Pen­tsio duin eta publi­koen alde. %0,25ari, ez /​Por unas pen­sio­nes públi­cas y dig­nas. No al 0,25

[EUS] Pen­tsio­dun lagun guz­tiok: Gaur, hemen, mila­ka per­tso­na irten gara kale­ra, Donos­tian egin duten antze­ra eta arratsal­dean, Gas­tei­zen, Irui­nan eta Esta­tu­ko bes­te hain­bat leku­tan egin­go duten beza­la Hemen gau­de gure naz­ka eta gogai­me­na adie­raz­te­ko. Ada­rra jotzen digu­te, irain­duak sen­titzen gara, pen­tsioak %0,25eko mise­rian igotzen diz­ki­gu­te­nean. Gai­ne­ra 2022ra arte horre­la­ko igoe­rak eza­rri­ko diz­ki­gu­te­la dio­te. Horren ondorioz, […]