Mani­fest sobre fets del 20 de setem­bre en rela­ció al refe­rèn­dum de d’octubre al Prin­ci­pat de Cata­tun­ya /​Mani­fies­to sobre hechos del 20 de sep­tiem­bre en rela­ción al refe­rén­dum del 1 de octu­bre en el Prin­ci­pat de Catalunya

[CAT]

Els Pai­sos Cata­lans hem assis­tit hui a un dels espec­ta­cles més llas­ti­mo­sos des que s’instaurà la demo­crà­cia par­la­men­ta­ria, ara fa qua­si qua­ran­ta anys: Les for­ces d’ocupació espan­yo­les han efec­tuat una sèrie d’operacions, amb deten­cions, iden­ti­fi­ca­cions i escor­colls, enca­mi­na­des a impe­dir el dret a deci­dir dels i les cata­la­nes del Prin­ci­pat de Cata­lun­ya. Sen­se cap legi­ti­mi­tat demo­crà­ti­ca i empa­rant-se en una lega­li­tat que només res­pec­ten quan els inter­es­sa, el Govern d’Espanya hi ha ins­tau­rat un estat d’excepció en el qual cap dels drets polí­tics i indi­vi­duals bàsics ‑ni tan sols els reco­ne­guts en la seua sagra­da Cons­ti­tu­ció- estan lliu­res d’amenaça.

No són pràc­ti­ques nove­do­ses, ja que l’Estat espan­yol de hui en dia és el mateix que el de la gue­rra bru­ta dels GAL, et tan­ca­ment de dia­ris o la i•legalització de par­tits; el dels mun­tat­ges poli­cials con­tra la dis­si­dèn­cia d’esquerres; et de la repres­sió als estu­diants de la Pri­ma­ve­ra Valen­cia­na i et de La vul­ne­ra­ció dels drets humans en els CIES, per posar-ne alguns exem­ples. Però l’escala i la dimen­sió del que ha suc­ceit hui. 20 de setem­bre del 2017, és un salt qua­li­ta­tiu, per­què demos­tra que l’Estat espan­yol està dis­po­sat a impo­sar la seua força per damunt de la volun­tat de milers i mili­ons de per­so­nes que aspi­ren a una cosa tan sen­zi­lla com és expres­sar-se políticament.

Davant la gra­ve­tat dels fets, des d’Endavant volem expres­sar el següent:

  • La nos­tra soli­da­ri­tat incon­di­cio­nat amb totes les per­so­nes dels Pai­sos Cata­lans que en aquests moments estan al carrer plan­tant cara a les for­ces d’ocupació i defen­sant els seus drets més elementals.
  • Denun­ciem la vio­lèn­cia de l’Estat espan­yol i et seu caràc­ter anti­de­mo­crà­tic; davant la seua vio­lèn­cia, només cap el camí de ta desobe­dièn­cia, com ens estan mos­trant les com­pan­yes del Principat.
  • En aquests momen­ts­la defen­sa del refe­rèn­dum del Prin­ci­pat no es pot des­lli­gar de la defen­sa de tots els drets polí­tics indi­vi­duals i col•lectius, no només de tots els Pai­sos Cata­lans, sinó de tots els pobles d’Europa i del món. L’agressió que estan patint en aquest moment és una agres­sió que ens afec­ta a tots i totes.
  • Per últim, des d’Endavant ens mani­fes­tem dis­po­sats i ferms a defen­sar els nos­tres drets davant de qual­se­vol embat de L’Estat espan­yol. Els Pai­sos Cata­lans Lliu­res, socia­lis­tes i femi­nis­tes són el nos­tre objec­tiu, i cap llei, tri­bu­nal, cos poli­cial o gue­rra bru­ta ens podrà obli­gar a dei­xar de lluitar-hi.

Vis­ca la terra, morí el mal govern!

Enda­vant

20 de setem­bre de 2017

[ES]

Los Paí­ses Cata­la­nes hemos asis­ti­do hoy a uno de los espec­tácu­los más las­ti­mo­sos des­de que se ins­tau­ró la demo­cra­cia par­la­men­ta­ria, hace casi cua­ren­ta años: Las fuer­zas de ocu­pa­ción espa­ño­las han efec­tua­do una serie de ope­ra­cio­nes, con deten­cio­nes, iden­ti­fi­ca­cio­nes y regis­tros, enca­mi­na­das a impe­dir el dere­cho a deci­dir de los y Las cata­la­nas del Prin­ci­pa­do de Cataluña.

Sin legi­ti­mi­dad demo­crá­ti­ca y ampa­rán­do­se en una lega­li­dad que sólo res­pe­tan cuan­do les intere­sa, el Gobierno de Espa­ña ha ins­tau­ra­do un esta­do de excep­ción en el que nin­guno de los dere­chos polí­ti­cos e indi­vi­dua­les bási­cos ‑ni siquie­ra los reco­no­ci­dos en su sagra­da Cons­ti­tu­ción- están libres de ame­na­za. No son prác­ti­cas nove­do­sas, ya que el Esta­do espa­ñol de hoy en día es el mis­mo que el de la gue­rra sucia de los GAL, del cie­rre de perió­di­cos o la ile­ga­li­za­ción de par­ti­dos; el de los mon­ta­jes poli­cia­les con­tra la disi­den­cia de izquier­das; el de la repre­sión a los estu­dian­tes de la Pri­ma­ve­ra Valen­cia­na y el de la vul­ne­ra­ción de los dere­chos huma­nos en los CIES, por poner algu­nos ejem­plos. Pero la esca­la y la dimen­sión de lo que ha suce­di­do hoy. 20 de sep­tiem­bre del 2017, es un sal­to cua­li­ta­ti­vo, por­que demues­tra que el Esta­do espa­ñol está dis­pues­to a impo­ner su fuer­za por enci­ma de La volun­tad de miles y millo­nes de per­so­nas que aspi­ran a algo tan sen­ci­llo como es expre­sar­se políticamente.

Ante ta gra­ve­dad de los hechos, des­de Enda­vant que­re­mos expre­sar lo siguiente:

  • Nues­tra soli­da­ri­dad incon­di­cio­nal con todas las per­so­nas de los Pai­ses Cata­la­nes que en estos momen­tos están en la calle hacien­do fren­te a Las fuer­zas de ocu­pa­ción y defen­dien­do sus dere­chos más elementales.
  • Denun­cia­mos la vio­len­cia del Esta­do espa­ñol y te su carác­ter anti­de­mo­crá­ti­co; ante su vio­len­cia, sólo cabe el camino de la des­obe­dien­cia, como nos están mos­tran­do las com­pa­ñe­ras del Principat.
  • Denun­cia­mos la vio­len­cia del Esta­do espa­ñol y te su carác­ter anti­de­mo­crá­ti­co; ante su vio­len­cia, sólo cabe el camino de la des­obe­dien­cia, como nos están mos­tran­do las com­pa­ñe­ras del Principat.
  • Por últi­mo, des­de Enda­vant nos mani­fes­ta­mos dis­pues­tos y fir­mes en defen­der nues­tros dere­chos ante cual­quier emba­te de El Esta­do espa­ñol. Los Paí­ses Cata­la­nes Libres, socia­lis­tas y femi­nis­tas son nues­tro obje­ti­vo, y nin­gu­na ley, tri­bu­nal, cuer­po poli­cial o gue­rra sucia nos podrá obli­gar a dejar de luchar.

Viva la tie­rra, mue­ra el mal gobierno!

Enda­vant

20 de sep­tiem­bre de 2017

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.