No ens espan­ta­ran, no ens divi­di­ran, no dei­xa­rem que ens pren­guin més lli­ber­tats. No passaran!


[CAT]

Des d’Endavant OSAN volem expres­sar la nos­tra soli­da­ri­tat amb les víc­ti­mes del bru­tal atac d’ahir a les Ram­bles de Bar­ce­lo­na i tam­bé a Cambrils.

Els indi­vi­dus que han per­pe­trat aquest atac sal­vat­ge con­tra el poble tre­ba­lla­dor bus­ca­ven, i han acon­se­guit, esten­dre un dolor irre­pa­ra­ble en molts casos. El Daesh i la seva ideo­lo­gia són enemics de tots els pobles de la Mediterrània.

Però l’objectiu dels ata­cants ana­va més enllà. Volen instal·lar la por entre nosal­tres, volen pro­vo­car atacs racis­tes i isla­mò­fobs, i volen que renun­ciem a les nos­tres ja min­va­des lli­ber­tats en nom de la segu­re­tat. Les que ahir van per­dre la vida al cor de Bar­ce­lo­na ja no tor­na­ran. Però podem evi­tar que els plans dels autors de l’atac s’acabin acom­plint del tot. Sabo­te­gem les seves inten­cions: al Daesh, als fei­xis­tes i racis­tes que es retro­ali­men­ten de les accions del Daesh i als polí­tics i mit­jans que vol­dran ins­tru­men­ta­litzar els fets per a les seves agen­des de reta­lla­des de drets i llibertats.

Avui i els pro­pers dies són sobre­tot dies de soli­da­ri­tat i de sor­tir al carrer a expres­sar-nos com a poble i a dir que no farem cap pas enre­re. Tam­bé són dies de barrar el pas al racis­me que vol­drà ten­sio­nar el nos­tre poble, des de con­vo­ca­tò­ries al carrer fins a la rumo­ro­lo­gia isla­mò­fo­ba gens inno­cent destil·lada a les xar­xes socials i als cer­cles de socia­litza­ció. Ahir Bar­ce­lo­na va donar ja una mos­tra de fer­me­sa que cal­drà repe­tir quan el fei­xis­me vul­gui tor­nar a inten­tar ins­tru­men­ta­litzar el nos­tre dolor.

Però en la llui­ta con­tra el Daesh no podem dei­xar d’assenyalar les cau­ses que l’alimenten, i que un cop pas­sat el dol cal­drà denun­ciar amb tota la inten­si­tat. La gue­rra impe­ria­lis­ta de 2003 i l’ús i fina­nça­ment del Daesh per part de les monar­quies abso­lu­tis­tes del Golf Pèr­sic en la seva llui­ta per esten­dre el seu domi­ni a la regió es tro­ben en l’origen de tot ple­gat. Unes monar­quies que comp­ten com a ferms aliats amb els paï­sos occi­den­tals i les grans mul­ti­na­cio­nals, Estat espan­yol i IBEX 35 inclo­sos. I uns estats occi­den­tals que trac­ten de terro­ris­tes els movi­ments que, com els kurds i els pales­tins, com­ba­ten Daesh sobre el terreny i als quals hem d’expressar tota la nos­tra solidaritat.

Al poble tre­ba­lla­dor ens han fet mal, però hem res­post amb soli­da­ri­tat. Ens vol­dran mani­pu­lar, però res­pon­drem amb fermesa. 

19 d’a­gost de 2017

[ES]

Des­de Enda­vant OSAN que­re­mos expre­sar nues­tra soli­da­ri­dad con las víc­ti­mas del bru­tal ata­que de ayer en las Ram­blas de Bar­ce­lo­na y tam­bién en Cambrils.

Los indi­vi­duos que han per­pe­tra­do este ata­que sal­va­je con­tra el pue­blo tra­ba­ja­dor bus­ca­ban, y han con­se­gui­do, exten­der un dolor irre­pa­ra­ble en muchos casos. El Daesh y su ideo­lo­gía son enemi­gos de todos los pue­blos del Mediterráneo.

Pero el obje­ti­vo de los ata­can­tes iba más allá. Quie­ren ins­ta­lar el mie­do entre noso­tros, quie­ren pro­vo­car ata­ques racis­tas y isla­mó­fo­bos, y quie­ren que renun­cie­mos a nues­tras ya mer­ma­das liber­ta­des en nom­bre de la segu­ri­dad. Las que ayer per­die­ron la vida en el cora­zón de Bar­ce­lo­na ya no vol­ve­rán. Pero pode­mos evi­tar que los pla­nes de los auto­res del ata­que se aca­ben cum­plien­do del todo. Sabo­tee­mos sus inten­cio­nes: el Daesh, los fas­cis­tas y racis­tas que se retro­ali­men­tan de las accio­nes del Daesh y a los polí­ti­cos y medios que que­rrán ins­tru­men­ta­li­zar los hechos para sus agen­das de recor­tes de dere­chos y libertades.

Hoy y los pró­xi­mos días son sobre todo días de soli­da­ri­dad y de salir a la calle a expre­sar­se como pue­blo ya decir que no dare­mos nin­gún paso atrás. Tam­bién son días de cerrar el paso al racis­mo que que­rrá ten­sio­nar nues­tro pue­blo, des­de con­vo­ca­to­rias en la calle has­ta la rumo­ro­lo­gía isla­mó­fo­ba nada ino­cen­te des­ti­la­da en las redes socia­les y los círcu­los de socia­li­za­ción. Ayer Bar­ce­lo­na dio ya una mues­tra de fir­me­za que habrá que repe­tir cuan­do el fas­cis­mo quie­ra vol­ver a inten­tar ins­tru­men­ta­li­zar nues­tro dolor.

Pero en la lucha con­tra el Daesh no pode­mos dejar de seña­lar las cau­sas que lo ali­men­tan, y que una vez pasa­do el due­lo habrá denun­ciar con toda la inten­si­dad. La gue­rra impe­ria­lis­ta de 2003 y el uso y finan­cia­ción del Daesh por par­te de las monar­quías abso­lu­tis­tas del Gol­fo Pér­si­co en su lucha para exten­der su domi­nio en la región se encuen­tran en el ori­gen de todo. Unas monar­quías que cuen­tan como fir­mes alia­dos con los paí­ses occi­den­ta­les y las gran­des mul­ti­na­cio­na­les, Espa­ña y IBEX 35 inclui­dos. Y unos esta­dos occi­den­ta­les que tra­tan de terro­ris­tas los movi­mien­tos que, como los kur­dos y los pales­ti­nos, com­ba­ten Daesh sobre el terreno y los que debe­mos expre­sar toda nues­tra solidaridad.

En el pue­blo tra­ba­ja­dor nos han hecho daño, pero hemos res­pon­di­do con soli­da­ri­dad. Nos que­rrán mani­pu­lar, pero res­pon­de­re­mos con fir­me­za. No nos asus­ta­rán, no nos divi­di­rán, no deja­re­mos que nos tomen más liber­ta­des. No pasarán!

19 de agos­to de 2017

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *