Benet Sale­llas: «Hi ha el risc que el poble sigui traït i no estem dis­po­sats a per­me­tre-ho» /​Benet Sale­llas: «Exis­te el ries­go de que el pue­blo sea trai­cio­na­do y no esta­mos dis­pues­tos a permitirlo»

[CAT]

Entre­vis­ta al dipu­tat de la CUP, que expli­ca els fets del par­la­ment d’a­ques­ta set­ma­na i la seva pro­pos­ta per a des­en­ca­llar la situació

La deci­sió de sus­pen­dre la decla­ra­ció d’independència dimarts al par­la­ment ha obert un perío­de d’incertesa i de dub­tes –tam­bé d’interpretacions i relats con­tra­dic­to­ris– que el sobi­ra­nis­me espe­ra enca­rri­lar a prin­ci­pi de la set­ma­na vinent. Una de les veus més crí­ti­ques amb la deci­sió del govern de dei­xar en sus­pens la decla­ra­ció per faci­li­tar el dià­leg és la de la CUP. Benet Sale­llas és un dels dipu­tats dels anti­ca­pi­ta­lis­tes que ha par­ti­ci­pat en les reunions deci­si­ves i els pre­pa­ra­tius par­la­men­ta­ris d’aquest moment fun­da­cio­nal. Par­lem amb ell d’aquest moment tan deli­cat i amb equi­li­bris que són més com­pli­cats que no sem­blen. Sale­llas dema­na que la sus­pen­sió des­apa­re­gui abans que l’estat espan­yol no apli­qui l’article 155 de la cons­ti­tu­ció. Tam­bé valo­ra les posi­cions de la comu­ni­tat inter­na­cio­nal i les solu­cions per a enca­rar les set­ma­nes que vénen.

El temps va a favor dels inde­pen­den­tis­tes o en contra?

Jo crec que ens va en con­tra. Nosal­tres érem par­ti­da­ris de fer l’acte de pro­cla­ma­ció i de rup­tu­ra l’endemà de la vaga gene­ral. Com que aquest pro­cés, i espe­cial­ment el moment actual, és un debat de poder, cal posar el poder de la gent mobi­litza­da davant el poder coer­ci­tiu de l’estat espan­yol. Com més a prop siguem de la mobi­litza­ció de la vaga gene­ral i, sobre­tot, de l’acte demo­crà­tic del refe­rèn­dum, millor. Com més ho enda­rre­rim, el poder esta­blert tin­drà més capa­ci­tat de des­ple­gar els seus ins­tru­ments per a con­so­li­dar l’estratègia de la por. Que és l’única car­ta que juguen.

Més enllà de la mobi­litza­ció, cal tam­bé demos­trar un poder ins­ti­tu­cio­nal per a ser un estat. Estem en con­di­cions d’exercir aquest poder?

El 3 d’octubre és la demos­tra­ció que això és pos­si­ble. Una altra cosa és que cal posar unes eines. Evi­dent­ment, la ciu­ta­da­nia mobi­litza­da és una força molt potent, però hi ha d’haver una cana­litza­ció ins­ti­tu­cio­nal. La pre­gun­ta que cal fer és què ha pre­pa­rat el govern per fer efec­ti­va la inde­pen­dèn­cia durant aquests mesos i anys que es par­la­va de les famo­ses estruc­tu­res d’estat. I tenir clar que hi pot haver una lògi­ca gra­dual que vagi con­so­li­dant l’efectivitat de la nova república.

Cal posar una data d’aixecar la sus­pen­sió de la decla­ra­ció d’independència, com un comp­te enre­re que posi la pres­sió inter­na­cio­nal al govern espanyol?

Junc­ker ho va dir ahir: és una situa­ció en què hi ha un inter­lo­cu­tor que vol par­lar i un altre que ni tan sols vol seu­re a la tau­la. La res­pos­ta al gest de Puig­de­mont de dimarts a favor del dià­leg va tenir res­pos­ta en menys de vint-i-qua­tre hores en for­ma d’activació del 155. I posant un ter­mi­ni al pre­si­dent per­què res­pon­gui. Què més hem d’esperar per cons­ta­tar que l’estat espan­yol no vol dia­lo­gar ni par­lar de res que tin­gui a veu­re amb el dret d’autodeterminació?

Aques­ta situa­ció no legi­ti­ma la part cata­la­na davant de la comu­ni­tat internacional?

És cert que ara la comu­ni­tat inter­na­cio­nal ha posat la mira­da a Cata­lun­ya. Hem entrat en l’agenda inter­na­cio­nal. I això, per a un poble com nosal­tres, sen­se un estat darre­re, és molt posi­tiu i molt impor­tant. Ara, si no fem l’acte de rup­tu­ra i la pro­cla­ma­ció repu­bli­ca­na ràpi­da­ment, aquest tau­lell inter­na­cio­nal es resol­drà a favor de l’sta­tu quo. En defi­ni­ti­va, la comu­ni­tat inter­na­cio­nal vol tenir com menys pro­ble­mes pos­si­bles. Si nosal­tres no apun­ta­lem el con­flic­te, la comu­ni­tat inter­na­cio­nal esta­rà encan­ta­da amb el man­te­ni­ment inde­fi­nit de l’sta­tu quo. En aquest sen­tit, el temps ens va una mica en con­tra. Quan hàgim pro­cla­mat la repú­bli­ca cata­la­na, alesho­res entra­rem en un altre esce­na­ri i els rit­mes seran diferents.

És impor­tant que la rup­tu­ra es faci abans del 155 o després?

Jo pen­so que sí. La pro­cla­ma­ció de la repú­bli­ca ha d’anar acom­pan­ya­da d’unes mesu­res que la facin efec­ti­va. No es trac­ta tant de fer grans decla­ra­cions, sinó d’explicar quin és el calen­da­ri i quins paquets de mesu­res s’han d’implementar des del pri­mer moment. És inter­es­sant que la repú­bli­ca exis­tei­xi abans de l’aplicació del 155 per­què nosal­tres puguem veu­re què pas­sa a la repú­bli­ca sen­se el 155 i què hi pas­sa un cop aplicat.

Podeu com­pren­dre que el govern faci el gest que li dema­na la comu­ni­tat inter­na­cio­nal, de la qual s’espera que aca­bi reco­nei­xent la república?

Sí, però hi ha una lògi­ca de sobi­ra­nia que no es pot obli­dar. Vam fer un refe­rèn­dum l’1 d’octubre i el vam guan­yar. I això no pot que­dar en sus­pens. El refe­rèn­dum té una con­se­qüèn­cia imme­dia­ta. L’ha de tenir. I és la pro­cla­ma­ció de la repú­bli­ca per a situar-nos com un estat més en la comu­ni­tat inter­na­cio­nal. Aques­tes media­cions que comen­cen posant con­di­cions em sem­blen molt sos­pi­to­ses. I si es tra­mi­ten en des­patxos, no s’expliquen públi­ca­ment, no tenen un ter­mi­ni, ni un pro­gra­ma trans­pa­rent, hi ha el risc que el poble sigui traït. I això no estem dis­po­sats a permetre-ho.

Par­lant de des­patxos, en quin moment vau saber que es faria això que es va fer dimarts?

Ho vam saber en una reu­nió al par­la­ment de qua­tre a cinc de la tarda.

Just abans del ple? I s’havia acor­dat una altra cosa prèviament?

Hem de tenir clar que malau­ra­da­ment des de fa mesos, des que vam apro­var el pres­su­post, la nos­tra capa­ci­tat d’incidència polí­ti­ca al govern ha estat cada vega­da més peti­ta. Es va crear un equip de tre­ball en què hi havia el govern, els par­tits del govern, alguns asses­sors col·locats per aquests par­tits i les enti­tats ANC i Òmnium. Però no hi havia la CUP.

Per volun­tat prò­pia o d’ells?

Per volun­tat d’aquest espai del govern. I això va ser accep­tat per tots els actors que en for­ma­ven part. Per tant, això demos­tra que hi ha hagut una volun­tat deli­be­ra­da de tenir la CUP al mar­ge. Això és així a l’hora de defi­nir l’estratègia. Com que som socis par­la­men­ta­ris i for­mem part del movi­ment inde­pen­den­tis­ta, hi ha hagut algu­nes tro­ba­des per expli­car-nos qui­na era la seva estra­tè­gia. No eren reunions per a con­sen­suar cap estra­tè­gia, sinó per comu­ni­car-nos-la i prou. En aques­tes reunions, mai no hi va haver el plan­te­ja­ment que final­ment es va fer dimarts al par­la­ment. Sí que ens havien expli­cat que hi podia haver una decla­ra­ció amb una pro­pos­ta d’ajornament dels efec­tes. Sem­pre es par­la­va de dues o tres set­ma­nes. Nosal­tres ja vam dir que no com­par­tíem aques­ta idea. Dimarts, ens vam tro­bar que no sola­ment hi havia l’ajornament, sinó que ni tan sols hi havia decla­ra­ció. Tot això ha estat molt mal ges­tio­nat en rela­ció amb nosaltres.

Qui­nes eines de pres­sió té la CUP ara? Sen­se la força de con­di­cio­nar l’aprovació del pres­su­post, teniu algu­na eina?

Vull pen­sar que sí.

Reti­rar els dipu­tats del parlament?

Sí. Hi ha una inci­dèn­cia que podem tenir en l’àmbit ins­ti­tu­cio­nal par­la­men­ta­ri. L’avís que vam fer l’altre dia que no con­ti­nua­ríem fent acti­vi­tat par­la­men­tà­ria ordi­nà­ria és prou clar. El moment actual dema­na de resol­dre la qües­tió de pro­cla­mar la repú­bli­ca i posar-la en mar­xa. Tota la res­ta ha de que­dar al mar­ge. Som un actor més, com tants altres, però tenim la nos­tra força mobi­litza­do­ra al carrer i amb una pre­sèn­cia des­ta­ca­ble als ajun­ta­ments. Qua­tre-cents regi­dors al Prin­ci­pat no són pocs. No tenim hege­mo­nia, però la nos­tra gent és molt acti­va a l’hora de mobi­litzar i fer pro­pos­tes. I tenim coses a dir sobre la res­pos­ta a l’aplicació del 155 i sobre com man­tin­drem la vigèn­cia de les nos­tres ins­ti­tu­cions. La CUP té molt a dir.

Quin és el nivell de con­fia­nça de la CUP amb Puigdemont?

Això va molt per cases. No puc res­pon­dre com si tin­gués una bola de vidre. I no la tinc. He de jut­jar pels fets i per les deci­sions que s’han pres. I la deci­sió de dimarts fou una deci­sió uni­la­te­ral del pre­si­dent. I nosal­tres ni l’avalem, ni la conei­xíem, ni ens sem­bla encer­ta­da. I cal aten­dre els con­di­cio­nants que por­ten a aques­ta deci­sió. Al cap i a la fi, Car­les Puig­de­mont rep pres­sions de totes ban­des. Em preo­cu­pa si acon­se­guim des­ac­ti­var aques­tes pres­sions amb els dos mili­ons de vots que hem posat damunt la tau­la. Fins al dia 10, Puig­de­mont havia estat un exem­ple de fer­me­sa i deter­mi­na­ció polí­ti­ca que no cedia al xan­tat­ge del poder eco­nò­mic i d’un deter­mi­nat poder polí­tic. Però dimarts va cedir a les pres­sions d’aquests inter­es­sos. La nos­tra con­fia­nça venia deter­mi­na­da molt per aques­ta capa­ci­tat de man­te­nir-se ferm.

Per­so­nes cone­gu­des de la CUP s’han dema­nat des de dimarts a les xar­xes on és ERC. Tro­beu a fal­tar que els repu­bli­cans defen­sin posi­cions com la vostra?

El meu inter­lo­cu­tor polí­tic és Junts pel Sí. És amb qui nego­ciem. No exis­teix bila­te­ra­li­tat entre els par­tits de Junts pel Sí i nosal­tres. Per tant, supo­so que allò que fa ERC ho fa en el marc de Junts pel Sí. En qual­se­vol cas, el dia que hagi de pas­sar comp­tes, ho hau­rà de fer ate­nent a aquest marc, que és pel qual ha treballat.

Qui­na ha de ser la res­pos­ta al 155? Aquest arti­cle pot por­tar a dis­sol­dre el par­la­ment i con­vo­car eleccions?

Hi ha una solu­ció que rau en la dig­ni­tat que de mane­ra col·lectiva es va expres­sar l’1 d’octubre. Aquell dia i els dies ante­riors al refe­rèn­dum i els dies pos­te­riors ens donen les claus de com s’ha de resol­dre tot el que vin­gui. Nosal­tres no accep­ta­rem que el par­la­ment espan­yol dis­sol­gui el Par­la­ment de Cata­lun­ya i ens digui quan hem de fer les elec­cions. Tam­poc no accep­ta­rem que ens digui com hem de fer unes eleccions.

Ni quins par­tits s’hi podrien presentar…

Exac­te. Ni qui s’hi pot pre­sen­tar ni quins pro­gra­mes són accep­ta­bles. Sabent com hem uti­litzat el man­dat demo­crà­tic del 27‑S, no crec que l’estat espan­yol esti­gués dis­po­sat a per­me­tre qual­se­vol pro­gra­ma elec­to­ral en una hipo­tè­ti­ca con­vo­ca­tò­ria elec­to­ral. Per tant, com a país i com a comu­ni­tat extre­ma­da­ment valen­ta i dig­na, orgu­llo­sa de les ins­ti­tu­cions i de les deci­sions col·lectives, cal sor­tir a defen­sar tot el que ens hem guanyat.

Esteu satis­fets de l’actuació dels Mos­sos d’Esquadra l’1 d’octubre?

Depèn. Si ho com­pa­rem amb el que van fer la poli­cia espan­yo­la i la Guàr­dia Civil, estem con­tents. Si pen­sem quin és el paper que està cri­da­da a tenir la nos­tra poli­cia, pen­so que va fal­tar enca­ra molt. Van tan­car col·legis. Malau­ra­da­ment és així. Enca­ra hi ha una men­ta­li­tat auto­nò­mi­ca instal·lada en deter­mi­nats coman­da­ments que deien que calia fer cas de les ins­truc­cions del TSJC. I això no pot con­ti­nuar així. I em cons­ta que dins dels Mos­sos hi ha un debat obert. Quan hi ha unes agres­sions con­tra ciu­ta­dans davant d’agents dels Mos­sos d’Esquadra, aquests agents no han d’actuar per pro­te­gir aquests ciu­ta­dans? Nin­gú no s’imaginava que pas­sa­ria tot allò que va pas­sar el dia 1 d’octubre. Però cal dema­nar als Mos­sos que no tor­nin a per­me­tre una situa­ció com aque­lla en un futur. No poden tor­nar a per­me­tre les agres­sions de l’1 d’octubre.

Com valo­reu la posi­ció o posi­cions pre­ses pels comuns aquests últims dies? Hi hau­rà una part que acom­pan­ya­rà la nova etapa?

Sí. Tinc molt clar que hi ha gent d’aquest àmbit que està abso­lu­ta­ment com­pro­me­sa amb la repú­bli­ca cata­la­na, a cons­ti­tuir-la i defen­sar-la. Per­què ho he vist en els actes de cam­pan­ya que hem fet i per­què n’hem par­lat. Però no són neces­sà­ria­ment els sec­tors amb més poder dins d’aquest món. Jo par­lo del sec­tor de Podem i dels Anti­ca­pi­ta­lis­tes. Estem molt dece­buts del paper que ha fet Ada Colau. Ha fet un paper abso­lu­ta­ment reac­cio­na­ri, aquests últims dies. En un moment en què emer­geix un país de mane­ra mas­si­va per a can­viar les coses. El paper aquest de media­ció bui­da que pro­po­sa Ada Colau em sem­bla una lògi­ca abso­lu­ta­ment par­ti­dis­ta i d’apuntalament de l’sta­tu quo. I em preo­cu­pa que aquest sec­tor jugui a apun­ta­lar el règim.

A què ho atribuïu?

A lec­tu­res com­ple­ta­ment par­ti­dis­tes, elec­to­rals i a una lògi­ca molt poc popu­lar i poc polí­ti­ca. Que en un moment així, la teva úni­ca pro­pos­ta sigui que no es faci res i s’aturi tot, no encai­xa amb les llui­tes que hem com­par­tit amb mol­ta d’aquesta gent.

13 d’oc­tu­bre de 2017

Font: https://​www​.vila​web​.cat/​n​o​t​i​c​i​e​s​/​b​e​n​e​t​-​s​a​l​e​l​l​a​s​-​h​i​-​h​a​-​e​l​-​r​i​s​c​-​q​u​e​-​e​l​-​p​o​b​l​e​-​s​i​g​u​i​-​t​r​a​i​t​-​i​-​n​o​-​e​s​t​e​m​-​d​i​s​p​o​s​a​t​s​-​a​-​p​e​r​m​e​t​r​e​-​ho/

[CAT]

Entre­vis­ta al dipu­tado de la CUP, que expli­ca los hechos del par­la­ment de esta sema­na y su pro­pues­ta para des­en­ca­llar la situación.

La deci­sión de sus­pen­der la decla­ra­ción de inde­pen­den­cia el mar­tes en el par­la­men­to ha abier­to un perio­do de incer­ti­dum­bre y de dudas –tam­bién de inter­pre­ta­cio­nes y rela­tos con­tra­dic­to­rios– que el sobe­ra­nis­mo espe­ra enca­rri­lar a prin­ci­pio de la sema­na pró­xi­ma. Una de las voces más crí­ti­cas con la deci­sión del gobierno de dejar en sus­pen­so la decla­ra­ción para faci­li­tar el diá­lo­go es la de la CUP. Benet Sale­llas es uno de los dipu­tados de los anti­ca­pi­ta­lis­tas que ha par­ti­ci­pa­do en las reunio­nes deci­si­vas y los pre­pa­ra­ti­vos par­la­men­ta­rios de este momen­to fun­da­cio­nal. Habla­mos con él de este momen­to tan deli­ca­do y con equi­li­brios que son más com­pli­ca­dos de lo que pare­cen. Sale­llas pide que la sus­pen­sión des­apa­rez­ca antes de que el Esta­do espa­ñol no apli­que el artícu­lo 155 de la cons­ti­tu­ción. Tam­bién valo­ra las posi­cio­nes de la comu­ni­dad inter­na­cio­nal y las solu­cio­nes para enca­rar las sema­nas que vienen.

¿El tiem­po va a favor de los inde­pen­den­tis­tas o en contra?

Yo creo que va en con­tra. Noso­tros éra­mos par­ti­da­rios de hacer el acto de pro­cla­ma­ción y de rup­tu­ra el día siguien­te de la huel­ga gene­ral. Como que este pro­ce­so, y espe­cial­men­te el momen­to actual, es un deba­te de poder, hay que poner el poder de la gen­te movi­li­za­da ante el poder coer­ci­ti­vo del Esta­do espa­ñol. Cuan­to más cer­ca este­mos de la movi­li­za­ción de la huel­ga gene­ral y, sobre todo, del acto demo­crá­ti­co del refe­rén­dum, mejor. Cuan­to más lo atra­se­mos, el poder esta­ble­ci­do ten­drá más capa­ci­dad de des­ple­gar sus ins­tru­men­tos para con­so­li­dar la estra­te­gia del mie­do. Que es la úni­ca car­ta que juegan.

Más allá de la movi­li­za­ción, tam­bién hace fal­ta demos­trar un poder ins­ti­tu­cio­nal para ser un Esta­do. ¿Esta­mos en con­di­cio­nes de ejer­cer este poder?

El 3 de octu­bre fue la demos­tra­ción que esto es posi­ble. Otra cosa es que son nece­sa­rias unas herra­mien­tas. Evi­den­te­men­te, la ciu­da­da­nía movi­li­za­da es una fuer­za muy poten­te, pero tie­ne que haber una cana­li­za­ción ins­ti­tu­cio­nal. La pre­gun­ta que hay que hacer es qué ha pre­pa­ra­do el gobierno para hacer efec­ti­va la inde­pen­den­cia duran­te estos meses y años que se habla­ba de las famo­sas estruc­tu­ras de Esta­do. Y tener cla­ro que pue­de haber una lógi­ca gra­dual que vaya con­so­li­dan­do la efec­ti­vi­dad de la nue­va república.

¿Se tie­ne que poner una fecha para levan­tar la sus­pen­sión de la decla­ra­ción de inde­pen­den­cia, como una cuen­ta atrás que pon­ga la pre­sión inter­na­cio­nal al gobierno español?

Junc­ker lo dijo ayer: es una situa­ción en la que hay un inter­lo­cu­tor que quie­re hablar y otro que ni siquie­ra quie­re sen­tar­se en la mesa. La res­pues­ta al ges­to de Puig­de­mont del mar­tes a favor del diá­lo­go tuvo res­pues­ta en menos de vein­ti­cua­tro horas en for­ma de acti­va­ción del 155. Y ponien­do un pla­zo al pre­si­dent para que res­pon­da. Qué más tene­mos que espe­rar para cons­ta­tar que el Esta­do espa­ñol no quie­re dia­lo­gar ni hablar de nada que ten­ga que ver con el dere­cho de autodeterminación?

¿Esta situa­ción no legi­ti­ma la par­te cata­la­na ante la comu­ni­dad internacional?

Es cier­to que aho­ra la comu­ni­dad inter­na­cio­nal ha pues­to la mira­da en Cata­lun­ya. Hemos entra­do en la agen­da inter­na­cio­nal. Y esto, para un pue­blo como noso­tros, sin un Esta­do detrás, es muy posi­ti­vo y muy impor­tan­te. Pero si no hace­mos el acto de rup­tu­ra y la pro­cla­ma­ción repu­bli­ca­na rápi­da­men­te, esta situa­ción inter­na­cio­nal se resol­ve­rá a favor del sta­tu quo. En defi­ni­ti­va, la comu­ni­dad inter­na­cio­nal quie­re tener los menos pro­ble­mas posi­bles. Si noso­tros no apun­ta­la­mos el con­flic­to, la comu­ni­dad inter­na­cio­nal esta­rá encan­ta­da con el man­te­ni­mien­to inde­fi­ni­do del sta­tu quo. En este sen­ti­do, el tiem­po nos va un poco en con­tra. Cuan­do haya­mos pro­cla­ma­do la repú­bli­ca cata­la­na, enton­ces entra­re­mos en otro esce­na­rio y los rit­mos serán diferentes.

¿Es impor­tan­te que la rup­tu­ra se haga antes del 155 o después?

Yo pien­so que sí. La pro­cla­ma­ción de la repú­bli­ca tie­ne que ir acom­pa­ña­da de unas medi­das que la hagan efec­ti­va. No se tra­ta tan­to de hacer gran­des decla­ra­cio­nes, sino de expli­car cuál es el calen­da­rio y qué paque­tes de medi­das se tie­nen que imple­men­tar des­de el pri­mer momen­to. Es intere­san­te que la repú­bli­ca exis­ta antes de la apli­ca­ción del 155 para que noso­tros poda­mos ver qué pasa en la repú­bli­ca sin el 155 y qué pasa una vez aplicado.

¿Com­pren­déis que el gobierno haga el ges­to que le pide la comu­ni­dad inter­na­cio­nal, de la que se espe­ra que aca­be reco­no­cien­do la república?

Sí, pero hay una lógi­ca de sobe­ra­nía que no se pue­de olvi­dar­se. Hici­mos un refe­rén­dum el 1 de octu­bre y lo gana­mos. Y esto no pue­de que­dar en sus­pen­so. El refe­rén­dum tie­ne una con­se­cuen­cia inme­dia­ta. Lo tie­ne que tener. Y es la pro­cla­ma­ción de la repú­bli­ca la que nos sitúa como un Esta­do más en la comu­ni­dad inter­na­cio­nal. Estas media­cio­nes que empie­zan ponien­do con­di­cio­nes me pare­cen muy sos­pe­cho­sas. Y si se tra­mi­tan en des­pa­chos, no se expli­can públi­ca­men­te, no tie­nen un pla­zo, ni un pro­gra­ma trans­pa­ren­te, hay el ries­go de que el pue­blo sea trai­cio­na­do. Y esto no esta­mos dis­pues­tos a permitirlo.

¿Hablan­do de des­pa­chos, en qué momen­to supis­teis que se haría lo que se hizo martes?

Lo supi­mos en una reu­nión en el par­la­ment de cua­tro a cin­co de la tarde.

¿Jus­to antes del pleno? ¿Se había acor­da­do otra cosa previamente?

Tene­mos que tener cla­ro que des­gra­cia­da­men­te des­de hace meses, des­de que apro­ba­mos el pre­su­pues­to, nues­tra capa­ci­dad de inci­den­cia polí­ti­ca en el gobierno ha sido cada vez menosr. Se creó un equi­po de tra­ba­jo en que esta­ba el gobierno, los par­ti­dos del gobierno, algu­nos ase­so­res de estos par­ti­dos y las enti­da­des ANC y Òmnium. Pero no había la CUP.

¿Por volun­tad pro­pia o de ellos?

Por volun­tad de este espa­cio del gobierno. Y esto fue acep­ta­do por todos los acto­res que for­ma­ban par­te. Por lo tan­to, esto demues­tra que ha habi­do una volun­tad deli­be­ra­da de tener la CUP al mar­gen. Esto es así a la hora de defi­nir la estra­te­gia. Como somos socios par­la­men­ta­rios y for­ma­mos par­te del movi­mien­to inde­pen­den­tis­ta, ha habi­do algu­nos encuen­tros para expli­car­nos cuál era su estra­te­gia. No eran reunio­nes para con­sen­suar nin­gu­na estra­te­gia, sino para comu­ni­cár­nos­la y bas­ta. En estas reunio­nes, nun­ca hubo el plan­tea­mien­to que final­men­te se hizo mar­tes en el par­la­ment. Sí que nos habían expli­ca­do que podía haber una decla­ra­ción con una pro­pues­ta de apla­za­mien­to de los efec­tos. Siem­pre se habla­ba de dos o tres sema­nas. Noso­tros ya diji­mos que no com­par­tía­mos esta idea. Mar­tes, nos encon­tra­mos que no sola­men­te esta­ba el apla­za­mien­to, sino que ni siquie­ra había decla­ra­ción. Todo esto ha sido muy mal ges­tio­na­do en rela­ción con nosotros.

¿Qué herra­mien­tas de pre­sión tie­ne la CUP aho­ra? ¿Sin la fuer­za de con­di­cio­nar la apro­ba­ción del pre­su­pues­to, tenéis algu­na herramienta?

Quie­ro pen­sar que sí.

¿Reti­rar los dipu­tados del parlament?

Sí. Hay una inci­den­cia que pode­mos tener en el ámbi­to ins­ti­tu­cio­nal par­la­men­ta­rio. El avi­so que hici­mos el otro día de que no con­ti­nua­ría­mos hacien­do acti­vi­dad par­la­men­ta­ria ordi­na­ria es bas­tan­te cla­ro. El momen­to actual pide que se resuel­va la cues­tión de pro­cla­mar la repú­bli­ca y poner­la en mar­cha. Todo el res­to tie­ne que que­dar al mar­gen. Somos un actor más, como tan­tos otros, pero tene­mos nues­tra fuer­za movi­li­za­do­ra en la calle y con una pre­sen­cia des­ta­ca­ble en los ayun­ta­mien­tos. Cua­tro­cien­tos regi­do­res en el Prin­ci­pat, que no son pocos. No tene­mos hege­mo­nía, pero nues­tra gen­te es muy acti­va a la hora de movi­li­zar y hacer pro­pues­tas. Y tene­mos cosas a decir sobre la res­pues­ta a la apli­ca­ción del 155 y sobre cómo man­ten­dre­mos la vigen­cia de nues­tras ins­ti­tu­cio­nes. La CUP tie­ne mucho que decir.

¿Cuál es el nivel de con­fian­za de la CUP con Puigdemont?

Esto va según la situa­ción. No pue­do res­pon­der como si tuvie­ra una bola de cris­tal. No la ten­go. Ten­go que juz­gar por los hechos y por las deci­sio­nes que se han toma­do. Y la deci­sión del mar­tes fue una deci­sión uni­la­te­ral del pre­si­den­te. Y noso­tros ni lo ava­la­mos, ni la cono­cía­mos, ni nos pare­ce acer­ta­da. Y hay que aten­der los con­di­cio­nan­tes que traen a esta deci­sión. Al fin y al cabo, Car­les Puig­de­mont reci­be pre­sio­nes por todas ban­das. Me preo­cu­pa si pode­mos con­se­guir des­ac­ti­var estas pre­sio­nes con los dos millo­nes de votos que hemos pues­to enci­ma la mesa. Has­ta el día 10, Puig­de­mont había sido un ejem­plo de fir­me­za y deter­mi­na­ción polí­ti­ca que no cedía al chan­ta­je del poder eco­nó­mi­co y de un deter­mi­na­do poder polí­ti­co. Pero mar­tes cedió a las pre­sio­nes de estos intere­ses. Nues­tra con­fian­za esta­ba deter­mi­na­da por esta capa­ci­dad de man­te­ner­se firme.

Per­so­nas cono­ci­das de la CUP se han pre­gun­ta­do des­de el mar­tes en las redes socia­les dón­de esta­ba ERC. ¿Echáis de menos que los repu­bli­ca­nos defien­dan posi­cio­nes como la vuestra?

Mi inter­lo­cu­tor polí­ti­co es Junts pel Sí. Es con quien nego­cia­mos. No exis­te bila­te­ra­li­dad entre los par­ti­dos de Junts pel Sí y noso­tros. Por lo tan­to, supon­go que aque­llo que hace ERC lo hace en el mar­co de Junts pel Sí. En cual­quier caso, el día que ten­ga que pasar cuen­tas, lo ten­drá que hacer aten­dien­do a este mar­co, que es en el que ha trabajado.

¿Cuál tie­ne que ser la res­pues­ta al 155? ¿Este artícu­lo pue­de disol­ver el par­la­ment y con­vo­car elecciones?

Hay una solu­ción que está en la dig­ni­dad que de mane­ra colec­ti­va se expre­só el 1 de octu­bre. Aquel día y los días ante­rio­res al refe­rén­dum y los días pos­te­rio­res nos dan las cla­ves de cómo se tie­ne que resol­ver todo lo que pase. Noso­tros no acep­ta­re­mos que el par­la­men­to espa­ñol disuel­va el Par­la­ment de Cata­lun­ya y nos diga cuán­do tene­mos que hacer las elec­cio­nes. Tam­po­co acep­ta­re­mos que nos diga cómo tene­mos que hacer unas elecciones.

Ni qué par­ti­dos se podrían presentar…

Exac­to. Ni quién se pue­de pre­sen­tar ni qué pro­gra­mas son acep­ta­bles. A sabien­das de cómo hemos uti­li­za­do el man­da­to demo­crá­ti­co del 27‑S, no creo que el Esta­do espa­ñol estu­vie­ra dis­pues­to a per­mi­tir cual­quier pro­gra­ma elec­to­ral en una hipo­té­ti­ca con­vo­ca­to­ria elec­to­ral. Por lo tan­to, como país y como comu­ni­dad extre­ma­da­men­te valien­te y dig­na, orgu­llo­sa de las ins­ti­tu­cio­nes y de las deci­sio­nes colec­ti­vas, hay que salir a defen­der todo el que nos hemos ganado.

¿Estáis satis­fe­chos de la actua­ción de los Mos­sos d’Es­qua­dra el 1 de octubre?

Depen­de. Si lo com­pa­ra­mos con el que hicie­ron la poli­cía espa­ño­la y la Guar­dia Civil, esta­mos con­ten­tos. Si pen­sa­mos cuál es el papel que está lla­ma­da a tener nues­tra poli­cía, pien­so que fal­tó toda­vía mucho. Cerra­ron cole­gios. Des­gra­cia­da­men­te es así. Toda­vía hay una men­ta­li­dad auto­nó­mi­ca ins­ta­la­da en deter­mi­na­dos man­dos que decían que había que hacer caso de las ins­truc­cio­nes del TSJC. Y esto no pue­de con­ti­nuar así. Y me cons­ta que den­tro de los Mos­sos hay un deba­te abier­to. ¿Cuan­do hay agre­sio­nes con­tra ciu­da­da­nos ante agen­tes de los Mos­sos d’Es­qua­dra, estos agen­tes no tie­nen que actuar para pro­te­ger estos ciu­da­da­nos? Nadie se ima­gi­na­ba que pasa­ría todo lo que pasó el día 1 de octu­bre. Pero hay que pedir a los Mos­sos que no vuel­van a per­mi­tir una situa­ción como aque­lla en un futu­ro. No pue­den vol­ver a per­mi­tir las agre­sio­nes del 1 de octubre.

¿Cómo valo­ráis la posi­ción o posi­cio­nes toma­das por los comu­nes estos últi­mos días?¿Una par­te de ellos acom­pa­ña­rá la nue­va etapa?

Sí. Ten­go muy cla­ro que hay gen­te de este ámbi­to que está abso­lu­ta­men­te com­pro­me­ti­da con la repú­bli­ca cata­la­na, a cons­ti­tuir­la y defen­der­la. Por­que lo he vis­to en los actos de cam­pa­ña que hemos hecho y por­que hemos habla­do con estas per­so­nas. Pero no son nece­sa­ria­men­te los sec­to­res con más poder den­tro de este mun­do. Yo hablo del sec­tor de Pode­mos y de los Anti­ca­pi­ta­lis­tas. Esta­mos muy decep­cio­na­dos del papel que ha hecho Ada Colau. Ha hecho un papel abso­lu­ta­men­te reac­cio­na­rio, estos últi­mos días. En un momen­to en que emer­ge un país de mane­ra masi­va para cam­biar las cosas. Este papel de media­ción vacía que pro­po­ne Ada Colau me pare­ce una lógi­ca abso­lu­ta­men­te par­ti­dis­ta y de apun­ta­la­mien­to del sta­tu quo. Y me preo­cu­pa que este sec­tor jue­gue a apun­ta­lar el régimen.

¿A que lo atribuís?

A lec­tu­ras com­ple­ta­men­te par­ti­dis­tas, elec­to­ra­les y a una lógi­ca muy poco popu­lar y poco polí­ti­ca. Que en un momen­to como el que vivi­mos, tu úni­ca pro­pues­ta sea que no se haga nada y se pare todo, no enca­ja con las luchas que hemos com­par­ti­do con mucha de esta gente.

13 de octu­bre de 2017

Fuen­te: https://​www​.vila​web​.cat/​n​o​t​i​c​i​e​s​/​b​e​n​e​t​-​s​a​l​e​l​l​a​s​-​h​i​-​h​a​-​e​l​-​r​i​s​c​-​q​u​e​-​e​l​-​p​o​b​l​e​-​s​i​g​u​i​-​t​r​a​i​t​-​i​-​n​o​-​e​s​t​e​m​-​d​i​s​p​o​s​a​t​s​-​a​-​p​e​r​m​e​t​r​e​-​ho/

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *