Atzo haiek izan ziren, gaur ni naiz, bihar zu izan zai­tez­ke… /​Ayer fue­ron ellos, hoy soy yo, maña­na pue­des ser tu…

[column size=1/2]

[/column][column size=1/2]

[/column][clear h=50]

[EUS]

Jada ia 3 urte pasa­tu dira atxi­lo­tu nin­du­ten momen­tu­tik. Ezin ahaz­tu etxe­tik ate­ra eta hiru kaputxa­dun oihu­ka hasi zire­la: «Guar­dia Civil, Guar­dia Civil, está usted dete­ni­do». Eta hiru urte geroa­go, hemen nau­zue, Audien­tzia Nazio­na­le­ra bidean. 

Bitxia da horren oina­rriz­koa den ere­muan, adie­raz­pen aska­ta­su­na­re­nean hain zuzen ere, eskui­na eta faxis­moa era­ba­te­ko zigor­ga­be­ta­su­na­re­kin mugitzen ari diren bitar­tean, ezker iraul­tzai­lea erre­pri­mi­tu­ta eta kon­de­na­tu­ta iza­ten ari dela. Rufián edo Ote­gi­ren­tza­ko tiro bat eskatzeak Audien­tzia Nazio­na­lean eser­tzen ez zai­tuen bitar­tean, Uri­betxe­be­rria agur­tzeak urte ter­di­ko kon­de­na eka­rri die­za­zu­ke (gure kide den Ande­ka­ri ger­ta­tu bezala).

Gaur egun sare sozia­lek jokatzen duten pape­ra aipa­tu behar da, tres­na bat dire­la gogo­ra­tuz eta ez hel­bu­rua. Izan ere, bene­ta­ko borro­ka kalean dago. Horre­ga­tik guz­tia­ga­tik, besar­ka­da han­di bat egu­ne­ro kaleak astin­tzen ditu­zuen horiei. Zuek zare­te gure eredu!

Ezin dugu inola­ko jus­ti­zia­rik espe­ro txio­la­riak espetxe­ra­tu eta faxis­tak saritzen dituen Esta­tu baten­ga­tik. Eta are gutxia­go, orde­na publi­ko fran­kis­ta­ren oinor­de­koa den Auzi­te­gi Nazionalarengandik.

Horre­ga­tik guz­tia­ga­tik, Auzi­te­gi Nazio­na­lak igor deza­keen bidez­ko sen­ten­tzia baka­rra abso­lu­zioa da. Ez niretzat soi­lik, bai­zik eta Armiar­ma Ope­ra­zio des­ber­di­ne­ta­ko auzi­pe­tu guztientzat. 

Azke­nik, ez nuke amai­tu nahi gure kide den Alfre­do Remi­rez aipa­tu gabe. Oina­rriz­ko esku­bi­dea den adie­raz­pen aska­ta­su­na era­bil­tzea­rren gaur egun Basau­ri­ko espetxean zigo­rra betetzen ari dena. 

Atzo haiek izan ziren, gaur ni naiz, bihar zu izan zaitezke… 

Kaiet Prie­to Lopez

2018ko urta­rri­len 31an

[ES]

Han pasa­do ya casi 3 años des­de el momen­to en el que me detu­vie­ron. Como olvi­dar los gri­tos de tres enca­pu­cha­dos al salir de casa: «Guar­dia Civil, Guar­dia Civil, está usted dete­ni­do». Y hoy, tres años más tar­de aquí me tenéis, de camino a la Audien­cia Nacional. 

Es curio­so que mien­tras la dere­cha y el fas­cis­mo se mue­ven con total impu­ni­dad, la izquier­da revo­lu­cio­na­ria no deja de ser repri­mi­da y con­de­na­da en un ámbi­to tan bási­co como la liber­tad de expre­sión. Mien­tras pedir un tiro para Rufián o Ote­gi no te sien­ta en la Audien­cia, des­pe­dir­se de Uri­betxe­be­rria te cues­ta año y medio de con­de­na (como le ha pasa­do al com­pa­ñe­ro Andeka).

En este momen­to tene­mos que recor­dar el papel que jue­gan las redes socia­les y recor­dar que son una herra­mien­ta y no un obje­ti­vo. La ver­da­de­ra lucha está en la calle. Por todo ello, un abra­zo enor­me a los que día a día agi­táis las calles. ¡Voso­tros sois nues­tro ejemplo!

No pode­mos espe­rar nin­gún tipo de jus­ti­cia de un Esta­do que encar­ce­la twit­te­ros mien­tras pre­mia a corrup­tos y fas­cis­tas. Y menos aún de la Audien­cia Nacio­nal, here­de­ra del más cas­po­so tri­bu­nal de orden públi­co franquista.

Por todo ello, la úni­ca sen­ten­cia jus­ta que pue­de emi­tir la Audien­cia Nacio­nal es la abso­lu­ción. No solo para mí, sino para todos los encau­sa­dos en la Ope­ra­ción Araña.

Por últi­mo, no qui­sie­ra olvi­dar­me de nues­tro com­pa­ñe­ro Alfre­do Remi­rez, que actual­men­te cum­ple con­de­na en la cár­cel de Basau­ri por el sim­ple hecho de ejer­cer un dere­cho tan bási­co como es el de la liber­tad de expresión.

Ayer fue­ron ellos, hoy soy yo, maña­na pue­des ser tu…

Kaiet Prie­to Lopez

31 de enero de 2018

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *