Bakea ostia­ka ira­baz­ten da/​La paz se gana a hostias

[EUS]

Egoe­ra­ren dra­ma­ti­ko­ta­su­na­ga­tik ez balitz komi­koak iru­di­tu­ko litzaiz­ki­gu­keen muge­ta­raino sar­tu da pazi­fis­mo bur­ge­sa herria­ren sub­kon­tzien­tean. Esta­tuak herria­ri bio­len­tzia­rik umi­lia­ga­rrie­na ezar­tzea ere, herriak baketsua iza­tea­ri uzte­ko inoiz ez dela aitza­kia dioen pazi­fis­mo hori­xe da. Kate­ke­si­ko pazi­fis­mo hura da, bote­retsua­ren aurrean erre­be­latzen dena­ren­tzat zigo­rra eskatze­ko orduan «begia begi truk» defen­datzen due­na, bai­na zapal­dua­ri bes­te masai­la jar­tzea eskatzen dio­na otzan jarrai dezan.

Eus­kal Herrian hamar­ka­dak dara­matza­te ala­me­na ema­ten «Bio­len­to­ak vs. Demo­kra­ten» kon­tu horre­kin eta azke­nean ziria barru­raino sar­tzen da, noraino, dago­ne­ko nahia­go dugu­la ostia­ka hil gaitza­te­la bio­len­to­ak gare­la esan deza­te­la baino. Eta demo­kra­ten gure eti­ke­ta berriaz gozatzen dugun bitar­tean, borro­ka­ren garra itzal­tzen da pre­so gai­xoen bizitza itzal­tzen den errit­mo berean, eta mani­fes­ta­zio jen­detsuak edo­ta txi­kiak egi­ten ditu­gu hurren­go fune­ra­la­ren ibi­le­ran, igan­de­tan pipak jatea­ren ibi­le­ran, gure zai­ne­ta­tik dabi­len hortxa­tak mar­katzen duen ibi­le­ran. Gero bagoaz etxe­ra eta albis­te batek sumi­nez bete ondo­ren bes­te paseo bat ema­te­ko beha­rra sen­titzen dugun arte ez gara berriz aterako.

Azken hila­be­tean zehar Cata­lun­yan ere ikus­ten ari gara esa­ten duda­na­ren adi­bi­de gar­bia. Urria­ren 1ean inde­pen­den­tzia­ren erre­fe­ren­du­mean ego­te­ko pla­ze­ra izan nuen eta, ber­tan, segu­rue­nik ordu­ra arte inoiz mobi­li­za­tu ez zen jen­dea iku­si ahal izan nuen olda­rral­di poli­zia­lei eus­ten, irri­katzen duen hori duin­ta­su­nez eta harro­ta­su­nez defen­datzen. Esta­tua­ren eran­tzun gisa, gehie­gi­ke­ria poli­zia­la, komu­ni­ka­bi­dee­tan sar­tzea, legez kan­po­ratzeak, atxi­lo­ke­tak, kar­tze­la­ratzeak… Tira, gure bio­len­tziak demo­kra­zia­ri era­so egi­ten zio­na­ren aitza­kia­pean Eus­kal Herrian hain aspal­di­tik ger­tatzen ari dena, orain Cata­lun­yan hau­tetson­tziak jar­tzea euren lege­dia­ri (geroa­go hitz egin­go dut honi buruz) era­so egi­ten dio­na­ren aitzakiapean.

