Inor gutxik gain­di­tu­ko luke EH Bil­du muga­rik gabe­ko ozto­po ideo­lo­gi­ko-las­ter­ke­tan /​Pocos gana­rían a EH Bil­du en una carre­ra de obs­tácu­los ideo­ló­gi­cos sin límites

[EUS]

Bar­tze­lo­na eta Cam­brils-eko aten­ta­tuen ondo­ren Espai­nia­ko dipu­tatuen kon­gre­suak adie­ra­zi­ta­koa­ren ildo­tik, azpi­ma­rratze­koa da, lehe­nen­go eta behin, hala­ko aten­ta­tu-sor­ta­ren jato­rria eta arra­zoiak alde bate­ra uzten ditue­la. Ale­gia, modu erra­zean esan­da, hala­ko ger­ta­ka­rien sor­bu­rua inpe­ria­lis­mo yan­kian, bri­tai­nia­rrean, fran­tse­sean, sio­nis­tan eta bes­te­la­ko inpe­ria­lis­moe­tan datza, beraiek izan baitzi­ren Al-Quae­da, ISIS eta abar sor­tu zituz­te­nak, ere­mu geo­po­li­ti­ko eta estra­te­gi­ko zaba­laz jabetze­ko hel­bu­ru baka­rra­re­kin, alde bate­tik, petro­lioan, gasean, urriak diren mine­ral pre­zia­tue­tan eta ur edan­ga­rrian abe­ratsak dire­la­ko, eta bes­te­tik, eran­tzun gisa nazioar­te­ko kapi­ta­la­ren inpe­rioe­ta­ra makur­tzen ez ziren erre­gi­me­nen kasuan.

EH Bil­du, bera­ren boron­da­tez eta bar­ne kon­tsul­ta­rik egin gabe, espai­niar gizar­tea­ren zati iza­te­ra pasa­tu da. Bada, auto­ma­ti­ko­ki Espai­nia­ko esku­bi­de oso­ko kide egin eta espai­niar sis­te­ma­ren klub esklu­si­boan onar­tua, ala­jai­na! Hala­ko­rik ezean, ofi­zia­la ez den (iraul­tzai­lea ere ez) jarre­ra ager­tu­ko zen inpe­ria­lis­moa­ren aurrean eta, horren­bes­tez, kri­ti­kak eta gaitzes­pe­nak jasoak izan­go ziren. Hau da, iru­zur han­dia estal­pean edu­ki­ta, lau­do­rioa eta bai­men osoa ema­ten zaiz­kio kapi­ta­la­ren poli­zia­ri, eta indar­ke­ria «demo­kra­ti­ko» baka­rra legi­ti­matzean, gai­ne­ra­ko indar­ke­riak (defen­tsa­ra­ko zein nazio aska­pe­ne­ra­ko zuzen­duak) terro­ris­mo hus­tzat jotzen dira.

Esan genuen beza­la, EH Bil­du Eus­kal Herria Sozia­lis­ta­ren alde­ko plan­te­amen­due­ta­tik alden­tzen ari zen ziz­tu bizian, bai­na orain­go hone­tan ez da nahi­koa izan zapal­tzen gai­tuz­te­ne­kin kola­bo­ratzea edo haiei men egitea.

Erren­di­zioa­ren (ver­sus alde­ba­kar­ta­su­na) gidoian gau­za gehia­go exijitzen dira, bada, Eus­kal Herri Lan­gi­lea­ren etsaia­ren aurrean azken luba­kia iza­te­tik, EH Bil­duk, edo bera­ren kas­ta buro­kra­ti­koak, erre­for­mis­tak, bur­ges txi­kiak eta eskui­na­go­koak, espai­niar sarean par­te akti­boa har­tzea era­ba­ki du mai­la guztietan.

EH Bil­du sar­tu da esta­tu zapal­tzai­le eta kapi­ta­lis­ta demo­kra­ti­koen «esta­tu-arra­zoia­ren esku­bi­de eta bete­beha­rre­tan», haien gutxien­goen alde­ko arau­di esklu­si­boak dituz­te­nak, etor­ki­zu­nean esta­tua osatzen duten frak­zio bur­ge­sen­tzat inon­go fun­tsez­ko alda­ke­ta­rik ger­ta ez dadin. EH Bil­duk bes­te muga bat zehar­ka­tu du, gutxi geratzen bazaiz­kio ere.

Horren hari­ra, badi­ra esa­ten dute­nak Sor­tuk urteak dara­matza­la oke­rre­ko bidean. Era berean, baga­ra pen­tsatzen dugu­nok aurrez ondo kal­ku­la­tu­ta­ko eta azter­tu­ta­ko bide orria gau­zatzen ari dela, eta haren disei­nu oro­ko­rra aspal­di­ko kon­tua bazen ere, azken urteo­tan jarri da praktikan.

Izan ere, ez dago gau­zak bes­te era batean egi­te­rik, bal­din eta, goi­ze­tik gaue­ra, azken hiru­ro­gei urtee­ta­ko bidea pena­ga­rritzat, ero­ke­riatzat, zen­tzu­ga­be­ko anti­de­mo­kra­ziatzat eta eten­ga­be­ko sufri­men­du-itu­rritzat jotzen bada.

Hala­ber, ez dago gau­zak bes­te era batean egi­te­rik, bal­din eta inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa edo borro­ka anti­pa­triar­ka­la bereiz­ten badi­tu­zu, ez eta, inter­na­zio­na­lis­ta iza­tea­ri uko egi­ten badio­zu ere. Ez dago gau­zak bes­te era batean egi­te­rik, bal­din eta «zentro»-«ezkerrekoez», «inde­pen­den­tis­ta ez diren ezker­tia­rrez», enpre­sa­bu­ruez eta bur­ge­sia txi­kiaz, oro har, gehi «mar­xis­tez» osa­tu­ri­ko tren bate­ko buru izan nahi badu­zu. Ezin dai­te­ke bes­te era batean egin kon­tu txi­ki baten­ga­tik soi­lik: kla­se-borro­ka egon bada­goe­la­ko eta batzuen eta bes­teen intere­sak anta­go­ni­koak dire­la­ko. Horre­xe­ga­tik, bes­te­rik ez.

PD.
Badi­ru­di EH Bil­dun kez­ka­rik (edo nahi­koa kez­ka­rik) sor­tzen ez due­la eus­kal leher­ka­riz bete­ri­ko ehun­ka edu­kion­tzi (mila­ka tona) Yeme­ne­ko bon­bar­da­ke­te­tan eta zibi­len gar­bi­ke­ta-setioe­tan kopu­ru ofi­zia­len ara­be­ra mili­oi erdi per­tso­na (aus­ka­lo zen­bat) kole­raz kutsa­tu dituz­te­nei bida­li iza­na. Egia esan, leher­ka­riak bidal­tzen dira terro­ris­mo baha­bis­ta eta sala­fis­ta finan­tzatzen dituz­te­nei, zehaz­ki, Ara­bia Sau­di eta Qatar, bes­teak beste.

Badi­ru­di EH Bil­dun kez­ka­rik sor­tzen ez dute­la Eus­kal Herrian zabal­du­ta­ko poli­zia guz­tiek tor­tu­ra­tu dituz­ten mai­la­ka per­tso­nak. Horra pilo­ta­ka­den ondo­rioz begi­rik gabe gel­di­tu dire­nak, mila­ka jipoi­tuak, gasez­ta­tuak, irain­duak, ihes­la­riak, espetxe­ra­tuak, erai­lak… edo ez zaio gehie­gi ardu­ratzen. Agian Ekial­de Ertai­ne­ko sarras­kitzai­leen, inba­ditzai­leen eta lapu­rren argaz­kian ate­ratze­ko interes han­dia dute­la­ko. Zein izan­go lira­te­ke, beraz, bene­ta­ko arrazoiak?

Badi­ru­di EH Bil­dun nahi­koa kez­ka­rik sor­tzen ez due­la Eus­kal Herri­ko indar oku­patzai­leak bizi­ki­detza­ren eta aska­ta­su­nen ber­matzai­le gisa ager­tzea. Zer­ga­tik ez da ardu­ratzen, teo­rian bera­ren oina­rriak iritzi bere­koak ez badi­ra? Edo egin­tza buru­tuen pode­rioz geroz eta tar­te labu­rra­goa dago oina­rrien eta buru­za­gien artean?

Jon Iurre­ba­so, ETA­ko eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia

2017ko irai­lak 10

[ES]

En rela­ción a la decla­ra­ción del con­gre­so de los dipu­tados de Espa­ña tras los aten­ta­dos de Bar­ce­lo­na y Cam­brils. Lo pri­me­ro a seña­lar es que obvian el ori­gen y moti­vo de esta serie de aten­ta­dos. Sim­ple­men­te por­que estos se suce­den a cau­sa de la crea­ción de Al-Quae­da, ISIS, etc., por par­te del impe­ria­lis­mo yan­qui, bri­tá­ni­co, fran­cés, sio­nis­ta y otros, con el úni­co obje­ti­vo de adue­ñar­se de una vas­ta zona geo­po­lí­ti­ca y estra­té­gi­ca rica en petró­leo, gas, mine­ra­les pre­cio­sos y esca­sos, agua pota­ble y tam­bién como res­pues­ta a regí­me­nes que no se doble­ga­ban ante los impe­rios del capi­tal internacional.

EHBil­du, por volun­ta­ria fir­ma y sin con­sul­ta inter­na, pasa a ser par­te de la socie­dad espa­ño­la. Auto­má­ti­ca­men­te miem­bro de pleno dere­cho espa­ñol y con­sen­ti­da­men­te admi­ti­do en el exclu­si­vo club de su sis­te­ma. Casi nada. Eso o man­te­ner una pos­tu­ra no ofi­cial (ni siquie­ra revo­lu­cio­na­ria) ante el impe­ria­lis­mo y ser obje­to de sus crí­ti­cas y repro­ches. Es decir, se calla la gran tram­pa y se loa y se da car­ta blan­ca a la poli­cía del capi­tal. Es decir, legi­ti­ma una úni­ca vio­len­cia «demo­crá­ti­ca» y redu­ce el res­to de vio­len­cias defen­si­vas y de libe­ra­ción a un mero terrorismo.

Ya había­mos dicho que EHBil­du se ale­ja­ba a una velo­ci­dad de vér­ti­go de plan­tea­mien­tos que ten­gan que ver con la defen­sa de una Eus­kal Herria Sozia­lis­ta. En esta oca­sión ya no es sufi­cien­te la cola­bo­ra­ción o sumi­sión ante los que nos oprimen.

El guión de la ren­di­ción (ver­sus uni­la­te­ra­li­dad) exi­ge más, así que de ser la últi­ma trin­che­ra del enemi­go del Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vas­co, EHBil­du, o su cas­ta buro­crá­ti­ca, refor­mis­ta, peque­ño bur­gue­sa y más de dere­cha, ha deci­di­do ser par­te acti­va del entra­ma­do espa­ñol a todos los niveles.

EHBil­du ha entra­do en los «dere­chos y debe­res» de la «razón de Esta­do» que rige en todos los Esta­dos opre­so­res y demo­crá­ti­ca­men­te capi­ta­lis­tas, que se rigen por exclu­si­vas leyes a favor de sus mino­rías y para que nada cam­bie en el futu­ro y en lo sus­tan­cial para sus diver­sas frac­cio­nes bur­gue­sas. EHBil­du ha cru­za­do una de las pocas fron­te­ras que le que­da­ban por superar.

A cuen­ta de todo esto, hay quien dice que Sor­tu lo ha hecho mal des­de hace años. Tam­bién hay quie­nes pen­sa­mos que prác­ti­ca­men­te todo esta­ba bien cal­cu­la­do y sope­sa­do en cuan­to a la hoja de ruta a seguir. Des­de hace muchos años en su dise­ño gene­ral y no tan­tos des­de su pues­ta en práctica.

Y es que no hay otra for­ma de hacer las cosas cuan­do de la noche a la maña­na man­tie­nes que los últi­mos sesen­ta años han sido un desas­tre, una locu­ra, una sin razón anti­de­mo­crá­ti­ca, una con­ti­nua fuen­te de sufri­mien­to, etc.

No se pue­de hacer de otra for­ma cuan­do des­li­gas la inde­pen­den­cia del socia­lis­mo o de la lucha anti­pa­triar­cal o renun­cias a ser inter­na­cio­na­lis­ta. No se pue­de hacer de otra for­ma si pre­ten­des lide­rar un tren reple­to de «centro»-«izquierda», «izquier­da no inde­pen­den­tis­ta», empre­sa­rios y peque­ña bur­gue­sía en gene­ral, más «mar­xis­tas». No se pue­de por una peque­ña cues­tión sola­men­te: por­que la lucha de cla­ses exis­te y por­que los intere­ses de unas y de otras son anta­gó­ni­cos. Por eso, por nada más.

PD.
No pare­ce preo­cu­par (o no lo sufi­cien­te) a EHBil­du que cien­tos de con­te­ne­do­res con explo­si­vos vas­cos (miles de tone­la­das) se hayan envia­do a quien ha pro­vo­ca­do medio millón de con­ta­gia­dos por el cóle­ra (según cifras ofi­cia­les, vaya usted a saber…) en Yemen en bom­bar­deos y cer­cos de exter­mi­nio a la pobla­ción civil. Envíos de explo­si­vos a quie­nes finan­cian el terro­ris­mo baha­bis­ta y sala­fis­ta, exac­ta­men­te a Ara­bia Sau­di­ta y Qua­tar, entre otros.

No pare­ce preo­cu­par­le los miles de tor­tu­ra­dos en Eus­kal Herria por todos y cada uno de los cuer­pos poli­cia­les des­ple­ga­dos en nues­tra tie­rra. Ojos saca­dos por pelo­ta­zos, miles de apa­lea­dos, gasea­dos, insul­ta­dos, hui­dos, encar­ce­la­dos, ase­si­na­dos… O no le preo­cu­pan lo sufi­cien­te. Qui­zá por­que le intere­sa en dema­sía salir en la foto de los que masa­cran, inva­den y roban en Orien­te Medio y otros luga­res. ¿Cuá­les serían pues los ver­da­de­ros motivos?

No pare­ce preo­cu­par­le lo sufi­cien­te el hecho de afir­mar que las fuer­zas de ocu­pa­ción de Eus­kal Herria garan­ti­zan la con­vi­ven­cia y las liber­ta­des. ¿Por qué no le preo­cu­pa decir eso si supues­ta­men­te sus bases no lo com­par­ten? O a fuer­za de hechos con­su­ma­dos ¿cada vez se acor­ta más la dis­tan­cia entre bases y dirigencia?

Jon Iurre­ba­so, expre­so polí­ti­co vas­co de ETA

10 de sep­tiem­bre de 2017

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.