Sor­tu­ren eran­tzun­ki­zun eti­ko-mora­la­ri buruz/​Sobre la res­pon­sa­bi­li­dad éti­ca y moral de Sortu


[EUS] Sor­tu bidea

Bide horren balo­re nagu­sie­nak gure etsaien legea­ren aurrean sumi­so iza­tea eta berau onar­tzea supo­satzen du. Eta ez gara oker hori­xe ozen­ki alda­rra­kitzen badu­gu. Zer eskein­tzen die­gu gure EPP-ei amo­re per­so­nal eta poli­ti­koa ez bada? ETA‑k amo­re eman du. Sortu‑k egin du ere. Eta zer egi­ten dugu guretza­ko diren hoberenetakoekin?

Zuek, EPP-ak erren­ditzen ez baza­re­te, ETAk eta Sor­tuk egin dute­nak ez du balio poli­ti­ko­rik. Bes­te­la, erren­di­zio lotsa­ga­rri baten peli­ku­la­ren atal ezber­di­nak dira. Gaiz­ki, oso gaiz­ki kudea­tuak gai­ne­ra. Eta ez dugu fri­bo­li­za­tu nahi, bai­na horre­la suer­tatzen ari da. Ene erres­pe­tu han­di eta zin­tzoe­na etsaia­ren esku dau­de­nen­tzat. Bai­na egoe­ra poli­ti­koa­ren ira­kur­ke­ta xume bat egi­tea ezin badu­gu egin, ez dakit ze demon­tre erai­ki egi­nen dugun.

Hau da, gure etsaia­ren legea (inpo­sa­tu­ri­koa) onar­tzen dugu, eta euren era­ba­kien zai gel­ditzen gara, eurek epai­le baka­rrak izan­da eta aldi­ro his­to­rian zehar etsaia­ren alde­ko dina­mi­ka fal­tsuak egin dituz­ten hain­bes­te­ren aurrean, kon­tent iza­nik: El Sal­va­dor, Gua­te­ma­la, Hego-Afri­ka, Irlan­da, Pales­ti­na, Colon­bia… Nori sar­tzen zaio buruan horre­la­ko ipuin eskizofrenikorik? 

Heme­ro­te­kan iku­si­ta­koa­ren ingu­ruan, EPP-en afe­ra PNV-ek kudea­tu­ko due­la diru­di. Honek tran­pa dau­ka goi­tik behe­ra. PNV‑k euren intere­sei kome­ni­ga­rria izan dai­tez­kee­nei hel­du­ko diz­kio eta EHBildu‑k ez du ezta pin­ta­da bat agin­du­ko garai berrie­kin bate­ra ez dato­ze­la­ko. Noren gariak?

Lagu­nak, entzun, EPPen afe­ra PNV eta EHBil­duen eskue­tan gel­ditzen bada, eta EPPak hori­xe onar­ten badu­te, aka­bo. Oso poli­ta gataz­ka poli­ti­koa­ren amaie­ra. Bai, bai­na Eus­kal bur­ge­sia eta gure etsaien­tzat. Kasu­ra­ko, ber­din­tsuak, guretzat.

Azken 60 urte ingu­ru sufri­tu dugu gataz­ka poli­ti­ko bat etor­ki­zu­na inde­pen­dien­te eta sozia­lis­ta ira­baz­te­ko. Ez dugu erren­di­zio hau mere­zi. Ezta onar­tu­ko ere. Ez digu onik eka­rri­ko. Eta, kon­tsien­te izan gai­te­zen, bi aldee­ta­ko bur­ge­siak eta barru­koa ere parre agi­nen digu­te urte asko­tan. Eta tar­tean onu­rak eskei­ni­ko dio amen esa­ten due­na­ri. Hori segu­ru. His­to­riak era­kutsi digu horre­la­koak bai­na ez, nor­ma­lean, hain­bes­te krudelak.

Itze­la gure etsaiek egin dituz­ten mugi­men­duak gaur egun arte. Kos­ta zaie bai­na ia-ia buel­ta ezi­nez­ko une batean lor­tu dute­la esan­go genu­ke. Horren gor­din. Eta hor­tik negu gorriak. Bai­na bal­din eta hori bada­ki­gun, gutxie­nez­ko bal­din­tzak ditu­gu gure amets, gure amets lor­ga­rri horie­kin jarraitzeko.

Eskua ger­tu, bai. Bai­na ondo aski jakin egin behar dugu nor­tzuk garen, zer nahi dugun, bidea nore­kin egi­nen dugun, noraino, eta bihar ere elka­rri esa­nen dio­gu­la : que se rin­da su puta madre.

Horre­ga­tik ere gaur BORROKA ETA ANTOLAKUNTZA dio­gu lehen­ta­sun han­die­na dau­ka­gu­la. Pen­tsa­tu, sen­ti­tu, anto­la­tu. Egin ahal dugu. Aurrera.

Asko gara. Izan kon­fi­dan­tza. Denon artean egi­nen dugu. Borro­ka eta antolakuntzaz.

Jon Iurre­ba­so Atutxa, ETA­ko Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia

2017ko abuz­tua­ren 8an

[ES] La vía Sortu

Los valo­res más impor­tan­tes de esta vía son la sumi­sión y la acep­ta­ción de los dic­ta­dos de los que nos ocu­pan. Y no pen­sa­mos que esta­mos con­fun­di­dos cuan­do lo denun­cia­mos. ¿Qué les ofre­ce­mos a las pre­sas y pre­sos polí­ti­cos vas­cos si no es la ren­di­ción per­so­nal y política?

ETA se rin­dió. Tam­bién lo ha hecho Sor­tu. Y ante eso ¿qué hace­mos con los que son de los mejo­res que tene­mos, los pre­sos y pre­sas polí­ti­cos vascos?

Voso­tros, pre­sas y pre­sos polí­ti­cos vas­cos que sois y os con­si­de­ra­mos como tales, si no os ren­dís, lo que ha hecho ETA y Sor­tu no tie­ne valor polí­ti­co. No serían más que capí­tu­los de una pelí­cu­la que, pare­ce men­ti­ra y con tan­ta entre­ga y sufri­mien­to, se haya podi­do gui­sar en Eus­kal Herria. Y muy mal ges­tio­na­da por cier­to. No que­re­mos fri­vo­li­zar pero es lo que esta ocu­rrien­do. Nues­tro mayor res­pe­to y sin­ce­ro para los que están en las garras del enemi­go. Pero si no pode­mos hacer un peque­ña lec­tu­ra polí­ti­ca del momen­to que esta­mos vivien­do, no sabe­mos qué demon­tre vamos a cons­truir nada supe­rior a lo que conocemos.

Esto es ¿acep­ta­mos la ley que nos impo­ne el enemi­go y nos que­da­mos quie­tos a ver que es lo que deci­den, sien­do ellos los úni­cos jue­ces y nos que­da­mos con­ten­tos des­pués de ver lo que ha pasa­do en EL Sal­va­dor, Gua­te­ma­la, Áfri­ca del Sur, Irlan­da, Pales­ti­na, Colom­bia…? ¿A qué cabe­za le entra ese cuen­to esquizofrénico? 

Por lo que hemos podi­do ver en la pren­sa pare­ce que es el PNV el que va a ges­tio­nar los asun­tos de los pre­sos polí­ti­cos vas­cos. Evi­den­te, el PNV se va a aga­rrar a sus intere­ses DE TODA LA VIDA y EH Bil­du no hará ni una sola pin­ta­da por­que no es acor­de con los tiem­pos. ¿Los tiem­pos de quién?

Kideak, oír­nos, si el tema de las pre­sas y pre­sos polí­ti­cos vas­cos que­da en manos del PNV y de EH Bil­du y si las pre­sas y pre­sos polí­ti­cos vas­cos lo acep­tan, aka­bo. Es muy her­mo­so el final del con­flic­to polí­ti­co. Si, pero para la bur­gue­sía vas­ca y para nues­tros enemi­gos. Que para el caso, nos da igual.

Hemos sufri­do los últi­mos 60 años más o menos para encon­trar un futu­ro socia­lis­ta e inde­pen­dien­te para nues­tra Eus­kal Herria. No nos mere­ce­mos esta ren­di­ción. Y no la vamos a acep­tar. Y somos cons­cien­tes que tan­to las dos bur­gue­sías de arri­ba y aba­jo, como la nues­tra, se reirán a gus­to duran­te años. Y en el medio le ofre­ce­rán pre­ben­das al que se rin­da. Eso es segu­ro. La his­to­ria nos ha ense­ña­do pare­ci­das, pero, a decir ver­dad, no tan crueles.

Impre­sio­nan­tes los movi­mien­tos que ha hecho el enemi­go has­ta el día de hoy. Les ha cos­ta­do, pero casi diría­mos que lo han lle­va­do has­ta un pun­to de no retorno. Así de cru­do. Y de ahí para ade­lan­te, terri­ble invierno. Pero si eso lo sabe­mos, tene­mos las con­di­cio­nes míni­mas para seguir pelean­do por nues­tros sueños.

Ten­de­mos la mano, sí. Pero tene­mos que saber muy bien quie­nes somos, qué es lo que que­re­mos, con quien que­re­mos hacer el camino, has­ta don­de y saber que maña­na tam­bién nos dire­mos: que se rin­da su puta madre.

Por eso deci­mos tam­bién hoy que nues­tra prio­ri­dad está aho­ra en la orga­ni­za­ción y en la lucha. Pen­sar, sen­tir y orga­ni­zar­se. Lo pode­mos hacer. Adelante.

Somos muchos. Ten­ga­mos con­fian­za. Entre todos lo pode­mos hacer. Orga­ni­za­ción y lucha.

Jon Iurre­ba­so Atutxa, expre­so polí­ti­co vas­co de ETA

8 de agos­to de 2017

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *