No ens espan­ta­ran, no ens divi­di­ran, no dei­xa­rem que ens pren­guin més lli­ber­tats. No passaran!

[CAT] Des d’Endavant OSAN volem expres­sar la nos­tra soli­da­ri­tat amb les víc­ti­mes del bru­tal atac d’ahir a les Ram­bles de Bar­ce­lo­na i tam­bé a Cam­brils. Els indi­vi­dus que han per­pe­trat aquest atac sal­vat­ge con­tra el poble tre­ba­lla­dor bus­ca­ven, i han acon­se­guit, esten­dre un dolor irre­pa­ra­ble en molts casos. El Daesh i la seva ideo­lo­gia són enemics de tots els pobles […]