Ore­re­ta­ko 4en alde­ko mani­fes­ta­zioa /​Mani­fes­ta­cion a favor de los 4 de Orereta

UZTAILAK 22 MANIFESTAZIOA!
/​
22 DE JULIO MANIFESTACIÓN!

[EUSKERA]

Lau hila­be­te bai­na gehia­go iga­ro dira gure herri­ko lau gaz­te Iru­ñean atxi­lo­tuak izan zire­ne­tik, Eus­kal Herrian nahiz esta­tu mai­lan eman­da­ko erre­pre­sio kasuak salatze­ko bete zen mani­fes­ta­zioan, “Erre­pre­sioa­ri Auto­de­fen­t­sa” lelo­pean. Horie­ta­ko hiru, Asier, Endi­ka eta Ruben, behin-behi­ne­ko espetxe zigo­rra betetzen ari dira Iru­ñea­ko kar­tze­lan, terro­ris­moa­ren aku­sa­zio­pean, eta edo­zein une­tan Madri­le­ra era­man ditza­ke­te. Ezin dugu ahaz­tu ere lau­ga­rren atxi­lo­tua, adin txi­ki­koa, aske gera­tu zela, bai­na baldintzatua.

Erre­pre­sio kasu hau esta­tuak era­bil­tzen dituen hain­bat eta hain­bat erre­pre­sio kasu­ren bar­nean uler­tu behar dugu, kla­se interes batzuk defen­datze­ko burutzen duen erre­pre­sioa, hau da, kapi­ta­lis­moa man­ten­du eta
lan­gi­le kla­se­tik sor­tzen diren mugi­men­du ezber­di­nak zapal­tze­ko, arris­ku bat izan dai­tez­kee­nak; gaz­te­ri borro­ka­la­ria­ren artean mugi­men­du hauek sor­tzen duten tal­ka gar­bi geratzen da. Argi ikus deza­ke­gu nola kasu hau mun­tai lotsa­ga­rri batean oina­rritzen den, non bahi­tuak dituz­ten inun­go fro­ga­rik gabe eta terro­ris­moa­ren aku­sa­zioa lepo­ratzen die­ten, gaz­te­ri borro­ka­la­ria bel­dur­tu eta kri­mi­na­li­zatze­ko helburuarekin.

Argi dau­ka­gu ere erre­pre­sio kasu honek ez due­la gel­di­tu behar gaz­te­ri borro­ka­la­ria­ren eta oro­ko­rrean, gure kla­sea­ren borro­ka. Esta­tuak, erre­pre­sioa­ren bidez, hel­bu­ru gar­bi bat dau­ka; ara­zo bat bihur­tu dai­te­keen jen­de guz­tia garaitzea, borro­katzen duen jen­dea garaitzea, esta­tuak gu etxean geratzea nahi due­la­ko, kla­se men­de­ratzai­leek mise­ria­ra bidal­tzen gai­tuz­ten bitar­tean. Erre­pre­sioa gain­di­tu behar da eta borro­katzen jarrai­tu, esta­tuak ez lor­tze­ko bere hel­bu­rua ezar­tzen diz­ki­gun zigo­rren bidez.

Lehe­na­go aipa­tu beza­la, erre­pre­sio kasu hau ere kapi­ta­lis­moa­ren ondo­rio zuzen bat beza­la azter­tu behar da; kapi­ta­lis­moak, esta­tua­ren bidez era­bil­tzen duen bes­te tres­na bat beza­la, bere intere­sak defen­da­tu eta hil­zo­rian dagoen sis­te­ma hau man­ten­tze­ko. Argi dago gure kla­sea­ren esplo­ta­zioan oina­rritzen den sis­te­mak jarraitzen duen bitar­tean, erre­pre­sio poli­ti­koa jasa­ten jarrai­tu­ko dugu­la, eta beraz gure kideen aska­ta­su­na­ren alde­ko borro­kak kapi­ta­lis­moa­ren aur­ka­ko borro­ka­ren albo­tik iga­ro behar due­la; esplo­ta­zioa jasa­ten jarrai­tuz gero erre­pre­sioa jasa­ten jarrai­tu­ko dugulako.

Amaitze­ko, uztai­la­ren 22an arratsal­de­ko 20:00tan Ore­re­ta­ko txos­na­gu­ne­tik abia­tu­ko den mani­fes­ta­zio­ra­ko deial­dia zabal­du nahi dugu, Ore­re­ta­ko lauak aska­tu lelo­pea­re­kin. Argi dau­ka­gu espetxean dau­den hiru kideen bereha­la­ko aska­ta­su­na bere­bi­zi­koa dela oraintxe ber­tan, bai­na ezta ere ez dugu alde bate­ra utzi­ko auzi­pe­ra­tua dagoen adin txi­ki­koa, gure azken hel­bu­rua lau auzi­pe­ra­tuan aska­ta­sun osoa bai­ta. Deial­di hau Ore­re­ta­ko herri oso­ra zabal­du nahi dugu, bai­ta ere Eus­kal Herri, esta­tu mai­lan edo hara­ta­go kokatzen diren kolek­ti­bo, anto­la­kun­de, alder­di edo­ta nor­ba­na­koei, elkar­ta­su­nak ez bai­ti­tu muga­rik. Mobi­li­za­zio herri­koi indar­tsu batek baka­rrik lor­tu­ko du gure kideak jasa­ten ari diren injus­ti­zia haue­kin amaitzea. Iritsi da beraien aska­ta­su­na­ren­ga­tik borro­katze­ko ordua.

[CASTELLANO]

Han pasa­do ya más de cua­tro meses des­de que cua­tro jóve­nes de nues­tro pue­blo fue­ran dete­ni­dos en Iru­ñea, en una mani­fes­ta­ción que se reali­zó para denun­ciar los dife­ren­tes casos repre­si­vos tan­to de Eus­kal Herria como del esta­do espa­ñol, bajo el lema “Erre­pre­sioa­ri Auto­de­fen­t­sa”. Tres de ellos, Asier, Endi­ka y Ruben, ingre­sa­ron en pri­sión pre­ven­ti­va, mien­tras que el cuar­to dete­ni­do, menor de edad, se encuen­tra en liber­tad con car­gos. Des­de aquel 11 de mar­zo Asier, Endi­ka y Ruben están en la pri­sión de Iru­ña bajo la fal­sa acu­sa­ción de terro­ris­mo, y con el peli­gro cons­tan­te de que pue­dan ser tras­la­da­dos a Madrid en cual­quier momen­to, agra­van­do aún más la situa­ción que sufren.

Debe­mos de ana­li­zar este caso de repre­sión como un caso repre­si­vo más de muchos que uti­li­za el esta­do para defen­der sus intere­ses de cla­se, para man­te­ner el capi­ta­lis­mo, y para aplas­tar a dife­ren­tes movi­mien­tos que sur­jan des­de la cla­se obre­ra y pue­dan supo­ner un peli­gro, tenien­do esta su agu­di­za­ción entre la juven­tud com­ba­ti­va. Pode­mos ver como este caso se basa en un mon­ta­je infa­me don­de les tie­nen ence­rra­dos sin prue­bas y les acu­san de terro­ris­mo, con el úni­co obje­ti­vo de inten­tar ame­dren­tar y cri­mi­na­li­zar a la juven­tud com­ba­ti­va, dán­do­les un cas­ti­go ejemplarizante.

Tene­mos cla­ro tam­bién que este tipo de repre­sión no debe de fre­nar la lucha de la juven­tud com­ba­ti­va y las dife­ren­tes luchas que libre nues­tra cla­se. El esta­do, median­te la repre­sión, tie­ne como obje­ti­vo doble­gar a toda esa gen­te que les pue­da supo­ner un pro­ble­ma, a toda esa gen­te que lucha, por­que el esta­do quie­re que nos que­de­mos en nues­tras casas, mien­tras ellos, mien­tras la cla­se domi­nan­te nos sigue lle­van­do a la mise­ria. Debe­mos de sobre­po­ner­nos y seguir luchan­do a pesar de sufrir la repre­sión, para que el esta­do no con­si­ga sus obje­ti­vos median­te los cas­ti­gos que nos impone.

Como deci­mos, hay que ana­li­zar este caso de repre­sión como una con­se­cuen­cia direc­ta del capi­ta­lis­mo; como una herra­mien­ta más que uti­li­za el capi­ta­lis­mo, a tra­vés del esta­do, para defen­der sus intere­ses y man­te­ner este sis­te­ma deca­den­te. Es obvio que mien­tras siga un sis­te­ma basa­do en la explo­ta­ción de nues­tra cla­se, segui­re­mos sufrien­do la repre­sión polí­ti­ca, y que por lo tan­to la lucha por la liber­tad de nues­tros com­pa­ñe­ros debe ir de la mano de la lucha con­tra el capi­ta­lis­mo y de las injus­ti­cias que deri­ven de este; por­que mien­tras siga­mos explo­ta­dos segui­re­mos sufrien­do la represión.

Para fina­li­zar, hace­mos un lla­ma­mien­to a la mani­fes­ta­ción que rea­li­za­re­mos el día 22 de julio a las 20:00 des­de el txos­na­gu­ne de Ore­re­ta (zona de txoz­nas), bajo el lema Ore­re­ta­ko lauak aska­tu (Liber­tad para los cua­tro de Ore­re­ta). Enten­de­mos que la liber­tad inme­dia­ta de los tres com­pa­ñe­ros encar­ce­la­dos es lo más urgen­te aho­ra mis­mo, pero que tam­po­co aban­do­na­mos al menor encau­sa­do y que nues­tro obje­ti­vo final es la total liber­tad de los cua­tro encau­sa­dos. Lla­ma­mos tan­to al pue­blo de Ore­re­ta que se movi­li­ce, como a colec­ti­vos, orga­ni­za­cio­nes, par­ti­dos e indi­vi­dua­li­da­des de Eus­kal Herria, del esta­do o de don­de sea, pues la soli­da­ri­dad no entien­de de fron­te­ras. Sólo una ver­da­de­ra movi­li­za­ción popu­lar con­se­gui­rá aca­bar con esta injus­ti­cia que están sufrien­do nues­tros com­pa­ñe­ros. Es la hora de luchar por su libertad.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *