas­le Aber­tza­leak, ni tam­po­co tute­lar el tra­ba­jo de dicha orga­ni­za­ción, ya que lxs mili­tan­tes que hoy en día for­man Ikas­le Aber­tza­leak tie­nen la madu­rez sufi­cien­te para saber y deci­dir qué es lo que tie­nen que hacer. No obs­tan­te, debi­do a las preo­cu­pa­cio­nes que nos han sur­gi­do en el agi­ta­do con­tex­to de los últi­mos meses, hemos deci­di­do jun­tar­nos y expo­ner una serie de reflexiones.

Cree­mos que se ha difun­di­do infor­ma­ción erró­nea y des­fi­gu­ra­da sobre Ikas­le Aber­tza­leak con inten­ción de poner en duda la línea de tra­ba­jo que hoy en día tie­ne la orga­ni­za­ción. Ade­más, nos han lle­ga­do una serie de afir­ma­cio­nes y rumo­res que hemos toma­do con sor­pre­sa, ya que no sabe­mos ni con qué inten­ción ni de don­de han surgido.

La orga­ni­za­ción Ikas­le Aber­tza­leak ha rea­li­za­do seis con­gre­sos duran­te su his­to­ria, ade­más de diver­sos pro­ce­sos nacio­na­les. Cabe des­ta­car tam­bién que posee una direc­ción polí­ti­ca y sus pro­pios mar­cos loca­les de deci­sión. En cada con­gre­so, IA ha ido desa­rro­llan­do sus obje­ti­vos polí­ti­cos, pro­du­cién­do­se así una evo­lu­ción ade­más de diver­sos cam­bios en los obje­ti­vos estra­té­gi­cos, la estra­te­gia y la tác­ti­ca. Pen­sar que el con­cep­to de Eus­kal Esko­la Nazio­na­la (Escue­la Nacio­nal Vas­ca) es a día de hoy lo mis­mo que en 1988 es un error, y si se pien­sa que no es así, sola­men­te hay que leer los docu­men­tos his­tó­ri­cos para entrar en razón. Es impor­tan­te remar­car tam­bién que Ikas­le Aber­tza­leak pro­cla­ma la inde­pen­den­cia como obje­ti­vo estra­té­gi­co por pri­me­ra vez en el VIº con­gre­so, enmar­can­do así la Eus­kal Esko­la Nazio­na­la den­tro de un Esta­do Vas­co. Des­pués, en el pro­ce­so Bil­gu­ne Nazio­na­la rea­li­za­do en 2012, se tomó la deci­sión de colo­car la Eus­kal Esko­la Nazio­na­la en una Eus­kal Herria socia­lis­ta y feminista.

Ikas­le Aber­tza­leak ha sido des­de su naci­mien­to una orga­ni­za­ción que se ha situa­do en la lucha vas­ca de libe­ra­ción nacio­nal y social, con­cre­ta­men­te en el movi­mien­to popu­lar, y ha esco­gi­do con total auto­no­mía cua­les han sido sus com­pa­ñe­ros en la lucha por la Eus­kal Esko­la Nazio­na­la. En nues­tra opi­nión, esa ha sido la razón prin­ci­pal por la cual Ikas­le Aber­tza­leak es a día de hoy una orga­ni­za­ción abier­ta, y si que­re­mos que en el futu­ro lo siga sien­do, ten­dre­mos que man­te­ner y res­pe­tar dicha auto­no­mía. His­tó­ri­ca­men­te, el dis­cur­so y la prác­ti­ca polí­ti­ca de la orga­ni­za­ción han sido una sín­te­sis de la diver­sas espre­sio­nes mili­tan­tes que había den­tro de ella, y lo mis­mo ocu­rre tam­bién a día de hoy.

La crí­ti­ca y la auto­crí­ti­ca son un deber de todo mili­tan­te, y cree­mos que son fun­da­men­ta­les a la hora de expan­dir y desa­rro­llar el deba­te polí­ti­co, pero hay que evi­tar siem­pre la acti­tud pater­na­lis­ta. Enten­de­mos que la crí­ti­ca, para que sea un ejer­ci­cio sano, debe ser rea­li­za­da de mili­tan­te a mili­tan­te y en con­di­cio­nes de res­pe­to e igualdad.

Ade­más, cree­mos que el deba­te sobre las for­mas para la toma de deci­sio­nes de cada orga­ni­za­ción es un tema que debe abor­dar­lo y tra­ba­jar­lo la mis­ma orga­ni­za­ción, a tra­vés de sus meca­nis­mos inter­nos. De nin­gu­na mane­ra hay que for­zar que se pro­duz­ca un con­flic­to sobre esto en el deba­te públi­co, como medio para con­di­cio­nar el con­te­ni­do polí­ti­co. Por lo tan­to, será fun­da­men­tal res­pe­tar la auto­no­mía de Ikas­le Aber­tza­leak para que reali­ce su pro­pio desa­rro­llo con total libertad.

Ikas­le Aber­tza­leak ha sido duran­te 30 años una escue­la mili­tan­te para la libe­ra­ción de nues­tro pue­blo y debe seguir sién­do­lo en los tiem­pos veni­de­ros. Así ha sido para lxs mili­tan­tes que esta­mos aquí y así que­re­mos que siga sien­do tam­bién para los nuevos.

Aun­que las per­so­nas que hoy nos hemos reu­ni­do aquí ten­ga­mos diver­sos pun­tos de vis­ta sobre la prác­ti­ca de la orga­ni­za­ción; lo que hoy nos ha uni­do es la nece­si­dad de defen­der su auto­no­mía. Por ello, que­rría­mos llamar:

  • A los mili­tan­tes que hacen suya la lucha de la orga­ni­za­ción para que defien­dan la auto­no­mía de Ikas­le Abertzaleak.

  • A las orga­ni­za­cio­nes polí­ti­cas, sin­di­ca­les y socia­les de Eus­kal Herria para que res­pe­ten y tomen en cuen­ta la acti­vi­dad polí­ti­ca de Ikas­le Abertzaleak.

  • A las per­so­nas que apo­yan la libe­ra­ción nacio­nal y social vas­ca para que más allá de los rumo­res, ten­gan en cuen­ta y ana­li­cen la prác­ti­ca polí­ti­ca de Ikas­le Aber­tza­leak, evi­tan­do así las malas inten­cio­nes que pue­de haber tras esos relatos.

  • A las per­so­nas y orga­ni­za­cio­nes que no hacen suya la lucha de Ikas­le Aber­tza­leak para que res­pe­ten y no obs­ta­cu­li­cen su acti­vi­dad política.

  • Por últi­mo, a Ikas­le Aber­tza­leak, para que en el camino hacia la inde­pen­den­cia, el socia­lis­mo y el femi­nis­mo, siga luchan­do por la cons­truc­ción de la Eus­kal Esko­la Nazio­na­la, ya que esa esa será la mayor apor­ta­ción que haga a este pueblo.

Gora Eus­kal Esko­la Nazionala!
Gora Ikas­le Mugimendua!
Gora Ikas­le Abertzaleak!

Ex-mili­tan­tes de Ikas­le Aber­tza­leak (IA)

25 de mar­zo de 2018

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *