Benet Sale­llas: «Hi ha el risc que el poble sigui traït i no estem dis­po­sats a per­me­tre-ho» /​Benet Sale­llas: «Exis­te el ries­go de que el pue­blo sea trai­cio­na­do y no esta­mos dis­pues­tos a permitirlo»

[CAT] Entre­vis­ta al dipu­tat de la CUP, que expli­ca els fets del par­la­ment d’a­ques­ta set­ma­na i la seva pro­pos­ta per a des­en­ca­llar la situa­ció La deci­sió de sus­pen­dre la decla­ra­ció d’independència dimarts al par­la­ment ha obert un perío­de d’incertesa i de dub­tes –tam­bé d’interpretacions i relats con­tra­dic­to­ris– que el sobi­ra­nis­me espe­ra enca­rri­lar a prin­ci­pi de la set­ma­na vinent. Una de […]

Car­ta al Pre­si­dent Puig­de­mont (CUP)

[CAT] Molt Hono­ra­ble Pre­si­dent Gene­ra­li­tat de Cata­lun­ya Sr. Car­les Puig­de­mont i Casa­ma­jó Des de la CUP-CC us volem fer avi­nents algu­nes refle­xions a l’en­torn del reque­ri­ment del govern espan­yol sobre la decla­ra­ció d’independència i sobre la seva sus­pen­sió. Dèiem en el Ple del pas­sat dia 10 d’octubre que la CUP-CC no som un actor prin­ci­pal en la història […]

#Refle­xió ràpi­da /​#Refle­xión rápida

[CAT] Ahir Puig­de­mont, i mal­grat els errors que ja hem dit, va donar una res­pos­ta intel·ligent i una bona sor­ti­da al resul­tat de l’1 d” octu­bre incor­po­rant alho­ra una mà este­sa pel dià­leg i la nego­cia­ció al vol­tant del dret a l’au­to­de­ter­mi­na­ció com li dema­na­ven els media­dors i dife­rents man­da­ta­ris euro­peus i inter­na­cio­nals. Però tam­bé és cert que, per part de […]

EPPK-Ren era­ba­kia­ren ingu­ruan /​Sobre la deci­sión del EPPK

[EUS] Sarre­ra Pre­soen ingu­ru­ko urratsei dago­kie­nez pre­soek eurek eman behar dituz­ten era­ba­kien jabe izan behar dute­la onar­tu­ta, EPPK-ren Zuzen­da­ritzak uztai­lean argi­ta­ra­tu­ta­ko txos­te­na­ren ingu­ruan Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak egi­ten duen ira­kur­ke­ta poli­ti­koa da hona­koa. Ira­kur­ke­ta hau egi­tea beha­rrez­koa ikus­ten dugu, bate­tik, EPPK haus­nar­ke­ta publi­koak egi­ten dituen era­gi­le poli­ti­koa den hei­nean eta gurea erre­pre­sa­lia­tu politikoen […]