Julen Iba­rro­la­ren espetxe­ratzea­ren aurrean

Julen Iba­rro­la Amu­rrio­ko gaz­tea espetxe­ra­tua izan da gaur Espai­nia­ko Audien­tzia Nazio­na­lak eza­rri­ta­ko urte­be­te­ko espetxe zigo­rra bete dezan, error­tul­ki bate­kin pin­ta­da bat egi­tea egotzi­ta. Garran­tzitsue­na, ordea, ez da pin­ta­da bat egi­te­ko ze bitar­te­ko era­bi­li duen. Ber­din dio erro­tul­ki bate­kin edo spray bate­kin pin­ta­tu duen; ber­din dio mezu bat ahoz edo­ta inter­ne­ten zabal­du duen. Bene­ta­ko ara­zoa Espai­nia­ko Esta­tuak disi­den­tzia poli­ti­koa adie­raz­pen aska­ta­su­nik gabe uzte­ko eza­rria duen kan­pai­na bor­titza da.

Espai­nia­ko Esta­tuak per­tso­na uga­ri epai­tu eta kon­de­na­tu ditu azken urtean zehar haien iritzia modu publi­koan ema­tea­ga­tik, den denak ezker­tia­rrak, eta dagoe­ne­ko bi eus­kal herri­tar espetxe­ra­tu ditu. Harri­ga­rria eman deza­keen jokae­ra erre­pre­si­bo hau, ordea, guz­tiz logi­koa da fran­kis­mo zaha­rra­ri mozo­rro berria janz­ten dion espai­no­la beza­la­ko esta­tu neo-faxis­ta batean: kapi­ta­lis­moa lan­gi­le­ria­ren bal­din­tzak gero eta oke­rra­goak bihur­tzen ari denean, borro­ka­ren bitar­tez herriak ira­ba­zi­ta­ko lor­pen guz­tiak birrin­duak iza­ten ari dire­nean, inpe­ria­lis­moa herrien zan­pa­ke­tan indar­tsuen sen­titzen den hone­tan, Eus­kal Herria­ren asi­mi­la­zio kukltu­ra­la 2006tik hona errea­li­ta­te bihur­tzen ari den pro­ze­sua abian (esa­te bate­ra­ko eus­ka­ra­ren era­bi­le­ra), Espai­nia­ko faxis­moa ero­so sen­titzen da herriak eta lan­gi­leak jipoitzen jarraitzeko.

Esan beza­la, ez da harritze­koa ger­tatzen ari dena, izan ere Eus­kal Herria­ren aska­pen borro­ka Euro­pa osoa­ren­tzat ere­du izan den bitar­tean, gerra­te guz­tie­tan ger­tatzen dena­ren antze­ra behin arti­lle­ria­re­kin buka­tu­ta, orain atze­guar­dia kol­pa­tu nahi bai­tu Esta­tu espai­no­lak. Pro­tes­ta tes­ti­mo­nia­lez apar­te, ez da faxis­moa­ri aurre egi­ten dion bene­ta­ko erre­sis­ten­tzia­rik exis­titzen eta, ondo­rioz, erre­pre­sioa gau­zatze­ko ere­muak gero eta zaba­la­goak dira.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak elkar­ta­su­na adie­ra­zi nahi dio Jule­ni zein bere fami­lia­ri gaur beza­la­ko egun zai­lean, eta bes­te behin ere borro­ka­ra­ko deia egin nahi dio Eus­kal Herria­ri, bes­te behin ere age­rian gel­ditzen dela­ko amnis­tia­rik gabe ezin­go dugu­la ber­ma­tu pre­so poli­ti­koen existentzia.

Eus­kal Herria, 2018ko otsai­la­ren 11.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *