Inor gutxik gain­di­tu­ko luke EH Bil­du muga­rik gabe­ko ozto­po ideo­lo­gi­ko-las­ter­ke­tan /​Pocos gana­rían a EH Bil­du en una carre­ra de obs­tácu­los ideo­ló­gi­cos sin límites

[EUS]

Bar­tze­lo­na eta Cam­brils-eko aten­ta­tuen ondo­ren Espai­nia­ko dipu­tatuen kon­gre­suak adie­ra­zi­ta­koa­ren ildo­tik, azpi­ma­rratze­koa da, lehe­nen­go eta behin, hala­ko aten­ta­tu-sor­ta­ren jato­rria eta arra­zoiak alde bate­ra uzten ditue­la. Ale­gia, modu erra­zean esan­da, hala­ko ger­ta­ka­rien sor­bu­rua inpe­ria­lis­mo yan­kian, bri­tai­nia­rrean, fran­tse­sean, sio­nis­tan eta bes­te­la­ko inpe­ria­lis­moe­tan datza, beraiek izan baitzi­ren Al-Quae­da, ISIS eta abar sor­tu zituz­te­nak, ere­mu geo­po­li­ti­ko eta estra­te­gi­ko zaba­laz jabetze­ko hel­bu­ru baka­rra­re­kin, alde bate­tik, petro­lioan, gasean, urriak diren mine­ral pre­zia­tue­tan eta ur edan­ga­rrian abe­ratsak dire­la­ko, eta bes­te­tik, eran­tzun gisa nazioar­te­ko kapi­ta­la­ren inpe­rioe­ta­ra makur­tzen ez ziren erre­gi­me­nen kasuan.

EH Bil­du, bera­ren boron­da­tez eta bar­ne kon­tsul­ta­rik egin gabe, espai­niar gizar­tea­ren zati iza­te­ra pasa­tu da. Bada, auto­ma­ti­ko­ki Espai­nia­ko esku­bi­de oso­ko kide egin eta espai­niar sis­te­ma­ren klub esklu­si­boan onar­tua, ala­jai­na! Hala­ko­rik ezean, ofi­zia­la ez den (iraul­tzai­lea ere ez) jarre­ra ager­tu­ko zen inpe­ria­lis­moa­ren aurrean eta, horren­bes­tez, kri­ti­kak eta gaitzes­pe­nak jasoak izan­go ziren. Hau da, iru­zur han­dia estal­pean edu­ki­ta, lau­do­rioa eta bai­men osoa ema­ten zaiz­kio kapi­ta­la­ren poli­zia­ri, eta indar­ke­ria «demo­kra­ti­ko» baka­rra legi­ti­matzean, gai­ne­ra­ko indar­ke­riak (defen­tsa­ra­ko zein nazio aska­pe­ne­ra­ko zuzen­duak) terro­ris­mo hus­tzat jotzen dira.

Esan genuen beza­la, EH Bil­du Eus­kal Herria Sozia­lis­ta­ren alde­ko plan­te­amen­due­ta­tik alden­tzen ari zen ziz­tu bizian, bai­na orain­go hone­tan ez da nahi­koa izan zapal­tzen gai­tuz­te­ne­kin kola­bo­ratzea edo haiei men egitea.

Erren­di­zioa­ren (ver­sus alde­ba­kar­ta­su­na) gidoian gau­za gehia­go exijitzen dira, bada, Eus­kal Herri Lan­gi­lea­ren etsaia­ren aurrean azken luba­kia iza­te­tik, EH Bil­duk, edo bera­ren kas­ta buro­kra­ti­koak, erre­for­mis­tak, bur­ges txi­kiak eta eskui­na­go­koak, espai­niar sarean par­te akti­boa har­tzea era­ba­ki du mai­la guztietan.

EH Bil­du sar­tu da esta­tu zapal­tzai­le eta kapi­ta­lis­ta demo­kra­ti­koen «esta­tu-arra­zoia­ren esku­bi­de eta bete­beha­rre­tan», haien gutxien­goen alde­ko arau­di esklu­si­boak dituz­te­nak, etor­ki­zu­nean esta­tua osatzen duten frak­zio bur­ge­sen­tzat inon­go fun­tsez­ko alda­ke­ta­rik ger­ta ez dadin. EH Bil­duk bes­te muga bat zehar­ka­tu du, gutxi geratzen bazaiz­kio ere.

Horren hari­ra, badi­ra esa­ten dute­nak Sor­tuk urteak dara­matza­la oke­rre­ko bidean. Era berean, baga­ra pen­tsatzen dugu­nok aurrez ondo kal­ku­la­tu­ta­ko eta azter­tu­ta­ko bide orria gau­zatzen ari dela, eta haren disei­nu oro­ko­rra aspal­di­ko kon­tua bazen ere, azken urteo­tan jarri da praktikan.

Izan ere, ez dago gau­zak bes­te era batean egi­te­rik, bal­din eta, goi­ze­tik gaue­ra, azken hiru­ro­gei urtee­ta­ko bidea pena­ga­rritzat, ero­ke­riatzat, zen­tzu­ga­be­ko anti­de­mo­kra­ziatzat eta eten­ga­be­ko sufri­men­du-itu­rritzat jotzen bada.

Hala­ber, ez dago gau­zak bes­te era batean egi­te­rik, bal­din eta inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa edo borro­ka anti­pa­triar­ka­la bereiz­ten badi­tu­zu, ez eta, inter­na­zio­na­lis­ta iza­tea­ri uko egi­ten badio­zu ere. Ez dago gau­zak bes­te era batean egi­te­rik, bal­din eta «zentro»-«ezkerrekoez», «inde­pen­den­tis­ta ez diren ezker­tia­rrez», enpre­sa­bu­ruez eta bur­ge­sia txi­kiaz, oro har, gehi «mar­xis­tez» osa­tu­ri­ko tren bate­ko buru izan nahi badu­zu. Ezin dai­te­ke bes­te era batean egin kon­tu txi­ki baten­ga­tik soi­lik: kla­se-borro­ka egon bada­goe­la­ko eta batzuen eta bes­teen intere­sak anta­go­ni­koak dire­la­ko. Horre­xe­ga­tik, bes­te­rik ez.

PD.
Badi­ru­di EH Bil­dun kez­ka­rik (edo nahi­koa kez­ka­rik) sor­tzen ez due­la eus­kal leher­ka­riz bete­ri­ko ehun­ka edu­kion­tzi (mila­ka tona) Yeme­ne­ko bon­bar­da­ke­te­tan eta zibi­len gar­bi­ke­ta-setioe­tan kopu­ru ofi­zia­len ara­be­ra mili­oi erdi per­tso­na (aus­ka­lo zen­bat) kole­raz kutsa­tu dituz­te­nei bida­li iza­na. Egia esan, leher­ka­riak bidal­tzen dira terro­ris­mo baha­bis­ta eta sala­fis­ta finan­tzatzen dituz­te­nei, zehaz­ki, Ara­bia Sau­di eta Qatar, bes­teak beste.

Badi­ru­di EH Bil­dun kez­ka­rik sor­tzen ez dute­la Eus­kal Herrian zabal­du­ta­ko poli­zia guz­tiek tor­tu­ra­tu dituz­ten mai­la­ka per­tso­nak. Horra pilo­ta­ka­den ondo­rioz begi­rik gabe gel­di­tu dire­nak, mila­ka jipoi­tuak, gasez­ta­tuak, irain­duak, ihes­la­riak, espetxe­ra­tuak, erai­lak… edo ez zaio gehie­gi ardu­ratzen. Agian Ekial­de Ertai­ne­ko sarras­kitzai­leen, inba­ditzai­leen eta lapu­rren argaz­kian ate­ratze­ko interes han­dia dute­la­ko. Zein izan­go lira­te­ke, beraz, bene­ta­ko arrazoiak?

Badi­ru­di EH Bil­dun nahi­koa kez­ka­rik sor­tzen ez due­la Eus­kal Herri­ko indar oku­patzai­leak bizi­ki­detza­ren eta aska­ta­su­nen ber­matzai­le gisa ager­tzea. Zer­ga­tik ez da ardu­ratzen, teo­rian bera­ren oina­rriak iritzi bere­koak ez badi­ra? Edo egin­tza buru­tuen pode­rioz geroz eta tar­te labu­rra­goa dago oina­rrien eta buru­za­gien artean?

Jon Iurre­ba­so, ETA­ko eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia

2017ko irai­lak 10

[ES]

En rela­ción a la decla­ra­ción del con­gre­so de los dipu­tados de Espa­ña tras los aten­ta­dos de Bar­ce­lo­na y Cam­brils. Lo pri­me­ro a seña­lar es que obvian el ori­gen y moti­vo de esta serie de aten­ta­dos. Sim­ple­men­te por­que estos se suce­den a cau­sa de la crea­ción de Al-Quae­da, ISIS, etc., por par­te del impe­ria­lis­mo yan­qui, bri­tá­ni­co, fran­cés, sio­nis­ta y otros, con el úni­co obje­ti­vo de adue­ñar­se de una vas­ta zona geo­po­lí­ti­ca y estra­té­gi­ca rica en petró­leo, gas, mine­ra­les pre­cio­sos y esca­sos, agua pota­ble y tam­bién como res­pues­ta a regí­me­nes que no se doble­ga­ban ante los impe­rios del capi­tal internacional.

EHBil­du, por volun­ta­ria fir­ma y sin con­sul­ta inter­na, pasa a ser par­te de la socie­dad espa­ño­la. Auto­má­ti­ca­men­te miem­bro de pleno dere­cho espa­ñol y con­sen­ti­da­men­te admi­ti­do en el exclu­si­vo club de su sis­te­ma. Casi nada. Eso o man­te­ner una pos­tu­ra no ofi­cial (ni siquie­ra revo­lu­cio­na­ria) ante el impe­ria­lis­mo y ser obje­to de sus crí­ti­cas y repro­ches. Es decir, se calla la gran tram­pa y se loa y se da car­ta blan­ca a la poli­cía del capi­tal. Es decir, legi­ti­ma una úni­ca vio­len­cia «demo­crá­ti­ca» y redu­ce el res­to de vio­len­cias defen­si­vas y de libe­ra­ción a un mero terrorismo.

Ya había­mos dicho que EHBil­du se ale­ja­ba a una velo­ci­dad de vér­ti­go de plan­tea­mien­tos que ten­gan que ver con la defen­sa de una Eus­kal Herria Sozia­lis­ta. En esta oca­sión ya no es sufi­cien­te la cola­bo­ra­ción o sumi­sión ante los que nos oprimen.

El guión de la ren­di­ción (ver­sus uni­la­te­ra­li­dad) exi­ge más, así que de ser la últi­ma trin­che­ra del enemi­go del Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vas­co, EHBil­du, o su cas­ta buro­crá­ti­ca, refor­mis­ta, peque­ño bur­gue­sa y más de dere­cha, ha deci­di­do ser par­te acti­va del entra­ma­do espa­ñol a todos los niveles.

EHBil­du ha entra­do en los «dere­chos y debe­res» de la «razón de Esta­do» que rige en todos los Esta­dos opre­so­res y demo­crá­ti­ca­men­te capi­ta­lis­tas, que se rigen por exclu­si­vas leyes a favor de sus mino­rías y para que nada cam­bie en el futu­ro y en lo sus­tan­cial para sus diver­sas frac­cio­nes bur­gue­sas. EHBil­du ha cru­za­do una de las pocas fron­te­ras que le que­da­ban por superar.

A cuen­ta de todo esto, hay quien dice que Sor­tu lo ha hecho mal des­de hace años. Tam­bién hay quie­nes pen­sa­mos que prác­ti­ca­men­te todo esta­ba bien cal­cu­la­do y sope­sa­do en cuan­to a la hoja de ruta a seguir. Des­de hace muchos años en su dise­ño gene­ral y no tan­tos des­de su pues­ta en práctica.

Y es que no hay otra for­ma de hacer las cosas cuan­do de la noche a la maña­na man­tie­nes que los últi­mos sesen­ta años han sido un desas­tre, una locu­ra, una sin razón anti­de­mo­crá­ti­ca, una con­ti­nua fuen­te de sufri­mien­to, etc.

No se pue­de hacer de otra for­ma cuan­do des­li­gas la inde­pen­den­cia del socia­lis­mo o de la lucha anti­pa­triar­cal o renun­cias a ser inter­na­cio­na­lis­ta. No se pue­de hacer de otra for­ma si pre­ten­des lide­rar un tren reple­to de «centro»-«izquierda», «izquier­da no inde­pen­den­tis­ta», empre­sa­rios y peque­ña bur­gue­sía en gene­ral, más «mar­xis­tas». No se pue­de por una peque­ña cues­tión sola­men­te: por­que la lucha de cla­ses exis­te y por­que los intere­ses de unas y de otras son anta­gó­ni­cos. Por eso, por nada más.

PD.
No pare­ce preo­cu­par (o no lo sufi­cien­te) a EHBil­du que cien­tos de con­te­ne­do­res con explo­si­vos vas­cos (miles de tone­la­das) se hayan envia­do a quien ha pro­vo­ca­do medio millón de con­ta­gia­dos por el cóle­ra (según cifras ofi­cia­les, vaya usted a saber…) en Yemen en bom­bar­deos y cer­cos de exter­mi­nio a la pobla­ción civil. Envíos de explo­si­vos a quie­nes finan­cian el terro­ris­mo baha­bis­ta y sala­fis­ta, exac­ta­men­te a Ara­bia Sau­di­ta y Qua­tar, entre otros.

No pare­ce preo­cu­par­le los miles de tor­tu­ra­dos en Eus­kal Herria por todos y cada uno de los cuer­pos poli­cia­les des­ple­ga­dos en nues­tra tie­rra. Ojos saca­dos por pelo­ta­zos, miles de apa­lea­dos, gasea­dos, insul­ta­dos, hui­dos, encar­ce­la­dos, ase­si­na­dos… O no le preo­cu­pan lo sufi­cien­te. Qui­zá por­que le intere­sa en dema­sía salir en la foto de los que masa­cran, inva­den y roban en Orien­te Medio y otros luga­res. ¿Cuá­les serían pues los ver­da­de­ros motivos?

No pare­ce preo­cu­par­le lo sufi­cien­te el hecho de afir­mar que las fuer­zas de ocu­pa­ción de Eus­kal Herria garan­ti­zan la con­vi­ven­cia y las liber­ta­des. ¿Por qué no le preo­cu­pa decir eso si supues­ta­men­te sus bases no lo com­par­ten? O a fuer­za de hechos con­su­ma­dos ¿cada vez se acor­ta más la dis­tan­cia entre bases y dirigencia?

Jon Iurre­ba­so, expre­so polí­ti­co vas­co de ETA

10 de sep­tiem­bre de 2017

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *