EPPK-Ren era­ba­kia­ren ingu­ruan /​Sobre la deci­sión del EPPK

[EUS]

Sarre­ra

Pre­soen ingu­ru­ko urratsei dago­kie­nez pre­soek eurek eman behar dituz­ten era­ba­kien jabe izan behar dute­la onar­tu­ta, EPPK-ren Zuzen­da­ritzak uztai­lean argi­ta­ra­tu­ta­ko txos­te­na­ren ingu­ruan Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak egi­ten duen ira­kur­ke­ta poli­ti­koa da honakoa.

Ira­kur­ke­ta hau egi­tea beha­rrez­koa ikus­ten dugu, bate­tik, EPPK haus­nar­ke­ta publi­koak egi­ten dituen era­gi­le poli­ti­koa den hei­nean eta gurea erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koen gaia lan­tze­ko sor­tu­ta­ko mugi­men­dua denez, har­tu­ta­ko era­ba­kia­ren aurrean gure jarre­ra poli­ti­koa eza­gutze­ra ema­te­ko. Bes­te­tik, eta EPPK-ren txos­te­nak dioen beza­la, pre­soak borro­ka­ren erre­fe­ren­te nagu­sie­ta­koa iza­nik eta Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua­ren sorre­rak aipa­tu­ta­ko borro­ka horre­tan ditue­nez sus­traiak, zuze­nean era­gi­ten digulako.

Hone­kin bate­ra, gure ana­li­sien ara­be­ra amnis­tia lor­tze­ko eman beha­rre­ko pasuak labur­bil­tzen dituen estra­te­gia­ra­ko bide orria atxi­kitzen dugu (aur­ten­go maiatzean buru­tu genuen Batzar Nazio­na­lean onar­tu­ta­koa, ira­kur­tze­ko saka­tu hemen).

Dato­zen lerroen xedea egoe­ra poli­ti­ko baten ingu­ru­ko haus­nar­ke­ta egi­tea denez, bera­ri egi­ten zaiz­kion kri­ti­kak ere, alde­koak zein kon­tra­koak, ikus­pun­tu poli­ti­ko bate­tik egin­da­koak iza­tea espe­ro dugu.

Koka­pe­na

Eus­kal pre­so poli­ti­koak gure herriak Espai­nia­ko eta Fran­tzia­ko Esta­tue­kin man­ten­tzen duen gataz­ka­ren ondo­rioz­ko erre­pre­sioa­ren emaitza min­ga­rrie­ne­ta­koa dira, ihes­la­ri, depor­ta­tu eta borro­ka egi­ten bizitza gal­du duten edo lapur­tu die­ten mili­tan­te­ekin bate­ra. Erre­pre­sioa­ren emaitza bal­din badi­ra, zalan­tza­rik gabe baiez­ta deza­ke­gu borro­ka­ren ondo­rio ere badi­re­la, Esta­tuen erre­pre­sioa hauek topatzen duten erre­sis­ten­tzia­re­ki­ko pro­por­tzio­na­la bai­ta, eta hala iza­ten da alde bie­ta­ko batek, kon­fron­ta­zioak era­gi­ten diz­kion kos­tuen ondo­rioz, hain­bat jarre­re­tan ala guz­tie­tan amo­re ema­ten duen arte.

Logi­ka horri jarrai­ki, Eus­kal Herria­ren aska­pen borro­kan mur­gil­du­ta egon diren mili­tan­te­ek beti uler­tu izan dute kar­tze­lak hus­te­ko bi modu dau­de­la: bata, zapal­tzai­leen aurre­ko erre­sis­ten­tzia-borro­ka apal­tzea mini­mo demo­kra­ti­koak lor­tzea­ri uko egi­nez; bes­tea, erre­sis­ten­tzia-borro­kak etsaia­ri era­gin­da­ko kal­teei esker lor­tu­ta­ko mini­mo demo­kra­ti­koak esku­ra­tuz, hots, gataz­ka­ren oina­rrian dau­den arra­zoiak kon­pon­duz, nahiz eta horre­ta­ra­ko lehe­na­go kar­tze­lak borro­ka­la­riz bete.

Erre­sis­ten­tzia­ri buruz hitz egi­ten dugu­la­rik, azpi­ma­rratze­koa da azken sei urtee­tan kon­tzep­tu hori Eus­kal Herrian pai­ratzen ari den lai­doz­tatze kan­pai­na, «erre­sis­ten­tzia­ren fase­tik erai­kitze fase­ra» pasa­tu behar dugu­na­ren gisa­ko esal­dien bitar­tez. Ez da soi­lik erre­sis­ten­tzia eta jarre­ra erai­kitzai­leak ez dau­de­la kon­tra­ja­rri­ta, bai­zik eta erre­sis­ten­tzia­rik gabe ez dagoe­la ezer erai­kitze­rik. Kon­tzep­tu fisi­koa eta poli­ti­koa da eta bizitza­ren espa­rru guz­tie­tan dago erre­sis­ten­tzia, hain­bes­te­raino gra­bi­ta­tea­ren inda­rra­ri erre­sis­ten­tzia­rik jarri gabe gu geu ere ezin­go gina­te­kee­la lurre­tik altxa­tu. Erre­sis­ten­tzia zapal­tzai­lea­ren aurrean altxatzen garen une berean has­ten da.

Kar­tze­le­ta­ko erre­sis­ten­tzia fron­te­ra iga­roz, nabar­men­tze­koa da honi esker eta borro­ka­ren bitar­tez uga­ri izan dire­la erre­pre­sioa­ri ira­ba­zi­ta­ko espa­zioak. Kar­tze­le­ta­ko bizi bal­din­tzak hobetzea ez zen izan Esta­tuek opa­ri­tu­ta­ko ezer, bai­zik eta izer­diz eta odo­lez esku­ra­tu­ta­ko esku­bi­deak, bai­ta borro­kan jarraitzea­ren ondo­rioz sor­tu­ta­ko pre­so berriei utzi­ta­ko onda­rea ere.

Bes­te­tik, egia da EPPK-ren dina­mi­ka beti bat eto­rri izan dela inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­ren alde aritzen ziren anto­la­kun­deen estra­te­gia­re­kin eta, bere jarre­ra, kalean aurre­ra era­man­da­ko borro­ka­ren­tzat bul­tza­ga­rria izan dela. Egia da ere mili­tan­te hauek pre­so izan aurre­tik egin­da­ko borro­ka eta kar­tze­le­ta­tik babes­ten eta bul­tzatzen zena, orain ez beza­la, bat zeto­ze­la orduan.

Ondo­rioen txos­te­nean, EPPK‑k hala dio: «Kolek­ti­boa aska­pen pro­ze­suan ari diren era­gi­le eta tal­deen zer­bitzu­ra egon­go da» eta «Pre­so poli­ti­kook aska­pen pro­ze­sua­ren aldi berrian Eus­kal Herri­ko era­gi­leek bul­tza­tu­ta­ko eki­me­nen babes­le, lagun­tzai­le eta lan­ki­de izan­go gara». Alta, his­to­ria­ko lehe­nen­go aldia izan­go da EPPK‑k bul­tzatzen duen estra­te­gia, Sor­tu­re­na ale­gia, mili­tan­te hauek kar­tze­la­ra era­man zituen borro­ka­re­kin guz­tiz bate­ra­ezi­na dela.

Aipa­tu­ta­ko estra­te­gia­ri babe­sa ema­teak bada­kar, ondo­rioz, EH Bil­du­ren «Bake­ra­ko Eus­kal Bidea»-ren hari­tik eto­rri diren eki­men guz­tiei babe­sa ema­tea, bes­teak bes­te ETAk hil­da­ko per­tso­nei lore eskain­tza egi­tea eta eki­me­ne­tan Indar Arma­tuen ordez­ka­rie­kin bate­ra par­te har­tzea­ri (mila­ka mili­tan­te zin­tzo tor­tu­ra­tu dituz­te­ne­kin, edo­ta Altsa­su­ko gaz­teak espetxe­ra bida­li zituz­ten ber­be­re­kin), ero­ri­ta­ko guda­rien oroi­ga­rriak ken­tzen dituen Ore­re­ta­ko alka­teak gure etsaiei eskai­ni­ta­ko ome­nal­dia­ri, Espai­nia­ko Kon­gre­suan Bar­tze­lo­na­ko era­so yiha­dis­ta eta gero «Esta­tu­ko Segur­ta­sun Inda­rrei» babe­sa ema­tea­ri edo­ta ETA era­kun­dea eta, ondo­rioz, kar­tze­lan dituen mili­tan­te guz­tiak terro­ris­tatzat har­tzen dituz­ten dekla­ra­zio ins­ti­tu­zio­na­lei babe­sa ema­tea ere bai.

Aipa­tu ditu­gun adi­bi­de hauek ez dira ger­ta litez­keen gau­zak, dagoe­ne­ko ger­tatzen ari dire­nak bai­zik. Horre­ga­tik, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak ezin du ados­ta­su­nik era­kutsi ezta sikie­ra uler­tu ere EPPK‑k ildo horri bere babes poli­ti­koa ema­tea, are gutxia­go bere kideen artean horre­ta­ra­ko kohe­sio mini­moa ez dau­ka­nean, publi­ko egin dituz­ten ezta­bai­da­ren emaitzek argi era­kus­ten duten moduan.

EPPK-ren ondo­rio txos­te­na­ren aurrean alder­di ins­ti­tu­zio­nal guz­tiek egin­da­ko dekla­ra­zioek, bakoitzak bere ñabar­du­re­kin, era­kus­ten digu­te EPPK‑k har­tu­ta­ko bidea Esta­tuek urte luzez eza­rri nahi izan dio­te­na dela. Guz­tiek posi­ti­bo­ki balo­ra­tu egin dute EPPK‑k ira­ga­rri­ta­ko ibil­bi­de orria, izan ere horrek pre­soen des­po­li­ti­za­zioa eta «bir­gi­zar­te­ratze» poli­ti­ken zile­gitzea baitakar.

Egoe­ra hone­tan, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak pre­so bakoitza­ri elkar­ta­su­na adie­ra­zi ahal izan­go dio erre­pre­sioa­ren aurrean, guz­tiok topatzen bai­tu­gu etsai aman­ko­mu­na zapal­tzen gai­tuz­te­nen­gan, bai­na era­gi­le moduan, EPPK‑k ez du gure babes poli­ti­koa izango.

Aurre­ka­riak

EPPK‑k har­tu­ta­ko era­ba­kia ez dator bat-batean ezta kar­tze­lan dau­de­nek egin­da­ko haus­nar­ke­ta hutse­tik ere. 2004. urtean EPPK-ren kon­tro­la Bata­su­na­ren esku gel­di­tu zen eta, 2009an Ezker Aber­tza­lea­ren sek­to­re erre­for­mis­tak «esta­tu-kol­pea» eman zue­ne­tik, bul­tza­tu duen jarre­ra izan da, urte horre­tan egin­da­ko Altsa­su­ko Adie­raz­pe­ne­tik hasi­ta, zei­nean Mit­chell Sena­ta­ria­ren prin­tzi­pioak onar­tu zituz­ten Ezker Aber­tza­le osoa­ren ize­nean bai­na Ezker Aber­tza­lea­ren ados­ta­su­nik gabe. Horre­ta­ra­ko, Sor­tuk bere bote­re media­ti­ko, ins­ti­tu­zio­nal eta eko­no­mi­ko osoa era­bi­li du, ados­ta­su­nik gabe­ko urratsak ema­nez eta «egin­tza buru­tuen» poli­ti­ka aurre­ra era­ma­nez: «lehe­nen­go nik era­ba­ki, eta jarraian har­tze­ko utzi die­gun bide baka­rra gai­non­tze­koe­kin «ados­tu»».

Hala, 2012an EPPK ate­ra­bi­de indi­bi­dua­lak ez zitue­la onar­tu­ko zioen txos­te­na argi­ta­ratzear zegoe­nean, Sor­tu­ko boze­ra­mai­leak komu­ni­ka­bi­dee­tan hasi ziren esa­ten poz­te­koa litza­te­kee­la EPPK‑k ate­ra­bi­de indi­bi­dua­lak onar­tzea, modu horre­tan pre­soen­ga­na­ko pre­sio kan­pai­na hasiz. 2013ko aben­duan eto­rri ziren ate­ra­bi­de indi­bi­dua­lak jorra­tu­ko zitue­la zioen EPPK-ren dekla­ra­zioa eta ate­ra­bi­de hauek bul­tzatzen zituen Foro Sozia­la­ren sorre­ra, eta 2015ean EH Bil­duk Bake­ra­ko Eus­kal Bidea publi­ka­tu zuen, txos­te­nak pre­soei hona­koa pro­po­satzen zie­la­rik: «Etxe­ratze pro­ze­sua lege balia­bi­deak era­bi­liz eta bakar­ka­ko apli­ka­zioa­re­kin egi­tea bul­tza­tu­ko da, horre­ta­ra­ko ‘bal­din­tza­pe­ko aska­ta­sun aurre­ra­tu­ra­ko’ kale­ratze pro­gra­ma bat abian jarriz. Pro­gra­ma horrek bere bai­tan jaso­ko luke eus­kal pre­soek Eus­kal Herrian ire­ki­ta­ko ager­to­ki poli­ti­ko berria­re­ki­ko kon­pro­mi­soa era­kus­tea eta indar­ke­riaz­ko bideei uko egi­tea, eta beren jar­due­ra­ren ondo­rioz era­gin­da­ko mina aitortzea.»

2016ko urta­rri­lean Rufi Etxe­be­rriak eta Josu Beau­mon­tek, Sor­tu­ren ize­nean egin­da­ko age­rral­di publi­koan, pre­soei «haus­nar­tu» zeza­ten eska­tu zie­ten eta man­ten­tzen zuten jarre­ra «bes­te garai bate­koa» zela esan zie­ten, «bir­gi­zar­te­ratze pro­ze­sua bide lega­le­ta­tik eta bana­ka­ko apli­ka­zioa­ren bitar­tez» egi­tea onar zeza­ten eskatzen zietelarik.

Hone­kin bate­ra Amnis­tia­ren Nora­bi­dean eta geroa­go Kale­ra Kale­ra dina­mi­kak jarri zituz­ten martxan Sor­tu­ren bai­tan anto­la­tu­ta dau­den pre­so poli­ti­ko ohiek. «Gora EPPK» eta «Mai­te zai­tuz­te­gu» leloen atzean bene­tan egon dena pre­soen era­ba­kiak bal­din­tzatze­ko estra­te­gia bat izan da. Horre­ta­ra­ko mani­fes­ta­zioak eta espetxee­ta­ra martxak anto­la­tu dituz­te EPPK-ren boz­ke­ta pro­ze­suak iraun duen bitar­tean, pre­soei adie­raz­te­ko zein zen eskatzen zie­ten jarre­ra: aurre­ko urtee­tan egin­da­ko pre­sioei segi­da ema­nez, pre­soei har­tzen zituz­ten era­ba­kiak babes­tu­ko zituz­te­la adie­ra­zi zie­ten… bal­din eta era­ba­kiak Sor­tuk mar­ka­tu­ta­ko bide­tik bal­din bazihoa­zen, nos­ki. Eki­men haue­ta­ko bakoitzean ira­ku­rri­ta­ko dis­kur­tsoan, dina­mi­ka hauen bul­tzatzai­leek argi adie­ra­zi dute zein zen EPPK‑k har­tu beha­rre­ko bidea.

Gai hone­kin bukatze­ko, beha­rrez­koa da gogo­ra ekar­tzea pre­so poli­ti­koei ez die­te­la estra­te­gia­ri buruz ezta­bai­datze­ko eta are gutxia­go era­ba­kitze­ko inola­ko espa­rru­rik eskai­ni, eta dena Abian pro­ze­suan (aldi berean aldez aurre­tik ados­ta­su­nik gabe har­tu­ta­ko era­ba­kiak zalan­tzan jar­tze­ko balio­ga­rria ez zena) era­ba­ki­ta­ko para­me­troen bar­nean koka­tu behar zela. Gure mugi­men­dua­ren iritziz, ez da pre­soen izae­ra poli­ti­koa erres­pe­ta­tu eta table­roan mugi­tu beha­rre­ko pie­zak bai­li­ran tra­ta­tu dituzte.

Gra­du aurre­ra­pe­nen aurrean eus­kal pre­so poli­ti­koen jarre­ra historikoa

His­to­ri­ko­ki, eus­kal pre­so poli­ti­koek gra­duan aurre­ra egi­te­ko eskae­ra­rik ez gau­zatze­ko jarre­ra man­ten­du dute, uler­tzen baitzu­ten, alde bate­tik, kar­tze­lak ez zeu­ka­la haien por­ta­era balo­ratze­ko inola­ko zile­gi­ta­su­nik eta, bes­te­tik, uler­tzen zute­la­ko kar­tze­lak mar­katzen zuen jokoan sar­tzeak pre­so poli­ti­koen arte­ko bata­su­na­ren eta elkar­ta­su­na­ren haus­tu­ra zekarrela.

Esta­tuek bahi­tu­ta man­ten­tzen dituz­ten mili­tan­te poli­ti­koek beti uler­tu dute kar­tze­lan egon­da Eus­kal Herria­ren aska­pen borro­ka­ri egin zie­zaio­ke­ten ekar­pe­nik han­die­na zela erre­pre­sioa haien boron­da­tea maku­rra­raz­te­ko ezta gure herria­ren borro­ka bal­din­tzatze­ko ere nahi­koa ez dela erakustea.

Erre­sis­ten­tzia jarre­ra hau izan da, hain zuzen ere, hamar­ka­de­tan zehar eta Esta­tuen eten­ga­be­ko mehatxuen gai­ne­tik, belau­nal­di berriak borro­ka­ra batzen jarraitze­ko bul­tza­ga­rri­rik handiena.

Ala­bai­na, eta egoe­ra pun­tua­len aurrean, gai­xo­ta­sun larriak pai­ratzen dituz­te­nen kasu, lehen­ta­su­na beti izan da mili­tan­te hauek etxe­ra eta bizi­rik buel­tatzea, beraien­tzat gai­non­tze­koe­ki­ko ate­ra­bi­de ezber­di­na bilatzea onar­tu dela­rik. Kasu mota hauen aurrean kideek era­kutsi­ta­ko mal­gu­ta­su­na eta uler­kor­ta­su­na esku­za­bal­ta­sun iraul­tzai­le­ren isla izan dira.

Espetxe lege­dia­ren onar­pe­na­ren ondorioak

Espetxe lege­dia onar­tzeaz min­tzo gare­nean ez gara ari espetxe arau­diak pre­soei onar­tzen diz­kien esku­bi­deen era­bi­le­ra egi­tea­ri buruz. Esku­bi­de hauek lor­tu badi­ra, kasu guz­tie­tan izan da kar­tze­le­tan buru­tu­ta­ko hamar­ka­de­ta­ko borro­ka­ri esker, eta honek posi­ble egin du gaur egun kar­tze­la sufri­tu behar dute­nek beraien aurre­ti­koek baino bal­din­tza hobea­goe­tan iga­ro ahal izatea.

Espetxe lege­dia onar­tzeaz min­tzo gare­nean ez gara ari, beraz, esku­bi­deei hel­tzeaz, zen­bait onu­ra esku­ratze­ko inpo­satzen dituz­ten obli­ga­zioak betetzea­ri buruz bai­zik. Hementxe da txan­ta­jea has­ten denean, zei­na­ren ara­be­ra kar­tze­lak zer­bait eskain­tzen dion pre­soa­ri pre­soak kar­tze­la­ri zer­bait ema­tea­ren tru­ke, eus­kal pre­so poli­ti­koen kasuan euren mili­tan­tzia poli­ti­koaz arne­gatzea­re­kin eta pre­so man­ten­tzen dituen sis­te­ma­ren onar­pe­na­re­kin tru­kea egi­tea bilatzen duelarik.

Bes­tal­de, batzuek onu­ra hauei hel­tzea bes­te batzuek kar­tze­la­re­ki­ko kon­fron­ta­zio jarre­ra man­ten­tzen duten bitar­tean, lehe­nen­goek Esta­tuek biga­rre­nen kon­tra man­ten­tzen duten erre­pre­sioa indar­tzea eka­rri­ko luke.

Eus­kal pre­so poli­ti­koek pai­ratzen dute­na beza­la­ko logi­ka erre­pre­si­bo gor­di­nean, batzuen ate­ra­bi­de indi­bi­dua­lek «bir­gi­zar­te­ratzea­ren bidea» ontzat ema­tea supo­satzen du, neu­rri erre­pre­si­bo hauen arra­kas­ta eta, ondo­rioz, txan­ta­je hori ez onar­tzea­ren alde­ko hau­tua egi­ten duten mili­tan­te poli­ti­koen egoe­ra­ren larria­gotzea ekarriz.

EPPK-tik kan­po dau­den eus­kal pre­so politikoak

Lau dira EPPK-tik kan­po eta Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua­ren babes­pean dau­den eus­kal pre­so poli­ti­koak. Lau pre­so hauek ez dute zeri­ku­si­rik Lan­graitz Bidea dei­tu­ri­koa har­tu zute­ne­kin eta, ez hori baka­rrik, bai­zik eta Lan­graitze­koek har­tu­ta­ko kon­tra­ko aldean dagoen ate­tik irten dire­la Kolek­ti­bo­tik, etsaia­ren aurrean buruak tin­ko era­man­da eta euren mili­tan­tziaz arro.

Lau pre­so hauek gure mugi­men­dua­ren elkar­ta­su­naz gain, bere babes humano eta poli­ti­ko osoa dau­ka­te. Zen­tzu horre­tan eta jarre­ra oro­ko­rra izan ez den arren, ez dugu onar­tu­ko inork pre­so hauen izae­ra poli­ti­koa zalan­tzan jar­tzea EPPK-tik kan­po ego­te­ga­tik, kasu batzue­tan egin izan den beza­la. Pun­tu hone­tan posi­ti­bo­ki balo­ra­tu behar dugu EPPK-ren doku­men­tuak pre­so horiei izae­ra poli­ti­koa ukatze­ko nor ez dela onar­tu izana.

Pre­so hauek gure artean izan behar duten pre­sen­tzia­ri dago­kio­nez, mugi­men­du honen zere­gi­na da haien aur­pe­giak iraun­kor­ki kalean dau­de­la ber­matzea. Bes­te batzuek haien argaz­kiak des­age­rra­ra­zi egin dituz­te, kasu batzue­tan modu uler­ga­rrian, haie­kin des­ber­din­ta­sun ideo­lo­gi­ko argiak man­ten­tzen dituz­ten egoitza poli­ti­koe­ta­tik ken­du egin dituz­te­la­ko. Bes­te­tan modu tamal­ga­rrian (ustez jarre­ra zaba­la­goa duten seni­deen era­kun­deak, jaie­ta­ko kon­par­tsak eta abar), kasu hone­tan lau pre­so hauen jarre­ra poli­ti­koa zigor­tzea bila­tu dela uler­tzen dugu­la­ko, kasu batzue­tan gai­non­tze­ko pre­soe­ki­ko eskatzen den giza uler­kor­ta­su­na bes­te lau hauei uka­tuz. Horre­ga­tik, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak desore­ka argia egin­go du lau pre­so hauen defen­tsan eta haien esta­tus poli­ti­koa­ren aldarrikapenean.

Ezin aipa­tu gabe utzi EPPK-ko kide izan­da ere publi­ko­ki gure mugi­men­dua­ri babe­sa era­kutsi dio­ten bes­te bost pre­so poli­ti­koak. Pre­sio media­ti­koa­ri aurre egi­nez egin dute gure alde, eta horrek era­gin du, kasu­ren batean, bar­ne pre­sioa­ri ere aurre egin behar iza­tea. Pre­so hauen aur­ka­ko inola­ko era­so eta pre­sio­rik ez dugu onar­tu­ko. Gure mugi­men­duak zinez esker­tzen die eman digu­ten babesa.

Pre­so poli­ti­koa­ren kontzeptua

Azken pun­tu beza­la, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak pre­so poli­ti­koa­ren kon­tzep­tua uler­tze­ko duen era­ren defi­ni­zioa egin nahi du.
Bere mili­tan­tzia poli­ti­koa­ren ondo­rioz espetxean ego­teaz gain, bere esta­tu­sa­ri uko egi­ten ez dion eta bere espetxe ibil­bi­dea­re­kin gai­non­tze­ko kideak kal­tetzen ez dituen per­tso­na oro da pre­so politikoa.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua

Eus­kal Herria, 2017ko irailean

[ES]

Intro­duc­ción

Reco­no­cien­do que en lo que res­pec­ta a los pasos que deben dar los pre­sos son ellos y ellas quie­nes deben ser due­ñas de sus deci­sio­nes, ésta es la lec­tu­ra polí­ti­ca que el Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión hace en rela­ción al dosier publi­ca­do en julio por la Direc­ción del EPPK.

Vemos nece­sa­rio hacer esta lec­tu­ra, por un lado, en la medi­da en la que el EPPK es un agen­te polí­ti­co que hace refle­xio­nes públi­cas y el nues­tro es un movi­mien­to crea­do para tra­ba­jar la cues­tión de los repre­sa­lia­dos y repre­sa­lia­das polí­ti­cas, para dar a cono­cer nues­tra posi­ción polí­ti­ca ante la deci­sión que han toma­do. Por otro lado, y como dice el dosier del EPPK, por­que sien­do el EPPK uno de los prin­ci­pa­les refe­ren­tes de la lucha y tenien­do el Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión sus raí­ces en dicha lucha, nos afec­ta directamente.

Jun­to a este escri­to, adjun­ta­mos la hoja de ruta de la estra­te­gia que resu­me, según nues­tros aná­li­sis, los pasos a dar para la con­se­cu­ción de la amnis­tía (apro­ba­da en la Asam­blea Nacio­nal que lle­va­mos a cabo en mayo de este año, para ver pin­cha aquí).

Como el obje­ti­vo de las siguien­tes líneas es hacer una refle­xión sobre una situa­ción polí­ti­ca, espe­ra­mos que las crí­ti­cas que se le hagan a dicha refle­xión, tan­to a favor como en con­tra, se reali­cen tam­bién des­de un pun­to de vis­ta político.

Situa­ción

Los pre­sos y pre­sas polí­ti­cas vas­cas son, jun­to con los hui­dos, depor­ta­dos y quie­nes per­die­ron o les roba­ron la vida mien­tras lucha­ban, uno de los resul­ta­dos más dolo­ro­sos de la repre­sión deve­ni­da del con­flic­to que nues­tro pue­blo man­tie­ne con los Esta­dos de Espa­ña y Fran­cia. Si son resul­ta­do de la repre­sión, pode­mos afir­mar sin nin­gu­na duda que tam­bién son con­se­cuen­cia de la lucha, ya que la repre­sión de los Esta­dos es pro­por­cio­nal a la resis­ten­cia que estos encuen­tran, y sigue sien­do así has­ta que una de las par­tes, por efec­to de los cos­tes que le ori­gi­na la con­fron­ta­ción, cede en varias o en todas sus posturas.

En base a esa lógi­ca, los mili­tan­tes que han esta­do envuel­tos en la lucha por la libe­ra­ción de Eus­kal Herria siem­pre han enten­di­do que hay dos mane­ras de vaciar las cár­ce­les: una, reba­jar la lucha de resis­ten­cia con­tra los opre­so­res renun­cian­do a lograr los míni­mos demo­crá­ti­cos; la otra, ganan­do los míni­mos demo­crá­ti­cos, es decir, solu­cio­nan­do las razo­nes que están en la base del con­flic­to, gra­cias a los per­jui­cios gene­ra­dos al enemi­go por la lucha de resis­ten­cia, aun­que para ello pri­me­ro haya que lle­nar de lucha­do­ras las cárceles.

Al hablar de resis­ten­cia, hay que des­ta­car la cam­pa­ña para denos­tar este con­cep­to que duran­te los últi­mos seis años se está lle­van­do a cabo en Eus­kal Herria, por medio de fra­ses del tipo de «hay que pasar de la fase de resis­ten­cia a la fase de cons­truc­ción». No es sólo que la resis­ten­cia y las acti­tu­des de cons­truc­ción no estén con­tra­pues­tas, sino que sin resis­ten­cia no es posi­ble cons­truir nada. La resis­ten­cia es un con­cep­to físi­co y polí­ti­co y está en todos los ámbi­tos de la vida, has­ta tal pun­to que sin ofre­cer resis­ten­cia a la gra­ve­dad no podría­mos ni levan­tar­nos del sue­lo. La resis­ten­cia comien­za des­de el mis­mo momen­to en el que nos alza­mos fren­te al enemigo.

Pasan­do al fren­te de resis­ten­cia en las cár­ce­les, hay que des­ta­car que gra­cias a ésta y por medio de la lucha son múl­ti­ples los espa­cios gana­dos a la repre­sión. La mejo­ra de las con­di­cio­nes de vida de las cár­ce­les no fue un rega­lo de los Esta­dos, sino dere­chos adqui­ri­dos a base de sudor y san­gre, así como un lega­do cedi­do a los nue­vos pre­sos gene­ra­dos como con­se­cuen­cia de seguir la lucha.

Por otro lado, es cier­to que la diná­mi­ca del EPPK siem­pre se ha corres­pon­di­do con la estra­te­gia de las orga­ni­za­cio­nes que tra­ba­ja­ban a favor de la inde­pen­den­cia y el socia­lis­mo y que, su acti­tud, ha sido un revul­si­vo para la lucha lle­va­da a cabo en la calle. Tam­bién es ver­dad que la lucha rea­li­za­da por estas mili­tan­tes antes de estar en pri­sión y la que impul­sa­ban des­de la cár­cel, al con­tra­rio que aho­ra, tam­bién se correspondían.

En el dosier de con­clu­sio­nes, el EPPK dice lo siguien­te: «El Colec­ti­vo esta­rá al ser­vi­cio de los agen­tes y gru­pos que tra­ba­jan en el pro­ce­so de libe­ra­ción» y «Los pre­sos polí­ti­cos en la nue­va era del pro­ce­so de libe­ra­ción sere­mos pro­tec­to­res, ayu­dan­tes y com­pa­ñe­ros de tra­ba­jo de las ini­cia­ti­vas impul­sa­das por los agen­tes de Eus­kal Herria». Sin embar­go, por pri­me­ra vez en la his­to­ria la estra­te­gia impul­sa­da por el EPPK, en este caso la de Sor­tu, será abso­lu­ta­men­te incom­pa­ti­ble con la lucha que lle­vó a estos mili­tan­tes a la cárcel.

Apo­yar dicha estra­te­gia aca­rrea, por lo tan­to, dar apo­yo a todas las ini­cia­ti­vas deri­va­das de la «Vía Vas­ca para la Paz» de EH Bil­du, entre otras, a par­ti­ci­par en ofren­das flo­ra­les a per­so­nas a las que mató ETA jun­to a repre­sen­tan­tes de las Fuer­zas Arma­das (con quie­nes han tor­tu­ra­do a miles de hones­tos mili­tan­tes, o con los mis­mos que man­da­ron a la cár­cel a los jóve­nes de Altsa­su), a los home­na­jes dedi­ca­dos a nues­tros enemi­gos por ese alcal­de de Ore­re­ta que reti­ra pla­cas de recuer­do a guda­ris caí­dos, a apo­yar en el Con­gre­so espa­ñol a las «Fuer­zas de Segu­ri­dad del Esta­do» tras el ata­que yiha­dis­ta de Bar­ce­lo­na, o a apo­yar las decla­ra­cio­nes ins­ti­tu­cio­na­les que til­dan de terro­ris­ta a la orga­ni­za­ción ETA y, por lo tan­to, tam­bién a todos sus mili­tan­tes encarcelados.

Los ejem­plos que hemos men­cio­na­do no son cosas que pue­den suce­der, sino que ya están pasan­do. Por eso, el Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión no pue­de estar de acuer­do, ni tan siquie­ra enten­der, que el EPPK dé apo­yo a esa línea polí­ti­ca, y menos aún cuan­do entre sus miem­bros no tie­ne una cohe­sión míni­ma para ello, como demues­tran cla­ra­men­te los resul­ta­dos que han hecho públi­cos sobre el debate.

Las decla­ra­cio­nes rea­li­za­das por todos los par­ti­dos ins­ti­tu­cio­na­les sobre el dosier de con­clu­sio­nes del EPPK, cada uno con sus mati­ces, mues­tran que el camino toma­do por el EPPK es el que los Esta­dos le han que­ri­do impo­ner duran­te lar­gos años. Todos han valo­ra­do posi­ti­va­men­te la hoja de ruta anun­cia­da por el EPPK, ya que trae con­si­go la des­po­li­ti­za­ción de los pre­sos y la legi­ti­ma­ción de las polí­ti­cas de «rein­ser­ción».

En esta situa­ción, el Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión podrá expre­sar su soli­da­ri­dad ante la repre­sión a cada pre­so y cada pre­sa, ya que todos y todas encon­tra­mos un enemi­go común en quie­nes nos opri­men, pero como agen­te, el EPPK no ten­drá nues­tro apo­yo político.

Ante­ce­den­tes

La deci­sión toma­da por el EPPK no vie­ne de repen­te ni por la mera refle­xión de quie­nes están en la cár­cel. En el año 2004 el con­trol del EPPK pasó a manos de Bata­su­na, y ha sido una pos­tu­ra que ha impul­sa­do el sec­tor refor­mis­ta de la Izquier­da Aber­tza­le des­de que en 2009 dio el «gol­pe de esta­do», empe­zan­do por la Decla­ra­ción de Altsa­su rea­li­za­da ese mis­mo año, en la que acep­ta­ron los prin­ci­pios del Sena­dor Mit­chell en nom­bre de toda la Izquier­da Aber­tza­le, pero sin el acuer­do de la Izquier­da Aber­tza­le. Para ello, Sor­tu ha uti­li­za­do todo su poder mediá­ti­co, ins­ti­tu­cio­nal y eco­nó­mi­co, dan­do pasos no acor­da­dos y lle­van­do a cabo la «polí­ti­ca de hechos con­su­ma­dos»: «pri­me­ro deci­do yo, y des­pués «acor­da­ré» con el res­to el úni­co camino que les hemos deja­do para escoger».

Así, cuan­do en 2012 el EPPK esta­ba a pun­to de publi­car el dosier en el que decía que no acep­ta­ría sali­das indi­vi­dua­les, los por­ta­vo­ces de Sor­tu empe­za­ron a decir en los medios de comu­ni­ca­ción que sería posi­ti­vo que los pre­sos y pre­sas acep­ta­ran las sali­das indi­vi­dua­les, comen­zan­do la cam­pa­ña de pre­sión hacia los pre­sos. En diciem­bre de 2013 vinie­ron la decla­ra­ción del EPPK en la que afir­ma­ba que tra­ba­ja­ría las sali­das indi­vi­dua­les y la crea­ción del Foro Social que pro­po­nía este tipo de sali­das, y en 2015 EH Bil­du publi­có la Vía Vas­ca para la Paz, en la que pro­po­nía lo siguien­te a los pre­sos: «El pro­ce­so de rein­te­gra­ción de las y los pre­sos vas­cos se rea­li­za­rá por medio de cau­ces lega­les y con una apli­ca­ción indi­vi­dua­li­za­da, para lo cual será nece­sa­rio poner en mar­cha un plan de «excar­ce­la­ción con­di­cio­nal anti­ci­pa­da». Ese pro­gra­ma reque­ri­rá por par­te de los pre­sos y pre­sas vas­cas mos­trar su com­pro­mi­so con el nue­vo esce­na­rio abier­to en Eus­kal Herria y renun­ciar a las vías vio­len­tas y así mis­mo, debe­rá haber por su par­te un reco­no­ci­mien­to del daño cau­sa­do como con­se­cuen­cia de su actuación».

En enero de 2016 Rufi Etxe­be­rria y Josu Beau­mont, en una com­pa­re­cen­cia públi­ca rea­li­za­da en nom­bre de Sor­tu, pidie­ron a los pre­sos y pre­sas que «refle­xio­nen» y les dije­ron que las pos­tu­ras que man­te­nían eran «de otra épo­ca», mien­tras les pedían que «el pro­ce­so de rein­te­gra­ción de las y los pre­sos vas­cos» se rea­li­za­ra «por medio de cau­ces lega­les y con una apli­ca­ción individualizada».

Jun­to a esto, los ex pre­sos polí­ti­cos que se orga­ni­zan en el seno de Sor­tu pusie­ron en mar­cha las diná­mi­cas Amnis­tia­ren Nora­bi­dean y pos­te­rior­men­te Kale­ra Kale­ra. Lo que real­men­te ha habi­do tras los lemas «Gora EPPK» y «Mai­te zai­tuz­te­gu» ha sido una estra­te­gia para con­di­cio­nar las deci­sio­nes de los pre­sos. Para ello han orga­ni­za­do mani­fes­ta­cio­nes y mar­chas a las cár­ce­les mien­tras ha dura­do el pro­ce­so de vota­ción del EPPK, para decir a los pre­sos y pre­sas cuál era la posi­ción que les pedían: dan­do con­ti­nua­ción a las pre­sio­nes rea­li­za­das duran­te los años ante­rio­res, les expre­sa­ron que res­pe­ta­rían sus deci­sio­nes… siem­pre y cuan­do éstas fue­ran por el camino mar­ca­do por Sor­tu, cla­ro. En el dis­cur­so leí­do en cada una de estas ini­cia­ti­vas, los impul­so­res de estas diná­mi­cas han deja­do cla­ro cuál era el camino que el EPPK debía tomar.

Para ter­mi­nar con este asun­to, es nece­sa­rio recor­dar que a los pre­sos y pre­sas no les han ofre­ci­do nin­gún mar­co para deba­tir sobre la estra­te­gia y mucho menos para deci­dir sobre ella, y que todo debía situar­se en los pará­me­tros de lo deci­di­do en el pro­ce­so Abian (que al mis­mo tiem­po no era váli­do para poner en duda las deci­sio­nes toma­das sin acuer­do pre­vio). En opi­nión de nues­tro movi­mien­to, no se ha res­pe­ta­do el carác­ter polí­ti­co de los pre­sos y pre­sas y han sido tra­ta­das como si fue­ran pie­zas que mover sobre el tablero.

Acti­tud his­tó­ri­ca de los pre­sos y pre­sas polí­ti­cas vas­cas ante las pro­gre­sio­nes de grado

His­tó­ri­ca­men­te los pre­sos y pre­sas polí­ti­cas vas­cas han man­te­ni­do la acti­tud de no soli­ci­tar pro­gre­sio­nes de gra­do, por un lado, por enten­der que la cár­cel no tenía nin­gu­na legi­ti­mi­dad para valo­rar su com­por­ta­mien­to , y por otro, por enten­der que entrar en el jue­go que mar­ca la cár­cel aca­rrea­ba la rup­tu­ra de la uni­dad y la soli­da­ri­dad entre los pre­sos políticos.

Los mili­tan­tes polí­ti­cos a los que los Esta­dos man­tie­nen como rehe­nes siem­pre han enten­di­do que la mejor apor­ta­ción que des­de la cár­cel se pue­de hacer a la lucha de libe­ra­ción de Eus­kal Herria es la de demos­trar que la repre­sión no es sufi­cien­te para doble­gar su volun­tad ni para con­di­cio­nar la lucha de nues­tro pueblo.

Esta acti­tud de resis­ten­cia ha sido, pre­ci­sa­men­te, el mayor revul­si­vo para que nue­vas gene­ra­cio­nes se hayan segui­do suman­do a la lucha duran­te déca­das, a pesar de las cons­tan­tes ame­na­zas por par­te de los Estados.

Sin embar­go y ante casos pun­tua­les, como es el de quie­nes sufren enfer­me­da­des gra­ves, siem­pre se ha enten­di­do que la prio­ri­dad debía ser que estos mili­tan­tes vol­vie­ran a casa vivos, acep­tan­do que se bus­ca­ra para ellos una sali­da dife­ren­te a la del res­to. La fle­xi­bi­li­dad y la com­pren­sión ante este tipo de casos por par­te de sus com­pa­ñe­ros y com­pa­ñe­ras ha sido refle­jo de gene­ro­si­dad revolucionaria.

Con­se­cuen­cias de la acep­ta­ción de la lega­li­dad penitenciaria

Cuan­do habla­mos de acep­tar la lega­li­dad peni­ten­cia­ria, no nos refe­ri­mos a hacer uso de los dere­chos que el regla­men­to peni­ten­cia­rio reco­no­ce a los pre­sos y pre­sas. Estos dere­chos se han logra­do en todos los casos gra­cias a déca­das de dura lucha que han per­mi­ti­do que quie­nes hoy en día sufren la cár­cel pasen por ella en con­di­cio­nes mejo­res que sus predecesores.

Cuan­do habla­mos de acep­tar la lega­li­dad peni­ten­cia­ria no nos refe­ri­mos, por tan­to, a aco­ger­se a dere­chos, sino a las obli­ga­cio­nes impues­tas para acce­der a deter­mi­na­dos bene­fi­cios. Es aquí don­de entra el chan­ta­je por el cual la cár­cel ofre­ce algo al pre­so a cam­bio de que el pre­so entre­gue algo a la cár­cel, que en el caso de los pre­sos y pre­sas polí­ti­cas vas­cas no es otra cosa que la renun­cia a su mili­tan­cia polí­ti­ca y la acep­ta­ción del sis­te­ma que les man­tie­ne en prisión.

Por otra par­te, el hecho de que algu­nos se aco­gie­ran a estos bene­fi­cios mien­tras otros se man­tie­nen en su pos­tu­ra de con­fron­ta­ción con la cár­cel, supon­dría que los pri­me­ros esta­rían for­ta­le­cien­do la opre­sión que los Esta­dos man­tie­nen con­tra los segundos.

En una lógi­ca repre­si­va tan cru­da como la que viven los pre­sos y pre­sas polí­ti­cas vas­cas, las sali­das indi­vi­dua­les de algu­nos pue­den supo­ner el dar por bue­na la «vía de la rein­ser­ción», tra­yen­do la con­se­cuen­cia del éxi­to de estas medi­das repre­si­vas y por lo tan­to el agra­va­mien­to de la situa­ción de los y las mili­tan­tes polí­ti­cas que opten por no acep­tar este chan­ta­je. A pesar de que el dosier de con­clu­sio­nes del EPPK reco­ge las pala­bras «uni­dad» y «soli­da­ri­dad», el camino empren­di­do difi­cul­ta­rá enor­me­men­te que esos con­cep­tos sean una realidad.

Pre­sos polí­ti­cos vas­cos que están fue­ra del EPPK

Son cua­tro los pre­sos polí­ti­cos vas­cos que están fue­ra del EPPK y a los que ampa­ra el Movi­mien­to pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión. Estos cua­tro pre­sos no tie­nen nada que ver con los que toma­ron la deno­mi­na­da Vía Nan­cla­res y, no sólo eso, sino que han sali­do del Colec­ti­vo por la puer­ta opues­ta a la que toma­ron los de Nan­cla­res, con la cabe­za alta fren­te al enemi­go y orgu­llo­sos de su militancia.

Estos cua­tro pre­sos tie­nen, ade­más de la soli­da­ri­dad de nues­tro movi­mien­to, todo nues­tro apo­yo humano y polí­ti­co. En ese sen­ti­do y aun­que no es una acti­tud gene­ral, no per­mi­ti­re­mos que nadie pon­ga en duda el carác­ter polí­ti­co de estos pre­sos por el hecho de estar fue­ra del EPPK, como en algu­nos casos se ha hecho. En este pun­to que­re­mos valo­rar posi­ti­va­men­te que el docu­men­to del EPPK haya reco­no­ci­do que no es nadie para negar su carác­ter polí­ti­co a esos presos.

Res­pec­to a la pre­sen­cia que estos pre­sos deben tener entre noso­tros y noso­tras, es el come­ti­do de este movi­mien­to garan­ti­zar que sus caras están de mane­ra cons­tan­te en la calle. Otros han hecho des­apa­re­cer sus fotos, en algu­nos casos de mane­ra enten­di­ble por­que las han qui­ta­do de sedes con las que man­tie­nen dife­ren­cias ideo­ló­gi­cas cla­ras. Otras veces de mane­ra lamen­ta­ble (orga­ni­za­cio­nes de fami­lia­res, com­par­sas etcé­te­ra, que supues­ta­men­te man­tie­nen posi­cio­nes más abier­tas), ya que en estos casos enten­de­mos que se ha bus­ca­do cas­ti­gar las posi­cio­nes polí­ti­cas que man­tie­nen estos pre­sos, negán­do­les la com­pren­sión huma­na que se pide hacia el res­to. Es por ello que el Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión hará un des­equi­li­brio cla­ro hacia la defen­sa de estos cua­tro pre­sos y en la rei­vin­di­ca­ción de su esta­tus político.

No pode­mos dejar de hacer men­ción a los otros cin­co pre­sos y pre­sas polí­ti­cas que a pesar de ser miem­bros del EPPK han mos­tra­do su apo­yo a nues­tro movi­mien­to de mane­ra públi­ca. Han apos­ta­do por noso­tros hacién­do­le fren­te a la pre­sión mediá­ti­ca y eso ha ori­gi­na­do, en algún caso, que tam­bién hayan teni­do que hacer fren­te a la pre­sión inter­na. No vamos a acep­tar nin­gún tipo de ata­que ni pre­sión con­tra estos pre­sos. Nues­tro movi­mien­to les agra­de­ce sin­ce­ra­men­te su apoyo.

El con­cep­to del pre­so y la pre­sa política

Como últi­mo pun­to, el Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión quie­re hacer la defi­ni­ción del modo que tie­ne de enten­der el con­cep­to del pre­so político.

Es pre­so o pre­sa polí­ti­ca toda aque­lla per­so­na que ade­más de encon­trar­se en pri­sión como con­se­cuen­cia de su mili­tan­cia polí­ti­ca, no renun­cia a su esta­tus ni per­ju­di­ca con su reco­rri­do peni­ten­cia­rio al res­to de com­pa­ñe­ros y compañeras.

Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Represión

Eus­kal Herria, sep­tiem­bre de 2017

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.