Sor­tu­ren eran­tzun­ki­zun eti­ko-mora­la­ri buruz/​Sobre la res­pon­sa­bi­li­dad éti­ca y moral de Sortu


[EUS] Sor­tu bidea

Bide horren balo­re nagu­sie­nak gure etsaien legea­ren aurrean sumi­so iza­tea eta berau onar­tzea supo­satzen du. Eta ez gara oker hori­xe ozen­ki alda­rra­kitzen badu­gu. Zer eskein­tzen die­gu gure EPP-ei amo­re per­so­nal eta poli­ti­koa ez bada? ETA‑k amo­re eman du. Sortu‑k egin du ere. Eta zer egi­ten dugu guretza­ko diren hoberenetakoekin?

Zuek, EPP-ak erren­ditzen ez baza­re­te, ETAk eta Sor­tuk egin dute­nak ez du balio poli­ti­ko­rik. Bes­te­la, erren­di­zio lotsa­ga­rri baten peli­ku­la­ren atal ezber­di­nak dira. Gaiz­ki, oso gaiz­ki kudea­tuak gai­ne­ra. Eta ez dugu fri­bo­li­za­tu nahi, bai­na horre­la suer­tatzen ari da. Ene erres­pe­tu han­di eta zin­tzoe­na etsaia­ren esku dau­de­nen­tzat. Bai­na egoe­ra poli­ti­koa­ren ira­kur­ke­ta xume bat egi­tea ezin badu­gu egin, ez dakit ze demon­tre erai­ki egi­nen dugun.

Hau da, gure etsaia­ren legea (inpo­sa­tu­ri­koa) onar­tzen dugu, eta euren era­ba­kien zai gel­ditzen gara, eurek epai­le baka­rrak izan­da eta aldi­ro his­to­rian zehar etsaia­ren alde­ko dina­mi­ka fal­tsuak egin dituz­ten hain­bes­te­ren aurrean, kon­tent iza­nik: El Sal­va­dor, Gua­te­ma­la, Hego-Afri­ka, Irlan­da, Pales­ti­na, Colon­bia… Nori sar­tzen zaio buruan horre­la­ko ipuin eskizofrenikorik? 

Heme­ro­te­kan iku­si­ta­koa­ren ingu­ruan, EPP-en afe­ra PNV-ek kudea­tu­ko due­la diru­di. Honek tran­pa dau­ka goi­tik behe­ra. PNV‑k euren intere­sei kome­ni­ga­rria izan dai­tez­kee­nei hel­du­ko diz­kio eta EHBildu‑k ez du ezta pin­ta­da bat agin­du­ko garai berrie­kin bate­ra ez dato­ze­la­ko. Noren gariak?

Lagu­nak, entzun, EPPen afe­ra PNV eta EHBil­duen eskue­tan gel­ditzen bada, eta EPPak hori­xe onar­ten badu­te, aka­bo. Oso poli­ta gataz­ka poli­ti­koa­ren amaie­ra. Bai, bai­na Eus­kal bur­ge­sia eta gure etsaien­tzat. Kasu­ra­ko, ber­din­tsuak, guretzat.

Azken 60 urte ingu­ru sufri­tu dugu gataz­ka poli­ti­ko bat etor­ki­zu­na inde­pen­dien­te eta sozia­lis­ta ira­baz­te­ko. Ez dugu erren­di­zio hau mere­zi. Ezta onar­tu­ko ere. Ez digu onik eka­rri­ko. Eta, kon­tsien­te izan gai­te­zen, bi aldee­ta­ko bur­ge­siak eta barru­koa ere parre agi­nen digu­te urte asko­tan. Eta tar­tean onu­rak eskei­ni­ko dio amen esa­ten due­na­ri. Hori segu­ru. His­to­riak era­kutsi digu horre­la­koak bai­na ez, nor­ma­lean, hain­bes­te krudelak.

Itze­la gure etsaiek egin dituz­ten mugi­men­duak gaur egun arte. Kos­ta zaie bai­na ia-ia buel­ta ezi­nez­ko une batean lor­tu dute­la esan­go genu­ke. Horren gor­din. Eta hor­tik negu gorriak. Bai­na bal­din eta hori bada­ki­gun, gutxie­nez­ko bal­din­tzak ditu­gu gure amets, gure amets lor­ga­rri horie­kin jarraitzeko.

Eskua ger­tu, bai. Bai­na ondo aski jakin egin behar dugu nor­tzuk garen, zer nahi dugun, bidea nore­kin egi­nen dugun, noraino, eta bihar ere elka­rri esa­nen dio­gu­la : que se rin­da su puta madre.

Horre­ga­tik ere gaur BORROKA ETA ANTOLAKUNTZA dio­gu lehen­ta­sun han­die­na dau­ka­gu­la. Pen­tsa­tu, sen­ti­tu, anto­la­tu. Egin ahal dugu. Aurrera.

Asko gara. Izan kon­fi­dan­tza. Denon artean egi­nen dugu. Borro­ka eta antolakuntzaz.

Jon Iurre­ba­so Atutxa, ETA­ko Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia

2017ko abuz­tua­ren 8an

[ES] La vía Sortu

Los valo­res más impor­tan­tes de esta vía son la sumi­sión y la acep­ta­ción de los dic­ta­dos de los que nos ocu­pan. Y no pen­sa­mos que esta­mos con­fun­di­dos cuan­do lo denun­cia­mos. ¿Qué les ofre­ce­mos a las pre­sas y pre­sos polí­ti­cos vas­cos si no es la ren­di­ción per­so­nal y política?

ETA se rin­dió. Tam­bién lo ha hecho Sor­tu. Y ante eso ¿qué hace­mos con los que son de los mejo­res que tene­mos, los pre­sos y pre­sas polí­ti­cos vascos?

Voso­tros, pre­sas y pre­sos polí­ti­cos vas­cos que sois y os con­si­de­ra­mos como tales, si no os ren­dís, lo que ha hecho ETA y Sor­tu no tie­ne valor polí­ti­co. No serían más que capí­tu­los de una pelí­cu­la que, pare­ce men­ti­ra y con tan­ta entre­ga y sufri­mien­to, se haya podi­do gui­sar en Eus­kal Herria. Y muy mal ges­tio­na­da por cier­to. No que­re­mos fri­vo­li­zar pero es lo que esta ocu­rrien­do. Nues­tro mayor res­pe­to y sin­ce­ro para los que están en las garras del enemi­go. Pero si no pode­mos hacer un peque­ña lec­tu­ra polí­ti­ca del momen­to que esta­mos vivien­do, no sabe­mos qué demon­tre vamos a cons­truir nada supe­rior a lo que conocemos.

Esto es ¿acep­ta­mos la ley que nos impo­ne el enemi­go y nos que­da­mos quie­tos a ver que es lo que deci­den, sien­do ellos los úni­cos jue­ces y nos que­da­mos con­ten­tos des­pués de ver lo que ha pasa­do en EL Sal­va­dor, Gua­te­ma­la, Áfri­ca del Sur, Irlan­da, Pales­ti­na, Colom­bia…? ¿A qué cabe­za le entra ese cuen­to esquizofrénico? 

Por lo que hemos podi­do ver en la pren­sa pare­ce que es el PNV el que va a ges­tio­nar los asun­tos de los pre­sos polí­ti­cos vas­cos. Evi­den­te, el PNV se va a aga­rrar a sus intere­ses DE TODA LA VIDA y EH Bil­du no hará ni una sola pin­ta­da por­que no es acor­de con los tiem­pos. ¿Los tiem­pos de quién?

Kideak, oír­nos, si el tema de las pre­sas y pre­sos polí­ti­cos vas­cos que­da en manos del PNV y de EH Bil­du y si las pre­sas y pre­sos polí­ti­cos vas­cos lo acep­tan, aka­bo. Es muy her­mo­so el final del con­flic­to polí­ti­co. Si, pero para la bur­gue­sía vas­ca y para nues­tros enemi­gos. Que para el caso, nos da igual.

Hemos sufri­do los últi­mos 60 años más o menos para encon­trar un futu­ro socia­lis­ta e inde­pen­dien­te para nues­tra Eus­kal Herria. No nos mere­ce­mos esta ren­di­ción. Y no la vamos a acep­tar. Y somos cons­cien­tes que tan­to las dos bur­gue­sías de arri­ba y aba­jo, como la nues­tra, se reirán a gus­to duran­te años. Y en el medio le ofre­ce­rán pre­ben­das al que se rin­da. Eso es segu­ro. La his­to­ria nos ha ense­ña­do pare­ci­das, pero, a decir ver­dad, no tan crueles.

Impre­sio­nan­tes los movi­mien­tos que ha hecho el enemi­go has­ta el día de hoy. Les ha cos­ta­do, pero casi diría­mos que lo han lle­va­do has­ta un pun­to de no retorno. Así de cru­do. Y de ahí para ade­lan­te, terri­ble invierno. Pero si eso lo sabe­mos, tene­mos las con­di­cio­nes míni­mas para seguir pelean­do por nues­tros sueños.

Ten­de­mos la mano, sí. Pero tene­mos que saber muy bien quie­nes somos, qué es lo que que­re­mos, con quien que­re­mos hacer el camino, has­ta don­de y saber que maña­na tam­bién nos dire­mos: que se rin­da su puta madre.

Por eso deci­mos tam­bién hoy que nues­tra prio­ri­dad está aho­ra en la orga­ni­za­ción y en la lucha. Pen­sar, sen­tir y orga­ni­zar­se. Lo pode­mos hacer. Adelante.

Somos muchos. Ten­ga­mos con­fian­za. Entre todos lo pode­mos hacer. Orga­ni­za­ción y lucha.

Jon Iurre­ba­so Atutxa, expre­so polí­ti­co vas­co de ETA

8 de agos­to de 2017

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.