Rin­den home­na­je a Rosa Luxem­burg y Karl Liebknecht

Ber­lín, 14 ene (PL) En el ani­ver­sa­rio 99 del ase­si­na­to de los líde­res comu­nis­tas ale­ma­nes Rosa Luxem­bur­go y Karl Liebk­necht, miles de per­so­nas rea­li­za­ron hoy una mar­cha por las calles de esta capi­tal, que con­clu­yó en la necró­po­lis que guar­da sus res­tos. Un voce­ro del par­ti­do Die Lin­ke (La Izquier­da) indi­có que la nutri­da mani­fes­ta­ción, convocada […]

Amnis­tia­ren alde­ko mani­fes­ta­zioa buru­tu da Bilbon

Ehun­ka lagun bil­du dira Bil­bon amnis­tia­ren alda­rria­re­kin. Azken urteo­tan beza­la Sarek dei­tu­ta­ko mani­fes­ta­zioa­ren ostean amnis­tia­ren alde­ko alda­rriak bere espa­zioa bere­ga­na­tu zuen Bil­bo­ko alde zaha­rre­ko kaleetan.