Mani­fest sobre fets del 20 de setem­bre en rela­ció al refe­rèn­dum de d’octubre al Prin­ci­pat de Cata­tun­ya /​Mani­fies­to sobre hechos del 20 de sep­tiem­bre en rela­ción al refe­rén­dum del 1 de octu­bre en el Prin­ci­pat de Catalunya

[CAT]

Els Pai­sos Cata­lans hem assis­tit hui a un dels espec­ta­cles més llas­ti­mo­sos des que s’instaurà la demo­crà­cia par­la­men­ta­ria, ara fa qua­si qua­ran­ta anys: Les for­ces d’ocupació espan­yo­les han efec­tuat una sèrie d’operacions, amb deten­cions, iden­ti­fi­ca­cions i escor­colls, enca­mi­na­des a impe­dir el dret a deci­dir dels i les cata­la­nes del Prin­ci­pat de Cata­lun­ya. Sen­se cap legi­ti­mi­tat demo­crà­ti­ca i empa­rant-se en una lega­li­tat que només res­pec­ten quan els inter­es­sa, el Govern d’Espanya hi ha ins­tau­rat un estat d’excepció en el qual cap dels drets polí­tics i indi­vi­duals bàsics ‑ni tan sols els reco­ne­guts en la seua sagra­da Cons­ti­tu­ció- estan lliu­res d’amenaça.

No són pràc­ti­ques nove­do­ses, ja que l’Estat espan­yol de hui en dia és el mateix que el de la gue­rra bru­ta dels GAL, et tan­ca­ment de dia­ris o la i•legalització de par­tits; el dels mun­tat­ges poli­cials con­tra la dis­si­dèn­cia d’esquerres; et de la repres­sió als estu­diants de la Pri­ma­ve­ra Valen­cia­na i et de La vul­ne­ra­ció dels drets humans en els CIES, per posar-ne alguns exem­ples. Però l’escala i la dimen­sió del que ha suc­ceit hui. 20 de setem­bre del 2017, és un salt qua­li­ta­tiu, per­què demos­tra que l’Estat espan­yol està dis­po­sat a impo­sar la seua força per damunt de la volun­tat de milers i mili­ons de per­so­nes que aspi­ren a una cosa tan sen­zi­lla com és expres­sar-se políticament.

Davant la gra­ve­tat dels fets, des d’Endavant volem expres­sar el següent:

  • La nos­tra soli­da­ri­tat incon­di­cio­nat amb totes les per­so­nes dels Pai­sos Cata­lans que en aquests moments estan al carrer plan­tant cara a les for­ces d’ocupació i defen­sant els seus drets més elementals.
  • Denun­ciem la vio­lèn­cia de l’Estat espan­yol i et seu caràc­ter anti­de­mo­crà­tic; davant la seua vio­lèn­cia, només cap el camí de ta desobe­dièn­cia, com ens estan mos­trant les com­pan­yes del Principat.
  • En aquests momen­ts­la defen­sa del refe­rèn­dum del Prin­ci­pat no es pot des­lli­gar de la defen­sa de tots els drets polí­tics indi­vi­duals i col•lectius, no només de tots els Pai­sos Cata­lans, sinó de tots els pobles d’Europa i del món. L’agressió que estan patint en aquest moment és una agres­sió que ens afec­ta a tots i totes.
  • Per últim, des d’Endavant ens mani­fes­tem dis­po­sats i ferms a defen­sar els nos­tres drets davant de qual­se­vol embat de L’Estat espan­yol. Els Pai­sos Cata­lans Lliu­res, socia­lis­tes i femi­nis­tes són el nos­tre objec­tiu, i cap llei, tri­bu­nal, cos poli­cial o gue­rra bru­ta ens podrà obli­gar a dei­xar de lluitar-hi.

Vis­ca la terra, morí el mal govern!

Enda­vant

20 de setem­bre de 2017

[ES]

Los Paí­ses Cata­la­nes hemos asis­ti­do hoy a uno de los espec­tácu­los más las­ti­mo­sos des­de que se ins­tau­ró la demo­cra­cia par­la­men­ta­ria, hace casi cua­ren­ta años: Las fuer­zas de ocu­pa­ción espa­ño­las han efec­tua­do una serie de ope­ra­cio­nes, con deten­cio­nes, iden­ti­fi­ca­cio­nes y regis­tros, enca­mi­na­das a impe­dir el dere­cho a deci­dir de los y Las cata­la­nas del Prin­ci­pa­do de Cataluña.

Sin legi­ti­mi­dad demo­crá­ti­ca y ampa­rán­do­se en una lega­li­dad que sólo res­pe­tan cuan­do les intere­sa, el Gobierno de Espa­ña ha ins­tau­ra­do un esta­do de excep­ción en el que nin­guno de los dere­chos polí­ti­cos e indi­vi­dua­les bási­cos ‑ni siquie­ra los reco­no­ci­dos en su sagra­da Cons­ti­tu­ción- están libres de ame­na­za. No son prác­ti­cas nove­do­sas, ya que el Esta­do espa­ñol de hoy en día es el mis­mo que el de la gue­rra sucia de los GAL, del cie­rre de perió­di­cos o la ile­ga­li­za­ción de par­ti­dos; el de los mon­ta­jes poli­cia­les con­tra la disi­den­cia de izquier­das; el de la repre­sión a los estu­dian­tes de la Pri­ma­ve­ra Valen­cia­na y el de la vul­ne­ra­ción de los dere­chos huma­nos en los CIES, por poner algu­nos ejem­plos. Pero la esca­la y la dimen­sión de lo que ha suce­di­do hoy. 20 de sep­tiem­bre del 2017, es un sal­to cua­li­ta­ti­vo, por­que demues­tra que el Esta­do espa­ñol está dis­pues­to a impo­ner su fuer­za por enci­ma de La volun­tad de miles y millo­nes de per­so­nas que aspi­ran a algo tan sen­ci­llo como es expre­sar­se políticamente.

Ante ta gra­ve­dad de los hechos, des­de Enda­vant que­re­mos expre­sar lo siguiente:

  • Nues­tra soli­da­ri­dad incon­di­cio­nal con todas las per­so­nas de los Pai­ses Cata­la­nes que en estos momen­tos están en la calle hacien­do fren­te a Las fuer­zas de ocu­pa­ción y defen­dien­do sus dere­chos más elementales.
  • Denun­cia­mos la vio­len­cia del Esta­do espa­ñol y te su carác­ter anti­de­mo­crá­ti­co; ante su vio­len­cia, sólo cabe el camino de la des­obe­dien­cia, como nos están mos­tran­do las com­pa­ñe­ras del Principat.
  • Denun­cia­mos la vio­len­cia del Esta­do espa­ñol y te su carác­ter anti­de­mo­crá­ti­co; ante su vio­len­cia, sólo cabe el camino de la des­obe­dien­cia, como nos están mos­tran­do las com­pa­ñe­ras del Principat.
  • Por últi­mo, des­de Enda­vant nos mani­fes­ta­mos dis­pues­tos y fir­mes en defen­der nues­tros dere­chos ante cual­quier emba­te de El Esta­do espa­ñol. Los Paí­ses Cata­la­nes Libres, socia­lis­tas y femi­nis­tas son nues­tro obje­ti­vo, y nin­gu­na ley, tri­bu­nal, cuer­po poli­cial o gue­rra sucia nos podrá obli­gar a dejar de luchar.

Viva la tie­rra, mue­ra el mal gobierno!

Enda­vant

20 de sep­tiem­bre de 2017

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *