Ore­re­ta­ko 4en alde­ko mani­fes­ta­zioa /​Mani­fes­ta­cion a favor de los 4 de Orereta

UZTAILAK 22 MANIFESTAZIOA!
/​
22 DE JULIO MANIFESTACIÓN!

[EUSKERA]

Lau hila­be­te bai­na gehia­go iga­ro dira gure herri­ko lau gaz­te Iru­ñean atxi­lo­tuak izan zire­ne­tik, Eus­kal Herrian nahiz esta­tu mai­lan eman­da­ko erre­pre­sio kasuak salatze­ko bete zen mani­fes­ta­zioan, “Erre­pre­sioa­ri Auto­de­fen­t­sa” lelo­pean. Horie­ta­ko hiru, Asier, Endi­ka eta Ruben, behin-behi­ne­ko espetxe zigo­rra betetzen ari dira Iru­ñea­ko kar­tze­lan, terro­ris­moa­ren aku­sa­zio­pean, eta edo­zein une­tan Madri­le­ra era­man ditza­ke­te. Ezin dugu ahaz­tu ere lau­ga­rren atxi­lo­tua, adin txi­ki­koa, aske gera­tu zela, bai­na baldintzatua.

Erre­pre­sio kasu hau esta­tuak era­bil­tzen dituen hain­bat eta hain­bat erre­pre­sio kasu­ren bar­nean uler­tu behar dugu, kla­se interes batzuk defen­datze­ko burutzen duen erre­pre­sioa, hau da, kapi­ta­lis­moa man­ten­du eta
lan­gi­le kla­se­tik sor­tzen diren mugi­men­du ezber­di­nak zapal­tze­ko, arris­ku bat izan dai­tez­kee­nak; gaz­te­ri borro­ka­la­ria­ren artean mugi­men­du hauek sor­tzen duten tal­ka gar­bi geratzen da. Argi ikus deza­ke­gu nola kasu hau mun­tai lotsa­ga­rri batean oina­rritzen den, non bahi­tuak dituz­ten inun­go fro­ga­rik gabe eta terro­ris­moa­ren aku­sa­zioa lepo­ratzen die­ten, gaz­te­ri borro­ka­la­ria bel­dur­tu eta kri­mi­na­li­zatze­ko helburuarekin.

Argi dau­ka­gu ere erre­pre­sio kasu honek ez due­la gel­di­tu behar gaz­te­ri borro­ka­la­ria­ren eta oro­ko­rrean, gure kla­sea­ren borro­ka. Esta­tuak, erre­pre­sioa­ren bidez, hel­bu­ru gar­bi bat dau­ka; ara­zo bat bihur­tu dai­te­keen jen­de guz­tia garaitzea, borro­katzen duen jen­dea garaitzea, esta­tuak gu etxean geratzea nahi due­la­ko, kla­se men­de­ratzai­leek mise­ria­ra bidal­tzen gai­tuz­ten bitar­tean. Erre­pre­sioa gain­di­tu behar da eta borro­katzen jarrai­tu, esta­tuak ez lor­tze­ko bere hel­bu­rua ezar­tzen diz­ki­gun zigo­rren bidez.

Lehe­na­go aipa­tu beza­la, erre­pre­sio kasu hau ere kapi­ta­lis­moa­ren ondo­rio zuzen bat beza­la azter­tu behar da; kapi­ta­lis­moak, esta­tua­ren bidez era­bil­tzen duen bes­te tres­na bat beza­la, bere intere­sak defen­da­tu eta hil­zo­rian dagoen sis­te­ma hau man­ten­tze­ko. Argi dago gure kla­sea­ren esplo­ta­zioan oina­rritzen den sis­te­mak jarraitzen duen bitar­tean, erre­pre­sio poli­ti­koa jasa­ten jarrai­tu­ko dugu­la, eta beraz gure kideen aska­ta­su­na­ren alde­ko borro­kak kapi­ta­lis­moa­ren aur­ka­ko borro­ka­ren albo­tik iga­ro behar due­la; esplo­ta­zioa jasa­ten jarrai­tuz gero erre­pre­sioa jasa­ten jarrai­tu­ko dugulako.

Amaitze­ko, uztai­la­ren 22an arratsal­de­ko 20:00tan Ore­re­ta­ko txos­na­gu­ne­tik abia­tu­ko den mani­fes­ta­zio­ra­ko deial­dia zabal­du nahi dugu, Ore­re­ta­ko lauak aska­tu lelo­pea­re­kin. Argi dau­ka­gu espetxean dau­den hiru kideen bereha­la­ko aska­ta­su­na bere­bi­zi­koa dela oraintxe ber­tan, bai­na ezta ere ez dugu alde bate­ra utzi­ko auzi­pe­ra­tua dagoen adin txi­ki­koa, gure azken hel­bu­rua lau auzi­pe­ra­tuan aska­ta­sun osoa bai­ta. Deial­di hau Ore­re­ta­ko herri oso­ra zabal­du nahi dugu, bai­ta ere Eus­kal Herri, esta­tu mai­lan edo hara­ta­go kokatzen diren kolek­ti­bo, anto­la­kun­de, alder­di edo­ta nor­ba­na­koei, elkar­ta­su­nak ez bai­ti­tu muga­rik. Mobi­li­za­zio herri­koi indar­tsu batek baka­rrik lor­tu­ko du gure kideak jasa­ten ari diren injus­ti­zia haue­kin amaitzea. Iritsi da beraien aska­ta­su­na­ren­ga­tik borro­katze­ko ordua.

[CASTELLANO]

Han pasa­do ya más de cua­tro meses des­de que cua­tro jóve­nes de nues­tro pue­blo fue­ran dete­ni­dos en Iru­ñea, en una mani­fes­ta­ción que se reali­zó para denun­ciar los dife­ren­tes casos repre­si­vos tan­to de Eus­kal Herria como del esta­do espa­ñol, bajo el lema “Erre­pre­sioa­ri Auto­de­fen­t­sa”. Tres de ellos, Asier, Endi­ka y Ruben, ingre­sa­ron en pri­sión pre­ven­ti­va, mien­tras que el cuar­to dete­ni­do, menor de edad, se encuen­tra en liber­tad con car­gos. Des­de aquel 11 de mar­zo Asier, Endi­ka y Ruben están en la pri­sión de Iru­ña bajo la fal­sa acu­sa­ción de terro­ris­mo, y con el peli­gro cons­tan­te de que pue­dan ser tras­la­da­dos a Madrid en cual­quier momen­to, agra­van­do aún más la situa­ción que sufren.

Debe­mos de ana­li­zar este caso de repre­sión como un caso repre­si­vo más de muchos que uti­li­za el esta­do para defen­der sus intere­ses de cla­se, para man­te­ner el capi­ta­lis­mo, y para aplas­tar a dife­ren­tes movi­mien­tos que sur­jan des­de la cla­se obre­ra y pue­dan supo­ner un peli­gro, tenien­do esta su agu­di­za­ción entre la juven­tud com­ba­ti­va. Pode­mos ver como este caso se basa en un mon­ta­je infa­me don­de les tie­nen ence­rra­dos sin prue­bas y les acu­san de terro­ris­mo, con el úni­co obje­ti­vo de inten­tar ame­dren­tar y cri­mi­na­li­zar a la juven­tud com­ba­ti­va, dán­do­les un cas­ti­go ejemplarizante.

Tene­mos cla­ro tam­bién que este tipo de repre­sión no debe de fre­nar la lucha de la juven­tud com­ba­ti­va y las dife­ren­tes luchas que libre nues­tra cla­se. El esta­do, median­te la repre­sión, tie­ne como obje­ti­vo doble­gar a toda esa gen­te que les pue­da supo­ner un pro­ble­ma, a toda esa gen­te que lucha, por­que el esta­do quie­re que nos que­de­mos en nues­tras casas, mien­tras ellos, mien­tras la cla­se domi­nan­te nos sigue lle­van­do a la mise­ria. Debe­mos de sobre­po­ner­nos y seguir luchan­do a pesar de sufrir la repre­sión, para que el esta­do no con­si­ga sus obje­ti­vos median­te los cas­ti­gos que nos impone.

Como deci­mos, hay que ana­li­zar este caso de repre­sión como una con­se­cuen­cia direc­ta del capi­ta­lis­mo; como una herra­mien­ta más que uti­li­za el capi­ta­lis­mo, a tra­vés del esta­do, para defen­der sus intere­ses y man­te­ner este sis­te­ma deca­den­te. Es obvio que mien­tras siga un sis­te­ma basa­do en la explo­ta­ción de nues­tra cla­se, segui­re­mos sufrien­do la repre­sión polí­ti­ca, y que por lo tan­to la lucha por la liber­tad de nues­tros com­pa­ñe­ros debe ir de la mano de la lucha con­tra el capi­ta­lis­mo y de las injus­ti­cias que deri­ven de este; por­que mien­tras siga­mos explo­ta­dos segui­re­mos sufrien­do la represión.

Para fina­li­zar, hace­mos un lla­ma­mien­to a la mani­fes­ta­ción que rea­li­za­re­mos el día 22 de julio a las 20:00 des­de el txos­na­gu­ne de Ore­re­ta (zona de txoz­nas), bajo el lema Ore­re­ta­ko lauak aska­tu (Liber­tad para los cua­tro de Ore­re­ta). Enten­de­mos que la liber­tad inme­dia­ta de los tres com­pa­ñe­ros encar­ce­la­dos es lo más urgen­te aho­ra mis­mo, pero que tam­po­co aban­do­na­mos al menor encau­sa­do y que nues­tro obje­ti­vo final es la total liber­tad de los cua­tro encau­sa­dos. Lla­ma­mos tan­to al pue­blo de Ore­re­ta que se movi­li­ce, como a colec­ti­vos, orga­ni­za­cio­nes, par­ti­dos e indi­vi­dua­li­da­des de Eus­kal Herria, del esta­do o de don­de sea, pues la soli­da­ri­dad no entien­de de fron­te­ras. Sólo una ver­da­de­ra movi­li­za­ción popu­lar con­se­gui­rá aca­bar con esta injus­ti­cia que están sufrien­do nues­tros com­pa­ñe­ros. Es la hora de luchar por su libertad.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.