No podem més, ho podrem tot/​No pode­mos más, lo podre­mos todo

[CAT]

Hi ha dies on no podem més, on junts resis­tim el terri­ble i on som capaços, col·lectivament, de desobeir la por i recons­truir la sem­pre frà­gil lli­ber­tat. És alesho­res, com a qual­se­vol racó del món que rebut­ja la opres­sió, quan ho podem tot. Diu­men­ge pas­sat, aquest poble es va auto­de­ter­mi­nar en la defen­sa civil i social d’un refe­rèn­dum d’autodeterminació pros­crit. Va resis­tir una ver­gon­yant vio­lèn­cia poli­cial de per­se­cu­ció, pla­ni­fi­ca­da mili­tar­ment i deli­be­ra­da­ment repres­si­va. El millor de la gent va des­bor­dar el pit­jor d’un Estat que ens nega el dret a deci­dir demo­crà­ti­ca­ment –lliu­re i pací­fi­ca­ment– el nos­tre futur en comú. I que només dis­po­sa ja de la vio­lèn­cia ins­ti­tu­cio­nal per inten­tar d’evitar-ho. Saben que en con­di­cions demo­crà­ti­ques, fa anys que han per­dut: per això impo­sen l’estat d’excepció.

Davant una repres­sió que ens feia retro­ce­dir a temps infa­mes que creien super­ats, milers i milers de per­so­nes vam posar els nos­tres cos­sos per defen­sar les urnes i la nos­tra gent. Aquests dies con­vul­sos –de dig­ni­tat, afir­ma­ció i resis­tèn­cia– dura­ran anys: hem vist esti­ba­dors del port negant-se a col·laborar amb la repres­sió, bom­bers inter­po­sant-se davant les agres­sions poli­cials per defen­sar la pobla­ció civil, sin­di­ca­lis­tes fre­nant el set­ge, estu­diants bui­dant totes les aules per omplir tots els carrers, tots els trac­tors de la page­sia pre­nen avin­gu­des, pares i mares defen­sant afe­rris­sa­da­ment cada esco­la –cada vot, cada urna, cada col·legi elec­to­ral– i, molt espe­cial­ment, gent gran que ens han dei­xat l’empremta i el tes­ti­mo­ni d’una dig­ni­tat granítica.

Mal­grat el dis­curs de l’Estat, mal­grat el cinis­me cri­mi­nal de dir que ens pro­te­gei­xen col­pe­jant-nos, mal­grat els 900 ferits i tots els cops rebuts, mal­grat tot el que men­tei­xin en el seu deli­ri repres­siu, milers de per­so­nes des­ar­ma­des van resis­tir pací­fi­ca­ment tota vio­lèn­cia. Urnes con­tra armes, cos­sos con­tra porres, vides con­tra la por. Infrin­gint la més seve­ra i múl­ti­ple derro­ta – polí­ti­ca, social, civil i èti­ca– a un estat que ens col­pe­ja i agre­deix: tothom mar­xa­ria d’allà on el mal­trac­ten, dallà on no el res­pec­ten. Ni vul­ne­ra­cions de drets ni impu­ne bru­ta­li­tat poli­cial, ni porres ni bales de goma, ni l’autoritarisme repres­siu ni la doc­tri­na de la por i l’estratègia de la vio­lèn­cia van poder atu­rar la deter­mi­na­ció –sere­na, fer­ma, cons­cient­ment pací­fi­ca, tos­su­da­ment des­obe­dient– d’una sòli­da majo­ria social demo­crà­ti­ca que vol viu­re en pau. Van pre­ten­dre assal­tar un país, segres­tar urnes i atu­rar la demo­crà­cia. La for­ta­le­sa de la gent, con­tra la força de l’Estat, ho va impe­dir. La raó demo­crà­ti­ca, mal­grat tot, va pre­val­dre davant la sinis­tra raó d’Estat. I l’ètica de la desobe­dièn­cia civil pací­fi­ca va resis­tir totes les pro­vo­ca­cions repressives.

Avui, nova­ment i un cop més, el movi­ment obrer i els movi­ments socials pro­ta­go­nitzen una nova vaga gene­ral –labo­ral, social y polí­ti­ca– per atu­rar la crei­xent esca­la­da repres­si­va. Atu­rem el país per atu­rar la vio­lèn­cia esta­tal. I no dei­xa de ser excep­cio­nal, que un país hagi de con­vo­car una atu­ra­da com­ple­ta per poder recu­pe­rar la cal­ma i la nor­ma­li­tat. En dic­ta­du­ra i en demo­crà­cia, som un país que ha ava­nçat sem­pre –en el terreny de les lli­ber­tats demo­crà­ti­ques i els drets socials i el reclam d’autodeterminació– a cop de vaga gene­ral. Avui, més que mai, sabem que la vio­lèn­cia és l’única estra­tè­gia de la que dis­po­sa l’Estat per alte­rar la volun­tat popu­lar, vio­len­tar els anhels de lli­ber­tat i des­fer­mar nous epi­so­dis repres­sius. És l’estratègia que estem neu­tra­litzant. Avui ho fem atu­rant-ho tot. Per dir-los que no podran amb nosal­tres. Que ja han perdut.

Avui, tallant els carrers per poder obrir camí, som sobre­tot una comu­ni­tat polí­ti­ca en resis­tèn­cia. I és el moment urgent d’agrair als tre­ba­lla­dors i tre­ba­lla­dors d’aquest país, a cada barri, a cada poble i a cadas­cu­na de les soli­da­ri­tats rebu­des de l’Estat i d’arreu del món, el vos­tre suport. No us esta­rem mai prou agraïts. Només podem dir-vos que pro­vant de defen­sar la nos­tra lli­ber­tat no fem res més que defen­sar la lli­ber­tat dels altres i la lli­ber­tat i la jus­tí­cia per a tots els pobles del món. 

Quan la dig­ni­tat es fa carrer, quan la desobe­dièn­cia civil pací­fi­ca pren cons­cièn­cia, quan no callem, quan ens pro­te­gim els uns als altres, quan auto­tu­te­lem la demo­crà­cia i quan auto­de­fen­sem la lli­ber­tat, tot és enca­ra pos­si­ble. Avui, des de baix a l’esquerra, us diem que no ens han dei­xat més remei que per­dre la por –mal­grat la por i con­tra la por. Que només ens que­da la por de fallar i de no estar a l’alçada de la lli­ber­tat i la jus­tí­cia que recla­ma insis­tent­ment el nos­tre poble. 

Per això ens hem alçat davant la ver­gon­ya d’Europa. Pre­nent la humil deci­sió de no retro­ce­dir. Per­què per damunt de tot, volem viu­re. I –avui, ara i aquí– la lli­ber­tat és ja inajor­na­ble. I la seva defen­sa, la més ele­men­tal qües­tió de dig­ni­tat huma­na. Ens veiem als carrers del món. No han pas­sat. No els dei­xa­rem pas­sar. No passaran. 

Només hi som per­què hi sou. Resis­tim tam­bé per vosal­tres. Per tots els pobles i tre­ba­lla­dors i tre­ba­lla­do­res del món. Per res­pec­te i dig­ni­tat. I, dem­peus i enmig del carrer, us donem les infi­ni­tes grà­cies per la vos­tra soli­da­ri­tat incansable. 

Amb el cap, amb el cor i amb el puny.
Ja no podem més. Per això ho podem tot.

Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popular

Paï­sos Cata­lans, 3 d’oc­tu­bre de 2017

[ES]

Hay días en los que no pode­mos más, en los que resis­ti­mos lo peor y en los que somos capa­ces, colec­ti­va­men­te, de des­obe­de­cer al mie­do y de recons­truir la siem­pre frá­gil liber­tad. Es enton­ces, como en cual­quier rin­cón del mun­do que se recha­za la opre­sión, cuan­do somos capa­ces no todo. El domin­go pasa­do, este pue­blo se auto­de­ter­mi­nó con la defen­sa civil y social de un refe­rén­dum de auto­de­ter­mi­na­ción pros­cri­to. Resis­tien­do a una ver­gon­zo­sa vio­len­cia poli­cial de per­se­cu­ción, pla­ni­fi­ca­da y deli­be­ra­da­men­te repre­si­va. Lo mejor de la gen­te des­bor­dó lo peor de un Esta­do que nos nie­ga el dere­cho a deci­dir demo­crá­ti­ca­men­te –libre y pací­fi­ca­men­te– nues­tro futu­ro común. Y que solo dis­po­ne de la vio­len­cia ins­ti­tu­cio­nal para inten­tar evi­tar­lo. Saben que en con­di­cio­nes demo­crá­ti­cas, hace años que hubie­ran per­di­do: por eso impo­nen el esta­do de excepción.

Ante una repre­sión que nos hacía recor­dar tiem­pos infa­mes que creía­mos supe­ra­dos, miles y miles de per­so­nas pusi­mos nues­tros cuer­pos para defen­der las urnas y nues­tra gen­te. Estos días con­vul­sos –de dig­ni­dad, afir­ma­ción y resis­ten­cia– dura­rán años: hemos vis­to los esti­ba­do­res del puer­to negar­se a cola­bo­rar con la repre­sión, bom­be­ros inter­po­nién­do­se ante las agre­sio­nes poli­cia­les para defen­der la pobla­ción civil, sin­di­ca­lis­tas fre­nan­do el asal­to, estu­dian­tes vacian­do las aulas para lle­nar las calles, todos los trac­to­res del cam­pe­si­na­do blo­quean­do las carre­te­ras, padres y madres defen­dien­do enco­na­da­men­te cada escue­la –cada voto, cada urna, cada cole­gio elec­to­ral– y, muy espe­cial­men­te, la gen­te mayor que nos han deja­do la ima­gen de un ges­to inque­bran­ta­ble y el tes­ti­mo­nio de una dig­ni­dad granítica.

A pesar del dis­cur­so del Esta­do, a pesar del cinis­mo cri­mi­nal de decir que nos pro­te­gían pegán­do­nos, a pesar de los 900 heri­dos y de todos los gol­pes reci­bi­dos, a pesar de todo lo que mien­ten en su deli­rio repre­si­vo, miles de per­so­nas des­ar­ma­das resis­tie­ron pací­fi­ca­men­te la vio­len­cia. Urnas con­tra armas, cuer­pos con­tra porras, vidas con­tra el mie­do. Infrin­gien­do la más seve­ra derro­ta –polí­ti­ca, social, civil y éti­ca– a un Esta­do que nos gol­pea y nos agre­de: todo el mun­do se iría de don­de lo mal­tra­tan, de don­de no lo res­pe­ten. Ni vul­ne­ra­cio­nes de dere­chos, ni impu­ni­dad de la bru­ta­li­dad poli­cial, ni porras ni balas de goma, ni auto­ri­ta­ris­mo repre­si­vo ni doc­tri­na del mie­do ni la estra­te­gia de la vio­len­cia pudie­ron parar la deter­mi­na­ción –sere­na, fir­me, cons­cien­te­men­te pací­fi­ca, tozu­da­men­te des­obe­dien­te– de una sóli­da mayo­ría social demo­crá­ti­ca que quie­re vivir en paz. Pre­ten­die­ron asal­tar un país, secues­trar urnas y parar la demo­cra­cia. La for­ta­le­za de la gen­te, con­tra la fuer­za del Esta­do, lo impi­dió. La razón demo­crá­ti­ca, a pesar de todo, pre­va­le­ció ante la sinies­tra razón de Esta­do y la éti­ca de la des­obe­dien­cia civil pací­fi­ca resis­tió todas las pro­vo­ca­cio­nes represivas.

Hoy, nue­va­men­te y una vez más, el movi­mien­to obre­ro y los movi­mien­tos socia­les pro­ta­go­ni­zan una nue­va huel­ga gene­ral –labo­ral, social y polí­ti­ca– para parar la cre­cien­te esca­la­da repre­si­va. Para­mos el país para parar la vio­len­cia esta­tal. Y no deja de ser excep­cio­nal que un país ten­ga que con­vo­car una para­da com­ple­ta para poder recu­pe­rar la cal­ma y la nor­ma­li­dad. En dic­ta­du­ra y en demo­cra­cia, somos un país que ha avan­za­do siem­pre –en el terreno de las liber­ta­des demo­crá­ti­cas, de los dere­chos socia­les y en la recla­ma­ción de auto­de­ter­mi­na­ción– a gol­pe de huel­ga gene­ral. Hoy, más que nun­ca, sabe­mos que la vio­len­cia es la úni­ca estra­te­gia que tie­ne el Esta­do para alte­rar la volun­tad popu­lar, vio­len­tar los anhe­los de liber­tad y des­atar nue­vos epi­so­dios repre­si­vos. Es la estra­te­gia que esta­mos neu­tra­li­zan­do, Hoy lo hace­mos paran­do todo. Para decir­les que no podrán con noso­tros. Que ya han pedido.

Hoy, cor­tan­do las calles para poder abrir camino, somos sobre­to­do una comu­ni­dad polí­ti­ca en resis­ten­cia. Es el momen­to urgen­te de agra­de­cer a los tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res de este país, a cada barrio, a cada pue­blo y a cada una de las soli­da­ri­da­des reci­bi­das del Esta­do y de todo el mun­do, vues­tro apo­yo. No os lo agra­de­ce­re­mos nun­ca sufi­cien­te­men­te. Sola­men­te pode­mos deci­ros que inten­tan­do defen­der nues­tra liber­tad no hace­mos más que defen­der la liber­tad de los otros y la liber­tad y la jus­ti­cia para todos los pue­blos del mundo. 

Cuan­do la dig­ni­dad está en la calle, cuan­do la des­obe­dien­cia civil pací­fi­ca toma con­cien­cia, cuan­do no calla­mos, cuan­do nos pro­te­ge­mos los unos a los otros, cuan­do auto­tu­te­la­mos la demo­cra­cia y cuan­do auto­de­fen­de­mos la liber­tad, todo es posi­ble toda­vía. Hoy, des­de aba­jo, des­de la izquier­da, os deci­mos que no nos han deja­do más posi­bi­li­dad que per­der el mie­do –a pesar del mie­do y con­tra el mie­do. Que sola­men­te nos que­da el mie­do de fallar y de no estar a la altu­ra de la liber­tad y de la jus­ti­cia que recla­ma insis­ten­te­men­te nues­tro pueblo.

Por eso nos hemos alza­do ante la ver­güen­za de Euro­pa. Toman­do la humil­de deci­sión de no retro­ce­der. Por­que por enci­ma de todo, que­re­mos vivir. Y –hoy, aho­ra y aquí– la liber­tad es inapla­za­ble. Y su defen­sa, la más ele­men­tal cues­tión de dig­ni­dad huma­na. Nos vemos en las calles del mun­do. No han pasa­do. No los deja­re­mos pasar. No pasarán.

Somos por­que sois. Resis­ti­mos tam­bién por voso­tros. Por todos los pue­blos y tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras del mun­do. Por res­pec­to y dig­ni­dad. De pie y en la calle os damos infi­ni­tas gra­cias por vues­tra soli­da­ri­dad incansable.

Con la cabe­za, con el cora­zón, con el puño cerrado. 
No pode­mos más. Pero por eso lo pode­mos todo.

Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popular

Paï­sos Cata­lans, 3 de octu­bre de 2017

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *