Mani­fest del Comi­tè de Defen­sa de la Repú­bli­ca de Vic/​Manifiesto del Comi­tè de Defen­sa de la Repú­bli­ca de Vic

[CAT]

Defen­sem els vots, Defen­sem la República.

En l’assemblea ober­ta del pas­sat 12 d’octubre, dia de la resis­tèn­cia indí­ge­na, cele­bra­da a la Plaça Gau­dí, el Comi­tè de Defen­sa del Refe­rèn­dum de Vic va deci­dir come­nçar a actuar com a Comi­tè de Defen­sa de la República.

Davant de la sus­pen­sió del pas­sat 10 d’octubre, emer­geix la neces­si­tat de con­ti­nuar defen­sant el resul­tat del refe­rèn­dum i la cons­truc­ció de la repú­bli­ca, obeint el man­dat popu­lar. Man­dat clar i mas­siu. D’altra ban­da, davant la dene­ga­ció de dià­leg, així com les reno­va­des ame­na­ces i reque­ri­ments vin­guts de l’Estat espan­yol, avui, manifestem:

Les ame­na­ces i coac­cions de l’Estat espan­yol no són com­pa­ti­bles amb cap dià­leg. Aquest con­text d’intimidació no pot ser un ingre­dient per a fer pos­si­ble l’entesa. La coac­ció ens obli­ga a triar entre la con­fron­ta­ció pací­fi­ca o la renún­cia ver­gon­yant. Som cons­cients que és millor fer un pas amb el poble que fer deu pas­sos sen­se el poble i estem con­ve­nçuts que la sobi­ra­nia rau en res­pec­tar la volun­tat popu­lar, expres­sa­da a les urnes i als carrers. 

És el poble mobi­litzat, el que ha por­tat aques­ta part dels Paï­sos Cata­lans a les por­tes de l’alliberament nacio­nal. El poder popu­lar ha estat el prin­ci­pal ele­ment impul­sor, que ha pos­si­bi­li­tat els ave­nços cap a l’e­xer­ci­ci pràc­tic del dret col·lectiu d’au­to­de­ter­mi­na­ció del poble cata­là. Per tant, ara assu­mim la res­pon­sa­bi­li­tat his­tò­ri­ca del moment. Cal que defen­sem els vots i que defen­sem la República. 

Ente­nem que l’exercici de l’au­to­de­ter­mi­na­ció ha ava­nçat quan nosal­tres l’hem fet ava­nçar des del carrer. El pas­sat 1 d’Oc­tu­bre vam come­nçar a mate­ria­litzar el dret a l’au­to­de­ter­mi­na­ció. Ara no ens que­da cap més opció que seguir mobi­litzats al carrer i exi­gir des d’a­ra mateix que es reco­ne­gui el valor vin­cu­lant dels 2.044.038 vots a favor que Cata­lun­ya esde­vin­gui un estat inde­pen­dent en for­ma de República.

Vam defen­sar les esco­les amb el nos­tre cos, sen­se sotmetre’ns a la lògi­ca de la por. Vam anar a votar mas­si­va i pací­fi­ca­ment. Mal­grat els entre­bancs i les agres­sions, no només vam mani­fes­tar una gran volun­tat demo­crà­ti­ca per defen­sar l’au­to­de­ter­mi­na­ció, sinó que vam expres­sar de for­ma cla­ra i con­tun­dent, davant del món, que l’op­ció majo­ri­tà­ria és la inde­pen­dèn­cia. Per això, exi­gim res­pec­te i fide­li­tat abso­lu­ta a aques­ta deci­sió. No fia­rem el nos­tre futur a una incer­ta refor­ma cons­ti­tu­cio­nal, ni a un pac­te fis­cal, ni tam­poc a unes redun­dants elec­cions auto­nò­mi­ques, com a fal­ses vies de resolució.

Creiem que arri­bats a aques­ta situa­ció, cal reco­nèi­xer els plens efec­tes i la vigèn­cia del refe­rèn­dum cele­brat, pro­ce­dir imme­dia­ta­ment a pro­cla­mar la Repú­bli­ca Cata­la­na inde­pen­dent. Fer-ho de for­ma cla­ra i del tot ine­quí­vo­ca, i reco­nèi­xer la vigèn­cia de tots els efec­tes deri­vats de la decla­ra­ció d’in­de­pen­dèn­cia i de la Llei de tran­si­to­rie­tat jurídica.

La lli­ber­tat és inajor­na­ble. A la Repú­bli­ca Cata­la­na només li fal­ta una pas­sa per néi­xer. Per­què és el poble, per­què som nosal­tres, qui ja ha mar­cat el camí. 

Que el pre­sent i el futur no s’as­sem­blin en res al pas­sat. Un nou sub­jec­te polí­tic ja ha nas­cut, és la REPÚBLICA que ha de donar res­pos­ta a les majo­ries socials i polí­ti­ques d’a­quest país. Seguim empen­yent. Defen­sem-la. Des del carrer, amb la força de la gent ho farem pos­si­ble. Totes som impres­cin­di­bles per­què la repú­bli­ca és de totes i ens l’hem guan­yat entre totes. Ho tenim clar, volem veu­re néi­xer la repú­bli­ca demà mateix. 

Des de la Plaça Major de Vic, diem al món:

SALUT I REPÚBLICA CATALANA!

Diu­men­ge 15 d’oc­tu­bre de 2017

[ES]

Defen­de­mos los votos, defen­de­mos la República.

En la asam­blea abier­ta del pasa­do 12 de octu­bre, día de la resis­ten­cia indí­ge­na, cele­bra­da en la pla­za Gau­dí, el Comi­tè de Defen­sa del Refe­rèn­dum de Vic deci­dió empe­zar a actuar como Comi­tè de Defen­sa de la República.

Ante la sus­pen­sión del pasa­do 10 de octu­bre, emer­ge la nece­si­dad de con­ti­nuar defen­dien­do el resul­ta­do del refe­rén­dum y la cons­truc­ción de la repú­bli­ca, obe­de­cien­do el man­da­to popu­lar: Man­da­to cla­ro y masi­vo. Por otro lado, ante la dene­ga­ción de diá­lo­go, así como de las reno­va­das ame­na­zas y reque­ri­mien­tos de par­te del Esta­do espa­ñol, hoy, manifestamos:

Las ame­na­zas y coac­cio­nes del Esta­do espa­ñol no son com­pa­ti­bles con nin­gún diá­lo­go. Este con­tex­to de inti­mi­da­ción no pue­de ser un ingre­dien­te para hacer posi­ble un acuer­do. La coac­ción nos obli­ga a esco­ger entre la con­fron­ta­ción pací­fi­ca o la renun­cia ver­gon­zan­te. Somos cons­cien­tes que es mejor dar un paso con el pue­blo que dar dos pasos sin el pue­blo y esta­mos con­ven­ci­dos que la sobe­ra­nía está en res­pe­tar la volun­tad popu­lar, expre­sa­da en las urnas y en las calles.

El pue­blo movi­li­za­do es el que ha lle­va­do a esta par­te de los Paï­sos Cata­lans a las puer­tas de la libe­ra­ción nacio­nal. El poder popu­lar ha sido el prin­ci­pal ele­men­to impul­sor que ha posi­bi­li­ta­do los avan­ces hacia el ejer­ci­cio prác­ti­co del dere­cho colec­ti­vo de auto­de­ter­mi­na­ción del pue­blo cata­lán. Por lo tan­to, aho­ra asu­mi­mos la res­pon­sa­bi­li­dad his­tó­ri­ca del momen­to. Tene­mos que defen­der los votos y tene­mos que defen­der la República.

Enten­de­mos que el ejer­ci­cio de la auto­de­ter­mi­na­ción ha avan­za­do cuan­do noso­tros lo hemos hecho avan­zar des­de la calle. El pasa­do 1 de octu­bre empe­za­mos a mate­ria­li­zar el dere­cho a la auto­de­ter­mi­na­ción. Aho­ra no nos que­da nin­gu­na otra opción que seguir movi­li­za­dos en la calle y exi­gir des­de aho­ra mis­mo que se reco­noz­ca el valor vin­cu­lan­te de los 2.044.038 votos a favor de que Cata­lun­ya sea un Esta­do inde­pen­dien­te en for­ma de República.

Defen­di­mos las escue­las con nues­tro cuer­po, sin some­ter­nos a la lógi­ca del mie­do. Vota­mos masi­va y pací­fi­ca­men­te. A pesar de todas las pegas y las agre­sio­nes, no sola­men­te expre­sa­mos una gran volun­tad demo­crá­ti­ca para defen­der la auto­de­ter­mi­na­ción, si no que expre­sa­mos de for­ma cla­ra y con­tun­den­te, ante el mun­do, que la opción mayo­ri­ta­ria es la inde­pen­den­cia. Por eso, exi­gi­mos res­pec­to y fide­li­dad abso­lu­ta a esta deci­sión. No fia­re­mos nues­tro futu­ro a una incier­ta refor­ma cons­ti­tu­cio­nal, ni a un pac­to fis­cal, ni tam­po­co a unas redun­dan­tes elec­cio­nes auto­nó­mi­cas, como fal­sas vías de resolución.

Cree­mos que lle­ga­dos a esta situa­ción, es nece­sa­rio reco­no­cer los ple­nos efec­tos y la vigen­cia del refe­rén­dum cele­bra­do, pro­ce­der inme­dia­ta­men­te a pro­cla­mar la Repú­bli­ca Cata­la­na inde­pen­dien­te. Hacer­lo de for­ma cla­ra y com­ple­ta­men­te ine­quí­vo­ca, y reco­no­cer la vigen­cia de todos los efec­tos deri­va­dos de la decla­ra­ción de inde­pen­den­cia y de la Ley de tran­si­to­rie­dad jurídica.

La liber­tad es inapla­za­ble. A la Repú­bli­ca Cata­la­na solo le fal­ta un paso para nacer. Por­que es el pue­blo, por­que somos noso­tros, quien ya ha mar­ca­do el camino.

Que el pre­sen­te y el futu­ro no se parez­can en nada al pasa­do. Un nue­vo suje­to polí­ti­co ya ha naci­do, es una REPÚBLICA que ha de res­pon­der a las mayo­rías socia­les y polí­ti­cas de este país. Segui­mos empu­jan­do. Defen­dá­mos­la. Des­de la calle, con la fuer­za de la gen­te será posi­ble. Todas somos impres­cin­di­bles por­que la repú­bli­ca es de todas y la hemos gana­do entre todas. Lo tene­mos cla­ro, que­re­mos ver nacer la repú­bli­ca maña­na mismo.

Des­de la pla­za Major de Vic deci­mos al mundo:

¡SALUD Y REPÚBLICA CATALANA!

Domin­go 15 de octu­bre de 2017

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *