Kepa del Hoyo pre­so poli­ti­koa­ren heriotza­ren aurrean /​Ante la muer­te del pre­so polí­ti­co Kepa del Hoyo

[EUS]

Kepa del Hoyo Gal­da­kao­ko pre­so poli­ti­koa­ren heriotza­ren aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak hona­koa adie­ra­zi nahi du:

Gure mugi­men­duak dolu­mi­nak hela­ra­zi nahi diz­kio Kepa del Hoyo­ren fami­lia­ri eta lagu­nei eta besar­ka­da bero bat bizitzen ari diren une min­ga­rri hauetan.

Kepak 46 urte zituen eta ia 20 urte zera­matzan kar­tze­lan, bizitza erdia ale­gia. «Espetxe Era­kun­deak» dela­koa dioe­na­ren ara­be­ra, Kepa arra­zoi natu­ra­len­ga­tik hil da kar­tze­lan. Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­du­tik, ordea, baiez­ta­tu nahi dugu bizi oso­ra­ko zigo­rra ezar­tzen dio­te­na­ri kar­tze­lan hil­tzea iza­ten dela natu­ra­le­na. Hori­xe da Espai­nia­ko eta Fran­tzia­ko Esta­tuek pre­so poli­ti­koe­kin egi­ten dute­na, zigor amai­ga­beak eza­rri eta hor­mi­goiz­ko hil­kutxa han­die­tan lur­pe­ra­tu­ta mantendu.

Kepa­re­kin 28 dira 1981etatik hona kar­tze­lak hil­da­ko eus­kal mili­tan­te­ak, batzuk kar­tze­lan ber­tan eta bes­te batzuk kar­tze­la­tik aska­tu berri etxean hil zite­zen. Zen­tzu hone­tan, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak argi eta gar­bi adie­ra­zi nahi du heriotza hauek guz­tiak espetxe poli­ti­ka­ren erail­ke­tak dire­la, espai­niar eta fran­tziar Esta­tuen erail­ke­tak. Era berean, esan behar dugu ez dugu­la uste Kepa saka­ba­na­ke­tak, era horre­tan sin­pli­fi­ka­tua, hil due­nik, kar­tze­la sis­te­mak bai­zik, Bada­jo­zen Zaba­llan bezain hil­tzai­lea delarik.

Sala­tu beha­rra dago kar­tze­le­ta­ko osa­sun asis­ten­tzia­ren pre­ka­rie­ta­tea pre­so poli­ti­koen kasuan are han­dia­goa dela orain­dik. Ustez­ko segur­ta­su­na­ren aitza­kia­pean zen­ba­te­zi­nak dira beha­rrez­koa duten arre­ta medi­kua jasotze­ko eta ospi­ta­le­ko kon­tsul­ta pasatze­ko jar­tzen diz­kie­ten tra­bak. Zer esa­nik ez pre­so gai­xo larrie­kin era­kus­ten ari diren kru­del­ke­ria, hauei hil­tzea ala damutzea­ren artean auke­ratze­ko egoe­ran jar­tzen dituz­te­nean. Adi­bi­de honen azken kasua orain dela aste­be­te sala­tu zuen Aitzol Gogor­zak, kar­tze­la­ri batek bera­ren­tza­ko ate­ra­bi­de moduan Lan­graitz Bidea har­tzea pro­po­sa­tu zio­nean (http://​amnis​tiaas​ka​ta​su​na​.blogs​pot​.com​.es/​2​0​1​7​/​0​7​/​a​i​t​z​o​l​-​g​o​g​o​r​t​z​a​r​e​n​-​e​r​a​n​t​z​u​n​a​-​e​s​p​e​t​x​e​k​o​.​h​tml) .

Gaur­koa beza­la­ko egun tris­te batean, amnis­tia­ren alde­ko borro­ka­ra dei­tu behar dugu bes­te behin ere. Amnis­tia da erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­ko guz­tien egoe­ra­ri ate­ra­bi­de ego­kia eman die­zaio­keen eta kar­tze­lak berri­ro ez betetze­ko ber­mea eman deza­keen alter­na­ti­ba baka­rra. Dena eman dute­nei, gure herria­ri eta etor­ki­zu­ne­ko belau­nal­diei zor die­gu aska­ta­su­na esku­ratzea. Hori dela eta, borro­ka­ra­ko deia egin nahi dugu. Agur eta oho­re Kepa, herriak ez du barkatuko!

Kar­tze­lan hil­da­ko eus­kal pre­so poli­ti­koen zerrenda

 • Juan Jose Cres­po Galen­de (1981−06−19)
 • Jose Ramon Goi­koetxea Bil­bao (1985−0626)
 • Jose­ba Asen­sio Arta­raz (1986−06−08)
 • Mikel Lope­te­gi Larrar­te (1988−03−02)
 • Juan Car­los Alber­di Mar­tia­re­na (1988−06−15)
 • Migel Zala­kain Odrio­zo­la (1990−11−30)
 • Jean Groix (1991−01−27)
 • Pello Mari­ñe­la­re­na Imaz (1993−05−15)
 • Jose Maria Aran­za­men­di Arbu­lu (1997−02−07)
 • Juan Car­los Her­nan­do Gon­za­lez (1997−07−20)
 • Oiha­ne Erraz­kin Gal­dos (2004−07−07)
 • Jose Angel Altzu­gu­ren “Kot­to” (2005−10−31)
 • Igor Angu­lo Itu­rra­te (2006−02−27)
 • Rober­to Sainz “Baru” (2006−03−03)
 • Xabier Lopez Peña (2013−03−30)
 • Arkaitz Bellon Blan­co (2014−02−05)
 • Kepa del Hoyo (2017−07−31)

Kar­tze­la­tik kan­po hil­tze­ko aska­tu­ta­ko pre­soak politikoak

 • Juan Jose Etxa­be (1996−07−11)
 • Josu Reto­la­za Loi­di (1987−05−19)
 • Jabi Goros­ti­za Leja­rria­ga (1995−06−17)
 • Jean Lois Mai­tia (1997−08−25)
 • San­tia­go Diez Uriar­te (1997−10−27)
 • Este­ban Este­ban Nie­to (1999−09−26)
 • Ramon Gil Ostoa­ga (2002−10−23)
 • Kepa Miner Alda­bal­de (2004−04−26)
 • Mikel Iba­ñez Otei­za (2011−04−07)
 • Angel Figue­roa Fer­nan­dez (2008−11−11)
 • Iosu Uri­betxe­be­rria Boli­na­ga (2015−01−16)

Eus­kal Herria, 2017ko uztai­la­ren 31.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.

[ES]

Ante la muer­te del pre­so polí­ti­co de Gal­da­kao Kepa del Hoyo, el Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión quie­re expre­sar lo siguiente:

Nues­tro movi­mien­to quie­re hacer lle­gar sus con­do­len­cias y un calu­ro­so abra­zo a la fami­lia y ami­gos de Kepa del Hoyo en este dolo­ro­so momen­to que están viviendo.

Kepa tenía 46 años y lle­va­ba casi 20 en la cár­cel, es decir, media vida. Según Ins­ti­tu­cio­nes Peni­ten­cia­rias, Kepa ha muer­to en la cár­cel por razo­nes natu­ra­les. Des­de el Movi­mien­to Pro Amnis­tía, sin embar­go, que­re­mos con­fir­mar que lo natu­ral es que a quien le impo­nen una con­de­na de por vida mue­ra en la cár­cel. Eso es lo que hacen los Esta­dos espa­ñol y fran­cés con los pre­sos polí­ti­cos, impo­ner­les con­de­nas inter­mi­na­bles y man­te­ner­los en gran­des ataú­des de hormigón.

Con Kepa son 28 los mili­tan­tes vas­cos ase­si­na­dos por la cár­cel des­de 1981, algu­nos en la pro­pia cár­cel y otros recién libe­ra­dos de la cár­cel para que murie­ran en casa. En este sen­ti­do, el Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión quie­re expre­sar con cla­ri­dad que todas estas muer­tes son ase­si­na­tos de la polí­ti­ca peni­ten­cia­ria, son ase­si­na­tos de los Esta­dos espa­ñol y fran­cés. Igual­men­te, debe­mos decir que no cree­mos que la dis­per­sión, sim­pli­fi­ca­da de ese modo, sea la cau­san­te de la muer­te de Kepa, sino el sis­te­ma car­ce­la­rio, sien­do éste igual de ase­sino en Bada­joz que en Zaballa.

Debe­mos denun­ciar que la pre­ca­rie­dad de la asis­ten­cia sani­ta­ria es aún mayor en el caso de los pre­sos polí­ti­cos. Bajo la excu­sa de la supues­ta segu­ri­dad son incon­ta­bles las tra­bas que se les ponen para reci­bir la asis­ten­cia médi­ca que requie­ren y para pasar la con­sul­ta del hos­pi­tal. Ni que decir de la cruel­dad que están mos­tran­do con los pre­sos gra­ve­men­te enfer­mos, ponién­do­les en la tesi­tu­ra de ele­gir entre arre­pen­ti­mien­to o muer­te. El últi­mo ejem­plo es la denun­cia del caso denun­cia­do por Aitzol Gogor­za, cuan­do un car­ce­le­ro le pro­pu­so como sali­da para él que toma­ra la Vía Nan­cla­res (http://​amnis​tiaas​ka​ta​su​na​.blogs​pot​.com​.es/​2​0​1​7​/​0​7​/​r​e​s​p​u​e​s​t​a​-​d​e​-​a​i​t​z​o​l​-​g​o​g​o​r​t​z​a​-​a​l​.​h​tml).

En un día tris­te como el de hoy, debe­mos lla­mar una vez más a la lucha por la amnis­tía. La amnis­tía es le úni­ca alter­na­ti­va que pue­de dar una solu­ción satis­fac­to­ria a la situa­ción de todos y todas las repre­sa­lia­das polí­ti­cas y la úni­ca que pue­de garan­ti­zar que las cár­ce­les no se vuel­van a lle­nar. Les debe­mos la el logro de la liber­tad a quie­nes lo han dado todo, a nues­tro pue­blo y a las gene­ra­cio­nes del futu­ro. Por ello, que­re­mos hacer un lla­ma­mien­to a la lucha. Agur eta oho­re Kepa, herriak ez du barkatuko!

Lis­ta de pre­sos y pre­sas polí­ti­cas muer­tas en prisión

 • Juan Jose Cres­po Galen­de (1981−06−19)
 • Jose Ramon Goi­koetxea Bil­bao (1985−0626)
 • Jose­ba Asen­sio Arta­raz (1986−06−08)
 • Mikel Lope­te­gi Larrar­te (1988−03−02)
 • Juan Car­los Alber­di Mar­tia­re­na (1988−06−15)
 • Migel Zala­kain Odrio­zo­la (1990−11−30)
 • Jean Groix (1991−01−27)
 • Pello Mari­ñe­la­re­na Imaz (1993−05−15)
 • Jose Maria Aran­za­men­di Arbu­lu (1997−02−07)
 • Juan Car­los Her­nan­do Gon­za­lez (1997−07−20)
 • Oiha­ne Erraz­kin Gal­dos (2004−07−07)
 • Jose Angel Altzu­gu­ren “Kot­to” (2005−10−31)
 • Igor Angu­lo Itu­rra­te (2006−02−27)
 • Rober­to Sainz “Baru” (2006−03−03)
 • Xabier Lopez Peña (2013−03−30)
 • Arkaitz Bellon Blan­co (2014−02−05)
 • Kepa del Hoyo (2017−07−31)

Pre­sos polí­ti­cos libe­ra­dos para morir fue­ra de la cárcel

 • Juan Jose Etxa­be (1996−07−11)
 • Josu Reto­la­za Loi­di (1987−05−19)
 • Jabi Goros­ti­za Leja­rria­ga (1995−06−17)
 • Jean Lois Mai­tia (1997−08−25)
 • San­tia­go Diez Uriar­te (1997−10−27)
 • Este­ban Este­ban Nie­to (1999−09−26)
 • Ramon Gil Ostoa­ga (2002−10−23)
 • Kepa Miner Alda­bal­de (2004−04−26)
 • Mikel Iba­ñez Otei­za (2011−04−07)
 • Angel Figue­roa Fer­nan­dez (2008−11−11)
 • Iosu Uri­betxe­be­rria Boli­na­ga (2015−01−16)

Eus­kal Herria, 31 de julio de 2017.

Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Represión.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *