De Com­pos­te­la a Bar­ce­lo­na, hacien­do camino

Ape­nas ha pasa­do un mes des­de que en el mar­co del Dia da Patria Gale­ga y jun­to a otras orga­ni­za­cio­nes y colec­ti­vos revo­lu­cio­na­rios del Esta­do espa­ñol y de Por­tu­gal, fir­ma­mos el Mani­fies­to Inter­na­cio­na­lis­ta de Com­pos­te­la. La lec­tu­ra de dicho mani­fies­to no deja lugar a dudas. El Esta­do espa­ñol es un Esta­do opre­sor, una cár­cel de pue­blos y solo libe­rán­do­nos de dichas […]

Miguel Her­nán­dez

Can­tan­do espe­ro a la muer­te, que hay rui­se­ño­res que can­tan enci­ma de los fusi­les y en medio de las bata­llas. — Miguel Hernández

Per la inde­pen­dèn­cia, ara és el moment de la desobe­dièn­cia /​Por la inde­pen­den­cia, es el momen­to de la desobediencia

[CAT] Enda­vant (OSAN), orga­nitza­ció que llui­ta per la inde­pen­dèn­cia ple­na dels Paï­sos Cata­lans, és a dir, per la super­ació de la domi­na­ció dels estats espan­yol i fran­cès sobre el nos­tre poble, així com per la super­ació de les rela­cions de domi­na­ció capi­ta­lis­tes i patriar­cals que sot­me­ten la clas­se tre­ba­lla­do­ra i les clas­ses popu­lars, però espe­cial­ment les dones, volem fer […]