#Refle­xió ràpi­da /​#Refle­xión rápida

[CAT]

 1. Ahir Puig­de­mont, i mal­grat els errors que ja hem dit, va donar una res­pos­ta intel·ligent i una bona sor­ti­da al resul­tat de l’1 d” octu­bre incor­po­rant alho­ra una mà este­sa pel dià­leg i la nego­cia­ció al vol­tant del dret a l’au­to­de­ter­mi­na­ció com li dema­na­ven els media­dors i dife­rents man­da­ta­ris euro­peus i inter­na­cio­nals. Però tam­bé és cert que, per part de l’Es­tat Espan­yol es va acon­se­guir que la decla­ra­ció d’in­de­pen­dèn­cia no és fes efec­ti­va de for­ma immediata.
 2. Avui Mariano Rajoy ha res­post de manual, no hi ha pos­si­bi­li­tat de nego­cia­ció fora dels marcs cons­ti­tu­cio­nals espan­yols (per tant, no reco­nei­xe­ment del dret d’au­to­de­ter­mi­na­ció) i reque­ri­ment explí­cit a Puig­de­mont que «o aban­do­na la uni­la­te­ra­li­tat, reti­ra la DI, i tor­na als marcs cons­ti­tu­cio­nals o hi hau­rà apli­ca­ció del 155».
 3. Men­tres­tant, el PSOE i Ciu­da­da­nos, que donen ple suport al PP i com­par­tei­xen la seva estra­tè­gia com s” ha demos­trat aquest matí al Con­gre­so de los Dipu­tados, aca­ben d” ofe­rir la pos­si­bi­li­tat d’u­na refor­ma cons­ti­tu­cio­nal en els pro­pers sis mesos (on no s” inclou evi­dent­ment el dret a l’au­to­de­ter­mi­na­ció de Cata­lun­ya i per tant cap pos­si­bi­li­tat de refe­rèn­dum pactat).
 4. Tor­nen a posar la pres­sió a la teu­la­da de Puig­de­mont per­què men­tre a nivell euro­peu i inter­na­cio­nal pro­po­sen una refor­ma cons­ti­tu­cio­nal com a solu­ció de dià­leg, a Cata­lun­ya li exi­gei­xen que aban­do­ni qual­se­vol pos­si­bi­li­tat de refe­rèn­dum, dei­xant molt clar qui­nes són les pos­si­bi­li­tats reals de la refor­ma cons­ti­tu­cio­nal que proposen.
 5. Pen­so que només que­da la pos­si­bi­li­tat de con­ti­nuar defen­sant la vali­de­sa i legi­ti­mi­tat del refe­rèn­dum de l’1 d” octu­bre i seguir situant la media­ció al vol­tant del dret a l’au­to­de­ter­mi­na­ció enca­ra que això supo­si l’a­pli­ca­ció del 155.
 6. En aquest sen­tit, cal que quan Puig­de­mont diu que pro­po­sa una tau­la dià­leg sen­se con­di­cions això inclo­gui tam­bé explí­ci­ta­ment que el reco­nei­xe­ment del dret a l’au­to­de­ter­mi­na­ció no que­da fora (cap línia ver­me­lla). I això ja han dei­xat clar aquest matí que no ho accep­ta­ran mai.
 7. Per tant, cal­drà que tor­ni a acti­var-se la Decla­ra­ció d’In­de­pen­den­cia abans que es faci efec­tiu el 155 i entrem en un esce­na­ri de media­ció inter­na­cio­nal no basat en el reco­nei­xe­ment de les dues parts i el dià­leg sinó en la repres­sió i la mobi­litza­ció de la ciu­ta­da­nia (igual que el dia 1 d” octu­bre i com ja ens espe­rà­vem que pas­sa­ria amb la pro­cla­ma­ció d” ahir).
 8. Que­da una darre­ra opció, espe­ro que des­car­ta­da però diguem-la per si de cas, i és que el govern accep­ti aques­ta pro­pos­ta de refor­ma cons­ti­tu­cio­nal, en els ter­mes del PP i PSOE, enca­ra que es camu­flin una mica en for­ma de dià­leg, cal­drà dir ben clar lla­vors que hau­rà sigut la major traï­ció al poble cata­là, i sobre­tot cap aquells que van posar el cos per defen­sar les urnes i els que van anar a votar el dia 1 d” octu­bre, de la his­tò­ria de Cata­lun­ya i que aquest poble els pas­sa­rà per sobre. D” això no en tinc cap dubte.

David Caño

11 de octu­bre de 2017

[ES]

 1. Ayer Puig­de­mont, y a pesar de los erro­res que ya hemos dicho, dio una res­pues­ta inte­li­gen­te y una bue­na sali­da al resul­ta­do del 1 de octu­bre incor­po­ran­do a la vez una mano exten­di­da por el diá­lo­go y la nego­cia­ción alre­de­dor del dere­cho a la auto­de­ter­mi­na­ción como le pedían los media­do­res y dife­ren­tes man­da­ta­rios euro­peos e inter­na­cio­na­les. Pero tam­bién es cier­to que, por par­te del Esta­do espa­ñol con­si­guió que la decla­ra­ción de inde­pen­den­cia no se hicie­ra efec­ti­va de for­ma inmediata.
 2. Hoy Mariano Rajoy ha res­pon­di­do de manual, no hay posi­bi­li­dad de nego­cia­ción fue­ra de los mar­cos cons­ti­tu­cio­na­les espa­ño­les (por lo tan­to, no reco­no­ci­mien­to del dere­cho de auto­de­ter­mi­na­ción) y reque­ri­mien­to explí­ci­to a Puig­de­mont que «o aban­do­na la uni­la­te­ra­li­dad, reti­ra la decla­ra­ción de inde­pen­den­cia, y vuel­ve a los mar­cos cons­ti­tu­cio­na­les o habrá apli­ca­ción del 155».
 3. Mien­tras tan­to, el PSOE y Ciu­da­da­nos, que dan pleno apo­yo al PP y com­par­ten su estra­te­gia como se ha demos­tra­do esta maña­na en el Con­gre­so de los Dipu­tados, aca­ban de ofre­cer la posi­bi­li­dad de una refor­ma cons­ti­tu­cio­nal en los pró­xi­mos seis meses (don­de no se inclu­ye evi­den­te­men­te el dere­cho en la auto­de­ter­mi­na­ción de Cata­lun­ya y por lo tan­to nin­gu­na posi­bi­li­dad de refe­rén­dum pactado).
 4. Vuel­ven a poner la pre­sión en el teja­do de Puig­de­mont por­que mien­tras a nivel euro­peo e inter­na­cio­nal pro­po­nen una refor­ma cons­ti­tu­cio­nal como solu­ción de diá­lo­go, en Cata­lun­ya le exi­gen que aban­do­ne cual­quier posi­bi­li­dad de refe­rén­dum, dejan­do muy cla­ro cuá­les son las posi­bi­li­da­des reales de la refor­ma cons­ti­tu­cio­nal que proponen.
 5. Pien­so que solo que­da la posi­bi­li­dad de con­ti­nuar defen­dien­do la vali­dez y legi­ti­mi­dad del refe­rén­dum del 1 de octu­bre y seguir situan­do la media­ción alre­de­dor del dere­cho a la auto­de­ter­mi­na­ción aun­que esto supon­ga la apli­ca­ción del 155.
 6. En este sen­ti­do, es nece­sa­rio que cuan­do Puig­de­mont dice que pro­po­ne una mesa diá­lo­go sin con­di­cio­nes esto inclu­ya tam­bién explí­ci­ta­men­te que el reco­no­ci­mien­to del dere­cho a la auto­de­ter­mi­na­ción no que­da fue­ra (nin­gu­na línea roja). Y esto ya han deja­do cla­ro esta maña­na que no lo acep­ta­rán nunca.
 7. Por lo tan­to, hará fal­ta que vuel­va a acti­var­se la Decla­ra­ción de Inde­pen­den­cia antes de que se haga efec­ti­vo el 155 y entre­mos en un esce­na­rio de media­ción inter­na­cio­nal no basa­do en el reco­no­ci­mien­to de las dos par­tes y el diá­lo­go sino en la repre­sión y la movi­li­za­ción de la ciu­da­da­nía (igual que el día 1 de octu­bre y como ya nos espe­rá­ba­mos que pasa­ría con la pro­cla­ma­ción de ayer).
 8. Que­da una últi­ma opción, espe­ro que des­car­ta­da pero digá­mos­la por si aca­so, y es que el gobierno acep­te esta pro­pues­ta de refor­ma cons­ti­tu­cio­nal, en los tér­mi­nos del PP y PSOE, aun­que se camu­flen un poco en for­ma de diá­lo­go, habrá que decir bien cla­ro enton­ces que habrá sido la mayor trai­ción al pue­blo cata­lán, y sobre todo nin­guno de aque­llos que pusie­ron el cuer­po para defen­der las urnas y los que fue­ron a votar el día 1 de octu­bre, la his­to­ria de Cata­lun­ya y este pue­blo pasa­rá por enci­ma de el. De esto no ten­go la menor duda.

David Caño

11 de octu­bre de 2017

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.