Espetxe-ildoa­ren exijen­tziak, onu­rak eta bidesariak/​Más sobre bene­fi­cios peni­ten­cia­rios y pea­jes políticos

[alert] Arti­ku­lu hau aurre­ko bi hauen jarrai­pe­na da: Izae­ra poli­ti­koa gal­tzea­ren gai­nean. Damua­ren gai­nean. Garraz­ta­su­nik gabe­ko ter­mino poli­ti­koe­tan eta Damua dela eta ez dela. [/​alert] [EUS] Egu­no­tan, eus­kal pre­so poli­ti­koa­ren kon­tzep­tu his­to­ri­koa­ren ezau­ga­rriez gain damuaz eta bera­re­kin daka­rren etsaia­re­ki­ko men­de­ta­sun osoaz ari­tu gara ter­mino poli­ti­koe­tan. Era berean, horrek guz­tiak dituen ondo­rioak aipa­tu ditu­gu, hala nola, […]