Damutuak/​Arrepentidos


[EUS]

Ira­gan aste­bu­ruan izan genuen Eus­kal Pre­so Poli­ti­koen Kolek­ti­boak buru­tu duen ezta­bai­da­ren ingu­ru­ko emaitzen berri, eta kon­ta ezi­nak dira ordu­tik hona horren aurrean sor­tu­ta­ko erreak­zioak eta dekla­ra­zioak. Kolek­ti­boak onar­tu­ta­ko pro­po­sa­me­nak ontzat eman­go du, hemen­dik aurre­ra, pre­so bakoitzak auke­ra­tu ahal iza­tea ze urrats eman­go duen espetxe lege­dia­ren aurrean onu­rak lor­tze­ko orduan.

Guk pen­tsatzen dugu EPPK‑k ira­kur­ke­ta poli­ti­ko bat egi­ten duen neu­rrian, zile­gi dela kri­ti­ka poli­ti­koa ere egin ahal iza­tea, era­ba­kiak izan ditza­keen ondo­rioez ohar­ta­raz­tea eta pre­so poli­ti­koen bata­su­na­ren kal­te­ra­ko izan­go dela eta, ondo­rioz, haien babes­ga­be­ta­su­na han­di­tu­ko due­la esatea.

Ez da hori, ordea, idaz­ki honen hel­bu­rua, izan ere horre­la­ko ira­kur­ke­tak egi­te­ko auke­ra edu­ki bai­tu­gu lehe­na­go eta edu­ki­ko bai­tu­gu etor­ki­zu­nean ere, jarre­ra poli­ti­koak ez dire­la­ko egun bate­tik bes­te­ra fin­katzen, den­bo­ran luzatzen diren dina­mi­ken bidez bai­zik. Kez­ka han­dia sor­tu digu­te batzuek, gehie­ne­tan ano­ni­mo­ta­su­ne­tik eta sare sozia­len bitar­tez, EPPK-ren zuzen­da­ritza­ren pro­po­sa­me­na­ri «baiez­koa» eman zio­ten pre­soen aur­ka zabal­du­ta­ko hain­bat mezuk: «damu­tuak», «221 pre­so arrun­ta gehia­go», «trai­zioa»…

Ezta­bai­da­ren para­me­troe­kin ados egon ez arren (2012an hasi­ta­ko pre­sio kan­pai­na, komu­ni­ka­bi­deen joka­bi­dea, kalean kon­fron­ta­zio ideo­lo­gi­koa saihes­tu iza­na kale­tik ezta­bai­da bal­din­tzatzen zen bitar­tean, espetxe­ko gra­du sis­te­ma ez eza­gutze­ko blo­keo infor­ma­ti­boa…), ezin dugu gure patio-kideak izan dire­nen aur­ka­ko antze­ko era­so­rik inolaz ere onartu.

Ezin dugu ahaz­tu haie­ta­ko batzuk, gaur egun des­ados­ta­sun ideo­lo­gi­koak izan­da ere, gure sos­ten­gua izan dire­la kar­tze­lan egon garen bitar­tean, etsaia­ren aurrean gure­kin bate­ra plan­toak, gose gre­bak, itxial­diak eta bes­te hain­bat eki­men buru­tu dituz­te­nak dire­la, une gogo­rre­tan gure­ga­tik kez­ka­tu dire­nak. Ezin dugu ahaz­tu haie­ta­ko asko urte mor­do dara­matza­te­la pre­so edo­ta kon­de­na luzeak dituz­te­la betetze­ke, eta inoiz damu­tu ez dena­ri ezin zaio­la damu­tua deitu.

Bes­te­tik, ez zai­gu bidez­koa iru­ditzen egun­go egoe­ra­ren ardu­ra nagu­sia beraien biz­ka­rrean jar­tzea ezta hain modu zorrotzean epaitzea. Baiez­koa eman duten pre­soen artean bada­go kon­bik­zio osoaz eta ilu­sioz jokatzen due­nik, bada­go peli­ku­la­ren amaie­ra gus­tu­ko izan ez arren pun­tu hone­ta­ra hel­du­ta ontzat eman due­nik, bada­go bere inda­rren muga­ra iris­ten ari denik eta damu­tu gabe bes­te bide batzuk jorra­tu nahi due­nik. Edo­zein kasu­tan, damutzen ez den inor ez da damutua.

Ez deza­gun bila­tu egoe­ra­ren ardu­ra kate-begi ahu­le­nean, bene­ta­ko ara­zoa kalean bai­ta­go. Ez baga­ra gai herri mugi­men­dua indar­tze­ko egoe­ra honek ez du buel­ta­rik izan­go. Ezin die­gu pre­soei eska­tu guk egi­ten ez dugun aha­le­gi­na, ezin die­gu pre­soei gehia­go eska­tu herri mugi­men­dua indar­tze­ko behar bezain bes­te egi­ten ez dugun bitar­tean. Inork ez zukeen ausar­dia­rik izan­go pre­soei espetxe lege­dia onar­tzea eskatze­ko kalea pil-pilean man­ten­tze­ko gai izan bagi­na 2009a eta gero.

Amnis­tia­ren alde­ko borro­ka­ri dago­kio­nez, mun­du guz­tia­ri eska­tu­ko genio­kee­na bere ekar­pe­na anto­la­kun­tza­ren bitar­tez egi­tea da. Proiek­tu hau aurre­ra ate­ratze­ko ez da nahi­koa biz­ka­rrean zapla­da ema­tea ezta urtean birri­tan edo hiru­tan mani­fes­tatzea. Poten­tzial­ta­sun han­di­ko apus­tua egin dugu­la ziur gau­de, bai­na bizi dugun egoe­ra zai­lean ekar­pen kons­truk­ti­boek bere­bi­zi­ko garran­tzia har­tzen dute. Hori zor die­gu gugan kon­fian­tza jarri duten guz­tiei, batez ere haien babe­sa modu publi­koan eman digu­ten erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koei eta, oso bere­zi­ki, Kolek­ti­bo­tik kan­po dau­den lau pre­soei, haien keme­na gure inda­rra dela­ko, gure inda­rra haien arna­sa delako.

Hasi garen moduan buka­tu­ko dugu, kri­ti­ka poli­ti­koa zile­gi dela esa­nez, eta nor­bai­tek kon­tra egin nahi badi­gu argu­dioak eman behar­ko ditue­la baiez­ta­tuz. Bai­na ez deza­gun pers­pek­ti­ba gal­du, eta Esta­tuak pre­so, depor­ta­tu eta ihes­la­ri poli­ti­koei pun­ti­lla ema­te­ko aha­le­gin bere­zia egi­ten ari diren hone­tan, beraie­ki­ko erres­pe­tuz joka dezagun.

Fer­nan­do Lizea­ga, Zior­tza Fer­nan­dez Larra­za­bal, Jon Beas­koa, Sen­doa Jura­do, Pre­so poli­ti­ko ohiak eta amnis­tia­ren alde­ko militanteak

2017eko uztai­lla­ren 5ean

[ES]

El pasa­do fin de sema­na tuvi­mos noti­cia de los resul­ta­dos sobre el deba­te que ha lle­va­do a cabo Eus­kal Pre­so Poli­ti­koen Kolek­ti­boa, y son incon­ta­bles las reac­cio­nes y decla­ra­cio­nes pro­du­ci­das des­de enton­ces. La pro­pues­ta apro­ba­da por el Colec­ti­vo dará por bueno que, a par­tir de aho­ra, cada pre­so y pre­sa pue­da ele­gir qué pasos dará ante la lega­li­dad peni­ten­cia­ria a la hora de obte­ner beneficios.

Pen­sa­mos que en la medi­da en la que el EPPK hace una lec­tu­ra polí­ti­ca, tam­bién es legí­ti­mo poder hacer una crí­ti­ca polí­ti­ca, adver­tir de las con­se­cuen­cias que pue­de tener la deci­sión, y decir que será en per­jui­cio de la uni­dad de los pre­sos y pre­sas polí­ti­cas y que, por lo tan­to, aumen­ta­rá su indefensión.

Sin embar­go, el obje­ti­vo de este escri­to no es ese, ya que para hacer lec­tu­ras de ese tipo ya hemos teni­do tiem­po antes y lo ten­dre­mos tam­bién en el futu­ro, por­que las posi­cio­nes polí­ti­cas no se con­so­li­dan de un día para otro, sino por medio de diná­mi­cas que se alar­gan en el tiem­po. Nos han gene­ra­do una gran preo­cu­pa­ción algu­nos men­sa­jes difun­di­dos, en la mayo­ría de casos des­de el ano­ni­ma­to y por medio de las redes socia­les, con­tra los pre­sos y pre­sas que han dado el «sí» a la pro­pues­ta de la direc­ción del EPPK: «arre­pen­ti­dos», «221 pre­sos comu­nes más», «trai­ción»…

Aun no estan­do de acuer­do con los pará­me­tros del deba­te (cam­pa­ña de pre­sión ini­cia­da en 2012, acti­tud de los medios de comu­ni­ca­ción, haber evi­ta­do la con­fron­ta­ción ideo­ló­gi­ca en la calle mien­tras se con­di­cio­na­ba el deba­te des­de allí, blo­queo infor­ma­ti­vo para que no se cono­cie­ra el sis­te­ma peni­ten­cia­rio de gra­dos…), no pode­mos acep­tar de nin­gu­na mane­ra ata­ques de este tipo con­tra quie­nes han sido nues­tros com­pa­ñe­ros y com­pa­ñe­ras de patio.

No pode­mos olvi­dar que algu­nas de esas per­so­nas, a pesar de los des­acuer­dos ideo­ló­gi­cos que man­ten­ga­mos hoy, han sido nues­tro apo­yo mien­tras hemos esta­do en la cár­cel, que son quie­nes ante el enemi­go han esta­do a nues­tro lado en plan­tes, huel­gas de ham­bre, encie­rros y demás ini­cia­ti­vas, quie­nes se han preo­cu­pa­do por noso­tros y noso­tras en los momen­tos duros. No pode­mos olvi­dar que algu­nos de ellos lle­van un mon­tón de años pre­sos o que a algu­nas les que­dan lar­gas con­de­nas por cum­plir, y que no se pue­de lla­mar arre­pen­ti­do a quien nun­ca se ha arrepentido.

Por otro lado, no nos pare­ce jus­to poner sobre sus espal­das la res­pon­sa­bi­li­dad prin­ci­pal de la situa­ción actual ni juz­gar­les de mane­ra tan seve­ra. Entre los pre­sos y pre­sas que lo han apro­ba­do hay quien actúa con total con­vic­ción e ilu­sión, hay quien no sien­do de su gus­to el final de la pelí­cu­la, lle­ga­dos a este pun­to lo ha dado por bueno, hay quien está lle­gan­do al lími­te de sus fuer­zas y sin arre­pen­tir­se quie­re explo­rar otros cami­nos. En cual­quier caso, nadie que no se arre­pien­ta es un arrepentido. 

No bus­que­mos la res­pon­sa­bi­li­dad de la situa­ción en el esla­bón más débil de la cade­na, ya que el prin­ci­pal pro­ble­ma está en la calle. Si no somos capa­ces de for­ta­le­cer el movi­mien­to popu­lar esta situa­ción no ten­drá vuel­ta atrás. No pode­mos pedir­les a los pre­sos y pre­sas el esfuer­zo que no hace­mos noso­tros, no pode­mos pedir­les más a las pre­sas y pre­sos mien­tras no haga­mos todo lo nece­sa­rio para for­ta­le­cer el movi­mien­to popu­lar. Nadie habría teni­do valor para pro­po­ner a los pre­sos que acep­ta­ran la lega­li­dad peni­ten­cia­ria si des­pués de 2009 hubié­ra­mos sido capa­ces de man­te­ner la calle al pil-pil.

En lo que res­pec­ta a la lucha por la amnis­tía, le pedi­ría­mos a todo el mun­do que haga su apor­ta­ción median­te la orga­ni­za­ción. Para sacar este pro­yec­to ade­lan­te no es sufi­cien­te con dar una pal­ma­di­ta en la espal­da ni acu­dir a dos o tres mani­fes­ta­cio­nes al año. Tene­mos el con­ven­ci­mien­to de que hemos hecho una apues­ta de gran poten­cia­li­dad, pero en la actual situa­ción toman abso­lu­ta impor­tan­cia las apor­ta­cio­nes cons­truc­ti­vas. Se lo debe­mos a todas las per­so­nas que han pues­to su con­fian­za en noso­tros, sobre todo a los repre­sa­lia­dos y repre­sa­lia­das polí­ti­cas que nos han apo­ya­do de mane­ra públi­ca y, muy espe­cial­men­te, a los cua­tro pre­sos que están fue­ra del Colec­ti­vo, por­que su ímpe­tu es nues­tra fuer­za, por­que nues­tra fuer­za es su aliento.

Ter­mi­na­re­mos como hemos empe­za­do, dicien­do que la crí­ti­ca polí­ti­ca es legí­ti­ma y afir­man­do que si alguien nos quie­re lle­var la con­tra­ria ten­drá que dar argu­men­tos. Pero no per­da­mos la pers­pec­ti­va, y en este momen­to en el que los Esta­dos quie­ren dar la pun­ti­lla a los pre­sos, depor­ta­dos y hui­dos polí­ti­cos, actue­mos con res­pe­to hacia ellos.

Fer­nan­do Lizea­ga, Zior­tza Fer­nan­dez Larra­za­bal, Jon Beas­koa, Sen­doa Jura­do, Expre­sos polí­ti­cos y mili­tan­tes pro amnistía

5 de julio de 2017

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *