#Refle­xió ràpi­da /​#Refle­xión rápida

[CAT]

 1. Ahir Puig­de­mont, i mal­grat els errors que ja hem dit, va donar una res­pos­ta intel·ligent i una bona sor­ti­da al resul­tat de l’1 d” octu­bre incor­po­rant alho­ra una mà este­sa pel dià­leg i la nego­cia­ció al vol­tant del dret a l’au­to­de­ter­mi­na­ció com li dema­na­ven els media­dors i dife­rents man­da­ta­ris euro­peus i inter­na­cio­nals. Però tam­bé és cert que, per part de l’Es­tat Espan­yol es va acon­se­guir que la decla­ra­ció d’in­de­pen­dèn­cia no és fes efec­ti­va de for­ma immediata.
 2. Avui Mariano Rajoy ha res­post de manual, no hi ha pos­si­bi­li­tat de nego­cia­ció fora dels marcs cons­ti­tu­cio­nals espan­yols (per tant, no reco­nei­xe­ment del dret d’au­to­de­ter­mi­na­ció) i reque­ri­ment explí­cit a Puig­de­mont que «o aban­do­na la uni­la­te­ra­li­tat, reti­ra la DI, i tor­na als marcs cons­ti­tu­cio­nals o hi hau­rà apli­ca­ció del 155».
 3. Men­tres­tant, el PSOE i Ciu­da­da­nos, que donen ple suport al PP i com­par­tei­xen la seva estra­tè­gia com s” ha demos­trat aquest matí al Con­gre­so de los Dipu­tados, aca­ben d” ofe­rir la pos­si­bi­li­tat d’u­na refor­ma cons­ti­tu­cio­nal en els pro­pers sis mesos (on no s” inclou evi­dent­ment el dret a l’au­to­de­ter­mi­na­ció de Cata­lun­ya i per tant cap pos­si­bi­li­tat de refe­rèn­dum pactat).
 4. Tor­nen a posar la pres­sió a la teu­la­da de Puig­de­mont per­què men­tre a nivell euro­peu i inter­na­cio­nal pro­po­sen una refor­ma cons­ti­tu­cio­nal com a solu­ció de dià­leg, a Cata­lun­ya li exi­gei­xen que aban­do­ni qual­se­vol pos­si­bi­li­tat de refe­rèn­dum, dei­xant molt clar qui­nes són les pos­si­bi­li­tats reals de la refor­ma cons­ti­tu­cio­nal que proposen.
 5. Pen­so que només que­da la pos­si­bi­li­tat de con­ti­nuar defen­sant la vali­de­sa i legi­ti­mi­tat del refe­rèn­dum de l’1 d” octu­bre i seguir situant la media­ció al vol­tant del dret a l’au­to­de­ter­mi­na­ció enca­ra que això supo­si l’a­pli­ca­ció del 155.
 6. En aquest sen­tit, cal que quan Puig­de­mont diu que pro­po­sa una tau­la dià­leg sen­se con­di­cions això inclo­gui tam­bé explí­ci­ta­ment que el reco­nei­xe­ment del dret a l’au­to­de­ter­mi­na­ció no que­da fora (cap línia ver­me­lla). I això ja han dei­xat clar aquest matí que no ho accep­ta­ran mai.
 7. Per tant, cal­drà que tor­ni a acti­var-se la Decla­ra­ció d’In­de­pen­den­cia abans que es faci efec­tiu el 155 i entrem en un esce­na­ri de media­ció inter­na­cio­nal no basat en el reco­nei­xe­ment de les dues parts i el dià­leg sinó en la repres­sió i la mobi­litza­ció de la ciu­ta­da­nia (igual que el dia 1 d” octu­bre i com ja ens espe­rà­vem que pas­sa­ria amb la pro­cla­ma­ció d” ahir).
 8. Que­da una darre­ra opció, espe­ro que des­car­ta­da però diguem-la per si de cas, i és que el govern accep­ti aques­ta pro­pos­ta de refor­ma cons­ti­tu­cio­nal, en els ter­mes del PP i PSOE, enca­ra que es camu­flin una mica en for­ma de dià­leg, cal­drà dir ben clar lla­vors que hau­rà sigut la major traï­ció al poble cata­là, i sobre­tot cap aquells que van posar el cos per defen­sar les urnes i els que van anar a votar el dia 1 d” octu­bre, de la his­tò­ria de Cata­lun­ya i que aquest poble els pas­sa­rà per sobre. D” això no en tinc cap dubte.

David Caño

11 de octu­bre de 2017

[ES]

 1. Ayer Puig­de­mont, y a pesar de los erro­res que ya hemos dicho, dio una res­pues­ta inte­li­gen­te y una bue­na sali­da al resul­ta­do del 1 de octu­bre incor­po­ran­do a la vez una mano exten­di­da por el diá­lo­go y la nego­cia­ción alre­de­dor del dere­cho a la auto­de­ter­mi­na­ción como le pedían los media­do­res y dife­ren­tes man­da­ta­rios euro­peos e inter­na­cio­na­les. Pero tam­bién es cier­to que, por par­te del Esta­do espa­ñol con­si­guió que la decla­ra­ción de inde­pen­den­cia no se hicie­ra efec­ti­va de for­ma inmediata.
 2. Hoy Mariano Rajoy ha res­pon­di­do de manual, no hay posi­bi­li­dad de nego­cia­ción fue­ra de los mar­cos cons­ti­tu­cio­na­les espa­ño­les (por lo tan­to, no reco­no­ci­mien­to del dere­cho de auto­de­ter­mi­na­ción) y reque­ri­mien­to explí­ci­to a Puig­de­mont que «o aban­do­na la uni­la­te­ra­li­dad, reti­ra la decla­ra­ción de inde­pen­den­cia, y vuel­ve a los mar­cos cons­ti­tu­cio­na­les o habrá apli­ca­ción del 155».
 3. Mien­tras tan­to, el PSOE y Ciu­da­da­nos, que dan pleno apo­yo al PP y com­par­ten su estra­te­gia como se ha demos­tra­do esta maña­na en el Con­gre­so de los Dipu­tados, aca­ban de ofre­cer la posi­bi­li­dad de una refor­ma cons­ti­tu­cio­nal en los pró­xi­mos seis meses (don­de no se inclu­ye evi­den­te­men­te el dere­cho en la auto­de­ter­mi­na­ción de Cata­lun­ya y por lo tan­to nin­gu­na posi­bi­li­dad de refe­rén­dum pactado).
 4. Vuel­ven a poner la pre­sión en el teja­do de Puig­de­mont por­que mien­tras a nivel euro­peo e inter­na­cio­nal pro­po­nen una refor­ma cons­ti­tu­cio­nal como solu­ción de diá­lo­go, en Cata­lun­ya le exi­gen que aban­do­ne cual­quier posi­bi­li­dad de refe­rén­dum, dejan­do muy cla­ro cuá­les son las posi­bi­li­da­des reales de la refor­ma cons­ti­tu­cio­nal que proponen.
 5. Pien­so que solo que­da la posi­bi­li­dad de con­ti­nuar defen­dien­do la vali­dez y legi­ti­mi­dad del refe­rén­dum del 1 de octu­bre y seguir situan­do la media­ción alre­de­dor del dere­cho a la auto­de­ter­mi­na­ción aun­que esto supon­ga la apli­ca­ción del 155.
 6. En este sen­ti­do, es nece­sa­rio que cuan­do Puig­de­mont dice que pro­po­ne una mesa diá­lo­go sin con­di­cio­nes esto inclu­ya tam­bién explí­ci­ta­men­te que el reco­no­ci­mien­to del dere­cho a la auto­de­ter­mi­na­ción no que­da fue­ra (nin­gu­na línea roja). Y esto ya han deja­do cla­ro esta maña­na que no lo acep­ta­rán nunca.
 7. Por lo tan­to, hará fal­ta que vuel­va a acti­var­se la Decla­ra­ción de Inde­pen­den­cia antes de que se haga efec­ti­vo el 155 y entre­mos en un esce­na­rio de media­ción inter­na­cio­nal no basa­do en el reco­no­ci­mien­to de las dos par­tes y el diá­lo­go sino en la repre­sión y la movi­li­za­ción de la ciu­da­da­nía (igual que el día 1 de octu­bre y como ya nos espe­rá­ba­mos que pasa­ría con la pro­cla­ma­ción de ayer).
 8. Que­da una últi­ma opción, espe­ro que des­car­ta­da pero digá­mos­la por si aca­so, y es que el gobierno acep­te esta pro­pues­ta de refor­ma cons­ti­tu­cio­nal, en los tér­mi­nos del PP y PSOE, aun­que se camu­flen un poco en for­ma de diá­lo­go, habrá que decir bien cla­ro enton­ces que habrá sido la mayor trai­ción al pue­blo cata­lán, y sobre todo nin­guno de aque­llos que pusie­ron el cuer­po para defen­der las urnas y los que fue­ron a votar el día 1 de octu­bre, la his­to­ria de Cata­lun­ya y este pue­blo pasa­rá por enci­ma de el. De esto no ten­go la menor duda.

David Caño

11 de octu­bre de 2017

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *