Duin­ta­su­na­ga­tik, mili­tan­tzia­ga­tik, etxean bizi­rik nahi zaituztegulako/​Por dig­ni­dad, por mili­tan­cia, por­que os que­re­mos vivos en casa


[EUS]

[alert]Oharra: Iritzi arti­ku­lo hau, urria­ren amaie­ran idatzi­ta dago.[/alert]

Garran­tzitsua da gaur egun bizitzen dugun unea, hemen dau­den espai­niar eta fran­tses esta­tu kon­kis­tatzai­leak eta oku­patzai­leak, inpe­ria­lis­tak eta etno­zi­dio asko­ta­ko era­gi­leak iza­teaz gain, Eus­kal Herri Lan­gi­lea­ren (hori­xe dugu gure eus­kal nazio baka­rra, eta bera­ren­ga­tik azke­ne­raino borro­katze­ko prest gau­de) kla­se-etsaiak dira, eta geroz eta izae­ra faxis­ta­goa era­kus­ten ari dira, gai­xo edo bukae­ra­ko fasean dauen pre­so poli­ti­koak kar­tze­le­tan man­ten­tzen baitituzte.

Era berean, Ezker Aber­tza­le Ofi­zia­lak Kata­lu­nian du pen­tsa­men­dua. Eus­kal Herrian miretsi egi­ten dira Kata­lu­nia­ko bur­ge­sia txi­kia­ren posi­zioa, batez ere, eta indar inde­pen­den­tis­tak zein ezke­rre­koak, eta hala jarraitze­ko ani­moak ema­ten zaiz­kie. Aldi berean, ohi­ko tesi­tu­ra­ri eki­te­ko apro­betxatzen da (eta jarrai­pe­na ema­ten zaio): eus­kal erre­sis­ten­tzia poli­ti­ko-mili­ta­rra­ren azken 60 urteek ezer­ta­ra­ko balio izan ote duten ala ez. 

Ezker Aber­tza­le Iraul­tzai­lea arre­ta han­diz jarraitzen ari da Kata­lu­nia­ko eman­tzi­pa­zio nazio­na­la­ren alde­ko borro­ka, indar inde­pen­den­tis­ten artean ados­tu­ri­ko hel­bu­rua den hei­nean. Ala­bai­na, eta garran­tzitsua da azpi­ma­rratzea, V. asan­bla­da­ren pos­tu­la­tuen ikus­pe­gi­tik. Garran­tzia du arra­zoi argi bate­ga­tik: bere tesiak hasi berri den men­de hone­tan gara­tu nahi ditue­la­ko, eta hori burutze­ko pra­xi ondra­tu baten alda­rri­ka­pe­na egi­ten duelako. 

Hil­zo­rian dau­den kide-zerren­dan hamar­ka pre­so poli­ti­ko ditu­gu Eus­kal Herrian. Zaha­rrak berri, atze­rae­zi­ne­ko gai­xo­ta­su­nen bat pai­ratzen ari dira. Hemen EAJ eskuin­da­rra dugu, prak­ti­kan PPre­kin alia­tu­rik dagoe­na orain­dik ere. Jarrai­pen gisa, poli­ti­ko pro­fe­sio­na­lak dau­de, espai­niar tran­tsi­zioa­ren babes­leak, penin­tsu­la­ko herri lan­gi­leei trai­zio egin­da­koak eta kla­se-mai­la naba­ria dute­nak. Bes­tal­de, PSOE dago, eus­kal herri lan­gi­lea­ren kon­tra­ko borro­kan azken uki­tuak eman zitue­na (tor­tu­rak, GAL, ZEN pla­na…), horrez gain, Espai­nia­ko eta nazio penin­tsu­la­rre­ta­ko Kla­se Lan­gi­lea­ren etsaia da aspal­di­da­nik. Dik­ta­du­ra­re­ki­ko amnis­tia, indus­tria-bir­mol­da­ke­ta basa­tia eta abar onar­tu eta gero, sozial­de­mo­kra­zia­ren hala­beha­rrez­ko erretzea ger­ta­tu zen, horren­bes­tez, nagu­si den sis­te­mak Pode­mos asma­tu egin zuen. Jarraian, sin­di­ka­tue­ta­ko buro­kra­ziak datoz, sis­te­ma­ren bar­nean ero­so dau­de­nak eta egun batean gau­za bat eta hurren­goan aur­ka­koa esa­ten dute­nak, fun­tsez­ko gaiei hel­du gabe. Azken finean, kapi­ta­la eta haren pro­duk­zio-modua kues­tio­na­tu gabe uzten ditu. 

Txis­te negar­ga­rri bat beza­la­ko kon­tua dugu hau. Espai­niar eta fran­tses esta­tuek erre­pre­sioaz gain, kar­tze­la­ratze­ko pro­me­sa egi­ten dio HAIEN Legea­ren balioz­ko­ta­su­na zalan­tzan jar­tzen duen oro­ri. Bada, Sor­tu, Ara­lar, Alter­na­ti­ba, EA eta gai­ne­ra­ko alder­dien egi­tu­rak ez dau­de prest esta­tu oku­patzai­leen erre­pre­sio-izpi­rik jasa­te­ko. Hemen, ia denok ondo daki­gu aipa­tu egi­tu­rak, alder­dia­ren kon­tu­ra edo eko­no­mi­ko­ki ero­so bizi dire­nak, ez dau­de­la prest, espai­niar eta fran­tses esta­tuen jar­dun­bi­de irain­ga­rri eta hil­tzai­lea dela kau­sa, ezta aste­be­te­ko gose-gre­ba­rik pasatze­ko ere edo hiru egu­ne­ko gre­ba oro­ko­rrik egi­te­ko ere edo kar­tze­lan aste pare bat ema­te­ko ere. Horren tris­tea eta latza da. 

Gau­zak horre­la, ez dago ezta kon­fron­ta­zio ins­ti­tu­zio­na­lik ere, ez herri mugi­men­du-mai­lan, ez eta, lan­gi­le mugi­men­du-mai­lan ere. Ez dago enfren­ta­men­du­ra­ko gogo­rik (nahiz eta borro­ka-iru­dia eman nahi, antze­koen arte­ko adar­jotzea bes­te­rik ez bai­ta), bote­rea­ren ingu­ruan inola­ko zalan­tza­rik ez dagoelako. 

Ezker aber­tza­le ofi­zia­lea­ren espek­tro­ko inork ez du nahi, ezta ametse­tan ere, bote­rea har­tu Eus­kal Herria­ren edo Eus­kal Herri Lan­gi­lea­ren ize­nean, eta poli­ziak hala­ko­rik entzun ez deza­la. Ale­gia, des­obe­dien­tzia eta intsu­mi­sioa­ri eki­tea, eus­kal herri­ta­rrok geu­re legea egi­tea, azken finean, geu­re etor­ki­zu­na erai­kitzea, ezker aber­tza­le ofi­zia­la­ren proiek­tua­re­kin zeri­ku­si­rik ez due­na, post­mo­der­nis­ta, amo­re emai­le eta irain­ga­rria bai­ta. Behin­tzat, Sor­tu dei­tu­ri­ko alder­di-mugi­men­du­ko zati batez ari gara, bes­teen ize­nean idatzi, agin­du eta pen­tsatzen duten horie­taz hain zuzen ere.

Lot­sa gehia­go eta zehaz­ta­sun han­dia­goa eskatzen dugu, bai eta, egiaz­ko ana­li­si ego­kia egi­tea ere. Bada, espai­niar esta­tuan, Eus­kal Herria eta penin­tsu­la­ko gai­ne­ra­ko nazioe­tan Fran­cok bizi­rik dirau, eta bel­du­rra hezu­rre­ta­raino sar­tu­ta dago, horre­tan datza borro­ka haus­potze­ko herri oku­pa­tu eta erre­pri­mi­tuon ausar­dia­rik eza

Jor­dien! sos­ten­gua­re­kin kola­bo­ratze­ko tema han­dia puri-purian dago egu­no­tan (nori buru­ra­tu ote zaio «Jor­dien» gai hori? Ez litza­te­ke zuze­na­go izan­go, han­go gora­behe­rak iku­si­ta, pre­so poli­ti­ko kata­la­nen KOLEKTIBO baten aurrei­kus­pe­na egitea?

Edo­zein kasu­tan, ez al dara­ma­te urte mor­do bat kar­tze­la­tu­rik bi kata­lan ema­ku­me pre­so poli­ti­ko, eus­kal eta kata­lan kau­sa­ren alde­ko mili­tan­te iza­tea­ga­tik, eta kata­lan ezker­tia­rrak, inter­na­zio­na­lis­tak eta lehe­na­go­ko era­kun­de poli­ti­ko-mili­tar bate­ko kide iza­tea­ga­tik? Bi pre­so ditu­gu Kata­lu­nian, bai. Bai­na, dio­gun beza­la, badi­tu­gu ere bi eus­kal eta kata­lan ema­ku­me pre­so poli­ti­ko. Horie­ta­ko bat lehe­na­go kar­tze­lan izan­da zegoen Kata­lu­nia libre eta sozia­lis­ta­ren alde borro­katzea­ga­tik. Bien kar­tze­lal­diak batuz gero, berro­gei urte ingu­ru dara­matza­te barruan egu­nez egun bete­ta. Zein dira gaia­ren abia­pun­tuak hala­ko ter­mi­noe­tan hitz egi­ten dugunean? 

Eus­kal Herrian bider­katzen ari dira atze­rae­zi­ne­ko gai­xo­ta­su­nen bat pai­ratzen ari diren eus­kal pre­so poli­ti­koak, eta hori Eus­kal Herria­ren alde dena ema­te­ko prest dau­den guda­rie­kin ger­tatzen da, kasua­li­ta­tea izan­go ote da? Esta­tuek indar­tzen dituz­te euren lerroak. Kar­tze­la­ri batzuk jubi­latzen dire­nean, gaz­te­tan entre­na­men­du-gunee­tan eta gim­na­sioe­tan tre­ba­tu diren ordez­koak ager­tzen dira gure guda­rien espetxee­tan, eta Ame­ri­ka, Fili­pi­nak, Ginea, Kuba… inba­di­tu zituen Espai­nia defen­datze­ko prest dau­de. Guta­rrak, ordea, zie­ge­tan gil­tza­pe­tu­rik, depor­ta­tu­rik edo erbes­te­ra­tu­rik eta orain dela 10, 15, 20, 30 urte kar­tze­lan ero­ri ziren ber­be­rak dira, beti Eus­kal Herria Sozia­lis­ta­ren amet­sa gogoan dutelarik. 

Ilu­sioa da figu­ra hori, gure herria­ren alde­ko borro­ka­ri eus­te­ra eta gurea dena alda­rri­katze­ra… era­man gai­tue­na, eta inork ez du hori alda­tu­ko. Ez dugu inola­ko alda­ke­ta­rik onar­tu­ko, mila­ka eus­kal herri­ta­rrok hala­xe nahi dugu­la­ko. Mila­ka gara borro­ka­ra­ko prest gau­de­nok, eta ez hain zuzen espai­nia­rrek eta eus­ko bur­ge­sia­ren bizi­za­leek nahi izan­go luke­ten bezala.

Bizi-zikloak eta ziklo erre­pre­si­boak bere horre­tan jarraitzen dute, ala­bai­na, askoz ere oke­rra­go dau­den biz­pahi­ru guda­ri ditu­gu, eta badi­ru­di hemen ez dela ia ezer ger­tatzen. Sumin­du egi­ten gai­tu pen­tsatzea Eus­kal gizar­tea ohi­tu­ta dagoe­la Espai­niak eta Fran­tziak egi­ten digu­ten zapal­ke­ta­re­kin. Ohi­tu al gara gure guda­riak txa­ku­rrak beza­la hil­tzen ikus­te­ra espai­niar eta fran­tses zuloe­tan? Ibon, Oier, Aitzol (eta bes­te batzuk) pen­tsa­tu deza­ke­gun egoe­ra fisi­ko­rik oke­rre­nean daude. 

Argi hitz egin deza­gun, hilotz bat jarri digu­te mahai gai­nean; Kepa del Hoyo. Bake soi­la­ren alde­ko dis­kur­tso fal­tsue­ta­tik baino hara­ta­go, mahai gai­nean jar­tzen digu­te arra­zoi baten­ga­tik, bada, borro­ka­ren bidea­ri eki­ten badio­gu, zer ger­ta­tu­ko den jakin deza­gun. Dena den, badau­de baten batzuek musuak opa­ritzeaz gain, hemen oku­pa­zio­rik eta pre­so poli­ti­ko­rik ez dagoe­la esa­ten dute­nak demo­kra­zian bizi gare­la­ko… «Azken finean, denok pix­ka bat pasa­tu gare­la­ko…» Bai­na, ez. Hemen gerran izan­go gara harik eta Eus­kal Herria­ren esku­bi­de nazio­na­lak eta sozia­lak eta bera­ren iden­ti­ta­tea berres­ku­ra­tu arte.

Egin deza­gun zer­bait. Dagoe­ne­ko zen­bait lagu­nek gau­zak egi­ten dabil­tza. Nor­be­rak ahal due­na egi­ten du. Bes­teak bes­te, deial­di masi­boa egi­ten dugu Bil­bon dato­rren aza­roa­ren 18an egin­go den mani­fes­ta­zio nazio­na­lean par­te har­tze­ko, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak dei­tua hona­ko goi­bu­ru hone­kin: ANTOLAKUNTZAZ ETA BORROKAZ: AMNISTIA. Mani­fes­ta­zioa Bil­bo­ko Jesu­sen Bihotza pla­za­tik abia­tu­ko da arratsal­de­ko 18:00etan, eta Kale Nagu­sia zehar­ka­tu ostean, Arria­ga antzo­kia­ren aurrean izan­go du amaie­ra-eki­tal­dia. Aldez aurre­tik, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak auto­bu­sez egin­go den martxa bat ira­ga­rria du, martxa aza­roa­ren 11n abia­tu­ko da Alca­la-Meco espetxe­ra, ber­tan kar­tze­la­tu­rik dau­den Ibon Ipa­rra­gi­rre eta Manu Azka­ra­te­ren egoe­ra salatze alde­ra (gai­xo­ta­sun larriak pai­ratzen ari dire­nak, enega­rren aldiz esa­ten badu­gu ere). 

Deial­di xume bat egi­ten dugu 1936 – 39ko gerran Eus­kal Herria­ren defen­tsan eta faxis­moa­ren kon­tra, bizia arris­kuan jarri­ta, borro­ka­tu zuten guda­rien aitor­tza egin dadin, geroa­go, gerri­llan ibi­li­ta­koak penin­tsu­la­ko eta bes­te­la­ko nazio­na­li­ta­tea zuten hain­bat eta hain­bat borro­ka­la­ri­re­kin bate­ra. Azken 60 urteo­tan lehen lerroan izan dira dena ema­ten bihoz­ga­be­ko erre­pre­sioa­ri aurre eginez.
 
Gure erres­pe­tua jen­de guz­tia­ri, bai. Bai­na badio­gu ere eus­kal pre­so poli­ti­koak, depor­ta­tuak eta ihes­la­riak Eus­kal Herri­ko seme-ala­bak dire­la, bai eta, guda­riak ere, eta gure bizitza baino mai­tea­go ditu­gu­la. Borro­kan elka­rre­kin ibi­li gare­nok bage­ne­kien haren zer­ga­tia: Eus­kal Herria inde­pen­den­te eta sozia­lis­ta­ren alde egi­ten genuen.

Era berean, bes­te­la­ko pro­tes­ta-dina­mi­kak ere jarri dira abian. Batzuek, Ibon, Oier, Aitzol eta gai­ne­ra­koen egoe­ra larria sala­tu eta haien berri ema­ten dute buru­ra etor­tzen zaiz­kien modu guz­tie­tan. Bai­na hori dena ez da nahi­koa izan­go. Beha­rrez­ko da behar bes­te­ko pre­sio-bal­din­tzak sor­tzea espai­niar eta fran­tses esta­tuek atze­ra egin deza­ten. Guk borro­katzen ez badu­gu, inork gehia­gok har­tu­ko du par­te borro­kan.

Larri­ki gai­xo dau­den pre­so poli­ti­koak bereha­la askatzea exijitzen dugu. Gure esku dago behar bes­te­ko pre­sioa sor­tzea. Espai­nia eta Fran­tzia ez dabil­tza men­de­ku bila (aldiz­ka eta jaki­na­ren gai­nean hori adie­raz­ten due­na­ri esa­ten dio­gu), bel­du­rra erraie­ta­raino sar­tu nahi digu­te, eta hori­xe da mahai­gai­ne­ratzen digu­ten etsen­plua Eus­kal Herria Sozia­lis­ta­ren alde­ko borro­ka­ri eutsi nahi badio­gu. «Aber­tza­le eta ezker­tia­rra izan­go zara bai, bai­na larru­tik ordain­du­ko duzu. Kar­tze­la­re­kin ordain­du­ko duzu gutxie­nez». Eus­kal herri­ta­rrok eta mun­du oso­ko iraul­tzai­le asko horren jaki­tun gara.

Horre­ga­tik iritsi gara honaino. Horre­ga­tik oku­pa­tu gai­tuz­te, bai­na ez gai­tuz­te garai­tu, eta inoiz erren­di­tu ez iza­teaz harro gau­de. Oku­pa­tuak bai, bai­na ez, inola ez garaituak!

Berri­ro esan­go dugu, badaez­pa­da entzun ez bazai­gu. Inoiz erren­di­tu­ko ez gare­la­ko. Sufri­men­du­rik egon­go da eta kon­tra­koa esa­ten due­na gezu­rre­tan ari da. Guk zera dio­gu: prest dagoe­nak borro­ka­tu deza­la. Bai­na hori bai, beti eutsi­ko dio­gu eus­kal pre­so poli­ti­koen defen­tsa­ri eta beti borro­ka­tu­ko dugu Eus­kal Herria inde­pen­den­te, sozia­lis­ta, eus­kal­dun eta anti­pa­triar­ka­la­ren alde. 

Borro­ka da bide baka­rra. Gora Eus­kal Herria Inde­pen­dien­te eta Sozialista!

Jose Anto­nio Hur­ta­do, Kris­ti­na Goi­ri­ze­laia, Joel Sist­ya­gue, Agur­tza­ne Ezke­rra eta Jon Iurre­ba­so, eus­kal ihes­la­ri eta pre­so poli­ti­ko ohiak

2017ko aza­roen 4en

[ES]

[alert]Nota: Este artícu­lo se redac­tó a fina­les de octubre.[/alert]

Hoy en día vivi­mos un impor­tan­te momen­to don­de los esta­dos espa­ñol y fran­cés con­quis­ta­do­res y ocu­pan­tes, impe­ria­lis­tas y cam­peo­nes de etno­ci­dios y enemi­gos de cla­se del Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vas­co (úni­ca nación vas­ca por la que esta­mos dispuestos/​a luchar has­ta el final) mues­tran un poco más su ser fas­cis­ta man­te­nien­do en pri­sión a pre­sos polí­ti­cos vas­cos enfer­mos y en fase terminal.

Al mis­mo tiem­po, des­de la Izquier­da Aber­tza­le Ofi­cial, se pien­sa en Cata­lu­ña. Se admi­ra la posi­ción de la, sobre todo, peque­ña bur­gue­sía cata­la­na y de las fuer­zas inde­pen­den­tis­tas y de izquier­da. Se les ani­ma a con­ti­nuar. Al mis­mo tiem­po se apro­ve­cha e insis­te en la tesi­tu­ra acer­ca de si los últi­mos 60 años de resis­ten­cia vas­ca polí­ti­co-mili­tar han vali­do para algo. 

La Izquier­da Aber­tza­le Revo­lu­cio­na­ria mira con la mayor aten­ción el desa­rro­llo de la lucha por la eman­ci­pa­ción nacio­nal de Cata­lu­ña, en la medi­da que es el obje­ti­vo con­sen­sua­do entre las fuer­zas inde­pen­den­tis­tas. Pero lo obser­va, y es impor­tan­te sub­ra­yar­lo, des­de los pos­tu­la­dos de la V asam­blea. Y es impor­tan­te por una razón muy sen­ci­lla, por­que pre­ten­de desa­rro­llar sus tesis en este siglo que vie­ne de comen­zar. Y rei­vin­di­ca que pre­ten­de hacer­lo des­de una pra­xis honrada.

En Eus­kal Herria tene­mos dece­nas de pre­sos polí­ti­cos que están en la lis­ta de compañeros/​as que van a morir en un pla­zo con­cre­to y pró­xi­mo. No es nada nove­do­so, pade­cen una enfer­me­dad irre­ver­si­ble. Y tene­mos al PNV, es decir la dere­cha, que sigue alia­da en la prác­ti­ca con la dere­cha espa­ño­la del PP. Con­ti­nua­mos por los patro­ci­na­do­res de la tran­si­ción espa­ño­la, polí­ti­cos pro­fe­sio­na­les y con posi­ción de cla­se evi­den­te que trai­cio­na­ron a los pue­blos tra­ba­ja­do­res de la penín­su­la. Tene­mos al PSOE la guin­da del momen­to para hacer la gue­rra al Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vas­co (inclui­das tor­tu­ras, GAL, plan ZEN…). Enemi­gos secu­la­res de la Cla­se Tra­ba­ja­do­ra Espa­ño­la y de otras nacio­nes de la penín­su­la. El sis­te­ma impe­ran­te inven­ta a Pode­mos por el que­me obli­ga­do de la social­de­mo­cra­cia con su amnis­tía a la dic­ta­du­ra, recon­ver­sión indus­trial sal­va­je etc. Y segui­mos por los sin­di­ca­tos de los que sus buro­cra­cias se sitúan cómo­das den­tro del sis­te­ma y un día dicen una cosa y la con­tra­ria al siguien­te. Siem­pre sin cues­tio­nar el fon­do. En defi­ni­ti­va sin cues­tio­nar al capi­tal y su modo de producción.

Esto es como un chis­te horri­ble. El esta­do espa­ñol, y fran­cés repri­men y pro­me­ten cár­cel a todo aquel o aque­lla que cues­tio­ne la vali­dez de SU Ley. Pues bien, la estruc­tu­ra de Sor­tu, Ara­lar, Alter­na­ti­va, EA y demás no están dis­pues­tas a sufrir nin­gún tipo de repre­sión por par­te de los esta­dos que nos ocu­pan, repri­men y explo­tan. Aquí, casi todo el mun­do sabe­mos que esas estruc­tu­ras, que viven del par­ti­do o tie­nen sus vidas eco­nó­mi­ca­men­te solu­cio­na­das, no están dis­pues­tas ni a pasar una sema­na en huel­ga de ham­bre o hacer 3 días de huel­ga gene­ral o pasar un par de sema­nas en la cár­cel por la insul­tan­te y ase­si­na prác­ti­ca de los Esta­dos espa­ñol y fran­cés. Así de tris­te. Y de grave.

En ese esta­do de cosas, no hay ni siquie­ra con­fron­ta­ción ins­ti­tu­cio­nal, ni a nivel de movi­mien­to popu­lar, ni obre­ro. No hay volun­tad de enfren­ta­mien­to por­que no hay nin­gu­na duda acer­ca del poder. 

Nadie del espec­tro de la Izquier­da Aber­tza­le Ofi­cial pre­ten­de ni en sue­ños, y que no lo oiga la poli­cía, tomar el poder en nom­bre ni de Eus­kal Herria ni del Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vas­co. Es decir, la des­obe­dien­cia y la insu­mi­sión, la ley que las vas­cas y vas­cos cons­tru­ya­mos para noso­tras mis­mas y mis­mos, nues­tro futu­ro en defi­ni­ti­va, no tie­ne nada que ver con el pro­yec­to pos moder­nis­ta, clau­di­can­te y deni­gran­te de la Izquier­da Aber­tza­le Ofi­cial. Al menos en la par­te que escri­be, diri­ge, cobra y pien­sa por los demás del deno­mi­na­do par­ti­do-movi­mien­to Sortu.

Más ver­güen­za, y más con­cre­ción, es lo que pedi­mos. Aná­li­sis cier­to y cer­te­ro. Es decir que en el esta­do espa­ñol y en Eus­kal Herria y res­to de nacio­nes penin­su­la­res, toda­vía vive Fran­co, pero tam­bién el mie­do incrus­ta­do en los hue­sos y por lo tan­to la fal­ta de fue­lle y valen­tía para luchar por par­te de los que esta­mos ocu­pa­dos y reprimidos. 

Aho­ra resul­ta que nos empe­ña­mos en cola­bo­rar para sufra­gar a los ¡jor­dis! (¿a quién se le habrá ocu­rri­do el tema de los «jor­dis»? ¿No sería más correc­to vis­lum­brar, dadas las cir­cuns­tan­cias, a un COLECTIVO de pre­sos y pre­sas polí­ti­cas cata­la­nas?

Y en todo caso ¿no exis­ten dos pre­sas polí­ti­cas cata­la­nas mili­tan­tes de la cau­sa vas­ca y cata­la­na que lle­van un mon­tón de años encar­ce­la­das por ser cata­la­nas de izquier­da, inter­na­cio­na­lis­tas y mili­tan­tes de una orga­ni­za­ción que fue polí­ti­co-mili­tar? Tene­mos dos pre­sos en Cata­lu­ña, bien. Pero, como deci­mos, tene­mos otras dos pre­sas polí­ti­cas cata­la­nas y vas­cas. Una de ellas ya estu­vo encar­ce­la­da en la lucha por una Cata­lu­ña libre y socia­lis­ta. Entre las dos lle­van casi 40 años en la cár­cel cum­pli­dos día a día. ¿Des­de qué posi­cio­nes par­ti­mos cuan­do habla­mos en esos términos? 

En Eus­kal Herria se nos mul­ti­pli­can los pre­sos polí­ti­cos vas­cos enfer­mos con carác­ter irre­ver­si­ble y eso, será casua­li­dad, se corres­pon­de con los mis­mos guda­ris dis­pues­tos a dar­lo todo por Eus­kal Herria. Los esta­dos refuer­zan sus líneas. Unos car­ce­le­ros se jubi­lan y otros van a las cár­ce­les en las que están nues­tros guda­ris con su juven­tud tra­ba­ja­da en los cam­pos de entre­na­mien­to y en los gim­na­sios dis­pues­tos a defen­der la Espa­ña que inva­dió Amé­ri­ca, Fili­pi­nas, Gui­nea, Cuba… Los nues­tros y las nues­tras, en su cel­da, en su depor­ta­ción, y en el exi­lio, son los mis­mos que caye­ron en la cár­cel hace 10, 15, 20, 30 años. Siem­pre soñan­do con Eus­kal Herria Socialista. 

Y eso es ilu­sión, la que ha lle­va­do tam­bién a nues­tro pue­blo a seguir luchan­do, a rei­vin­di­car lo nues­tro…. y nadie va a cam­biar eso. Y no lo van a hacer por­que somos miles los vas­cos y vas­cas que no lo vamos a per­mi­tir. Somos miles los que esta­mos dis­pues­tos a luchar. Y no pre­ci­sa­men­te como desea­rían los espa­ño­les y los vivi­do­res de la bur­gue­sía vasca.

Y el ciclo vital y el ciclo repre­si­vo siguen, pero tene­mos dos (¿tres?…) guda­ris que están físi­ca­men­te peor que peor y aquí pare­ce que no pasa casi nada. Nos indig­na pen­sar que la socie­dad vas­ca se ha acos­tum­bra­do a que Espa­ña y Fran­cia nos pisen. ¿Nos hemos acos­tum­bra­do a que nues­tros guda­ris mue­ran como unos perros en los agu­je­ros de los esta­dos espa­ñol y fran­cés? Ibon, Oier, Aitzol, (y otros y otras) están en la peor situa­ción físi­ca que nos poda­mos imaginar. 

Hable­mos cla­ro, nos han pues­to un muer­to enci­ma de la mesa. Kepa del Hoyo. Y más allá de los fal­sos dis­cur­sos en favor de la paz a secas, nos lo ponen enci­ma de la mesa para que sepa­mos lo que va a ocu­rrir si lucha­mos y, así y todo, tene­mos que ver a cier­ta gen­te rega­lan­do besos y dicien­do que aquí no hay ocu­pa­ción, que no hay pre­sos polí­ti­cos por­que hay democracia….Porque «al fin y al cabo todos nos hemos pasa­do un poco…» Pues no. Aquí esta­mos en gue­rra mien­tras no se res­tau­ren los dere­chos nacio­na­les, socia­les y la iden­ti­dad de Eus­kal Herria.

Haga­mos algo. Hay gen­te que ya mis­mo está hacien­do cosas. Cada una lo que pue­de. Entre otras cosas hace­mos un lla­ma­mien­to masi­vo para acu­dir a la mani­fes­ta­ción nacio­nal que se cele­bra­rá el pró­xi­mo 18 de Noviem­bre en Bil­bao con­vo­ca­da por el Movi­mien­to por la Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión: ANTOLAKUNTZAZ ETA BORROKAZ: AMNISTIA. La mis­ma par­ti­rá de la pla­za del Sagra­do Cora­zón de Bil­bao a las 18 horas, reco­rre­rá la Gran vía y ter­mi­na­rá en el Arria­ga. Y aún antes, el Movi­mien­to por la Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión vie­ne de anun­ciar una mar­cha en auto­bu­ses, que par­ti­rá a Madrid el 11 de noviem­bre, don­de man­tie­nen encar­ce­la­dos a Ibon Ipa­ra­gi­rre y Manu Azka­ra­te (gra­ve­men­te enfer­mos y lo repe­ti­mos por enési­ma vez). 

Hace­mos un humil­de lla­ma­mien­to a que la gen­te reco­noz­ca que nues­tros guda­ris estu­vie­ron en 1936 – 39 defen­dien­do a Eus­kal Herria y enfren­tán­do­se al fas­cis­mo con su vida, y lue­go en la gue­rri­lla jun­to con otras tan­tos y tan­tas de otras nacio­na­li­da­des de la penín­su­la y más allá. Han esta­do en los últi­mos 60 años. Dán­do­lo todo en pri­me­ra fila ante la repre­sión más despiadada. 

Res­pe­to a todo el mun­do, sí. Pero tam­bién deci­mos que los pre­sos polí­ti­cos vas­cos, depor­ta­dos y hui­dos son hijos e hijas de Eus­kal Herria y son guda­ris y les que­re­mos más que a nues­tra vida. Los que hemos com­ba­ti­do jun­tos sabía­mos por­que luchá­ba­mos y lucha­mos. Por Eus­kal Herria inde­pen­dien­te y socialista.

Hay otras diná­mi­cas de pro­tes­ta en mar­cha. Hay quie­nes denun­cian e infor­man de la gra­ve situa­ción de Ibon, Oier, Aitzol….de todas las mane­ras que se les ocu­rre. Y todo eso no será sufi­cien­te. Es nece­sa­rio crear las con­di­cio­nes de pre­sión sufi­cien­tes para que los Esta­dos espa­ñol y fran­cés den mar­cha atrás. Nadie va más a luchar si no lo hace­mos noso­tros y noso­to­ras.

Exi­gi­mos que pon­gan inme­dia­ta­men­te en liber­tad a los pre­sos polí­ti­cos gra­ve­men­te enfer­mos. Está en nues­tras manos pre­sio­nar lo sufi­cien­te. Espa­ña y Fran­cia no quie­ren ven­gan­za (se lo deci­mos a quien lo expre­sa perió­di­ca y cons­cien­te­men­te), quie­ren meter­nos el mie­do en las entra­ñas y éste es el ejem­plo que nos ponen enci­ma de la mesa para los que pien­sen seguir en la lucha por una Eus­kal Herria Socia­lis­ta. «Serás aber­tza­le y de izquier­das pero te va a salir muy caro. Tan caro como la cár­cel como míni­mo». Los vas­cos y vas­cas y muchos y muchas revo­lu­cio­na­rias de todo el mun­do lo sabemos.

Por eso hemos lle­ga­do has­ta aquí. Por eso nos han ocu­pa­do, pero no nos han ven­ci­do. Y esta­mos orgu­llo­sas y orgu­llo­sos por­que no nos hemos ren­di­do nun­ca. Oku­pa­tuak bai, bai­na ez, inola ez garaituak!

Repe­ti­mos por si no se nos oye. Por­que no nos vamos a ren­dir nun­ca. Habrá sufri­mien­to y el que diga lo con­tra­rio mien­te. Noso­tros deci­mos: Que luche quien esté dis­pues­to o dis­pues­ta. Pero segui­re­mos siem­pre defen­dien­do a los pre­sos polí­ti­cos vas­cos y vas­cas y siem­pre lucha­re­mos por nues­tra Eus­kal Herria Inde­pen­dien­te, socia­lis­ta, eus­kal­dun y antipatriarcal. 

Borro­ka da bide baka­rra ¡Gora Eus­kal Herria Inde­pen­dien­te y Socialista!

Jose Anto­nio Hur­ta­do, Kris­ti­na Goi­ri­ze­laia, Joel Sist­ya­gue, Agur­tza­ne Ezke­rra eta Jon Iurre­ba­so, ex hui­das y ex presas/​os polí­ti­cos vascos

Publi­ca­do el 4 de noviem­bre de 2017

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *