Damutuak/​Arrepentidos


[EUS]

Ira­gan aste­bu­ruan izan genuen Eus­kal Pre­so Poli­ti­koen Kolek­ti­boak buru­tu duen ezta­bai­da­ren ingu­ru­ko emaitzen berri, eta kon­ta ezi­nak dira ordu­tik hona horren aurrean sor­tu­ta­ko erreak­zioak eta dekla­ra­zioak. Kolek­ti­boak onar­tu­ta­ko pro­po­sa­me­nak ontzat eman­go du, hemen­dik aurre­ra, pre­so bakoitzak auke­ra­tu ahal iza­tea ze urrats eman­go duen espetxe lege­dia­ren aurrean onu­rak lor­tze­ko orduan.

Guk pen­tsatzen dugu EPPK‑k ira­kur­ke­ta poli­ti­ko bat egi­ten duen neu­rrian, zile­gi dela kri­ti­ka poli­ti­koa ere egin ahal iza­tea, era­ba­kiak izan ditza­keen ondo­rioez ohar­ta­raz­tea eta pre­so poli­ti­koen bata­su­na­ren kal­te­ra­ko izan­go dela eta, ondo­rioz, haien babes­ga­be­ta­su­na han­di­tu­ko due­la esatea.

Ez da hori, ordea, idaz­ki honen hel­bu­rua, izan ere horre­la­ko ira­kur­ke­tak egi­te­ko auke­ra edu­ki bai­tu­gu lehe­na­go eta edu­ki­ko bai­tu­gu etor­ki­zu­nean ere, jarre­ra poli­ti­koak ez dire­la­ko egun bate­tik bes­te­ra fin­katzen, den­bo­ran luzatzen diren dina­mi­ken bidez bai­zik. Kez­ka han­dia sor­tu digu­te batzuek, gehie­ne­tan ano­ni­mo­ta­su­ne­tik eta sare sozia­len bitar­tez, EPPK-ren zuzen­da­ritza­ren pro­po­sa­me­na­ri «baiez­koa» eman zio­ten pre­soen aur­ka zabal­du­ta­ko hain­bat mezuk: «damu­tuak», «221 pre­so arrun­ta gehia­go», «trai­zioa»…

Ezta­bai­da­ren para­me­troe­kin ados egon ez arren (2012an hasi­ta­ko pre­sio kan­pai­na, komu­ni­ka­bi­deen joka­bi­dea, kalean kon­fron­ta­zio ideo­lo­gi­koa saihes­tu iza­na kale­tik ezta­bai­da bal­din­tzatzen zen bitar­tean, espetxe­ko gra­du sis­te­ma ez eza­gutze­ko blo­keo infor­ma­ti­boa…), ezin dugu gure patio-kideak izan dire­nen aur­ka­ko antze­ko era­so­rik inolaz ere onartu.

Ezin dugu ahaz­tu haie­ta­ko batzuk, gaur egun des­ados­ta­sun ideo­lo­gi­koak izan­da ere, gure sos­ten­gua izan dire­la kar­tze­lan egon garen bitar­tean, etsaia­ren aurrean gure­kin bate­ra plan­toak, gose gre­bak, itxial­diak eta bes­te hain­bat eki­men buru­tu dituz­te­nak dire­la, une gogo­rre­tan gure­ga­tik kez­ka­tu dire­nak. Ezin dugu ahaz­tu haie­ta­ko asko urte mor­do dara­matza­te­la pre­so edo­ta kon­de­na luzeak dituz­te­la betetze­ke, eta inoiz damu­tu ez dena­ri ezin zaio­la damu­tua deitu.

Bes­te­tik, ez zai­gu bidez­koa iru­ditzen egun­go egoe­ra­ren ardu­ra nagu­sia beraien biz­ka­rrean jar­tzea ezta hain modu zorrotzean epaitzea. Baiez­koa eman duten pre­soen artean bada­go kon­bik­zio osoaz eta ilu­sioz jokatzen due­nik, bada­go peli­ku­la­ren amaie­ra gus­tu­ko izan ez arren pun­tu hone­ta­ra hel­du­ta ontzat eman due­nik, bada­go bere inda­rren muga­ra iris­ten ari denik eta damu­tu gabe bes­te bide batzuk jorra­tu nahi due­nik. Edo­zein kasu­tan, damutzen ez den inor ez da damutua.

Ez deza­gun bila­tu egoe­ra­ren ardu­ra kate-begi ahu­le­nean, bene­ta­ko ara­zoa kalean bai­ta­go. Ez baga­ra gai herri mugi­men­dua indar­tze­ko egoe­ra honek ez du buel­ta­rik izan­go. Ezin die­gu pre­soei eska­tu guk egi­ten ez dugun aha­le­gi­na, ezin die­gu pre­soei gehia­go eska­tu herri mugi­men­dua indar­tze­ko behar bezain bes­te egi­ten ez dugun bitar­tean. Inork ez zukeen ausar­dia­rik izan­go pre­soei espetxe lege­dia onar­tzea eskatze­ko kalea pil-pilean man­ten­tze­ko gai izan bagi­na 2009a eta gero.

Amnis­tia­ren alde­ko borro­ka­ri dago­kio­nez, mun­du guz­tia­ri eska­tu­ko genio­kee­na bere ekar­pe­na anto­la­kun­tza­ren bitar­tez egi­tea da. Proiek­tu hau aurre­ra ate­ratze­ko ez da nahi­koa biz­ka­rrean zapla­da ema­tea ezta urtean birri­tan edo hiru­tan mani­fes­tatzea. Poten­tzial­ta­sun han­di­ko apus­tua egin dugu­la ziur gau­de, bai­na bizi dugun egoe­ra zai­lean ekar­pen kons­truk­ti­boek bere­bi­zi­ko garran­tzia har­tzen dute. Hori zor die­gu gugan kon­fian­tza jarri duten guz­tiei, batez ere haien babe­sa modu publi­koan eman digu­ten erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koei eta, oso bere­zi­ki, Kolek­ti­bo­tik kan­po dau­den lau pre­soei, haien keme­na gure inda­rra dela­ko, gure inda­rra haien arna­sa delako.

Hasi garen moduan buka­tu­ko dugu, kri­ti­ka poli­ti­koa zile­gi dela esa­nez, eta nor­bai­tek kon­tra egin nahi badi­gu argu­dioak eman behar­ko ditue­la baiez­ta­tuz. Bai­na ez deza­gun pers­pek­ti­ba gal­du, eta Esta­tuak pre­so, depor­ta­tu eta ihes­la­ri poli­ti­koei pun­ti­lla ema­te­ko aha­le­gin bere­zia egi­ten ari diren hone­tan, beraie­ki­ko erres­pe­tuz joka dezagun.

Fer­nan­do Lizea­ga, Zior­tza Fer­nan­dez Larra­za­bal, Jon Beas­koa, Sen­doa Jura­do, Pre­so poli­ti­ko ohiak eta amnis­tia­ren alde­ko militanteak

2017eko uztai­lla­ren 5ean

[ES]

El pasa­do fin de sema­na tuvi­mos noti­cia de los resul­ta­dos sobre el deba­te que ha lle­va­do a cabo Eus­kal Pre­so Poli­ti­koen Kolek­ti­boa, y son incon­ta­bles las reac­cio­nes y decla­ra­cio­nes pro­du­ci­das des­de enton­ces. La pro­pues­ta apro­ba­da por el Colec­ti­vo dará por bueno que, a par­tir de aho­ra, cada pre­so y pre­sa pue­da ele­gir qué pasos dará ante la lega­li­dad peni­ten­cia­ria a la hora de obte­ner beneficios.

Pen­sa­mos que en la medi­da en la que el EPPK hace una lec­tu­ra polí­ti­ca, tam­bién es legí­ti­mo poder hacer una crí­ti­ca polí­ti­ca, adver­tir de las con­se­cuen­cias que pue­de tener la deci­sión, y decir que será en per­jui­cio de la uni­dad de los pre­sos y pre­sas polí­ti­cas y que, por lo tan­to, aumen­ta­rá su indefensión.

Sin embar­go, el obje­ti­vo de este escri­to no es ese, ya que para hacer lec­tu­ras de ese tipo ya hemos teni­do tiem­po antes y lo ten­dre­mos tam­bién en el futu­ro, por­que las posi­cio­nes polí­ti­cas no se con­so­li­dan de un día para otro, sino por medio de diná­mi­cas que se alar­gan en el tiem­po. Nos han gene­ra­do una gran preo­cu­pa­ción algu­nos men­sa­jes difun­di­dos, en la mayo­ría de casos des­de el ano­ni­ma­to y por medio de las redes socia­les, con­tra los pre­sos y pre­sas que han dado el «sí» a la pro­pues­ta de la direc­ción del EPPK: «arre­pen­ti­dos», «221 pre­sos comu­nes más», «trai­ción»…

Aun no estan­do de acuer­do con los pará­me­tros del deba­te (cam­pa­ña de pre­sión ini­cia­da en 2012, acti­tud de los medios de comu­ni­ca­ción, haber evi­ta­do la con­fron­ta­ción ideo­ló­gi­ca en la calle mien­tras se con­di­cio­na­ba el deba­te des­de allí, blo­queo infor­ma­ti­vo para que no se cono­cie­ra el sis­te­ma peni­ten­cia­rio de gra­dos…), no pode­mos acep­tar de nin­gu­na mane­ra ata­ques de este tipo con­tra quie­nes han sido nues­tros com­pa­ñe­ros y com­pa­ñe­ras de patio.

No pode­mos olvi­dar que algu­nas de esas per­so­nas, a pesar de los des­acuer­dos ideo­ló­gi­cos que man­ten­ga­mos hoy, han sido nues­tro apo­yo mien­tras hemos esta­do en la cár­cel, que son quie­nes ante el enemi­go han esta­do a nues­tro lado en plan­tes, huel­gas de ham­bre, encie­rros y demás ini­cia­ti­vas, quie­nes se han preo­cu­pa­do por noso­tros y noso­tras en los momen­tos duros. No pode­mos olvi­dar que algu­nos de ellos lle­van un mon­tón de años pre­sos o que a algu­nas les que­dan lar­gas con­de­nas por cum­plir, y que no se pue­de lla­mar arre­pen­ti­do a quien nun­ca se ha arrepentido.

Por otro lado, no nos pare­ce jus­to poner sobre sus espal­das la res­pon­sa­bi­li­dad prin­ci­pal de la situa­ción actual ni juz­gar­les de mane­ra tan seve­ra. Entre los pre­sos y pre­sas que lo han apro­ba­do hay quien actúa con total con­vic­ción e ilu­sión, hay quien no sien­do de su gus­to el final de la pelí­cu­la, lle­ga­dos a este pun­to lo ha dado por bueno, hay quien está lle­gan­do al lími­te de sus fuer­zas y sin arre­pen­tir­se quie­re explo­rar otros cami­nos. En cual­quier caso, nadie que no se arre­pien­ta es un arrepentido. 

No bus­que­mos la res­pon­sa­bi­li­dad de la situa­ción en el esla­bón más débil de la cade­na, ya que el prin­ci­pal pro­ble­ma está en la calle. Si no somos capa­ces de for­ta­le­cer el movi­mien­to popu­lar esta situa­ción no ten­drá vuel­ta atrás. No pode­mos pedir­les a los pre­sos y pre­sas el esfuer­zo que no hace­mos noso­tros, no pode­mos pedir­les más a las pre­sas y pre­sos mien­tras no haga­mos todo lo nece­sa­rio para for­ta­le­cer el movi­mien­to popu­lar. Nadie habría teni­do valor para pro­po­ner a los pre­sos que acep­ta­ran la lega­li­dad peni­ten­cia­ria si des­pués de 2009 hubié­ra­mos sido capa­ces de man­te­ner la calle al pil-pil.

En lo que res­pec­ta a la lucha por la amnis­tía, le pedi­ría­mos a todo el mun­do que haga su apor­ta­ción median­te la orga­ni­za­ción. Para sacar este pro­yec­to ade­lan­te no es sufi­cien­te con dar una pal­ma­di­ta en la espal­da ni acu­dir a dos o tres mani­fes­ta­cio­nes al año. Tene­mos el con­ven­ci­mien­to de que hemos hecho una apues­ta de gran poten­cia­li­dad, pero en la actual situa­ción toman abso­lu­ta impor­tan­cia las apor­ta­cio­nes cons­truc­ti­vas. Se lo debe­mos a todas las per­so­nas que han pues­to su con­fian­za en noso­tros, sobre todo a los repre­sa­lia­dos y repre­sa­lia­das polí­ti­cas que nos han apo­ya­do de mane­ra públi­ca y, muy espe­cial­men­te, a los cua­tro pre­sos que están fue­ra del Colec­ti­vo, por­que su ímpe­tu es nues­tra fuer­za, por­que nues­tra fuer­za es su aliento.

Ter­mi­na­re­mos como hemos empe­za­do, dicien­do que la crí­ti­ca polí­ti­ca es legí­ti­ma y afir­man­do que si alguien nos quie­re lle­var la con­tra­ria ten­drá que dar argu­men­tos. Pero no per­da­mos la pers­pec­ti­va, y en este momen­to en el que los Esta­dos quie­ren dar la pun­ti­lla a los pre­sos, depor­ta­dos y hui­dos polí­ti­cos, actue­mos con res­pe­to hacia ellos.

Fer­nan­do Lizea­ga, Zior­tza Fer­nan­dez Larra­za­bal, Jon Beas­koa, Sen­doa Jura­do, Expre­sos polí­ti­cos y mili­tan­tes pro amnistía

5 de julio de 2017

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.