Eta Esta­tua­ren eten­ga­be­ko indar­ke­ria­ren tes­tuin­gu­ru horre­tan, alder­di poli­ti­ko inde­pen­den­tis­ten ordez­ka­rien aho­ta­tik ezin kon­ta aha­la aldiz entzun dugu ez dela pro­bo­ka­zioe­tan ero­ri behar, Nazioar­te­ko Komu­ni­ta­tea dela­koa ohar­tu­ko dela bio­len­to­ak bes­teak dire­la eta kata­la­nen esku­bi­de demo­kra­ti­koak defen­da­tu­ko ditue­la. Oro­ren gai­ne­tik gent de pau iza­tea­ren iru­dia man­ten­du. Eta bitar­tean, buruak ire­kitzen diz­ki­gu­ten armak finan­tzatzen dituz­ten ban­ku horiek, miloi­ka interes kobratzen diz­ki­gu­te­nak aldez aurre­tik ingre­sa­tu die­gun dirua mai­le­gatzea­ga­tik, badoaz Cata­lun­ya mise­rian hon­do­ratze­ko xan­taia egi­ten. Eta bes­te batzuen lana­ren plus­ba­lioa­re­kin edo haien arba­so fran­kis­ten heren­tziei esker abe­ras­tu ziren enpre­sa­riek, lan­gi­le­riak beraiek nahi due­na ez badu egi­ten, badoa­ze­la dio­te, horre­la­koa dela­ko haien demo­kra­zia, era guz­tie­ta­ko bio­len­tzian oina­rri­tu­ta­koa, dela­rik fisi­koa, psi­ki­koa ala aurre­ko biak bar­ne­bil­tzen dituen ekonomikoa.

Eta bake jen­dea gare­nez, erre­pu­bli­ka sozia­lis­ta batean pro­duk­zio balia­bi­deak lan­gi­le­ria­ren eskue­tan gel­di­tu­ko zire­la eta hor­taz mehatxu horiek hitzon­tzi­ke­rian gel­di­tu­ko lira­te­kee­la defen­da­tu beha­rrean, argu­dio erge­lak eta Euro­par Bata­su­nak hau ala bes­tea egin­go lukee­la esa­ten tematzen gara. Erre­pu­bli­ka sozia­lis­ta­ri buruz hitz egi­teak kapi­ta­lis­moa­re­ki­ko gerra egoe­ra batean kokatzen gai­tu ezin­bes­tean, gerra­ren bitar­tez kon­pon­du dela­ko his­to­ri­ko­ki kon­trae­san hori, eta horrek ber­ti­goa sor­tzen digu bada­ki­gu­la­ko Espai­nia­ko Esta­tuak Don­bas­sen antze­ra bon­bar­da­tu­ta­ko Cata­lun­ya bat nahia­go due­la Cata­lun­ya inde­pen­den­te eta sozia­lis­ta bat baino. Guk, bake jen­dea garen hauek, ez dau­ka­gu argi kasu horre­tan ez ote den hobea izan­go azpi­ra­tu­ta jarraitzea, agian aska­ta­su­nak ere ez due­la horren­bes­te balio.

Horre­taz ari gare­la, orain­dik EBren par­te den Cata­lun­ya horre­tan lo egi­te­ko leku­rik ere ez zuten etxe­ga­be pilo iku­si nuen, eta txi­ro elba­rri bat iku­si nuen zei­nek hain usain txa­rra jariotzen zuen euliak zera­matza­la eten­ga­be ingu­ruan buel­ta­ka, eta ez kaka dela­ko, Cata­lun­ya kapi­ta­lis­ta eta espai­nia­rrak kaka beza­la tra­tatzen due­la­ko bai­zik. Hau ere bor­tiz­ke­ria da, eta txa­rre­ne­ta­koa. Ez dago inon­go inde­pen­den­tzia­ri itxa­ron beha­rrik mise­ria ikusteko.

Ezbai­rik ez dago bio­len­tzia azken auke­ra izan behar due­la beti, lehe­na­go gai­non­tze­ko bideak azter­tu behar dire­la, eta Cata­lun­ya­ko herriak ezin hobe­to egin du hori espai­niar Esta­tua­ren izae­ra faxis­ta age­rian utziz. Bere jarre­ra baketsua­ri esker lor­tu du, eta ondo­rioz ez naiz ni izan­go kata­la­nei zer egin behar duten esan­go die­na, sobe­ran era­kutsi bai­tu­te ez dute­la inoren ahol­ku­rik behar bidea jorratzen jarraitze­ko. Eskatzen die­dan gau­za baka­rra da ez deza­te­la onar­tu erre­pre­sioa nor­ma­li­za­tu dadi­la eta ez deza­te­la ahaz­tu euren burua defen­datzea haien esku­bi­dea dela, bes­te bat hain­bes­te­ren artean, eter­nal­ki kri­mi­na­li­za­tu­ta­ko bes­te esku­bi­de bat.

Ares­tian esan dut espai­niar Esta­tua­ren legeei buruz hitz egin­go nue­la, nahiz eta gehie­gi ez nai­zen luza­tu­ko guz­tiok daki­gu­la­ko fran­kis­moa­ren zein mili­ta­rren bol­bo­ra­ren babes­pean jaio­ta­ko Kons­ti­tu­zio batean dute­la sor­bu­rua. Legeak gela­ko matoiak egi­ten ditu, bes­te behin ere indar­tsue­nak egi­ten ditu eta, gai­ne­ra, haien bitar­tez ber­matzen du bes­teen­gan­dik abu­satzen jarrai­tu ahal izan­go due­la nahi duen bakoitzean, horre­ta­ra­ko asma­tu bai­ti­tuz­te espai­niar Kons­ti­tu­zia­ren 2., 8. eta 155. arti­ku­luak, eta bes­te batzuk ere. Labur esan­da, Esta­tu kapi­ta­lis­tek haien legeak ostia­ka inpo­satzen diz­ki­gu­te­nez, gure ingu­ruan pen­tsae­ra iraul­tzai­lea sor­tu nahi dugu­noi tokatzen zai­gu defen­datzea jus­ti­zia­ri lekua ken die­zaio­keen lege­rik ez dagoe­la, eta jus­ti­zia­rik gabe ez dela bake­rik egon­go. Eta bake­rik ez dagoe­ne­tan jus­ti­zia ira­baz­ten dela gure etsaiei, gutxie­nez, beraiek guri ema­ten digu­ten kol­peen kopu­ru ber­be­ra ema­nez. Esku­bi­deak ira­baz­te­ko lege­ren bat hautsi beha­rra dago beti.

Ezin ditut aipa­tu gabe utzi ere sis­te­ma faxis­ta baten aurrean gau­de­la edo fran­kis­moa­ren antza due­la esa­tea aur­pe­gi­ratzen digu­ten sasi-bake­za­le horiek. Dio­te­na­ren ara­be­ra, hori esa­tea dagoe­ne­ko bizi izan zena­ri larri­ta­su­na ken­tzea da, eta dagoe­na demo­kra­zia gabe­zi bat dela. Antza, faxis­moa salatze­ko gure gor­puak hobi komu­ne­ra botatzen dituz­ten arte itxoin behar dugu. Gogo­ra­ra­zi bes­te­rik ez diet egin nahi faxis­moa tes­tuin­gu­ru bakoitze­ra mol­datzen dela bere interes pro­pioen ara­be­ra, eta gaur egun­go kazi­keak fran­kis­mo garai­ko kazi­keen seme-ala­bak dire­la. Egiaz­ta­tu nahi due­nak egun­go abe­ratsen lei­nua pix­ka bat iker­tzea bes­te­rik ez du eta kasu gehie­ne­tan fran­kis­ten dinas­tia bat topa­tu­ko du. Edo­zein kasu­tan, Esta­tu bat faxis­ta den zehaz­ten due­na ez da bere orain­go erre­pre­sio mai­la, bai­zik eta era­bil­tze­ko prest dagoen bio­len­tzia mai­lak eta helburuek.

Argi­pen bat egin nahi dizuet espai­niar Esta­tuan pre­so poli­ti­koak exis­titzen dire­la jakin berri duzue­noi, izan ere badi­ra 80 urte baino gehia­go ete­nal­di­rik gabe exis­titzen dire­la: badau­de anar­kis­tak, komu­nis­tak eta inde­pen­den­tis­tak. Batzuek indar­ke­ria era­bi­li zuten euren ibil­bi­de mili­tan­tean zehar (beti defen­tsi­boa Esta­tu indar­ke­ria­ren aurrean), bes­te batzuek ez, bai­na guz­tiek dara­ma­te faxis­mo ins­ti­tu­zio­na­la­ri aurre egin iza­na­ren oho­rea eta beraie­ki­ko amnis­tia­ren mere­zi­men­dua. Amnis­tia beza­la­ko kon­pon­bi­de glo­bal baten ezean, bere zen­tzu­rik zaba­le­nean, hau da, erre­pre­sa­lia­tuen exis­ten­tzia­ren sus­traian dau­den arra­zoiak kon­pon­du gabe, his­to­ria hau behin eta berriz erre­pi­ka­tu­ko da.

Bukatze­ko, Eus­kal herri­ko egoe­ra eka­rri nahi­ko nuke berri­ro gure­ra. Eus­kal pre­so poli­ti­koen alo­rrean lan egi­tea­ga­tik 48 per­tso­na­ren aur­ka egin­da­ko eskae­ra fis­ka­len berri izan dugu azken egu­no­tan, haie­ta­ko batzuk 20 urte baino gehia­go­koak. Egun­go des­ados­ta­sun poli­ti­koen gai­ne­tik, nire elkar­ta­su­na erre­pre­sioa­ren aurrean eta asta­ke­ria berri honen kon­tra­ko sala­ke­ta. Jarraian, aku­sa­tuak agian bat eto­rri­ko ez diren baiez­ta­pen bat (ala bai, nik ez duda­la­ko haien aho­tan jarri­ko esan ez duten hitzik): erre­pre­sioa mol­datzen da, bai­na tes­tuin­gu­ruen gai­ne­tik erru­ki­rik gabe apli­katzen da, eta hori dela-eta kar­tze­lak hus­te­ko modu baka­rrak etsitzea ala ira­baz­tea dira. Inork ez dau­ka­la etsitze­ko inten­tzio­rik uler­tzen dut (niri ere ez zait gus­tatzen inork lepo­ra­tu die­za­da­la esan ez duda­na esan iza­na), eta horre­ga­tik mun­du guz­tia­ri ira­ba­zi arte borro­ka egi­ten jarraitze­ko gon­bi­tea luza­tu nahi diot. Aspal­di sar­tu ginen isti­lu hone­tan eta dagoe­ne­ko ez du atze­ra bueltarik.

Agian egu­nen batean, goiz espe­ro deza­gun, kon­tu­ra­tu­ko gara zapal­tzen gai­tuz­te­nek ez dute­la egi­ten mina egi­ten digu­te­la kon­tu­ratzen ez dire­la­ko. Agian ente­ra­tu­ko gara erre­pri­mitzen bagai­tuz­te haien pri­bi­le­gioak man­ten­tze­ko orduan emaitza ona ema­ten die­la­ko dela, eta soi­lik guk erre­be­latze­ko sen­titzen dugun bezain­bes­te­ko bel­du­rra sen­titzen dute­nean, soi­lik orduan, nego­zia­tu nahi izan­go dute­la dena ez gal­tzen saiatze­ko eta hasie­ra­ko pun­tu­ra itzul­tze­ko. Hain guratsua dela­ko bakea ostia­ka ira­ba­zi behar dela.

Sen­doa Jura­do Gar­cía, Bake­za­lea

2017ko urria­ren 25ean

[ES]

El paci­fis­mo bur­gués se ha ins­ta­la­do en el sub­cons­cien­te del pue­blo has­ta lími­tes que serían cómi­cos si no fue­ra por lo dra­má­ti­co de la situa­ción. Es ese paci­fis­mo que dice que el hecho de que el Esta­do some­ta al pue­blo a la más humi­llan­te de las vio­len­cias no pue­de ser nun­ca excu­sa para que el pue­blo deje de ser pací­fi­co. Es ese paci­fis­mo de cate­que­sis que defien­de el «ojo por ojo» para pedir cas­ti­go hacia quien se rebe­la con­tra el pode­ro­so, pero que le pide al opri­mi­do que pon­ga la otra meji­lla para que se siga man­te­nien­do sumiso.

En Eus­kal Herria lle­van déca­das dán­do­nos la matra­ca con aque­llo de «los vio­len­tos vs. los demó­cra­tas» y al final el men­sa­je aca­ba calan­do, has­ta el pun­to de que ya pre­fe­ri­mos que nos maten a hos­tias a que nos cali­fi­quen de vio­len­tos. Y mien­tras dis­fru­ta­mos de nues­tra nue­va eti­que­ta de demó­cra­tas, se apa­ga la lla­ma de la lucha al mis­mo rit­mo que se apa­ga la vida de los pre­sos enfer­mos, y hace­mos mani­fes­ta­cio­nes masi­vas o peque­ñas al paso del fune­ral que vie­ne, al de pasear comien­do pipas los domin­gos, al que mar­ca la hor­cha­ta que corre por nues­tras venas. Des­pués a casa y has­ta la pró­xi­ma vez que una noti­cia nos lle­ne de indig­na­ción y nece­si­te­mos dar otro paseo.

Duran­te el últi­mo mes esta­mos vien­do tam­bién en Cata­lun­ya un cla­ro ejem­plo de esto que digo. Tuve el pla­cer de estar en Bar­ce­lo­na el 1 de octu­bre duran­te el refe­rén­dum de inde­pen­den­cia y allí pude ver resis­tien­do car­gas poli­cia­les a gen­te que segu­ra­men­te has­ta hace poco no se había movi­li­za­do nun­ca, con dig­ni­dad y orgu­llo­sa de defen­der aque­llo que anhe­la. Como res­pues­ta del Esta­do, abu­so poli­cial, entra­da en medios de comu­ni­ca­ción, ile­ga­li­za­cio­nes, deten­cio­nes, encar­ce­la­mien­tos… Vamos, lo que lle­va tan­to tiem­po pasan­do en Eus­kal Herria bajo la excu­sa de que nues­tra vio­len­cia aten­ta­ba con­tra la demo­cra­cia, aho­ra en Cata­lun­ya bajo la excu­sa de que poner urnas aten­ta con­tra su ley, de la que lue­go hablaré.

Y en ese con­tex­to de per­ma­nen­te vio­len­cia de Esta­do, hemos escu­cha­do en infi­ni­dad de oca­sio­nes a los repre­sen­tan­tes de los par­ti­dos polí­ti­cos inde­pen­den­tis­tas que no hay que caer en pro­vo­ca­cio­nes, que la lla­ma­da Comu­ni­dad Inter­na­cio­nal se dará cuen­ta de que los vio­len­tos son los otros y defen­de­rán los dere­chos demo­crá­ti­cos de los cata­la­nes. Ante todo man­te­ner la ima­gen de ser gent de pau. Y mien­tras, esos ban­cos que finan­cian las armas con las que nos abren la cabe­za, esos que nos cobran millo­nes en intere­ses por pres­tar­nos el dine­ro que pre­via­men­te les hemos ingre­sa­do, se mar­chan chan­ta­jean­do a Cata­lun­ya con sumir­la en la mise­ria. Y los empre­sa­rios que se hicie­ron millo­na­rios a cos­ta de la plus­va­lía del tra­ba­jo de otros y otras o de las heren­cias de sus ante­pa­sa­dos fran­quis­tas, dicen que se mar­chan si la cla­se tra­ba­ja­do­ra no hace lo que a ellos les da la gana, por­que así es su demo­cra­cia, una basa­da en todo tipo de vio­len­cia, ya sea físi­ca, psí­qui­ca o eco­nó­mi­ca, que abar­ca las dos anteriores.

Y como somos gen­te de paz, en vez de defen­der que en una repú­bli­ca socia­lis­ta los medios de pro­duc­ción que­da­rían en manos de la cla­se tra­ba­ja­do­ra y esas ame­na­zas se que­da­rían en pala­bre­ría, nos empe­ña­mos en dar argu­men­tos estú­pi­dos y en decir que la Unión Euro­pea haría esto o lo otro. Hablar de repú­bli­ca socia­lis­ta nos pone irre­me­dia­ble­men­te en una situa­ción de gue­rra ante el capi­ta­lis­mo, por­que por medio de la gue­rra se ha resuel­to his­tó­ri­ca­men­te esa con­tra­dic­ción, y nos da vér­ti­go por­que sabe­mos que el Esta­do espa­ñol pre­fie­re una Cata­lun­ya bom­bar­dea­da como Don­bass que una Cata­lun­ya inde­pen­dien­te y socia­lis­ta. Noso­tros, que somos gen­te de paz, no tene­mos cla­ro si en ese caso no será mejor seguir some­ti­dos, que igual la liber­tad tam­po­co vale tanto.

Por cier­to, que en esa Cata­lun­ya que aún for­ma par­te de la prós­pe­ra Unión Euro­pea vi por todas par­tes gen­te sin un techo bajo el que dor­mir, vi a un indi­gen­te minus­vá­li­do que olía tan mal que las mos­cas no para­ban de ron­dar­le, y no por­que sea mier­da, sino por­que como mier­da le tra­ta la Cata­lun­ya espa­ño­la y capi­ta­lis­ta. Tam­bién esto es vio­len­cia, y de las peo­res. No hace fal­ta espe­rar a nin­gu­na inde­pen­den­cia para ver miseria.

Está cla­ro que la vio­len­cia ha de ser siem­pre la últi­ma alter­na­ti­va, que antes es nece­sa­rio explo­rar el res­to de vías, y el pue­blo cata­lán lo ha hecho de mane­ra ejem­plar dejan­do al des­cu­bier­to el carác­ter fas­cis­ta del Esta­do espa­ñol. Lo ha hecho gra­cias a su acti­tud pací­fi­ca, por lo que no seré yo quien diga a los cata­la­nes lo que tie­nen que hacer, ya que han demos­tra­do sobra­da­men­te que no nece­si­tan los con­se­jos de nadie para seguir hacien­do camino. Solo les pido que no acep­ten que la repre­sión se nor­ma­li­ce y que no olvi­den nun­ca que defen­der­se es su dere­cho, uno más entre tan­tos, uno más de los eter­na­men­te criminalizados.

Decía antes que habla­ría de las leyes del Esta­do espa­ñol, aun­que no me exten­de­ré por­que todos sabe­mos que ema­nan de una Cons­ti­tu­ción naci­da al ampa­ro del fran­quis­mo y de la pól­vo­ra de los mili­ta­res. Las leyes las hace el matón de la cla­se, una vez más las hace el más fuer­te y enci­ma garan­ti­za por medio de ellas que podrá seguir abu­san­do del res­to cada vez que le dé la gana, que para eso se han inven­ta­do los artícu­los 2, 8, 155 y algu­nos otros de la Cons­ti­tu­ción espa­ño­la. En defi­ni­ti­va, que como los Esta­dos capi­ta­lis­tas nos impo­nen sus leyes a hos­tias, a quie­nes que­re­mos crear en nues­tro entorno una men­ta­li­dad revo­lu­cio­na­ria nos toca defen­der que no pue­de haber ley que suplan­te a la jus­ti­cia y que sin jus­ti­cia no hay paz. Y don­de no hay paz la jus­ti­cia se gana dan­do a nues­tros enemi­gos, por lo menos, tan­tos gol­pes como ellos a noso­tros. Para ganar dere­chos siem­pre hay que sal­tar­se algu­na ley.

Tam­po­co pue­do dejar de men­cio­nar a esos pseu­do paci­fis­tas que nos echan en cara que diga­mos que esta­mos ante un sis­te­ma fas­cis­ta o que se pare­ce al fran­quis­mo. Dicen que eso es qui­tar­le gra­ve­dad a lo que ya se ha vivi­do, y que lo que hay es un défi­cit de demo­cra­cia. Pare­ce ser que para denun­ciar el fas­cis­mo hay que espe­rar a que tiren nues­tros cadá­ve­res a las fosas comu­nes. Solo quie­ro recor­dar­les que el fas­cis­mo se amol­da a cada coyun­tu­ra según su pro­pio inte­rés y que los caci­ques de aho­ra son los hijos de los caci­ques del fran­quis­mo. El que quie­ra com­pro­bar­lo solo tie­ne que inda­gar un poco en la estir­pe de los ricos de aho­ra y en la mayo­ría de los casos encon­tra­rá una saga de fran­quis­tas. En cual­quier caso, lo que deter­mi­na si un Esta­do es fas­cis­ta no es su nivel de repre­sión actual, sino la vio­len­cia que está dis­pues­to a usar y los fines con los que lo hace.

Quie­ro hace­ros una acla­ra­ción a quie­nes aca­báis de des­cu­brir que en el Esta­do espa­ñol exis­ten pre­sos polí­ti­cos, y es que hace más de 80 años sin inte­rrup­ción que exis­ten: los hay anar­quis­tas, comu­nis­tas e inde­pen­den­tis­tas. Algu­nos usa­ron la vio­len­cia a lo lar­go de su mili­tan­cia (siem­pre defen­si­va ante la vio­len­cia de Esta­do), otros no, pero todos com­par­ten el honor de haber hecho fren­te al fas­cis­mo ins­ti­tu­cio­nal y el mere­ci­mien­to de la amnis­tía total para ellos y ellas. Sin una solu­ción glo­bal como la amnis­tía en su sen­ti­do más amplio, el de solu­cio­nar de raíz las razo­nes por las que exis­ten los repre­sa­lia­dos, esta­re­mos con­de­na­dos a que esta his­to­ria se repi­ta siempre.

Para ter­mi­nar qui­sie­ra vol­ver refe­rir­me a la situa­ción de Eus­kal Herria. Aca­ba­mos de saber de las peti­cio­nes de cár­cel con­tra 48 per­so­nas por su tra­ba­jo en el ámbi­to de los pre­sos polí­ti­cos vas­cos, algu­nas de ellas de más de 20 años. Por enci­ma de los des­acuer­dos ideo­ló­gi­cos actua­les, mi soli­da­ri­dad ante la repre­sión y la denun­cia de esta nue­va burra­da. A con­ti­nua­ción una afir­ma­ción que los acu­sa­dos tal vez no com­par­tan (o sí, por­que no pon­dré yo pala­bras que no hayan dicho en su boca): la repre­sión se amol­da, pero por enci­ma de coyun­tu­ras se apli­ca sin pie­dad, y es por ello que las úni­cas mane­ras de vaciar las cár­ce­les son ceder o ganar. Entien­do que nadie pre­ten­de ceder (a mí tam­po­co me gus­ta que me acu­sen de decir lo que no he dicho), por lo que hago una invi­ta­ción a todo el mun­do a seguir luchan­do has­ta ganar. Hace tiem­po que nos meti­mos en este lío y ya no tie­ne vuel­ta atrás.

Tal vez algún día, espe­re­mos que pron­to, nos demos cuen­ta de que los que nos piso­tean no lo hacen por­que no sepan que nos hacen daño. Tal vez nos ente­re­mos de que si nos repri­men es por­que les da resul­ta­do a la hora de man­te­ner sus pri­vi­le­gios y que sola­men­te el día que sien­tan tan­to mie­do como sen­ti­mos noso­tros a rebe­lar­nos, solo enton­ces, que­rrán nego­ciar para tra­tar de no per­der todo y vol­ver al pun­to de par­ti­da. Por­que tan capri­cho­sa es la paz que hay que ganár­se­la a hostias.

Sen­doa Jura­do, paci­fis­ta

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Una respuesta

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *