Eus­kal, espai­niar eta fran­tses bur­ge­sia­ren azken defen­t­sa luba­kia /​La últi­ma trin­che­ra de defen­sa de la bur­gue­sía vas­ca, espa­ño­la y francesa


[EUS]

Zer adie­ra­zi nahi dugu lerro­bu­ru horre­tan? Bada, beha­rrez­ko dute­la aurrean duten eus­kal­du­nek fun­tsez­ko gaiei plan­to ez egi­tea. Hau da, Eus­kal Herria prak­ti­kan herrial­de oku­pa­tu gisa onar­tzea bai­na oku­patzai­leei aurre egin gabe. Onar­tzea, Eus­kal-espai­niar bur­ge­siak eta eus­kal-fran­tses bur­ge­siak kola­bo­ra­tu eta par­te har­tzen dute­la bere bote­re kuo­ta erdies­te alde­ra, eta gai­ne­ra­koek, ordea, aha­lik eta jarre­ra­rik hur­bi­le­na ager­tu behar dute­la poli­ti­ko­ki zuze­na dena­re­ki­ko, ongi­za­tea­re­ki­ko, lasai­ta­su­na­re­ki­ko, segur­ta­su­na­re­ki­ko eta nor­be­ra­ren etor­ki­zu­na­re­ki­ko. Aurre­koan, EAJ-PNV izan zen Eus­kal Herria­ren etsaien azken defen­t­sa luba­kia. Hau esan­da ¿nor­taz ari gara, bada?

Hauek dira, azken finean, oku­patzen gai­tuz­ten esta­tuen etsai­rik atse­gi­ne­nak eta erra­zen maneia­tu dai­tez­kee­nak, haien lagu­nik one­nak edo txa­rre­nak ez badi­ra ere. Ez dira «soka» bere­koak bai­na aldi berean ez dute espai­niar soka toreatzai­lea­re­kin eta fran­tses soka jako­bi­noa­re­kin haus­te­ko inon­go bene­ta­ko asmo­rik. Are gehia­go, Eus­kal Herrian ere kla­se-borro­ka egon eta dagoe­la iriz­pi­dea­ri jarrai­tuz, aipa­tu­ta­ko guz­tiak alia­tu estra­te­gi­koak dire­la esan­go genu­ke. Bai hori­xe! Kapi­ta­la­ren fun­tsez­ko orde­na­ri eus­te­ko alia­tu estra­te­gi­koak, kapi­ta­la­ren aur­pe­gia eus­kal­du­na bada ere. Guri ber­din zai­gu. Esplo­tatzai­lea eta esplo­ta­tua dira kon­tu­tan har­tu behar dire­nak, nor­tzuk dira batzuak eta nor­tzuk bes­teak, kla­se eta nazio­nal aspektutik.

Eta zer­ga­tik moles­ta­tu aber­tza­le eta sozia­lis­ten kon­tzien­tzia batzuk hona­ko gai hone­kin? Bada, ger­ta­ka­riek tra­za itzu­le­zi­na har­tzen ari dire­la­ko, eta horren azal­pe­na egin­go dugu. His­to­ri­ko­ki Eus­kal Nazio Aska­pe­ne­ra­ko Mugi­men­duak (ENAM) hel­bu­ru argia izan du, Eus­kal Herria­ren inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­ren alde­ko borro­ka, eta hori bai ala bai egi­ten da, ez, ordea, «posi­ble» denean baka­rrik. Edu­kia, tres­nak, alia­tuak eta aba­rrak bes­te kon­tu bat izan­go dira. Ildo horre­tan eta koiun­tu­ra­ri erre­pa­ra­tu­rik, hel­bu­ru poli­ti­koak eta eus­kal lan­gi­le­ria­ren etor­ki­zu­na dira zalan­tzan jar­tzen ari dire­nak, bai eta, horiek lor­tze­ko borro­ka bera ere. Ez deza­gun fil­ma mozo­rro­tu beti­ko erre­to­ri­ka­re­kin: «ezi­nez­koa dugu hau» eta «hau­xe da posi­ble den bakarra».

Honaino iritsi da Ezker Aber­tza­le Ofi­zia­la. Erre­for­ma­ren eta sozial­de­mo­kra­zia­ren alde­ra egin du. ETA eta bere his­to­ria eta baja­ge ido­lo­gi­koa deu­sez­tu egin dituz­te (bere one­ri­ti­za­re­kin) eta bai­ta Eus­kal Herria­ren eta eus­kal lan­gi­le­ria defen­tsatzen zituz­ten fun­da­men­tu eta lana­bes guz­ti guz­tiak. Eta horri alda­ba­ka­rre­ko dina­mi­ka deti­tu dio­te. Eta holan da. Erren­ditze­ko era­ba­kia alde­ba­ka­rre­ko gau­za da. Ez dago egi­te­ko bes­te modu­rik eta ez duzu bes­te inor behar.

Sor­tu espai­niar eta fran­tses lega­li­ta­tea­ren bai­tan sar­tu egin da, kon­tatzen digu­te­na kon­tatzen digu­te­la. Eta Eus­kal herri lan­gi­lea­ri inpo­sa­tu­ta­ko gerra ira­baz­te­ko estra­te­gia aber­tza­le eta iraul­tzai­le­rik gabe aur­kitzen gara. Izan ere, Eus­kal herri lan­gi­lea­ren zati­rik kon­tzien­tzia­tue­nak azken hamar­ka­do­tan jasan­da­ko des­ak­ti­ba­zio ideo­lo­gi­ko­rik han­die­na pai­ratzen ari gara.

Deri­ba erre­for­mis­ta osoan zehar, aurre­tik nahiz ondo­ren, alian­tzak egi­ten dira eus­kal bur­ge­sia txi­kia­re­kin eta bai­ta espai­niar duten obe­dien­tzia zen­bait erre­for­mis­te­kin. Hau da, espai­niar eta fran­tses esta­tuen lege­ria­re­kin bat dato­rren oina­rri bat erai­kitzen ari da Sor­tuk ordez­katzen dituen pen­tsa­men­duan eta joka­bi­dean. Hau da Eus­kal Herria­ren aur­ka bai sen­tzu poli­ti­ko, ideo­lo­gi­ko zein estra­te­gi­ko­ki begi­ra­tua ere. Horre­la sar­tu da espai­niar erre­for­ma Eus­kal Herrian.

Eta Sor­tu­ri toka­tu zitzaion segi­tuan bere lerro poli­ti­koa espetxee­ta­ra ego­kitzea eta hain­bes­te sumi­sio eta gero, Sor­tu-bidea bes­te­rik ezin zen eto­rri. EPPK-ak inoiz ez du lege peni­ten­tzia­rioa onar­tu bere izae­ra poli­ti­koa­ga­tik, EPPen Kolek­ti­boa lehe­nes­tea­rren eta hel­bu­rua amnis­tia zeu­ka­la­ko. Orain lege peni­ten­tzia­rioa onar­tu berri dute 221-ek (eman dituz­ten zifren ara­bea), bere ildoan irten­bi­de per­tso­na­lei lehen­ta­sun osoa ema­nez. Aldi berean onar­tze horrek, EPPen bata­su­na apur­tzen du eta lege peni­ten­tzia­rioa onar­tzen ez duten EPPak kal­tetzen ditu eta EPPen belau­nal­di berrien espetxal­dia bal­din­tza­tu­ko ditu.

Eta komu­ni­ka­bi­dee­taz jakin dugu­nez, EHBil­du bil­gu­neak nahi du «ezke­rre­ko» espai­niar erre­for­mis­ta gehia­go sar­tzea koa­li­zioan, bide­la­gun berri horiek inde­pen­den­tzia­ren alde­koak ez dire­la gai­ne­ra­tuz. Eta «zen­tro» – «ezke­rra» dela­koan dau­den batzu­re­kin. Hori bada Inde­pen­den­tzia­ra­ko bidea, afe­ra dra­ma­ti­koa bihur­tzen ari da. Inora ez doan bidea eta, bide­na­bar, NAE­Me­kin akabatu.

Ale­gia, hala­koak esan eta hala jar­du­ten dute­nek ezin dituz­te gure kla­se zein nazio intere­sak defen­da­tu, era­bat ezi­nez­koa baita.

Ez esa­tea­rren izan ez dadi­la. Guta­ri­ko batzuek Eus­ka­di­ko Ezke­rra­re­na iku­si­ta dau­ka­gu. Ezer ez da ber­di­na bai­na bai antze­koa, koiun­tua­ren gau­zak, es bes­te­rik. Ezker Aber­tza­le Ofi­zia­le­ko mili­tan­te askok ima­ji­na­tu nahi ez badu­te ere.

Jon Iurre­ba­so, ETA­ko eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia

2017ko abus­tua­ren 29an

[ES]

¿Qué que­re­mos decir con ese titu­lar? Pues, que nece­si­tan tener en fren­te de la par­te vas­ca alguien que no les con­tra­di­ga en los temas fun­da­men­ta­les. Es decir alguien que en la prác­ti­ca acep­te a Eus­kal Herria como un terri­to­rio ocu­pa­do pero sin hacer fren­te a sus opre­so­res. Asu­mir que la bur­gue­sia vas­co-espa­ño­la y la bur­ge­sia vas­co-fran­ce­sa cola­bo­ran y toman par­te para obte­ner su cuo­ta de poder y que todo el res­to tie­ne que mos­trar­se lo más cer­cano a lo polí­ti­ca­men­te correc­to, al bien­es­tar, a la tran­qui­li­dad y a la segu­ri­dad y futu­ro per­so­nal. El PNV-EAJ fue la ante­rior últi­ma trin­che­ra de defen­sa de los enemi­gos de Eus­kal Herria. Dicho esto ¿de quien esta­mos hablan­do pues?

Estos son, a fin de cuen­tas, los enemi­gos más ase­qui­bles para los Esta­dos que nos ocu­pan y los más fáci­les de mane­jar, aun­que no sean ni sus mejo­res ami­gos ni tam­po­co sus peo­res enemi­gos. No son de la mis­ma «cuer­da» pero tam­po­co tie­nen inten­cion ver­da­de­ra de rom­per con la tore­ra Espa­ña o con la Fran­cia jaco­bi­na. Es más, bajo el cri­te­rio de que en Eus­kal Herria ha habi­do y hay lucha de cla­ses, diría­mos que todos ellos son alia­dos estra­té­gi­cos, aun­que la cara del capi­tal sea vas­ca. A noso­tros real­men­te nos da igual. Lo que hay que tener en cuen­ta es quié­nes son los explo­ta­do­res y quié­nes los explo­ta­dos, des­de el aspec­to de cla­se y nacional.

¿Y por qué habría­mos de moles­tar a algu­nas con­cien­cias aber­tza­les y socia­lis­tas con este asun­to? Pues sen­ci­lla­men­te por­que los acon­te­ci­mien­tos están toman­do un cariz sin retorno. Nos expli­ca­mos. El Movi­mien­to de Libe­ra­ción Nacio­nal Vas­co (MLNV) ha teni­do un obje­ti­vo cla­ro. La lucha en favor de la libe­ra­ción nacio­nal y social de Eus­kal Herria, y eso se hace sí o sí, no sola­men­te cuan­do sea «posi­ble». El con­te­ni­do, los ins­tru­men­tos, los alia­dos y demás serán otra cues­tión. En esa línea y repa­ran­do en la coyun­tu­ra, lo que se está ponien­do en cues­tión son los obje­ti­vos polí­ti­cos, el futu­ro del pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co y la mis­ma lucha para poder con­se­guir­los. No dis­fra­ce­mos la pelí­cu­la con el mani­do tema de «esto es posi­ble» y «esto es imposible».

Has­ta aquí ha lle­ga­do la Izquier­da Aber­tza­le Ofi­cial. Ha gira­do hacia la refor­ma y la social­de­mo­cra­cia esper­pén­ti­ca y dere­cho­sa más ser­vil. Han dese­cho ETA con su his­to­ria, baga­je ideo­ló­gi­co (y su pro­pio vis­to bueno) y todos los fun­da­men­tos y estruc­tu­ras que habían sos­te­ni­do la defen­sa de Eus­kal Herria y su pue­blo tra­ba­ja­dor. Y a eso le han lla­man­do diná­mi­ca uni­la­te­ral. Y así es, la deci­sión de ren­dir­se se toma uni­la­te­ral­men­te. No nece­si­tas a nadie más y no hay otra mane­ra hacerlo.

Y Sor­tu se some­te a la lega­li­dad espa­ño­la y fran­ce­sa, cuen­ten como lo cuen­ten. Y nos encon­tra­mos sin estra­te­gia revo­lu­cio­na­ria y patrió­ti­ca ante la gue­rra impues­ta al pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co. De tal mane­ra que la par­te más con­cien­cia­da del pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co está sufrien­do la mayor des­ac­ti­va­ción ideo­ló­gi­ca de las últi­mas dece­nas de años.

A lo lar­go de esta deri­va, tan­to antes como des­pués, se hacen alian­zas con la peque­ña bur­gue­sía vas­ca y tam­bién con cier­tos refor­mis­tas de obe­dien­cia espa­ño­la. Esto es, el pen­sa­mien­to y el com­por­ta­mien­to que repre­sen­ta Sor­tu se está cons­tru­yen­do en una base que es acor­de con las leyes de los Esta­dos espa­ñol y fran­cés. Esto es, en con­tra de Eus­kal Herria tan­to des­de el con­te­ni­do polí­ti­co, ideo­ló­gi­co como estra­té­gi­co. Asi ha entra­do la refor­ma espa­ño­la en Eus­kal Herria.

Y pos­te­rior­me­ne, a Sor­tu le tocó ade­cuar su línea a las cár­ce­les y des­pués de tan­ta sumi­sión no se podía parir otra cosa que la vía Sor­tu. Asi las cosas, el EPPK no ha acep­ta­do nun­ca la vía penin­ten­cia­ria por su carac­ter polí­ti­co, por­que prio­ri­ta­ba el Colec­ti­vo de las pre­sas y pre­sos polí­ti­cos vas­cos y por­que su obje­ti­vo era la amnis­tía. Aho­ra los 221 (según las cifras que han dado) han acep­ta­do la ley peni­ten­cia­ria, dán­do­le en su línea una prio­ri­dad total a las sali­das per­so­na­les. Al mis­mo tiem­po esa acep­ta­ción rom­pe la uni­dad de las pre­sas y pre­sos polí­ti­cos vas­cos, daña a las pre­sas y pre­sos polí­ti­cos vas­cos que no acep­ten la ley peni­ten­cia­ria y tam­bién con­di­cio­na­rá la car­cel de las nue­vas gene­ra­cio­nes de las pre­sas y pre­sos polí­ti­cos vascos.

Según hemos sabi­do por los medios de comu­ni­ca­ción, EH Bil­du quie­re incor­po­rar a su coa­li­ción a refor­mis­tas espa­ño­les de «izquier­da», aña­dien­do que no son favo­ra­bles a la inde­pen­den­cia, con gen­tes de «centro»-«izquierda». Si ese es el camino hacia la inde­pen­den­cia esto se con­vier­te en una cues­tión dra­má­ti­ca. Via­je a la nada y, de paso, a aca­bar con el MLNV.

Es decir, los que eso pro­cla­man y así se com­por­tan no pue­den defen­der nues­tros intere­ses nacio­na­les y de cla­se. Es total­men­te imposible.

Que no sea por no decir. Algu­nos de noso­tros tene­mos vis­tos los tiem­pos de Eus­ka­di­ko Ezke­rra. Nada es igual, pero sí pare­ci­do, cosas de la coyun­tu­ra. Aun­que muchos mili­tan­tes de la Izquier­da Aber­tza­le Ofi­cial no se lo quie­ran ni imaginar.

Jon Iurre­ba­so, expre­so polí­ti­co vas­co de ETA

29 de agos­to de 2017

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *