Car­ta al Pre­si­dent Puig­de­mont (CUP)


[CAT]

Molt Hono­ra­ble President
Gene­ra­li­tat de Catalunya
Sr. Car­les Puig­de­mont i Casamajó

Des de la CUP-CC us volem fer avi­nents algu­nes refle­xions a l’en­torn del reque­ri­ment del govern espan­yol sobre la decla­ra­ció d’independència i sobre la seva suspensió.

Dèiem en el Ple del pas­sat dia 10 d’octubre que la CUP-CC no som un actor prin­ci­pal en la història del nos­tre país i, en can­vi, sí que ho és la gent. La gent amb majúscules, per­què nosal­tres, quan par­lem de gent, pen­sem i ens refe­rim als cen­te­nars de milers de per­so­nes que van defen­sar els seus col·legis front la violència que va des­ple­gar l’ocupació mili­tar i poli­cial. Als cen­te­nars de per­so­nes que van ser col­pe­ja­des, feri­des, humi­lia­des i ate­mo­ri­des per la inter­ven­ció bru­tal de la Poli­cia Nacio­nal i la Guàrdia Civil. La gent és, tam­bé, la que va anar a votar per­què ho tenia pre­vist; La que va votar SÍ i la que va votar NO; però tam­bé qui no ho va fer per por. La gent és la que mal­da per sobre­viu­re en la quo­ti­dia­ni­tat de la pre­ca­rie­tat i la pobresa.

Fa molt de temps que nosal­tres par­lem del país tren­cat que tenim, de la neces­si­tat de posar-hi tots els recur­sos exis­tents, i dels que es podrien obte­nir redis­tri­buint millor la rique­sa per fer front a l’emergència social. Per això la gent és la que va atu­rar el país el pas­sat dia 3 en una Vaga Gene­ral mas­si­va sen­se pre­ce­dents, una mas­sa des­bor­dant que va sor­tir als carrers a con­dem­nar la regres­sió alar­mant de drets i llibertats.

La gent és l’única estruc­tu­ra sòlida que té aquest país a fal­ta de suports explícits a nivell inter­na­cio­nal, a fal­ta d’un poderós tei­xit pro­duc­tiu arre­lat i amb consciència de país (mal­grat l’honrosa i crei­xent excep­ció de l’economia social i coope­ra­ti­va), i a fal­ta, igual­ment, de rique­ses natu­rals que ens podrien situar d’una mane­ra dife­rent en la geopolítica inter­na­cio­nal. La nos­tra força és la gent i les seves neces­si­tats, la gent i les seves esperances.

I no podem espe­rar suports explícits si no ens man­te­nim fer­mes en l’objectiu d’autodeterminar-nos. Potser n’hi ha que ara se n’a­do­nen de que la ces­sió de sec­tors econòmics estratègics a mans pri­va­des (la tònica durant mas­sa anys per part dels que es deien sobi­ra­nis­tes i, fins i tot, d’esquerres) no és la millor opció per qui es vol auto­go­ver­nar. Potser ara sabem que fa mas­sa temps que hauríem hagut de tre­ba­llar per una Ban­ca Pública, per un país reco­sit per la igual­tat, i per un sec­tor públic fort i capaç de supor­tar les ame­na­ces d’un Estat espan­yol dis­po­sat, pel que sem­bla, a tot. Quan par­lem de supe­rar el règim del 78 par­lem de supe­rar els altres subrrègims del 78: tam­bé el règim ban­ca­ri del 78 –La Cai­xa, Banc Saba­dell– el mateix que va ban­ca­ritzar les cai­xes (oi, Fai­né?) que els feien ombra.

Per aques­tes raons, entre d’altres, era, i con­ti­nua sent, tan necessària la pro­cla­ma­ció de la República. Per­què és el man­dat dels més de dos mili­ons de per­so­nes que, mal­grat l’ofensiva amenaçadora, judi­cial i repres­si­va de l’Estat, van dir SÍ a la independència. Més de dos mili­ons de per­so­nes que ja som República… I és tam­bé necessària per demos­trar a totes aque­lles que no en son partidàries, o que no s’hi posi­cio­nen, que la República obre les por­tes a majors con­se­cu­cions de drets civils, polítics, econòmics i cul­tu­rals.

La CUP-CC con­si­de­rem que el pas­sat dia 10 d’octubre vam per­dre una opor­tu­ni­tat, però, sobre­tot, i a la vis­ta de la posi­ció imme­dia­ta de l’Estat, no enten­drem que la res­pos­ta al reque­ri­ment del pre­si­dent Rajoy no se situï en els ter­mes del man­dat popu­lar que vos­tè va assu­mir el pas­sat dimarts: el del res­pec­te a l’exercici del dret a l’autodeterminacio que es va expres­sar a les sofer­tes urnes del pas­sat 1 d’Octubre. Només a través de la pro­cla­ma­ció de la república serem capa­ces de res­pec­tar el que la majo­ria va expres­sar a les urnes. Només pro­cla­mant la república serem capa­ces de situar-nos com un actor dis­po­sat a tute­lar els drets civils i polítics de la pobla­ció enca­ra greu­ment amenaçats. Només amb la república pos­si­bi­li­ta­rem gene­rar espe­ran­ces inexis­tents al si de l’Estat espan­yol de les auto­no­mies, no només per a les cata­la­nes del Prin­ci­pat, sinó per al con­junt dels Països Cata­lans i la res­ta de pobles de l’Estat. Només així podrem fer que la inter­ven­ció d’actors inter­na­cio­nals es faci a par­tir de que se’ns reco­ne­gui com a sub­jec­te polític.

Res­pon­dre d’una altra mane­ra al reque­ri­ment del Pre­si­dent Rajoy supo­sa­ria ava­lar totes i cadas­cu­na de les seves ame­na­ces, el seu menys­preu i la seva repres­sió, i supo­sa­ria tor­nar al redós de la lega­li­tat cons­ti­tu­cio­nal espan­yo­la amb el qual la majo­ria social va resol­dre tren­car. L’Estat, el seu poder judi­cial, el seu poder mili­tar i poli­cial, però, sobre­tot, els par­tits polítics que, en els darrers dies, s’han mos­trat abso­lu­ta­ment con­tra­ris a per­me­tre el dret a l’autodeterminació, sumen una majo­ria reforçada al Congrés Espan­yol i estan dis­po­sats a seguir negant-nos drets i lli­ber­tats, empa­rats en una Cons­ti­tu­ció Espan­yo­la des­le­gi­ti­ma­da i sabent que tenen els poders econòmics i la UE al seu costat.

Cer­ta­ment, nosal­tres no tenim grans poders econòmics, ni la UE està dis­po­sa­da a adme­tre que el dret a l’autodeterminació és un dret fona­men­tal dels pobles. Però no és menys cert que res­tar immòbils davant les seves ame­na­ces, les seves nega­cions, i la seva auto­ri­tat, no ens per­me­trà d’existir com a poble, no ens per­me­trà de gover­nar-nos, i tam­poc no ens per­me­trà d’avançar en la con­se­cu­ció de més drets i lli­ber­tats. Sinó per­dre’ls. En defi­ni­ti­va, fer el que reco­ma­na el poder (tam­bé amb majúscules) no per­me­trà que la gent sigui un actor prin­ci­pal en la història d’aquest país.

Nosal­tres creiem que la res­pos­ta al reque­ri­ment de l’Estat ha de ser cla­ra: si la media­ció inter­na­cio­nal ens portés a haver de supor­tar el des­ple­ga­ment poli­cial i mili­tar, a dur-nos a tri­bu­nals amb acu­sa­cions gravíssimes, que com­por­tin altes penes de pre­só i mul­tes impa­ga­bles; si la media­ció tolerés que hi ha hagi més de 900 per­so­nes feri­des per voler sim­ple­ment votar i, a can­vi, tan sols dema­na a l’Estat que obri una ponència al Congrés per valo­rar la refor­ma de la Cons­ti­tu­ció espan­yo­la, sen­se cap garan­tia que aques­ta gene­ri nous marcs de res­pec­te pels drets civils i polítics, tam­bé de les mino­ries; si és així, si la media­ció inter­na­cio­nal ha de ser­vir per això, ja podem donar per tan­ca­da l’esperança en aques­ta media­ció inter­na­cio­nal.

Si pre­te­nen seguir apli­cant, ara ja amb requi­sits for­mals acom­plerts, les pre­vi­sions de l’arti­cle 155 de la Cons­ti­tu­ció espan­yo­la, i ens volen seguir amenaçant i emmor­das­sant, que ho facin amb la República ja pro­cla­ma­da. Per ven­tu­ra, segui­rem sen­se suports de mer­cats i estats, segui­rem sen­se grans rique­ses natu­rals, i sen­se uns poders econòmics que ens donin suport, però ho farem amb la gent i amb les seves espe­ran­ces i amb tota la seva dig­ni­tat.

Per la república cata­la­na, la república de la gent!

Cordialment,
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-CRIDA CONSTITUENT

12 d’oc­to­bre de 2017

[ES]

Molt Hono­ra­ble President
Gene­ra­li­tat de Catalunya
Sr. Car­les Puig­de­mont i Casamajó

Des­de la CUP-CC que­re­mos hacer­le lle­gar algu­nas rel­fe­xio­nes en rela­ción al reque­ri­mien­to del gobierno espa­ñol sobre la decla­ra­ción de inde­pen­den­cia y sobre su suspensión.

Decía­mos en el Pleno del pasa­do día 10 de octu­bre que la CUP-CC no somos un actor prin­ci­pal en la his­to­ria de nues­tro país y, en cam­bio, sí que lo es la gen­te. La gen­te con mayús­cu­las, por­que noso­tros, cuan­do habla­mos de gen­te, pen­sa­mos y nos refe­ri­mos a los cen­te­na­res de miles de per­so­nas que defen­die­ron sus cole­gios fren­te la vio­len­cia que des­ple­gó la ocu­pa­ción mili­tar y poli­cial. A los cen­te­na­res de per­so­nas que fue­ron gol­pea­das, heri­das, humi­lla­das y ate­mo­ri­za­das por la inter­ven­ción bru­tal de la Poli­cía Nacio­nal y la Guar­dia Civil. La gen­te es, tam­bién, la que fue a votar por­que lo tenía pre­vis­to; La que votó SÍ y la que votó NO; pero tam­bién quien no lo hizo por mie­do. La gen­te es la que se afa­na en sobre­vi­vir en la coti­dia­ni­dad de la pre­ca­rie­dad y la pobreza.

Hace mucho tiem­po que noso­tros habla­mos del país roto que tene­mos, de la nece­si­dad de poner todos los recur­sos exis­ten­tes, y de los que se podrían obte­ner redis­tri­bu­yen­do mejor la rique­za para hacer fren­te a la emer­gen­cia social. Por eso la gen­te es la que paró el país el pasa­do día 3 en una Huel­ga Gene­ral masi­va sin pre­ce­den­tes, una dema­sia­do des­bor­dan­te que salió a las calles a con­de­nar la regre­sión alar­man­te de dere­chos y libertades.

La gen­te es la úni­ca estruc­tu­ra sóli­da que tie­ne este país a fal­ta de apo­yos explí­ci­tos a nivel inter­na­cio­nal, a fal­ta de un pode­ro­so teji­do pro­duc­ti­vo arrai­ga­do y con con­cien­cia de país (a pesar de la hon­ro­sa y cre­cien­te excep­ción de la eco­no­mía social y coope­ra­ti­va), y a fal­ta, igual­men­te, de rique­zas natu­ra­les que nos podrían situar de una mane­ra dife­ren­te en la geo­po­lí­ti­ca inter­na­cio­nal. Nues­tra fuer­za es la gen­te y sus nece­si­da­des, la gen­te y sus esperanzas.

Y no pode­mos espe­rar apo­yos explí­ci­tos si no nos man­te­ne­mos fir­mes en el obje­ti­vo de auto­de­ter­mi­nar­nos. Qui­zás aho­ra haya aque­llos que se dan cuen­ta de que la cesión de sec­to­res eco­nó­mi­cos estra­té­gi­cos a manos pri­va­das (la tóni­ca duran­te dema­sia­dos años por par­te de los que se decían sobe­ra­nis­tas e, inclu­so, de izquier­das) no es la mejor opción por quien se quie­re auto­go­ber­nar. Qui­zás aho­ra sabe­mos que hace dema­sia­do tiem­po que habría­mos teni­do que tra­ba­jar por una Ban­ca Públi­ca, por un país uni­do por la igual­dad, y por un sec­tor públi­co fuer­te y capaz de sopor­tar las ame­na­zas de un Esta­do espa­ñol dis­pues­to, al pare­cer, a todo. Cuan­do habla­mos de supe­rar el régi­men del 78 habla­mos de supe­rar los otros subre­gí­me­nes del 78: tam­bién el régi­men ban­ca­rio del 78 –La Cai­xa, Ban­co Saba­dell– el mis­mo que trans­for­mó las cajas, que les hacían son­bra, en ban­cos (eh, Fainé?).

Por estas razo­nes, entre otras, era, y con­ti­núa sien­do, tan nece­sa­ria la pro­cla­ma­ción de la Repú­bli­ca. Por­que es el man­da­to de los más de dos millo­nes de per­so­nas que, a pesar de la ofen­si­va ame­na­zan­te, judi­cial y repre­si­va del Esta­do, dije­ron SÍ a la inde­pen­den­cia. Más de dos millo­nes de per­so­nas que ya somos Repú­bli­ca… Y es tam­bién nece­sa­ria para demos­trar a todas aque­llas que no son par­ti­da­rias, o que no se posi­cio­nan, que la Repú­bli­ca abre las puer­tas a con­se­guir más dere­chos civi­les, polí­ti­cos, eco­nó­mi­cos y cul­tu­ra­les.

La CUP-CC con­si­de­ra­mos que el pasa­do día 10 de octu­bre per­di­mos una opor­tu­ni­dad, pero, sobre todo, y a la vis­ta de la posi­ción inme­dia­ta del Esta­do, no enten­de­re­mos que la res­pues­ta al reque­ri­mien­to del pre­si­den­te Rajoy no se sitúe en los tér­mi­nos del man­da­to popu­lar que usted asu­mió el pasa­do mar­tes: el del res­pec­to al ejer­ci­cio del dere­cho a la auto­de­ter­mi­na­ción que se expre­só a las sufri­das urnas del pasa­do 1 de octu­bre. Solo a tra­vés de la pro­cla­ma­ción de la repú­bli­ca sere­mos capa­ces de res­pe­tar el que la mayo­ría expre­só en las urnas. Sólo pro­cla­man­do la repú­bli­ca sere­mos capa­ces de situar­nos como un actor dis­pues­to a tute­lar los dere­chos civi­les y polí­ti­cos de la pobla­ción toda­vía gra­ve­men­te ame­na­za­dos. Solo con la repú­bli­ca posi­bi­li­ta­re­mos gene­rar espe­ran­zas inexis­ten­tes en el seno del Esta­do espa­ñol de las auto­no­mías, no solo para las cata­la­nas del Prin­ci­pat, sino para el con­jun­to de los Paï­ses Cata­lans y el res­to de pue­blos del Esta­do. Solo así podre­mos hacer que la inter­ven­ción de acto­res inter­na­cio­na­les se haga a par­tir de que se nos reco­noz­ca como suje­to polí­ti­co.

Res­pon­der de otro modo al reque­ri­mien­to del Pre­si­den­te Rajoy supon­dría ava­lar todas y cada una de sus ame­na­zas, su des­pre­cio y su repre­sión, y supon­dría vol­ver al cobi­jo de la lega­li­dad cons­ti­tu­cio­nal espa­ño­la con la cual la mayo­ría social resol­vió rom­per. El Esta­do, su poder judi­cial, su poder mili­tar y poli­cial, pero, sobre todo, los par­ti­dos polí­ti­cos que, en los últi­mos días, se han mos­tra­do abso­lu­ta­men­te con­tra­rios a per­mi­tir el dere­cho a la auto­de­ter­mi­na­ción, suman una mayo­ría refor­za­da en el Con­gre­so espa­ñol y están dis­pues­tos a seguir negán­do­nos dere­chos y liber­ta­des, ampa­ra­dos en una Cons­ti­tu­ción Espa­ño­la des­le­gi­ti­ma­da y sabien­do que tie­nen los pode­res eco­nó­mi­cos y la UE a su lado.

Cier­ta­men­te, noso­trAs no tene­mos gran­des pode­res eco­nó­mi­cos, ni la UE está dis­pues­ta a admi­tir que el dere­cho a la auto­de­ter­mi­na­ción es un dere­cho fun­da­men­tal de los pue­blos. Pero no es menos cier­to que que­dar­nos inmó­vi­les ante sus ame­na­zas, sus nega­cio­nes y su auto­ri­dad, no nos per­mi­ti­rá exis­tir como pue­blo, no nos per­mi­ti­rá gober­nar­nos y tam­po­co nos per­mi­ti­rá avan­zar en la con­se­cu­ción de más dere­chos y liber­ta­des. Si no per­der­los. En defi­ni­ti­va, hacer lo que reco­mien­da el poder (tam­bién con mayús­cu­las) no per­mi­ti­rá que la gen­te sea un actor prin­ci­pal en la his­to­ria de este país.

Noso­tras cree­mos que la res­pues­ta al reque­ri­mien­to del Esta­do tie­ne que ser cla­ra: si la media­ción inter­na­cio­nal nos lle­va­ra a tener que aguan­tar el des­plie­gue poli­cial y mili­tar, a lle­var­nos ante los tri­bu­na­les con acu­sa­cio­nes gra­ví­si­mas, que com­por­ten altas penas de pri­sión y mul­tas impa­ga­bles; si la media­ción tole­ra­ra que haya más de 900 per­so­nas heri­das sim­ple­men­te por que­rer votar y, en cam­bio, tan sólo pide al Esta­do que abre una ponen­cia en el Con­gre­so para valo­rar la refor­ma de la Cons­ti­tu­ción espa­ño­la, sin nin­gu­na garan­tía que esta gene­re nue­vos mar­cos de res­pe­to por los dere­chos civi­les y polí­ti­cos, tam­bién de las mino­rías; si es así, si la media­ción inter­na­cio­nal tie­ne que ser­vir por eso, ya pode­mos dar por cerra­da la espe­ran­za en esta media­ción inter­na­cio­nal.

Si pre­ten­den seguir apli­can­do, aho­ra ya con requi­si­tos for­ma­les cum­pli­dos, las pre­vi­sio­nes del artícu­lo 155 de la Cons­ti­tu­ción espa­ño­la, y nos quie­ren seguir ame­na­zan­do y amor­da­zan­do, que lo hagan con la Repú­bli­ca ya pro­cla­ma­da. Aca­so, segui­re­mos sin apo­yos de mer­ca­dos y Esta­dos, segui­re­mos sin gran­des rique­zas natu­ra­les y sin unos pode­res eco­nó­mi­cos que nos apo­yen, pero lo hare­mos con la gen­te y con sus espe­ran­zas y con toda su dig­ni­dad.

¡Por la repú­bli­ca cata­la­na, la repú­bli­ca de la gente!
Cordialmente,

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-CRIDA CONSTITUENT

12 de octu­bre de 2017

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *