Ekai­na­ren 24ko amnis­tia­ren alde­ko mani­fes­ta­zio­ra­ko behin beti­ko atxi­ki­pen zerren­da /​Lis­ta­do defi­ni­ti­vo de adhe­sio­nes a la mani­fes­ta­ción por la amnis­tía el 24 de junio

[alert]
Mani­fes­ta­zio­ra­ko atxi­ki­men­dua adie­raz­te­ko bida­li epos­ta zure datue­kin [email protected]​boltxe.​eus

Para mos­trar tu adhe­sión a la mani­fes­ta­ción envia un correo a [email protected]​boltxe.​eus[/​alert]

Ekai­na­ren 24ko amnis­tia­ren alde­ko mani­fes­ta­zio­ra deitze­ko prentsaurrekoa

Has­te­ko, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak modu bere­zian gogo­ra­tu nahi du, gaur­koan 14. egu­na gose gre­ban eta itxial­dian betetzen duen Iña­ki Bil­bao «Txi­ki­to» Leza­ma­ko pre­so politikoa.

Hain zuzen ere Puer­to III-ko kar­tze­lak bizi bal­din­tza­rik gogor eta murriz­tai­lee­nak eza­rri diz­kio­nean, seni­de bate­kin eta lau hur­ko­re­kin inola­ko komu­ni­ka­zio­rik man­ten­tzea debe­ka­tu dio­nean, gehien estutzen ari zaiz­kio­nean bere prin­tzi­pioei uko egin die­zaien eta men­de­ratzea­ri men egin die­zaion, Txi­ki­tok borro­kal­di gogo­rra­ri ekin dio Eus­kal Herria­ren inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa alda­rri­katze­ko. Txi­ki­tok era­kus­ten du, horre­la, orain arte kar­tze­lan 33 urte pasatzea kos­ta­tu zaion borro­ka berean mur­gil­du­ta jarraitzen duela.

Gure mugi­men­dua­ren­tzat, Iña­ki Bil­bao­ren jarre­ra duin­ta­sun ere­dua da eta bere borro­kal­dia­ri oihar­tzu­na ema­te­ko bera­re­ki­ko burutzen diren mobi­li­za­zio guz­tie­tan par­te har­tze­ko deia luzatzen dugu. Amnis­tia, inde­pen­den­tzia eta sozialismoa!

Jarraian, ekai­na­ren 24an Bil­bon amnis­tia­ren alde mani­fes­tatze­ko deial­dia egi­te­ko agi­ria ira­kur­tze­ra pasa­ko gara:

Azken 60 urtee­tan zehar kar­tze­la izan da, eta orain­dik ere bada, Eus­kal Herria­ren aska­ta­su­na­ren alde borro­ka egin nahi dute­nak bal­din­tzatze­ko Esta­tuek era­bi­li­ta­ko tres­na nagu­sia, bere ondo­rio diren erbes­tea eta depor­ta­zioa­re­kin bate­ra, gerra ziki­na eta tor­tu­ra ahaz­tu gabe.

Kar­tze­la disi­den­tzia poli­ti­koa­ren aur­ka­ko erre­pre­sioa­ren azke­nau­rre­ko eskai­le­ra-mai­la da, Eus­kal Herria­ren alde gehien eman dute­nen erail­ke­ta selek­ti­boa­ren aurre­tik dato­rren mai­la, hain zuzen ere. Batzue­tan, kar­tze­lak eskai­le­ra-mai­la bat gehia­go igotzen du eta heriotza bera bila­katzen da.

Kar­tze­la pre­soei tor­tu­ra kro­ni­koa apli­katzen zaien sarras­ki espa­rru hori da, urtee­tan zehar pai­ratzen due­na­ren barre­nak pitzatzen dituen tor­tu­ra, mili­tan­te kon­pro­me­ti­tue­nen erre­sis­ten­tzia gai­ta­su­na apur­tzen saiatzen dena eta, Eus­kal Herria­ren kasuan, eus­kal pre­so poli­ti­koen boron­da­tea deu­sez­tatzen saiatzen dena.

Labur esan­da, pre­so poli­ti­koak bahi­tu gisa era­bi­liz herria ika­ratzen saiatze­ko era­bil­tzen duten ins­tru­men­tu hori da kar­tze­la. Gor­putz eta ari­maz ari­tu­ta­ko per­tso­na­rik ausar­te­nek men egin bal­din badu­te, men egin barik ezer ez dela exis­titzen azal­tze­ko Esta­tuek era­bil­tzen duten len­goaia bor­titza da kartzela.

Bor­tiz­ke­ri honen guz­tia­ren aurrean, hamar­ka­da luze­tan zehar eus­kal pre­so poli­ti­koek man­ten­du­ta­ko jarre­ra ere­du­ga­rria herri oso baten inda­rra­ren era­kus­le bihur­tu da. Pre­so poli­ti­koek duin­ta­sun, ausar­di eta elkar­ta­sun hitzen bene­ta­ko zen­tzua age­rian utzi dute etengabean.

Hein berean eta harre­sien bes­te alde­tik, herria­ren sek­to­re kon­pro­me­ti­tue­nek erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koek utzi­ta­ko lorratza­ri jarrai­tu egin izan dio­te, aska­ta­su­na­ren hel­bu­ru­ra hur­bil­du­ko gai­tuz­ten inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­ren bidean aurre­ra egi­ten jarraitzeko.

Esta­tuek bahi­tu­ta man­ten­tzen dituz­ten mili­tan­te poli­ti­koek beti uler­tu dute kar­tze­lan, depor­ta­zioan ala mun­du­ko azken txo­koan egon­da ere, Eus­kal Herria­ren aska­pen borro­ka­ri egin zie­zaio­ke­ten ekar­pe­nik han­die­na erre­pre­sioa haien boron­da­tea maku­rra­raz­te­ko ezta gure herria­ren borro­ka bal­din­tzatze­ko ere nahi­koa ez dela era­kus­tea izan­go zela.

Erre­sis­ten­tzia jarre­ra hau izan da, hain zuzen ere, hamar­ka­de­tan zehar eta Esta­tuen eten­ga­be­ko mehatxuen gai­ne­tik belau­nal­di berriak borro­ka­ra batzen jarraitze­ko bul­tza­ga­rri­rik han­die­na. Erre­pre­sa­lia­tuen jarre­ra izan da herria­ren sua piz­tu­rik man­ten­tze­ko erre­gai nagu­sia eta herria izan da erre­pre­sa­lia­tuen hauspoa.

Hori dela eta, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua zapal­tzen gai­tuz­te­nen aurrean borro­ka eta duin­ta­sun jarre­re­tan man­ten­tzea­ga­tik ezein pre­so babes poli­ti­ko eta huma­no­rik gabe ez uzte­ko bere kon­pro­mi­soan berres­ten da eta, ekai­na­ren 24an, Bil­bo­ko Jesu­sen Bihotza Pla­za­tik abia­tu­ta, Inoiz ez makur­tu­rik! Denon artean lor­tu­ko dugu! Amnis­tia Osoa! lema­pean mani­fes­tatze­ko deia egi­ten dio Eus­kal Herria­ri. Borro­ka egi­ten jarrai­tu nahi dugu­la­ko, erre­pre­sa­lia­tuen duin­ta­su­na defen­da­tu­ko dugu. Ez zai­tuz­te­gu baka­rrik utzi­ko! Jo ta ke amnis­tia lor­tu arte!

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.

Rue­da de pren­sa para con­vo­car la mani­fes­ta­ción por la amnis­tía del 24 de junio

En pri­mer lugar, el Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión quie­re tener un recuer­do espe­cial con el pre­so polí­ti­co de Leza­ma Iña­ki Bil­bao «Txi­ki­to», que en el día de hoy cum­ple su 14º día en huel­ga de ham­bre y encierro.

Pre­ci­sa­men­te cuan­do la cár­cel de Puer­to III le ha impues­to las con­di­cio­nes de vida más duras y más res­tric­ti­vas, cuan­do le ha prohi­bi­do man­te­ner nin­gún tipo de comu­ni­ca­ción con una fami­liar y tres alle­ga­dos, cuan­do más le están apre­tan­do para que renun­cie a sus prin­ci­pios y pase por el aro del some­ti­mien­to, Txi­ki­to ha empren­di­do una dura lucha para rei­vin­di­car la inde­pen­den­cia de Eus­kal Herria y el socia­lis­mo. Txi­ki­to demues­tra así que se sigue inmer­so en la mis­ma lucha que has­ta aho­ra le ha cos­ta­do pasar 33 años en la cárcel.

Para nues­tro movi­mien­to, la acti­tud de Iña­ki Bil­bao es un ejem­plo de dig­ni­dad y hace­mos un lla­ma­mien­to a dar eco a su lucha par­ti­ci­pan­do en todas las movi­li­za­cio­nes que se lle­ven a cabo en rela­ción a ella. ¡Amnis­tía, inde­pen­den­cia y socialismo!

A con­ti­nua­ción pasa­mos a leer el comu­ni­ca­do median­te el cual con­vo­ca­mos una mani­fes­ta­ción a favor de la amnis­tía para el 24 de junio en Bilbo:

Duran­te los últi­mos 60 años la cár­cel ha sido, y toda­vía es, una de las prin­ci­pa­les herra­mien­tas uti­li­za­das por los Esta­dos para con­di­cio­nar a quie­nes quie­ren luchar por la liber­tad de Eus­kal Herria, jun­to a sus dos con­se­cuen­cias que son el exi­lio y la depor­ta­ción, sin olvi­dar­nos de la gue­rra sucia y la tortura.

La cár­cel es el penúl­ti­mo esca­lón de la repre­sión con­tra la disi­den­cia polí­ti­ca, exac­ta­men­te el esca­lón que pre­ce­de al ase­si­na­to selec­ti­vo de quie­nes más han dado por la liber­tad de Eus­kal Herria. En oca­sio­nes, la cár­cel sube un pel­da­ño y se con­vier­te en la mis­ma muerte.

La cár­cel es ese cam­po de exter­mi­nio en el que a los pre­sos y pre­sas se les apli­ca una tor­tu­ra cró­ni­ca, una tor­tu­ra que a lo lar­go de los años va res­que­bra­jan­do por den­tro a quien la pade­ce, tra­tan­do de rom­per la capa­ci­dad de resis­ten­cia de la mili­tan­cia más com­pro­me­ti­da, tra­tan­do de anu­lar la volun­tad de los pre­sos y pre­sas polí­ti­cas vascas.

La cár­cel es, en defi­ni­ti­va, ese ins­tru­men­to con el que tra­tar de ame­dren­tar al pue­blo uti­li­zan­do como rehe­nes a los pre­sos y pre­sas polí­ti­cas. Es el bru­tal len­gua­je con el que los Esta­dos pre­ten­den expli­car­nos que si las per­so­nas más valien­tes y entre­ga­das tuvie­ron que pasar por el aro, no exis­te nada fue­ra de lo mar­ca­do por ese mis­mo aro.

Ante toda esta vio­len­cia, la acti­tud modé­li­ca man­te­ni­da por los pre­sos y pre­sas polí­ti­cas vas­cas duran­te lar­gas déca­das se ha con­ver­ti­do en refle­jo de la fuer­za de todo un pue­blo. Los pre­sos y pre­sas polí­ti­cas han deja­do al des­cu­bier­to de mane­ra cons­tan­te el ver­da­de­ro sig­ni­fi­ca­do de las pala­bras dig­ni­dad, valor y solidaridad.

En la mis­ma medi­da y des­de el otro lado de los muros, los sec­to­res más com­pro­me­ti­dos del pue­blo han con­ti­nua­do tras la este­la deja­da por los pre­sos y pre­sas polí­ti­cas, para seguir avan­zan­do por ese camino de la inde­pen­den­cia y el socia­lis­mo que nos acer­que al obje­ti­vo de la libertad.

Los mili­tan­tes polí­ti­cos a los que los Esta­dos man­tie­nen como rehe­nes siem­pre han enten­di­do que la mejor apor­ta­ción que des­de la cár­cel, la depor­ta­ción o des­de el últi­mo rin­cón del mun­do se pue­de hacer a la lucha de libe­ra­ción de Eus­kal Herria, es la de demos­trar que la repre­sión no es sufi­cien­te para doble­gar su volun­tad ni para con­di­cio­nar la lucha de nues­tro pueblo.

Esta acti­tud de resis­ten­cia ha sido, pre­ci­sa­men­te, el mayor revul­si­vo para que nue­vas gene­ra­cio­nes se hayan segui­do suman­do a la lucha duran­te déca­das, a pesar de las cons­tan­tes ame­na­zas por par­te de los Esta­dos. La acti­tud de los repre­sa­lia­dos ha sido el prin­ci­pal com­bus­ti­ble para man­te­ner encen­di­do el fue­go del pue­blo y el pue­blo ha sido el fue­lle de los repre­sa­lia­dos y represaliadas.

Por ello, el Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión se reafir­ma en su com­pro­mi­so de no dejar sin apo­yo polí­ti­co ni humano a nin­gún repre­sa­lia­do polí­ti­co por el hecho de man­te­ner­se en pos­tu­ras de lucha y dig­ni­dad fren­te a quie­nes nos opri­men, y hace un lla­ma­mien­to a Eus­kal Herria a mani­fes­tar­se el 24 de junio, par­tien­do des­de la Pla­za del Sagra­do Cora­zón de Bil­bo, bajo el lema Inoiz ez makur­tu­rik! Denon artean lor­tu­ko dugu! Amnis­tia osoa!. Por­que que­re­mos seguir luchan­do, defen­de­re­mos la dig­ni­dad de los repre­sa­lia­dos. ¡No os aban­do­na­re­mos! Jo ta ke amnis­tia lor­tu arte!

Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Represión.

Con­fé­ren­ce de pres­se pour con­vo­quer la mani­fes­ta­tion pour l’am­nis­tie du 24 juin

En pre­mier lieu, le Mou­ve­ment Pour l’Am­nis­tie et Con­tre la Répres­sion souhai­te rap­pe­ler la situa­tion du pri­son­nier poli­ti­que de Leza­ma Iña­ki Bil­bao «Txi­ki­to» qui est aujour­d’hui dans son 14ème jour de grè­ve de la faim en prison.

C’est pré­ci­sé­ment lors­que la pri­son de Puer­to III lui a impo­sé les con­di­tions de vie les plus dures et les plus res­tric­ti­ves, lui a inter­dit quel­con­que type de con­tact avec une per­son­ne de sa fami­lle et avec trois de ses pro­ches, a exer­cée sur lui une pres­sion de plus en plus for­te pour qu’il renon­ce à ses prin­ci­pes et qu’il se résig­ne à la sou­mis­sion, que Txi­ki­to a enta­mé une dure lut­te pour reven­di­quer l’in­dé­pen­dan­ce d’Eus­kal Herria et pour le socia­lis­me. Txi­ki­to démon­tre ain­si qu’il pour­suit la même lut­te qui lui a coû­té jus­qu’à main­te­nant 33 ans de prison.

Pour notre mou­ve­ment, l’at­ti­tu­de d’I­ña­ki Bil­bao est un exem­ple de dig­ni­té et nous lançons un appel à don­ner un écho à sa lut­te en par­ti­ci­pant à tou­tes les mobi­li­sa­tions menées à bien dans cet­te même pers­pec­ti­ve. Amnis­tie, indé­pen­dan­ce et socialisme!

Pour con­ti­nuer, nous en venons à lire le com­mu­ni­qué par le biais duquel nous con­vo­quons une mani­fes­ta­tion en faveur de l’am­nis­tie ce 24 juin à Bilbo:

Pen­dant les 60 der­niè­res années, la pri­son a été – et est tou­jours – un des prin­ci­paux outils uti­li­sés par les États pour con­di­tion­ner ceux et celles qui souhai­tent lut­ter pour la liber­té d’Eus­kal Herria, addi­tion­né à deux con­sé­quen­ces que sont l’e­xil et la dépor­ta­tion, sans oublier la gue­rre sale et la torture.

La pri­son est l’a­vant-der­nier éche­lon de répres­sion con­tre la dis­si­den­ce poli­ti­que, pré­ci­sé­ment l’é­che­lon qui pré­cè­de l’as­sas­si­nat poli­ti­que sélec­tif de ceux et celles qui ont don­né le plus pour la liber­té d’Eus­kal Herria. Dans cer­tai­nes occa­sions, la pri­son mon­te d’un cran et se con­ver­tit en la mort elle-même.

La pri­son est ce camp d’ex­ter­mi­na­tion dans lequel s’ap­pli­que une tor­tu­re chro­ni­que aux pri­son­nier-e‑s, une tor­tu­re qui au fil des ans va détrui­re de l’in­té­rieur qui­con­que la subit, afin de bri­ser la capa­ci­té de résis­tan­ce de la mili­tan­ce la plus impli­quée, ten­tant d’a­néan­tir la volon­té des prisonniers/​ères poli­ti­ques basques.

La pri­son est, en défi­ni­ti­ve, cet ins­tru­ment avec lequel l’on ten­te d’in­ti­mi­der le peu­ple en uti­li­sant com­me ota­ges les prisonniers/​ères poli­ti­ques. C’est le vio­lent lan­ga­ge avec lequel les États pré­ten­dent nous expli­quer que si les per­son­nes les plus coura­geu­ses et inves­ties ont dû en pas­ser par-là, il n’e­xis­te rien en-dehors de cela.

Face à tou­te cet­te vio­len­ce, l’at­ti­tu­de modè­le main­te­nue par les pri­son­nier-e‑s poli­ti­ques bas­ques pen­dant de lon­gues décen­nies est deve­nue le reflet de la for­ce de tout un peu­ple. Les pri­son­nier-e‑s poli­ti­ques ont lais­sé à décou­vert de maniè­re cons­tan­te le véri­ta­ble sens des mots dig­ni­té, valeur et solidarité.

Dans une com­mu­ne mesu­re et depuis l’au­tre côté des murs, les sec­teurs les plus impli­qués du peu­ple ont con­ti­nué dans le silla­ge lais­sé par les pri­son­nier-e‑s poli­ti­ques, pour con­ti­nuer d’a­van­cer sur le che­min de l’in­dé­pen­dan­ce et du socia­lis­me qui nous rap­pro­che de l’ob­jec­tif de la liberté.

Les mili­tant-e‑s poli­ti­ques que les États retien­nent com­me ota­ges ont tou­jours com­pris que le mei­lleur apport depuis la pri­son, la dépor­ta­tion ou depuis le der­nier coin du mon­de à la lut­te de libé­ra­tion d’Eus­kal Herria, est de démon­trer que la répres­sion n’est pas suf­fi­san­te pour fai­re flé­chir leur volon­té ni pour con­di­tion­ner la lut­te de notre peuple.

Cet­te atti­tu­de de résis­tan­ce a été pré­ci­sé­ment le moteur qui a fait que les nou­ve­lles géné­ra­tions con­ti­nuent de rejoin­dre la lut­te pen­dant des décen­nies, mal­gré les mena­ces cons­tan­tes de la part des États. L’at­ti­tu­de des répri­mé-e‑s a été le prin­ci­pal com­bus­ti­ble pour que ne s’é­teig­ne jamais la flam­me du peu­ple et le peu­ple a été le souf­fle des répri­mé-e‑s.

C’est pour cela que le Mou­ve­ment Pour l’Am­nis­tie et Con­tre la Répres­sion réaf­fir­me son enga­ge­ment à ne lais­ser aucun‑e réprimé‑e poli­ti­que sans sou­tien poli­ti­que et humain pour le fait de con­ser­ver des posi­tions de lut­te et de dig­ni­té face à ceux qui nous oppri­ment, et lan­ce un appel à Eus­kal Herria à mani­fes­ter le 24 juin, en par­tant de la Pla­ce du Sacré Coeur de Bil­bo, sous la devi­se Inoiz ez makur­tu­rik! Denon artean lor­tu­ko dugu! Amnis­tia osoa!. Par­ce que nous vou­lons con­ti­nuer de lut­ter, nous défen­drons la dig­ni­té des répri­mé-e‑s. Nous ne vous aban­don­ne­rons pas ! Jo ta ke amni­tia lor­tu arte !

Mou­ve­ment Pour l’Am­nis­tie et Con­tre la Répression.

Mani­feh­ta­sión pol’la annih­tía er 24 junio en Bir­bo (Anda­lú)

Duran­te lo h’úrtimô 60 añô la kár­se a sío, y ento­da­bía è, uno de lô pin­si­pa­lê ape­rô uti­li­sáo pol’lo Ehtaô pa kon­di­sio­ná a kie­nê kie­ren luxà pol’la liber­tá de Eus­kal Herria, hun­to a sû dô kon­se­kuen­siâ ke son e l’esilio y la depor­ta­sión, sin orbiar­nô de la gue­rra susia y la tortura.

La kár­se è er penúr­ti­mo ehka­lón de la repre­sión kon­tra la disi­den­sia polí­ti­ka, esah­ta­men­te e l’ehkalón ke pre­seé a l’asesinato seleh­ti­bo de kie­nê mâ h’an dao pol’la liber­tá de Eus­kal Herria. En oka­sio­nê, la kár­se sube un per­da­ño y se kon­bier­te en la mim­ma muerte.

La kár­se è h’ese kam­po d’ehterminio en er ke a lô pre­sô y pre­sâ se lê apli­ka una tor­tu­ra kró­ni­ka, una tor­tu­ra ke a lo lar­go lô h’añô ba rekre­brahan­do lô aen­trô de kien la pade­se, tra­tan­do de rom­per la kapa­si­dá de resih­ten­sia de la mili­tan­sia mâ kom­pro­me­tía, tra­tan­do de anu­lá la bolun­tá de lô pre­sô y pre­sâ polí­ti­kâ bahkâ.

La kár­se è, en defi­ni­ti­ba, se ihtru­men­to kon er ke tra­tá d’amedrentà ar pue­blo uti­li­zan­do komo reénê a lô pre­sô y pre­sâ polí­ti­kâ. È h’er bru­tá len­guahe kon er ke lô Ehtaô pre­ten­den ehpli­kahno ke si lâ per­so­na mâ balien­tê y entre­gá tuvie­ron ke pasà po r’e l’aro, no esih­te ná fue­ra de lo mar­kao po r’ese mim­mo aro.

Ante toa ehta bio­len­sia, l’ahtitú modé­li­ka man­te­nía pol’lo pre­sô y pre­sà polí­ti­kâ bah­kâ duran­te lar­gâ deka­dâ sa kom­ber­tío en refleho de la fuer­sa de to un pue­blo. Lô pre­sô y pre­sâ polí­ti­kâ h’an dehao ar deh­kru­bien­to de mane­ra koh­tan­te er ber­dae­ro sin­ni­fi­kao de lâ pala­brâ din­niá, baló y soliariá.

En la mim­ma medía y deh­de e l’otro lao de lô murô, lô seh­to­rê mâ kom­pro­me­tíô der pue­blo an kon­ti­nuao trâ la ehte­la dehá pol’lo pre­sô y pre­sâ polí­ti­kâ, pa seguì aban­san­do po r’ese kamino de la inde­pen­den­sia y er sosia­lih­mo ke nô aser­ke a l’ohetibo de la libertá.

Lô mili­tan­te polí­ti­kô a lô ke lô Ehtaô man­tie­nen komo reénê siem­pre an enten­dío ke la mehón apor­ta­sión ke deh­de la kár­se, la depor­ta­sión o deh­de e l’urtimo rin­kón der mun­do se pué asè a la luxa de libe­ra­sión de Eus­kal Herria, è la de demoh­trá ke la repre­sión no è sufi­sien­te pa doble­gà su bolun­tá ni pa kon­di­sio­nà la luxa de nueh­tro pueblo.

Ehta ahti­tú de resih­ten­sia a sío, pre­si­sa­men­te, er mayó rebur­si­bo pa ke nue­bâ gene­ra­sio­nê s’ayan seguío suman­do a la luxa duran­te déka­dâ, a pesá de lâ koh­tan­tê ame­na­sà por par­te de lô Ehtaô. L’ahtitú de lô repre­sa­liaô a sío er prin­si­pá kom­buh­ti­ble pa man­te­nè ensen­dío er fue­go der pue­blo y er pue­blo a sío er fue­ye de lô repre­sa­liaô y represaliâ.

Po r’eyo, er «Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión» se reafir­ma en su kom­pro­mi­so de no dehà sin apo­yo polí­ti­ko ni umano a nin­gún repre­sa­liao polí­ti­ko po r’e l’exo de man­te­ner­se en poh­tu­râ de luxa y din­niá fren­te a kie­nê nô opri­men, y ase un yama­mien­to a Eus­kal Herria a mani­feh­tar­se el 24 de junio, par­tien­do deh­de la Pla­sa «Sagra­do Cora­zón» de Bir­bo, baho er lema «Inoiz ez makur­tu­rik! Denon artean lor­tu­ko dugu! Amnis­tia osoa!». Por­ke kere­mô seguì luxan­do, defen­de­re­mô la din­niá de lô repre­sa­liaô: ¡No lô h’anbandonaremô! Jo Ta Ke amnis­tía lor­tu arte!

Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Represión

Car­ta al Movi­mien­to Pro Amnis­tía ‑Dani Pas­tor, eus­kal pre­so politikoa-

El sába­do 24 de junio ten­drá lugar en Bil­bo otro ejer­ci­cio demo­crá­ti­co, y por supues­to legí­ti­mo, de repul­sa a las solu­cio­nes de las con­se­cuen­cias del con­flic­to vas­co (la fal­ta de solu­ción más bien) que una y otra vez tra­tan de impo­ner los dis­tin­tos gobier­nos de turno del Rei­no de Espa­ña. Sus pro­pues­tas de solu­ción redu­ci­das a una ecua­ción «sim­ple», vie­nen a ser el tra­di­cio­nal: «some­te­ros a la democracia».

Creo que vivi­mos en una gue­rra con­cep­tual «per­ma­nen­te», una cere­mo­nia de la con­fu­sión «per­pe­tua» (en cuya base sub­ya­ce la des­ideo­lo­gi­za­ción mili­tan­te pro­pi­cia­da por deter­mi­na­das ini­cia­ti­vas polí­ti­cas), en la cual «nues­tras éli­tes polí­ti­cas» tra­tan de hacer­nos ver una y otra vez, la gran­de­za de los sue­ños, lo boni­to de la ilu­sión… Todo es posi­ble con «mayo­rías», mayo­rías homo­gé­neas, con los mis­mos intere­ses, exen­tas de con­tra­dic­cio­nes, con los mis­mos pro­yec­tos de país y socie­dad… Todo que­da redu­ci­do a una cien­cia cuan­ti­to­fré­ni­ca (afán de medir todo, expre­sar­lo en por­cen­ta­jes, etc…)

Todas las medi­das sali­das de esta escue­la esco­lás­ti­ca no son nue­vas, de hecho lle­va­mos o pode­mos obser­var­las, des­de el adve­ni­mien­to del par­la­men­ta­ris­mo y la con­se­cuen­te «derro­ta» del feu­da­lis­mo (S. XVIII). Su obje­ti­vo prin­ci­pal es ino­cu­lar posi­ti­vis­mo, dotar de una fe inque­bran­ta­ble de los feli­gre­ses en las ins­ti­tu­cio­nes exis­ten­tes, fe cie­ga en sus «repre­sen­tan­tes» (que como sabe­mos tam­po­co son suyos).

Para todo ello es con­ve­nien­te usar los méto­dos aca­dé­mi­cos (socio­lo­gía, dere­cho, poli­to­lo­gía…) que ayu­den a armar la estruc­tu­ra del misal, el cuál será leí­do una y otra vez para que entre en la capa­ci­dad cog­ni­ti­va de los «nada». Para lograr el máxi­mo con­sen­so, ese que nos trae­rá tama­ña feli­ci­dad, es con­ve­nien­te (fun­da­men­tal) la par­ti­ci­pa­ción de per­so­nas rele­van­tes (con «mayor» capa­ci­dad ana­lí­ti­ca, de «ver­dad«, que el nor­mal de los huma­nos ‑entre los cua­les me inclu­yo-), amplio res­pal­do inter­na­cio­nal (a pesar de la tozu­da reali­dad inter­na­cio­nal), una tra­ma con­cep­tual gran­di­lo­cuen­te, etc. Un futu­ro sin con­flic­to, un con­sen­so social mági­co. Sue­na pre­cio­so, la ver­dad, dan ganas de tener fe, de olvi­dar la mate­ria, la dia­léc­ti­ca… Des­gra­cia­da­men­te creo que la evo­lu­ción de nues­tra actual socie­dad no ha sur­gi­do del «con­sen­so» ecléc­ti­co ¿o sí? De lo que estoy con­ven­ci­do es de que el con­sen­so va de la mano del conflicto.

El enclaus­tra­mien­to de «lo polí­ti­co y lo social» a las éli­tes en pug­na por las sillas en esos luga­res dis­tan­cia­dos de las mayo­rías, del más mor­tal de los huma­nos, de sus intere­ses, no creo que sea el futu­ro. La exclu­sión del con­jun­to de la socie­dad, de sus masas explo­ta­das, de los cen­tros de deba­te y deci­sión (cen­tros libe­ra­dos) crea­dos por ellas en el camino para con­fi­gu­rar­se como agen­tes polí­ti­cos y socia­les, en la con­se­cu­ción de cam­bios sus­tan­cia­les refle­ja­dos en nues­tros fines estra­té­gi­cos como nación opri­mi­da (INDEPENDENCIA y SOCIALISMO) no es mane­ra, ni dig­na ni cohe­ren­te para obje­ti­vi­zar dichas deman­das históricas.

Casi se me olvi­da la maní… La AMNIS­TíA para los pre­sos y pre­sas polí­ti­cas vas­cas (y que hago exten­si­ble al res­to de mili­tan­tes polí­ti­cos de otras orga­ni­za­cio­nes). En esa mani del 24 de junio esta­ré jun­to a voso­tros mar­chan­do por las calles de Bil­bo ¡como para no! ¿Qué mejor mane­ra de negar la reifi­ca­ción de las estruc­tu­ras de la domi­na­ción actual? (Reifi­ca­ción: con­ven­ci­mien­to de las per­so­nas de que las estruc­tu­ras socia­les están fue­ra de su con­trol y son inalterables).

Si la amnis­tía es una figu­ra jurí­di­ca real (como lo demues­tra la últi­ma fis­cal y los dis­tin­tos artícu­los espa­ño­les, inter­na­cio­na­les…) encuen­tro poco dis­cur­so argu­men­tal níti­do en lo que res­pec­ta a su apli­ca­ción hacia el colec­ti­vo de pre­sas y pre­sos polí­ti­cos vas­cos (y polí­ti­cos en gene­ral). Como humano me equi­vo­co (fal­ta­ría más), pero lo que más per­ci­bo es ese con­cep­to: REIFICACIÓN de las ins­ti­tu­cio­nes; entre ellas la peni­ten­cia­ria. De la cual se elu­de («no se» el por­qué) su aná­li­sis his­tó­ri­co, su fun­cio­na­lis­mo, sus mane­ras de edu­car a los pre­sos etc. En defi­ni­ti­va «nos la juga­mos» a una car­ta har­to idea­lis­ta: la bue­na volun­tad del gobierno de turno; y con ella las velas y la fe.

Para los cre­yen­tes en la bue­na volun­tad del pode­ro­so, del gran pro­pie­ta­rio y sus ins­ti­tu­cio­nes, la orga­ni­za­ción y movi­li­za­ción son las mejo­res herra­mien­tas a nues­tro alcan­ce para avan­zar en ese pro­pó­si­to. La amnis­tía, esa expre­sión tan fácil de rea­li­zar (como lo demues­tra la que se apli­có al gran cri­mi­nal en 2012) podía escon­der un aba­ni­co de posi­bi­li­da­des de repa­ra­ción al con­flic­to vas­co (siem­pre y cuan­do sea con­se­cuen­cia de la pre­sión popu­lar), tan amplio (reco­no­ci­mien­to de TODAS las víc­ti­mas del con­flic­to, el com­par­ti­mien­to de res­pon­sa­bi­li­da­des eje­cu­ti­vas, el reco­no­ci­mien­to nacio­nal de Eus­kal Herria para ser due­ña de su futu­ro…) que nin­gu­na de las ini­cia­ti­vas asi­mi­la­cio­nis­tas podría o ofrecer.

La situa­ción de las pre­sas y pre­sos POLí­Ti­COS con enfer­me­da­des gra­ves e incu­ra­bles es inso­por­ta­ble dese cual­quier pun­to de par­ti­da. Ofre­cer a estos com­pa­ñe­ros «un pac­to con el dia­blo» para sua­vi­zar su situa­ción o faci­li­tar su excar­ce­la­ción, no sólo es cri­mi­nal y sucio, si no que pode­mos obser­var la con­di­ción huma­na de quien lo pro­po­ne. No hay excu­sas para tama­ña tro­pe­lía y el tiem­po para su libe­ra­ción se ago­tó des­de la «pers­pec­ti­va con­trac­tual». ¡¡¡Hay que sacar­los ya!!!

De la dis­per­sión creo que está todo bas­tan­te cla­ro tam­bién ¿no? A estas altu­ras un dis­cur­so rup­tu­ris­ta, una movi­li­za­ción por la AMNIS­TíA «in cres­cen­do», creo que nos acer­ca­rán más pron­to que tar­de a estas metas volan­tes intermedias.

Tam­bién, y en otra lec­tu­ra, me preo­cu­pan los ata­ques en for­ma-modo y fal­ta de con­te­ni­do que reci­bís. El des­ta­par las con­tra­dic­cio­nes de deter­mi­na­das pro­po­si­cio­nes es legí­ti­mo, igual que el defen­der­se en tér­mi­nos argu­men­ta­les racio­na­les. Otra cosa bien dis­tin­ta es el ata­que, el ser­vir en ban­de­ja de pla­ta al enemi­go la cabe­za del «disi­den­te», del «vio­len­to», del dis­tin­to… Últi­ma­men­te, y debi­do a deter­mi­na­das expre­sio­nes de movi­li­za­ción, he podi­do leer acu­sa­cio­nes tales como «nos­tál­gi­cos de épo­cas pasa­das», «de que­rer vol­ver a las andadas».

¿Os han acu­sa­do de usar méto­dos vio­len­tos o que­rer hacer­lo? ¡¡vaya!! Ten­dría­mos que pre­pa­rar un ciclo de char­las para tra­tar y ana­li­zar todas estas dia­tri­bas (car­ga­das «de par­te» cla­ro). Me supon­go que en estos tiem­pos, la úni­ca nos­tal­gia posi­ble es aque­lla que pre­ten­de, des­de el idea­lis­mo más dog­má­ti­co, revi­ta­li­zar la esen­cia ilus­tra­da del con­cep­to Esta­do actual (occi­den­tal), dada como sabe­mos, por prác­ti­cas indig­nas de «per­so­nas ais­la­das» que usan el poder para fines par­ti­dis­tas (indi­vi­dua­les), etc… y que ponen en peli­gro la divi­sión de pode­res, etc… (esto es sar­cas­mo, por si acaso).

En cuan­to a los méto­dos vio­len­tos (o expre­sio­nes vio­len­tas), la úni­ca expre­sión vio­len­ta que mere­ce­ría el artícu­lo deter­mi­nar «la», es la vio­len­cia ins­ti­tu­cio­na­li­za­da, obje­ti­vi­za­da en la cons­ti­tu­ción espa­ño­la, leyes, refor­mas labo­ra­les, de segu­ri­dad ciu­da­da­na, fuer­zas mili­ta­res y repre­si­vas, con­tra­tos labo­ra­les, etc.. Los pue­blos sin nación, las masas explo­ta­das, no usan LA VIOLENCIA, más bien se defien­den, son obli­ga­dos a usar méto­dos vio­len­tos para defen­der­se de ella, más aún cuan­do hoy el Esta­do y sus inte­lec­tua­les varios, perio­dis­tas, polí­ti­cos, etcé­te­ra, ven vio­len­cia en todas par­tes, en comen­ta­rios en redes, en mani­fes­ta­cio­nes, en la soli­da­ri­dad con paí­ses que están sien­do agre­di­dos, en las ideas dis­tin­tas y con­tes­ta­ta­rias… Sin ahon­dar en este deba­te, voy a apo­yar sin fisu­ra la «tác­ti­ca vio­len­ta» (des­de la pers­pec­ti­va espa­ño­lis­ta) de la decla­ra­ción uni­la­te­ral de inde­pen­den­cia que sobre­vue­la en la nación cata­la­na, y a la que segui­rá Eus­kal Herria.

Dejé­mo­nos de ton­te­rías, sí, no se acu­se sin ana­li­zar, sin tener en cuen­ta la mate­ria, su his­to­ria, su lucha de cla­ses, etcé­te­ra. «Reír­se» o cri­ti­car el cali­fi­ca­ti­vo revo­lu­cio­na­rio por­que se inter­pre­ta como el momen­to cen­tral de la toma del poder por par­te de las masas, es cuan­to menos un ejer­ci­cio de fari­seos y decla­ra­ción de inten­cio­nes que raya el com­ple­jo, o dile­ma de Vidocq* (céle­bre ladrón). Exis­ten mues­tras tan esen­cial­men­te revo­lu­cio­na­rias y dig­nas, como la toma de inmue­bles reser­va­dos a la espe­cu­la­ción pri­va­da, y que son pues­tos al ser­vi­cio de las cla­ses popu­la­res, al ser­vi­cio social… y otros tan­tos que no da a lugar. Por cier­to, GORA ERREKALEOR! Bueno gen­te, voso­tros ya estáis ejer­ci­tan­do como inde­pen­den­tis­tas, a una esca­la bien txi­ki­ta ¿ver­dad? pero ya ejer­cen la sobe­ra­nía, ya deba­ten, ya luchan por la reso­lu­ción de los varios pro­ble­mas, no reco­no­cen legi­ti­mi­dad algu­na en las Ins­ti­tu­cio­nes FASCISTAS espa­ño­las, y eso no es poco ni mucho menos . ¡¡¡ANIMO!!!

Me encan­ta­ría poder char­lar de cuan­tos asun­tos os inte­re­sa­ran, pero de momen­to me con­ten­ta­ré con estar de nue­vo jun­to a voso­tras en una nue­va mani­fes­ta­ción por la AMNIS­TíA de los pre­sos y pre­sas POLÍTICAS VASCAS. JO TA KE!

* «Pre­so o car­ce­le­ro», Vidocq fue un ladrón céle­bre por su astu­cia que pos­te­rior­men­te se pasó a la poli­cía, con­vir­tién­do­se en el terror de sus anti­guos compañeros.

Daniel Pas­tor Alonso

-Pre­so polí­ti­co vas­co ence­rra­do en el Puer­to de San­ta María-

[noti­ce]

Pre­so /​erre­pre­sa­lia­tu politikoak 

[email protected] /​[email protected] polí[email protected]

pri­son­nier-e‑s /​répri­mé-e‑s

 • Asier Guri­di Zalo­ña (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia eta ihes­la­ri politikoa)
 • Daniel Pas­tor (Puer­to III)
 • Emi­lio Mari­gor­ta (Depor­ta­do en Cabo Verde)
 • Ibai Agi­na­ga (Sevi­lla II)
 • Igor Gon­zá­lez (Bada­joz)
 • Iña­ki Bil­bao (Gose gre­ba muga­ga­bean, Puer­to III)
 • Jon Kepa Pre­cia­do (Cór­do­ba)
 • Mikel San Sebas­tian (Mur­cia)
 • Oskar Barre­ras (Puer­to III)
 • Saioa Sán­chez (Ren­nes)

Seni­deak
Familiares
Famille

 • Ainhoa Gon­za­lez Sola (Eus­kal pre­so poli­ti­ko baten arreba)
 • Aitor Uri­zar de Paz (Eus­kal pre­so poli­ti­ko baten anaia)
 • Amaia Uri­zar de Paz (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia eta eus­kal pre­so poli­ti­koen senidea)
 • Ama­lia Apao­la­za (Eus­kal pre­so poli­ti­ko baten emaz­tea – Hernani/​Baiona)
 • Ana Lan­da­be­rea Cas­te­lla­nos (Olaia Kas­tre­sa­na Lan­da­be­rea ETA­ko eus­ko guda­ria­ren ama)
 • Ángel Ger­mán Uri­zar Alon­so (Eus­kal pre­so poli­ti­ko baten aita)
 • Antxo­ni Gal­dós Oro­noz (Oiha­ne Erraz­kin ETA­ko eus­ko guda­ria­ren ama)
 • Arantxa Otae­gi Uran­ga (Aitzol Gogor­tza eus­kal pre­so poli­ti­koa­ren ama – Orereta)
 • Aran­tza Uri­zar de Paz (Eus­kal pre­so poli­ti­ko baten arreba)
 • Bego­ña Cas­ti­llo Fur­ta­do (Mikel Cas­ti­llo guda­ria­ren arre­ba – Uharte)
 • Car­los Gomez (Oier Gomez eus­kal pre­so poli­ti­koa­ren aita)
 • Elvi­ra Rome­ro (eus­kal pre­so poli­ti­ko baten ama)
 • Erro­se Ere­zu­ma Uriar­te (Jon Ere­zu­ma guda­ria­ren arre­ba – Gernika)
 • Fami­lia de Iña­ki Oje­da Mar­tín «Txa­pel», mili­tan­te ase­si­na­do por los GEO y vecino de Portugalete
 • Fran­cis­ca Pérez (Erre­ti­ra­tua /​Seni­dea)
 • Gotzon Gogor­tza Otae­gi (Aitzol Gogor­tza eus­kal pre­so poli­ti­koa­ren anaia – Orereta)
 • Hai­zea Kas­tre­xa­na Lan­da­be­rea (Olaia Kas­tre­sa­na Lan­da­be­rea ETA­ko eus­ko guda­ria­ren ahizpa)
 • Ibon Perez Zilua­ga (Tomas Pérez Revi­lla «Toma­son», ETA­ko eus­ko guda­ria­ren semea)
 • Isa­bel Arrio­la Diaz (Abel­tzai­na eta guda­ri baten ama – Saratxo)
 • Itziar Liza­rral­de Urre­ta (Jon Liza­rral­de guda­ria­ren arre­ba – Andoain)
 • Jon Zoba­ran Arrio­la (Abel­tzai­na eta eus­kal pre­so poli­ti­ko baten anaia – Saratxo)
 • Jose Luis Gogor­tza Zuga­rra­mur­di (Aitzol Gogor­tza eus­kal pre­so poli­ti­koa­ren aita – Orereta)
 • Jose Luis Rive­ro (Ruben Rive­ro eus­kal pre­so poli­ti­koa­ren aita – Balmaseda)
 • Jose­ba Bera­sa­te­gi (Eus­kal pre­so poli­ti­ko baten senidea)
 • Lau­ra Lan­chas Díaz de Cerio (Coman­dos autó­no­mos anti­ka­pi­ta­lis­tak taldeko
 • pre­so poli­ti­ko ohi baten ilo­ba eta Herria Herri­ko­ko kama­ra – Donostia)
 • Lau­ra Zoba­ran Arrio­la (Abel­tzai­na eta guda­ri baten arre­ba– Saratxo)
 • Lier­ni Ara­ka­ma (Eus­kal pre­so poli­ti­ko baten iloba)
 • Mai­te Leke­ri­ka Bil­bao (Eus­kal pre­so poli­ti­ko baten senidea)
 • María Ánge­les Iza­rra Bil­bao (Eus­kal pre­so poli­ti­ko baten ama)
 • Marian Cam­po (Ruben Rive­ro eus­kal pre­so poli­ti­koa­ren ama – Balmaseda)
 • Mari­bi Gaz­te­lu­men­di Gal­tza­go­rri (Eus­kal pre­so poli­ti­ko baten ama)
 • Mari­je Ginea (Eus­kal pre­so poli­ti­ko baten ama)
 • Mentxu Díaz de Cerio Gar­cía (Coma­nos autó­no­mos anti­ka­pi­ta­lis­tak taldeko
 • pre­so poli­ti­ko ohi baten arre­ba eta erre­fu­xia­tu poli­ti­ko ohi baten koñata)
 • Mikel Galla­ga Ruiz (Eus­kal pre­so poli­ti­ko baten anaia)
 • Nerea Zaba­la Sale­gi (Josu Zaba­la Sale­gi «Basa­jaun» guda­ria­ren arreba)
 • Olga Rodrí­guez Rubie­ra (Eus­kal pre­so poli­ti­ko baten senidea)
 • Pablo Beña­ran Orde­ña­na (Jose Miguel Beña­ran «Arga­la» ETA­ko eus­ko guda­ria­ren anaia – Arrigorriaga)
 • Pau­le Sodu­pe Ara­kis­tain (Eus­kal pre­so poli­ti­koen ama)
 • Ramón Ber­na­do (Padre de pre­sa polí­ti­ca cata­la­na miem­bro del EPPK)
 • Rosa M Bona­da (Madre de pre­sa polí­ti­ca cata­la­na miem­bro del EPPK)
 • Rosa María de Paz Lue­je (Eus­kal pre­so poli­ti­ko baten ama)
 • Sal­va Alon­so (Eus­kal pre­so poli­ti­ko baten ama)
 • Sonia Bou­chet Subija­na (Eus­kal pre­so poli­ti­ko baten emaz­tea – Hazparne)
 • Sua Herra­dor (Eus­kal pre­so poli­ti­ko baten ilo­ba eta eus­kal pre­so poli­ti­ko ohi baten semea)
 • Txe­ma Beroz (Eus­kal pre­so poli­ti­ko baten eta erre­fu­xia­tu ohi baten seni­dea – Hernani)

Pre­so /​Erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­ko ohiak
[email protected]/ [email protected] polí[email protected]
Ex pri­son­nier-e‑s /​Ex répri­mé-e‑s politiques

 • Abel Cas­ti­llo Alar­con (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia – Iruñea)
 • Agur­tza­ne Ezke­rra (Pre­so gai­xo oiha)
 • Aiboa Casa­res Etxe­ba­rria (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia – Erandio)
 • Ailan­de Her­naez (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Aithor Atse­gi­no­latza Iztue­ta (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia – Idiazabal)
 • Aitor Díez Alda­ma (Lan­gi­lea eta Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia – Iruñea)
 • Aitor Jua­rez (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia – Gasteiz)
 • Aitor Torrea (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Aitor Urta­sun (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 • Aitor Zaba­lla (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Alber­to Arze­nal San­chez (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia – Atxu­ri, Bilbo)
 • Alber­to Barre­ña Zua­za­goi­tia (Ihes­la­ri poli­ti­ko ohia – México)
 • Alber­to Marin Etxe­ba­rria «Rupi« (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Alber­to Paul Larrea (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Alber­to Pio Oya­ga (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko ohia)
 • Alber­to Saa­ve­dra Mar­tí­nez (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Amaia Uri­zar de Paz (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia eta eus­kal pre­so poli­ti­koen senidea)
 • Ana Lopez Barrio (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia eta Rober­to Sainz «Baru» eus­kal pre­so poli­ti­koa­ren senidea)
 • Ande­ka Jura­do Gar­cía (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Aner Gómez Agi­rre (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Ansel­mo Sala­zar Moli­nue­vo (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia – Elgoibar)
 • Anto­nio Arri­bi­lla­ga Aska­si­bar (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia – Elgoibar)
 • Asier Larri­na­ga (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 • Bau­tis­ta Baran­da­lla (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 • Bego Arro­yo Pérez de Nan­cla­res (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia – Durango)
 • Bego Ezke­rra Perez de Nan­cla­res (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Bego­ña Larra­za­bal Gon­za­lez (Erre­fu­xia­tu poli­ti­ko ohia)
 • Bir­ji­nia Dura­ño­na Toto­ri­ka (Erre­fu­xia­tu poli­ti­ko ohia)
 • David Gar­cía (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia – Uribarri)
 • Die­go Iba­rra (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia – Bidarte)
 • Eduar­do Perez de Anu­zi­ta Urqui­jo (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 • Efren Flo­res Gar­cía (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia – Eibar)
 • Eider Uru­bu­ru (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia – Bilbo)
 • Ele­na Bár­ce­na Argüe­lles (Eus­kal ihes­la­ri eta depor­ta­tu poli­ti­ko ohia)
 • Ele­na Urdan­ga­rin Casa­do (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia – Ibarra)
 • Elias Fer­nan­dez Cas­ta­ña­res (lan­gi­lea, eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Eneko Bor­da (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia – Miti­rri­na, Baxenafarroa)
 • Eneko Zes­tau Ara­ni­bar (Eus­ka­ra ira­kas­lea /​Pre­so ohia)
 • Este­ban Larri­na­ga Eguz­ki­za (Erre­pre­sa­lia­tua – Portugalete)
 • Felix Lertxun­di Arrio­la (pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Fer­min Xabier Santxez Agu­rru­za (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia – Berriozar)
 • Fer­nan­do Gezu­ra­ga «Kon­pi» (jubi­la­tua, eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Fer­nan­do Goros­pe (Ihes­la­ri poli­ti­ko ohia)
 • Fer­nan­do Lizea­ga Azkue (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 • Fer­nan­do Mar­kos (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia – Ibarra)
 • Gaiz­ka Ando­ni Astor­ki­za­ga Arria­ga (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Gar­bi­ñe Villa­san­te Arze (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia – Portugalete)
 • Gor­ka Lare­ki (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 • Gor­ka Ori­be Leku­be (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Idoia Gar­men­dia Imaz (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia – Ordizia)
 • Idoia Ira­go­rri Petu­ya (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Igor Cacho­rro del Pozo (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Igor Fer­nan­dez Fer­nan­dez (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Igor Gar­cía Otxoa (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Igor Mar­tín Niño (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Iker Arze­luz Angio­zar (eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Iker Goi­koetxea (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia – Mundaka)
 • Iker Men­di­za­bal (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 • Ima­nol Aran­bu­ru (Ira­kas­lea – Etxarren-Arakil)
 • Iňa­ki Mar­tin Mar­do­nes (Eus­ko Ekin­tza­ko mili­tan­tea eta eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Iña­ke Kor­ta­di Alus­ti­za (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Iña­ki Baños Ola­ba­rri (Ihes­la­ri poli­ti­ko ohia-Haza­par­ne, Lapurdi)
 • Iña­ki Ben­goa San Miguel (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Iña­ki Egi­luz Sagas­ti­za­bal (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 • Iña­ki Elo­rria­ga Axpe (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Iña­ki Herrán Bil­bao (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia – Larraun)
 • Iña­ki Iba­be Guri­di (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia – Bergara)
 • Iña­ki Orbe­ta Berria­tua (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Iñi­go Alkain Domín­guez (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Iñi­go Ripoll Estar­ta (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 • Iñi­go Ruiz Gau­na (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia – Portugalete)
 • Ion Beas­koa (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 • Ion Iurre­ba­so (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia – Bilbo)
 • Itziar Zama­ko­na Niko­lay (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia – Tafalla)
 • J.A. Bas­te­rra «Piku» (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • J.Ma Men­di­nue­ta Flo­res (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia – Arbizu)
 • Jabi Rezo­la Urdan­ga­rin (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia – Ibarra)
 • Jaio­ne Beas­koetxea (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 • Jesus Herra­dor Pou­so «Txis­tu» (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia eta eus­kal pre­so poli­ti­ko baten senidea)
 • Joel Sis­tia­gue (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 • Jokin Zerain (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Jon Aiz­pu­rua Arre­sei­gor (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Jon Alda­na Zelaia (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 • Jon Itu­rria­ga Omar (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 • Jon Kere­je­ta (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia – Hondarribia)
 • Jon Mai­da­gan (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Jon Zapi­rain Romano (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 • Jor­ge Del Cam­po (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Jose Anto­nio Hur­ta­do (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 • Jose Luis Erdo­zia Mau­leon (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 • Jose Ramón Mur­goi­tio Arei­tio (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Jose­ba Azpi­tar­te Orte­ga (eri­zain lagun­tzai­lea, eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia – Bermeo)
 • Jose­ba Oso­ro Loio­la (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia- Elgoibar)
 • Jose­ba Zen­go­ti­ta­ben­goa (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 • Josu Alber­di Agi­rre­go­mez­kor­ta (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia – Eibar)
 • Josu Ormaetxea Ante­pa­ra (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia – Urbina)
 • Josu Zigan­da Sarra­tea (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Joxean Kor­ta­di Alus­ti­za (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 • Juan Anto­nio Ola­gor­ta Ara­na «Txon­ta» (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Juan Mari Gar­men­dia (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia – Ibarra)
 • Juan­ma­ri Mada­ria­ga (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia – Zarautz)
 • Juantxu Toba­li­na Rodri­guez (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia – Basauri)
 • Kar­los Ezku­rra (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia – Burlata)
 • Kepa Badio­la Azpia­zu (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia – Ondarru)
 • Kepa Nabar­te (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia – Bermeo)
 • Kle­men­te Ruiz Can­ta­la­pie­dra (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Kol­do Ala­ña Arrin­da (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 • Kol­do Gra­cia López (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia – Barasoain)
 • Kris Zezia­ga (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia – Arrasate)
 • Kris­ti­na Goi­ri­ze­laia Gon­za­lez (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Lan­der Fer­nan­dez Arrin­da (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 • Lau­ra Rie­ra Valen­ciano de Men­dio­la­za (Pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Lorea Zezia­ga (Ihes­la­ri Poli­ti­ko Ohia)
 • Lore­na Lopez Diez (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 • Luis A. Zaba­lo Bil­bao (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Mai­te Mar­ti­nez San Millan (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Mari Ange­les Larrea (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Mari Sol Elus­ton­do Gar­cía (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Maria Pilar Ferrei­ro Bra­vo (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia – Bilbo)
 • Mario Arto­la Men­di­be (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Mar­tin Barre­ña «Maka­la» (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Mar­tin Etxe­ga­rai Men­di­gu­ren (eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Maxu­xa Larrar­te (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia – Hondarribia)
 • Miguel Angel Goie­netxea «Txo» (jubi­la­tua, eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Mikel Alber­di Zubi­za­rre­ta (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia – Elgoibar)
 • Mikel Jau­re­gi Agi­rre­za­ba­la (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Mikel Ruiz «kani» (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia – Gasteiz)
 • Mila Etxe­ba­rria (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Nerea Ben­goa Ziar­so­lo (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Oier Gomez Miel­go (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia – Gasteiz)
 • Oscar Este­ba­riz Arte­ta (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Oskar Ame­za­ga Mae­so (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Oskar Mar­tín (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia – Barakaldo)
 • Pablo Kalo­ca Pila (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Pako Etxe­bes­te Aro­ze­na (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Patxi Eskitxa­bel Etxe­be­rria (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 • Patxi Ven­tu­ra San Juan (Ihes­la­ri poli­ti­ko ohia – Iruñea )
 • Peio Fagant Aris­ti­za­bal (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia – Bidarte)
 • Peio Irion­do (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Pili Ferrei­ro Bra­vo (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia – Bilbo)
 • Rober­to Gon­zá­lez Liza­rra­ga (Expre­so insu­mi­so en los 90 y expre­so polí­ti­co vasco)
 • Rober­to Vecino San­ta­ma­ria (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Rosa­na Moreno Balan­za­te­gi (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Rosi Ara­na Txa­kar­te­gi (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia – Gernika)
 • Ruben Gel­ben­tzu Gon­za­lez (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Sen­doa Jura­do Gar­cia (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 • Tomax Insaus­ti Etxa­rri (Neka­za­ria eta eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Ttot­te Etxe­bes­te (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Txo­min Gezu­ra­ga (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Txu­ma Pui Lekun­be­rri (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia – Atarrabia)
 • Txus Gar­cía Macías (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Unai Frias de la Red (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Unai Ruiz Pou (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Urko López de Erentxun Arro­yo (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia – Gasteiz)
 • Urtzi Gain­za Sali­nas (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 • Vicen­te Alba­rran Cobos (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Xabier Aran­bu­ru Sagar­mi­na­ga (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia – Ondarroa)
 • Xabier Ari­na Etxar­te (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Xabier Arri­lu­zea (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 • Xabier Zal­dua Arotze­na (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Xar­lo Etxe­zaha­rre­ta (Eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia – Hazparne)
 • Zigor Larre­don­da Muñoz (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 • Zior­tza Fer­nan­dez Larra­za­bal (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 • Zorion Zama­ko­la (Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko Ohia)
 • Aran­tza Díaz Villar (Ex-pre­sa polí­ti­ca del PCE®)
 • Argen­ti­na Gómez Gui­san­de (Ex-pre­sa polí­ti­ca GRAPO)
 • Auro­ra Caye­tano Nava­rro (Ex-pre­sa polí­ti­ca PCE®)
 • Car­me­la Muñoz Mar­tí­nez (Expre­sa PCE®)
 • Car­men López Angui­ta (Ex-pre­sa polí­ti­ca PCE®)
 • Cel­sa Bar­cia Valle­jo (Ex-pre­sa polí­ti­ca GRAPO)
 • Cie­te Cal­ce­rra­da For­nie­les (Expre­so SRI)
 • Con­cha Gon­zá­lez Rodrí­guez (Ex-pre­sa polí­ti­ca GRAPO)
 • David Gara­boa Boni­llo (Ex-pre­so polí­ti­co PCE®)
 • Encar­na­ción León Lara (Ex-pre­sa polí­ti­ca GRAPO)
 • Enri­ke Cua­dra (GRAPO eta PCE®ko pre­so poli­ti­ko ohia)
 • Erlantz Can­ta­bra­na (Ex-pre­so polí­ti­co SRI)
 • Fer­nan­do Hie­rro Cho­món (Ex-pre­so polí­ti­co GRAPO)
 • Fer­nan­do Rodrí­guez Blan­co (Expre­so polí­ti­co GRAPO)
 • Isa­bel Lla­quet Bal­de­llou (Ex-pre­sa polí­ti­ca PCE®)
 • Joa­quín Cale­ro Arce­nes (Ex-pre­so polí­ti­co PCE®)
 • Joa­quín Garri­do Gon­zá­lez (Ex-pre­so polí­ti­co PCE®)
 • José Bal­mon Cas­tell (Expre­so polí­ti­co PCE®)
 • Jose Luis Eli­pe López (Ex-pre­so polí­ti­co PCE®)
 • José Luis Fer­nán­dez Gon­zá­lez (Ex-pre­so polí­ti­co SRI)
 • Juantxu Mui­ños For­mo­so (Expre­so polí­ti­co GRAPO)
 • Lau­reano Orte­ga Orte­ga (Ex-pre­so polí­ti­co GRAPO)
 • Manuel Ángel Car­mo­na Teje­dor (Ex-pre­so polí­ti­co GRAPO)
 • María Ánge­les Ruiz Villa (Ex-pre­sa polí­ti­ca GRAPO)
 • María Jesús Rome­ro Vega (Ex-pre­sa polí­ti­ca GRAPO)
 • Mer­ce­des Herranz Arco­nes (Ex-pre­sa polí­ti­ca GRAPO)
 • Mer­ce­des Padrós Coro­mi­nas (Ex-pre­sa polí­ti­ca PCE®)
 • Ole­ga­rio Sán­chez Corra­les (Ex pre­so polí­ti­co GRAPO)
 • Olga Oli­vei­ra Alon­so (Ex-pre­sa polí­ti­ca GRAPO)
 • Suso Cela Seoa­ne (Expre­so polí­ti­co GRAPO)
 • Víc­tor Cal­ce­rra­da For­nie­les (Ex-pre­so polí­ti­co GRAPO)
 • Yolan­da Fer­nán­dez Capa­rrós (Ex-pre­sa polí­ti­ca PCE®)
 • Ber­nard Fox (Irish Repu­bli­can Ex-Prisoner)
 • Brean­dán Mac Cion­naith (Irish Repu­bli­can Ex-Prisoner)
 • Brei­ge-Ann McCaugh­ley (Irish Repu­bli­can Ex-Prisoner)
 • Eamon Dig­ney (Irish Repu­bli­can Ex-Prisoner)
 • Fearghal MagUidhir (Irish Repu­bli­can Ex-Prisoner)
 • Gary Kear­ney (Irish Repu­bli­can Ex-Prisoner)
 • Liam McCot­ter (Irish Repu­bli­can Ex-Prisoner)
 • Mái­re Drumm (Irish Repu­bli­can Ex-Prisoner)
 • Mar­cus Prior (Irish Repu­bli­can Ex-Prisoner)
 • Mar­tin Livings­to­ne (Irish Repu­bli­can Ex-Prisoner)
 • Michael Fitz­si­mons (Irish Repu­bli­can Ex-Prisoner)
 • Pádraic Mac Coitir (Irish Repu­bli­can Ex-Prisoner)
 • Pau­li­ne Jack­son (Irish Repu­bli­can Ex-Prisoner)
 • Proin­sias Bren­nan (Irish Repu­bli­can Ex-Prisoner)
 • Rab Jack­son (Irish Repu­bli­can Ex-Prisoner)
 • Tomás Fox (Irish Repu­bli­can Ex-Prisoner)

Nor­ba­na­koak
Individuales
Sou­tiens personnels

 • Adol­fo Ribas Fernández
 • Aina­ra Arra­zu­ria Fer­nán­dez (Lan­gi­lea – Bermeo)
 • Aina­ra Lagu­na Ruiz (Lan­gi­lea – Alonsotegi)
 • Ain­ge­ru Artetxe Puja­na (Ira­kas­lea)
 • Ain­ge­ru Saiz Ruiz (Tek­ni­ka­ria)
 • Ainhoa Bidau­rre Orue (Taber­na­ria – Mungia)
 • Ainhoa Cas­tri­lle­jo Gabi­lon­do (Lan­gi­lea – Elgoibar)
 • Ainhoa Dubra­na (Ikas­lea – Hendaia)
 • Ain­tza­ne Etxe­ba­rria Etxe­ba­rria (Osa­ki­detza­ko lan­gi­lea – Galdakao)
 • Aitor Aban­da Pago­la (Lan­gi­lea – Oiartzun)
 • Aitor Alda Mon­tal­ban (Por­tu­ga­le­te jai­ki! Kolek­ti­boa­ren kidea)
 • Aitor Arria­ga (Téc­ni­co espe­cia­lis­ta – Munitibar)
 • Aitor Bikan­di Arei­tioaur­te­na (Lan­gi­le ohia, Gasteiz)
 • Aitor Gara­te Pagal­dai (Ira­kas­lea – Amurrio)
 • Aitor Gon­zá­lez Bari­na­ga­rre­men­te­ria (Lan­gi­lea – Gernika)
 • Aitor Gon­zá­lez Sanz (Pro­gra­matzai­lea – Muskiz)
 • Aitor Olano Lope­te­gi (Ira­kas­lea)
 • Aitor Ola­so­lo Mea­be (Lan­gi­lea – Gernika)
 • Aitor Reke­jo Luzu­ria­ga (Ige­ri moni­to­rea – Portugalete)
 • Aitor Rodri­guez Ariz­men­di (Lan­gi­lea – Donostia)
 • Aitor Rubio (Bei­ra­gaz behargiñe)
 • Aitor San­ta­ma­ría (alba­ñil)
 • Aitor Zama­lloa Basa­goi­ti (Den­da­ria – Bilbo)
 • Aitor Zuga­rron­do Mon­je (Ikas­lea – Iruñea)
 • Aitzol Arro­yo Tumas (His­to­ria­dor – Hondarribia)
 • Alain de las Heras Asti­ga­rra­ga (Lan­gi­lea – Donostia)
 • Alaitz Elge­za­bal Gonz��lez (Ikas­lea – Zeanuri)
 • Alaitz Mea­be Enzun­za (Sukal­da­ria – Lezama)
 • Alaz­ne Gar­cía (Taber­na­ria)
 • Alber­to Cara­ba­llo Blan­co (Lan­gi­lea – Iruñea)
 • Alber­to Gar­cía Ria­ño (Lan­gi­lea – Amurrio)
 • Alber­to Muñoz Zufia (ANV­ko ordez­ka­ria erbes­te­ko Eus­ko Jaur­la­ritzan, Hbko Mahai Nazio­na­le­ko kide ohia)
 • Alber­to Urio­na­gue­na (Muni­ti­bar)
 • Alber­to Zis­ke­na (Deli­neatzai­lea – Mungia)
 • Ale­jan­dro Gar­cía Mar­tín (Sukal­da­ria – Oderitz)
 • Ale­jan­dro Teja­do Ruiz (Empre­sa­rio – Gasteiz)
 • Alex Belas­ko Armen­da­riz (Lan­ga­be­tua – Iruñea)
 • Alex Gar­cía (Sukal­da­ria – Bakio)
 • Alex Sala­bert Sán­chez (Ikas­lea – Andoain)
 • Ale­xey Baysha (pro­gra­ma­dor)
 • Ale­xis Lla­mo­sa (Ikas­lea – Basauri)
 • Alitxu Mtz del Cam­po (Mugi­men­du Feminista)
 • Allan­de Soca­rros (IK-ko mili­tan­tea – Maule)
 • Alva­ro Belan­dia (Bede­la – Bilbo)
 • Ama­goia San­ta­ko­lo­ma (Lan­gi­lea – Zeanuri)
 • Amaia Bola­ños de Miguel (Aux. Domi­ci­lia­ria – Erandio)
 • Amaia Bus­tin­za (Lan­gi­lea – Bermeo)
 • Amaia Idoia­ga Alta­mi­ra (Ira­kas­lea)
 • Amaia Niko­las (Mugi­men­du anti­fa­xis­ta­ko kidea)
 • Ame­lia Esco­lano Ber­na­be (Lan­gi­lea – Muxika)
 • Amets Ormaetxea Etxe­ba­rria (Lan­gi­lea – Zornotza)
 • Ana Boli­na­ga (Ira­kas­lea)
 • Ana Goi­tia Goi­ri (Eri­zai­na – Mungia)
 • Ana I. Garaioa Labiano (Lan­ga­be­tua – Iruñea)
 • Ana Iras­tor­za Lertxun­di (Eus­ko Ekin­tza­ko kidea – Orio)
 • Ana Mari Itu­rri­za­ga Atxi­ka­len­de (jubi­la­tua – Bermeo)
 • Ana María Gar­tzia Ruiz (Lan­gi­lea – Gernika)
 • Ana Pino Gue­rra (Pos­ta­ria – Zuia, Araba)
 • Ana Rosa Rekal­de Urien
 • Ander Urzao Zeni­gao­nain­dia (Lan­gi­lea – Deustua)
 • Ande­re Alber­di Gar­tzia (Lan­gi­lea – Gernika)
 • Ando­ni Alda­so­ro (Hos­te­le­ro – Santurtzi)
 • Ando­ni Base­rri­go­rri (Eus­kal komu­nis­ta eta independentista)
 • Ando­ni Gon­zal­vos Furun­da­re­na (Lan­gi­lea – Mutriku)
 • Ando­ni Men­di­za­bal Sota «Kali» (Por­tu­ga­le­te jai­ki! Kolek­ti­boa­ren kidea)
 • Ando­ni Olea (Lan­gi­lea – Munitibar)
 • Ando­ni Vec­chio Gar­cía (Pin­tor – Erandio)
 • Ando­ni Vec­chio Gar­cía (Pin­tor – Erandio)
 • Ane Aurre­koetxea (Ikas­lea – Mungia)
 • Ane Ben­goa Odrio­zo­la (Lan­gi­lea – Elgoibar)
 • Ane Gas­tón (lan­gi­lea – Arratia)
 • Ane Miren Agi­rre Gon­zá­lez (lan­gi­lea)
 • Ane Sán­chez Arbi­zu (Psi­ko­lo­goa – Deie­rri, Nafarroa)
 • Ángel Ari­be Teja­da (Lan­gi­lea – Iruñea)
 • Angel Chi­meno Larra­za (Jubi­la­tua – Iruñea)
 • Angel Her­nan­do (Taber­na­ria – Erandio)
 • Angel Zelaie­ta Gisa­so­la (Idaz­lea)
 • Anjel Alkain Etxe­be­rria (Ingeniaria/​Irakaslea – Hondarribia)
 • Anto­nio Auti­llo Deli­ca (Pen­sio­nis­ta)
 • Ant­ton Azkar­gor­ta (UPV­ko ira­kas­le kaleratua)
 • Antxon Gómez Loren­te (ANV-ko Idaz­ka­ri Nagu­si ohia, HBko Mahai
 • Nazio­na­le­ko kide ohia – Zestoa)
 • Aran­tza Aso­lo Bil­bao (lan­gi­lea – Bermeo)
 • Aran­tza Bra­zo (Sukal­da­ria – Munitibar)
 • Aran­tza Fer­nán­dez Gómez (Arri­go­rria­ga)
 • Aran­tza Mar­tí­nez (Por­tu­ga­le­te­ko zine­gotzi ohia, HB-tik baztertua)
 • Aran­tza­zu Pérez Ale­gría (Osa­ki­detza­ko lan­gi­lea – Bermeo)
 • Aratz Gallas­te­gi Sodu­pe( Berango)
 • Araz­ne Bera­sa­lu­ze Arriola
 • Aritz Arei­za­ga Gomez (Lan­gi­lea)
 • Aritz Ola­zi­re­gi Karri­ki­ri (Lezo­ko kirol­de­gi­ko man­te­ni­men­du­ko lan­gi­lea – Oiartzun)
 • Arkaitz Fer­nan­dez Arrin­da (Lan­gi­lea /​Dele­ga­tu sindikala)
 • Aroah Rios (Ikas­lea – Basauri)
 • Arra­te Gisa­so­la Men­dez (Admi­nis­tra­ria – Bakio)
 • Artu­ro Miran­da (Lan­gi­lea – Bermeo)
 • Asen­sio Lupio­la Ibo­rra (Jubi­la­tua – Portugalete)
 • Asier Abaun­za Urio­na­ba­rre­netxea (Lan­gi­lea – Gernika)
 • Asier Atutxa (Sukal­da­ria – Zornotza)
 • Asier Elge­za­bal (Zen­ba­kiz­ko kon­trol tek­ni­ka­ria – Zeanuri)
 • Asier Gau­na Barre­netxea (Amu­rrio­ko entre­natzai­lea – Amurrio)
 • Asier Sala­zar Luen­gas (Gar­bitzai­lea – Bilbo)
 • Asier Ubi­llas (Lan­gi­lea – Arteaga)
 • Asier Uga­rri­za (Lan­gi­lea – Gernika)
 • Aure­lie Hour­de­baigt (Pro­fe­so­ra de cas­te­llano – Hazparne)
 • Aure­lio Vil­da Díez (Lan­ga­be­tua – Oderitz)
 • Auria Erdo­zain (Pas­te­le­ra – Berastegi)
 • Auro­ra Macei­ra (Aux. Enfer­me­ría – Bermeo)
 • Auxi­lia­do­ra Goi­koetxea (Ira­kas­lea – Bilbo)
 • Awnar Hag (Erre­fu­xia­tu pales­ti­na­rra ‑Bermeo)
 • Axu­lar Asta­bu­rua­ga (Lan­gi­lea – Deustua)
 • Azu­ze­na Rodri­go Alon­so (etxe­koan­drea – Ereño)
 • Bal­ta­sar Zapa­te­ro (lan­gi­lea)
 • Bar­ba­ra Segro­bes (Etxe­koan­drea – Munitibar)
 • Basi Rubio San­chez (Lan­ga­be­tua – Algorta)
 • Basi­lio Rodri­guez Urbano (Bermeo)
 • Bea­triz Petu­ya Cara­sa (Ses­tao)
 • Bego­ña Capa­pe (Lan­ga­be­tua – Bilbo)
 • Belén Ortue­ta Ortiz de Luna (EAE/​ANVko zine­gotzi ohia – Amurrio)
 • Beñat Bil­bao Naba­rro (Lan­gi­lea – Gernika)
 • Beñat Flo­res Gantxe­gi (Lan­gi­lea)
 • Beñat Saro­be Mora­da (Ikas­lea – Iruñea)
 • Ber­ta Ordo­ri­ka Berrio­za­bal­goi­ti (etxe­koan­drea – Mundaka)
 • Bitxo­ri Goe­na­ga Toto­ri­ka­gue­na (Lan­gi­lea – Elgoibar)
 • Bixen­te Perez Bil­bao (lan­gi­lea, idazlea)
 • Bizen­te Urres­ti Aurre­koetxea (jubi­la­tua, Bermeo)
 • Blan­ca Puig (Eri­zain auxi­lia­rra – Iruñea)
 • Blan­ke Angio­zar Gomez (jubi­la­tu­ta)
 • Boro (La Hai­ne-ko kazetaria)
 • Bra­si Bar­to­lo­mé Tre­ce­ño (EAE-ANV­ko zine­gotzi ohia)
 • Car­me­la Villa­nue­va Albert (UPNA – Iruñea)
 • Car­men Tabán (Lan­gi­lea – Areatza)
 • Cas­tor Lariz­goi­tia (Osa­ki­detza­ko lan­gi­lea ‑San­tutxu)
 • César Uriar­te Car­das (Beran­go­ko Bil­du­ko zine­gotzi ohia)
 • Cla­ra Reques Váz­quez (Estu­dian­te y obre­ra – Ávila)
 • Cla­ra Tena Bengoetxea
 • Cle­men­te Aspu­ru Terre­ros (Lan­gi­lea – Belandia)
 • Con­ra­do Gar­cia Napal (Jubi­la­tua. Larra­ga­ko HBko zine­gotzi ohia)
 • Dabiz Zuria (Lan­ga­be­tua)
 • David Andino Fer­nán­dez (Mon­ta­dor de pla­dur – Bilbo)
 • David Rin­cón (vedel)
 • David Urru­tia Kor­kue­ra (Taber­na­ri pre­ka­rio – Gasteiz)
 • Dia­na Mar­tín Plá­ga­ro (Gar­bitzai­lea – Bilbo)
 • Die­go Arbi­zu Goñi (Lan­ga­be­tua – Lizarraldea)
 • Die­go Gon­zá­lez (Hos­te­le­ro)
 • Dome­ka Gui­sa­so­la Mar­tín (Ama­rra­do­re­se­ko langilea)
 • Eduar­do Axpe Gaya (Igel­tse­roa – Bilbo)
 • Eduar­do Gon­zá­lez (Fran­kis­moa­ren Kri­me­nen Kon­tra­ko Pla­ta­for­ma­ko eta Eus­kal Herri­ko Mugi­men­du Memo­ria­lis­ta­ko kidea)
 • Edur­ne Del­ga­do Barre­netxea (Lan­gi­lea – Alonsotegi)
 • Edur­ne Ordo­ri­ka (Auxi­liar domi­ci­lia­ria – Mundaka)
 • Edur­ne Sán­chez Vega (Jubi­la­tua – Bermeo)
 • Egoitz Arias (Ikas­lea – Basauri)
 • Egoitz Gabantxo (Ira­kas­lea – Bermeo)
 • Egoitz Mur­goi­tio Rekal­de (Aba­di­ño)
 • Egoitz Olae­ta Man­da­lu­niz (Lan­gi­lea – Errigoiti)
 • Egoitz Ugal­de Goi­ko­lea (Taber­na­ria – Bilbo)
 • Eguz­ki­ñe Gar­cía Larra­za­bal (Zer­bitzue­ta­ko langilea)
 • Eider Ate­ka (Lan­gi­lea – Munitibar)
 • Eider López Rodri­guez (Ira­kas­lea – Algorta)
 • Eider San­do­val Gorro­ño (Lan­gi­lea – Gernika)
 • Ekaitz Herre­ro San Mar­tin (Harre­ra publi­koa – Algorta)
 • Ekaitz Loiar­te Villar (Ikas­lea – Goizueta)
 • Ekaitz Ugar­te Man­zano (Gida­ria – Mungia)
 • Ekaitz Zabal­za Gaz­te­lu (lan­gi­lea – Iruñea)
 • Ekaitza Adin Iras­tor­za (Hen­daia)
 • Ele­der Cres­po Erkia­ga (Lan­ga­be­tua)
 • Ele­na de la Dehe­sa Liz (Osa­ki­detza­ko lan­gi­lea – Arantzazu)
 • Ele­na Gar­cía Lapar­te (Gar­bitzai­lea – Iruñea)
 • Eli Alda­lur Ola­za­bal (Mutri­ku)
 • Elias Lis­to Gan­goi­ti (Bermeo)
 • Eli­za­beth Nani (Pro­fe­so­ra de espa­ñol – Eclen­cheur, Baiona)
 • Elo Urru­ti­koetxea Baso­za­bal (Auto­no­ma – Mungia)
 • Emma­nuel Torre (Ira­kas­lea /​Baio­na)
 • Eneko Alda (Ira­kas­lea – Portugalete)
 • Eneko Alon­so (Meka­ni­koa – Astigarraga)
 • Eneko Bazi­ga­lu­pe (EHko Meatza­ri Museo­ko laguntzailea)
 • Eneko Lebron Eli­za­ri (Lan­gi­lea – Burlata)
 • Eneko Napal Villa­nue­va (Disei­natzai­le grafikoa)
 • Eneritz Ugar­te Velas­co (UPV­ko lan­gi­lea – Portugalete)
 • Enri­ke Bidau­rre­ta (Meka­ni­ko industriala)
 • Enri­ke Lopez (UPV­tik kale­ra­tu­ta­ko irakaslea)
 • Enri­ke Telletxea (Jubi­la­tua – Mundaka)
 • Erlantz Pam­pin Berria­na (Sukal­da­ria – Bilbo)
 • Esther Ordo­ri­ka Berrio­za­bal­goi­tia (Etxe­ko andrea ‑Mun­da­ka)
 • Esti­ba­liz Dora­do Ortiz (Lore­zai­na – Bakio)
 • Esti­ba­ritz Alon­so Orte­ga (Lan­ga­be­tua – Trapaga)
 • Estre­lla Ortiz (Taber­na­ria – Gasteiz)
 • Euge­nio Artetxe Gabi­lon­do (Lan­gi­lea – Elgoibar)
 • Euken Mihu­ra (sin­di­ka­lis­ta – Berrobi)
 • Euke­ne Oérez Ale­gria (Lan­gi­lea – Bermeo)
 • Euke­ni Ando­ni Sus­tae­ta Oian­gu­ren (Zain­tzai­lea – Mutriku)
 • Fati­ma Uriar­te (Osa­ki­detza­ko lan­gi­lea – Bilbo)
 • Fer­min Gon­ge­ta (Sozio­lo­goa eta erre­fu­xia­tu poli­ti­ko ohia)
 • Fer­min Napal Chue­ca (Lan­gi­le auto­no­moa, kamioilaria)
 • Fer­min Ven­tu­ra Perez (Taber­na­ria Iruñea)
 • Fer­mín Vigor Gon­zá­lez (Lan­ga­be­tua – Galdurotz)
 • Fer­nan­do Aran­bu­ru Una­nue (Lan­gi­lea – Elgoibar)
 • Fer­nan­do Arguia­no­go­ria (Fune­ra­ria – Bermeo)
 • Fer­nan­do Larra­za­bal (lan­gi­lea – Sodupe)
 • Fer­nan­do Mateo (Dele­ga­tu sin­di­ka­la – Legorreta)
 • Fran Este­ban Zaba­la (Lan­gi­lea – Bermeo)
 • Fran­cis­ca Pérez Bretal
 • Fran­cis­co Javier Gezu­ra­ga Telle­ria (Itsas­gi­zon ohia /​Pen­tsio­du­na)
 • Fred Fort (Idaz­lea – Baiona)
 • Gabriel Daras­pe (Ikas­lea – Urruña)
 • Gaiz­ka Agui­rre Mora­gues (Hezitzai­lea – Algorta)
 • Gaiz­ka Meña­ka (Lan­gi­lea – Bermeo)
 • Gaiz­ka Zume­ta Uriar­te (Osa­ki­detza­ko lan­gi­lea – Busturia)
 • Gara­zi Adu­riz (Ikas­lea – Urruña)
 • Gara­zi Elge­za­bal (Ikas­lea – Zeanuri)
 • Gara­zi Gomez Arrio­la (Ikas­lea – Gamiz-Fika)
 • Gara­zi Loiar­te Villar (Ikas­lea – Goizueta)
 • Gar­bi­ñe Asto­re­ka Ugal­de (gizar­te langilea)
 • Gar­bi­ñe Muri­llo Ola­ba­rrie­ta (Ira­kas­lea)
 • Gari­koitz Iba­rro­la Etxe­ba­rria (Lan­gi­lea – Amurrio)
 • Gena­ro Desiderio
 • Gerar­do Cres­po Miran­da (Cama­re­ro – Iruñea)
 • Goi­ze­der Saez de la Fuen­te (Kame­ra­la­ria – Bilbo)
 • Gon­tzal Omar Uriar­te (Garraio­la­ria – Fruiz)
 • Gor­ka Cabe­llo Elo­rria­ga (Lan­gi­lea – Gernika)
 • Gor­ka Gar­cía (Infor­ma­ti­koa)
 • Gor­ka Gran­de Itu­rra­te (Ikas­lea – Gatika)
 • Gor­ka Ramí­rez Cacha­rei­ro (Igel­tse­roa – Aizarotz)
 • Gotzon Kepa Larron­do Ira­za­bal (Garraio­la­ria – Gatika)
 • Gotzo­ne Murua­ga Monas­te­rio (Zer­bitza­ria – Fruiz)
 • Gotzo­ne Rekon­do (Eus­ko Ekin­tza­ko kidea)
 • Hai­zea Anso­lea­ga (Bil­bo)
 • Hai­zea Bela­rra (Sukal­da­ria – Doneztebe)
 • Hai­zea Egi­gu­ren (Ira­kas­lea)
 • Haritz Cer­ve­ra (Ira­kas­lea – Santurtzi)
 • Hayat Pérez (Entre­natzai­le pertsonala)
 • Hec­tor Boni­lla Fon­se­ca (Hezitzai­le Soziala)
 • Hele­na Betan­zos (lan­gi­lea – Alonsotegi)
 • Hibai Aies­ta­ran (Esti­ba­do­rea – Santurtzi)
 • Ibai de Aya­la «Tuer­cas» (Taber­na­ria – Gasteiz)
 • Ibai Mon­teál­va­ro Menén­dez (Lan­gi­lea – Santurtzi)
 • Ibai Pena Vaz­quez (Ikas­lea – Elorrio)
 • Iban Saenz de Jau­re­gui (Ikas­lea – Gasteiz)
 • Iba­na Gon­za­lez Bil­bao (Lan­gi­le auto­no­moa – Mungia)
 • Ibon Baña­les Larri­na­ga (Sukal­da­ria – Bilbo)
 • Iciar Aba­roa (Etxe­koan­drea – Mundaka)
 • Idoia Agui­na­gal­de Angu­lo (Hezitzai­le sozia­la – Ondarru)
 • Igor Balei­ron Ega­ña (lan­ga­be­tua – Ondarru)
 • Igor Zaba­la Sán­chez (Inge­nia­ria – Bilbo)
 • Igotz Gallas­te­gi Sodu­pe (Mutri­ku)
 • Iker Arre­se (Lan­ga­be­tua)
 • Iker Ben­goetxea Norea (Lan­gi­lea – Bermeo)
 • Iker Cas­ta­ñe­da (Auto­no­moa)
 • Iker Mar­ti­te­gui Uzu­ria­ga (Lan­gi­lea – Zornotza)
 • Iker Oiar­bi­de (Dele­ga­tu sin­di­ka­la – Legorreta)
 • Iker Txa­bi Gau­na Barre­netxea (Arte Ede­rre­tan graduatuta)
 • Ima­nol Here­dia Maña­nes (medi­ku jubi­la­tua – Portugalete)
 • Ima­nol Iza­gi­rre Ormaetxea (Agin­la­ri meka­ni­koa – Bilbo)
 • Ima­nol Lau­ci­ri­ca Furun­da­re­na (Eus­ko Ekin­tza­ko militantea)
 • Ima­nol Pan­kor­bo (Lan­gi­lea – Gasteiz)
 • Imma­cu­la­da Grà­cia Mon­ge (Correc­to­ra, Bilbao)
 • Iner Dam (Ira­kas­lea – Zamudio)
 • Iña­ki Álva­rez (Osa­ki­detza­ko langilea)
 • Iña­ki Basa­so­ro Tolo­sa (abo­ka­tua – Errenteria)
 • Iña­ki de La Prie­ta Vara (Igel­tse­roa – Loiu)
 • Iña­ki Erraz­kin (Kaze­ta­ria – Basauri)
 • Iña­ki Fer­nán­dez de Ligen (Pen­sio­nis­ta – Portugalete)
 • Iña­ki Gil de San Vicen­te (Ezker aber­tza­le­ko militantea)
 • Iña­ki Goe­na­ga Gar­men­dia (Lan­gi­le meta­lur­gi­koa – Eibar)
 • Iña­ki Gon­zá­lez de Gan­da­ri­ka (Mon­ta­dor)
 • Iña­ki Oiar­bi­de (Alka­te ohia – Legorreta)
 • Iña­ki San José (Lan­ga­be­tua – Durango)
 • Iña­ki Urres­ta­ra­zu (Eco­no­mis­ta – Barakaldo)
 • Iña­ki Zuga­rron­do Mon­je (Lan­gi­lea – Iruñea)
 • Iñi­go Aldai (Urdai­bai­ko arraun­la­ri ohia – Bermeo)
 • Iñi­go Lemos (Mugi­men­du soziala)
 • Iñi­go Mijan­gos (Lan­ga­be­tua – Gorliz)
 • Iñi­go Monas­te­rio (Lan­gi­lea – Munitibar)
 • Iñi­go Olano Lope­te­gui (Ira­kas­lea)
 • Iñi­go Urres­ti Itu­rri­za­ga (Osa­ki­detza­ko lan­gi­lea – Bermeo)
 • Iñi­go Zaba­la Goi­koetxea (tipo­gra­fian inge­nia­ria – Bermeo)
 • Ion Men­dio­lea (Lan­gi­lea – Bilbo)
 • Iosu­ne Goñi Gar­cía (Lan­ga­be­tua)
 • Iraitz Odia­ga Ordo­ri­ka (Lan­gi­lea – Mundaka)
 • Iraitz Zufiau­rre (Uzta­ritze)
 • Ira­ti Ziga­ran (Ikas­lea – Meñaka)
 • Iratxe Alon­so Pin­to (Fun­tzio­na­rioa – Bilbo)
 • Iratxe Maru­ri Garras­ta­zu (Lan­gi­le auto­no­moa – Mungia)
 • Iratxe Ortuon­do Zuaz­na­bar (Lan­gi­lea – Berango)
 • Iratxe Reto­la­za (Donos­tia)
 • Iratxe Zezia­ga Men­di­za­bal (Arra­sa­te)
 • Iratxo Bake­dano Iri­ba­rren (Lore­zai­na – Sorauren)
 • Iratze Alon­so Gabantxo (Iras­kas­lea – Lemoiz)
 • Ire­ne Cen­teno (Mun­da­ka)
 • Ire­ne Sus­tatxa (Ikas­lea – Mungia)
 • Isi Caba­lle­ro Loren­te (Idaz­lea. Ezker Aber­tza­le­ko kidea ‑Liza­rra-)
 • Isi­do­ro Igle­sias Piñe­ro (Eus­ko Ekintza)
 • Israel Gon­zá­lez Man­ga­do (Lan­gi­lea – Iruñea)
 • Isuz­ko Lekan­da Perez (Beran­go)
 • Itxa­so Alon­so Gabantxo (Lemoiz)
 • Itxa­so Sán­chez Villasante
 • Itziar Bei­tia Llo­rens (Bermeo)
 • Itziar Beris­tain Lizar­di (Den­da­ria – Mutriku)
 • Itziar Enzun­za Aba­dia (Aux. Domi­ci­lia­ria – Lezama)
 • Itziar Gómez Arro­yo (Ira­kas­lea – Bilbo)
 • Itziar Reto­la­za (Donos­tia)
 • Iza­ro de la Peña (Ambien­tó­lo­ga – Ortuella)
 • Iza­ro Jau­re­gi­zar Korres (Hezitzai­lea – Busturia)
 • Izas­kun Carras­co (Ira­kas­lea – Portugalete)
 • Izas­kun Ortiz (Obre­ra – Gasteiz)
 • Izas­kun Sus­pe­rre­gi Pika­bea (Den­da­ria – Orereta)
 • Izas­kun Zulue­ta (Den­da­ria – Bermeo)
 • Jabi Fer­nán­dez Aris­pe «Bizi» (Men­di­za­lea – Santurtzi)
 • Jabi Gon­zá­lez (Herri Mugi­men­du­ko mili­tan­te ohia – Pasaia)
 • Jabier Ara­na Mar­ti­ja (Jubi­la­tua – Bermeo)
 • Jabier Gabio­la (Lan­gi­lea – Gernika)
 • Jabier Mar­tí­nez Domín­guez (Lan­gi­lea – Mundaka)
 • Jabier Torre (Jubi­la­tua – Bermeo)
 • Jabier Uri­gua­gue­na (Lan­gi­lea – Munitibar)
 • Jago­ba Apao­la­za (Ber­tso­la­ria – Gasteiz)
 • Jago­ba Paul Larrea (Beran­go)
 • Jai­me Ahe­do Peña (Lan­ga­be­tua, ikas­lea – Elgeta)
 • Jaio­ne Sagar­za­zu Naza­bal (Lan­gi­lea)
 • Jana Fer­nán­dez (Bil­bo)
 • Jani­re Telle­ria (Lan­gi­lea – Bilbo)
 • Javi Fer­nan­dez de Liger Sor­bet (pen­tsio­du­na – Portugalete)
 • Javier Andrés Gai­te­ro (Sol­datzai­lea – Santurtzi)
 • Javier Arru­be (Jubi­la­tua – Bilbo)
 • Javier Bake­dano Urtea (Lan­gi­lea ‑Etxa­rri Aranatz)
 • Javier Rique (Gida­ria – Fika)
 • Javier Sevi­lla (Por­tu­ga­le­te)
 • Jean Mixel Diras­sar (Sin­di­ka­lis­ta – Ziburu)
 • Jes­si­ca Gon­za­lo Sán­chez (Ira­kas­lea – Arrigorriaga)
 • Jesús Ber­gan­za Alda­ma (Lan­gi­lea – Larrinbe)
 • Jesus Mari Alber­di Arri­za­ba­la­ga (Lan­gi­lea – Gernika)
 • Jesus Mari Lexar­te­gi (Lan­gi­lea – Muxika)
 • Jesus Mari Odrio­zo­la (Lan­gi­lea – Ajangiz)
 • Jesús Mato (Gida­ria – Artziniega)
 • Joa­kin «Toki» Irai­zoz (Oltza­ko Zen­dea­ko zine­gotzi ohia)
 • Joa­na Hal­souet (Ikas­lea – Urruña)
 • Joa­na Kas­tre­sa­na (Gizar­te behargiña)
 • Jokin Men­di (Pes­ca­te­ro – Gasteiz)
 • Jon Aba­roa Zuga­za­ga (Itsas­gi­zo­na eta sukal­da­ria – Bermeo)
 • Jon Ago­rria (Lan­gi­lea – Gernika)
 • Jon Alex Cela­ya (Ges­tor)
 • Jon Ander Etxe­ba­rria Goie­netxea (Ingie­na­ria – Bermeo)
 • Jon Ander Mateos (Ikas­lea – Gasteiz)
 • Jon Ander Sus­tatxa (Ikas­lea – Mungia)
 • Jon Ander Torrano Gon­zá­lez (Bar­man – Bilbo)
 • Jon Azka­ra­te Aso­lo (Arran­tza­lea – Bermeo)
 • Jon Beris­tain Lizar­di (Mutri­ku­ko gida­ri solidarioa)
 • Jon Biritxi­na­ga Aben­da­ño (Erai­kun­tza – Iurreta)
 • Jon Gar­cía Ando­ne­gi (Bermeo)
 • Jon Goi­koetxea (Men­di­za­lea – Ibarra)
 • Jon Kol­do Barrue­ta (Lan­gi­lea)
 • Jon Kor­ta­zar Bille­la­bei­tia (Lan­ga­be­tua – Mungia)
 • Jon Lan­da Ibar­guen­goi­tia (Lan­gi­lea – Gernika)
 • Jon Lukas (Poli­to­lo­goa – Gasteiz)
 • Jon Mar­ti­nez Urra­ka (Sukal­da­ria)
 • Jon Odrio­zo­la (Kaze­ta­ria)
 • Jon Ura­ga (Osta­la­ria – Nafarroa)
 • Jon Zuru­tu­za (Taber­na­ria – Gasteiz)
 • Jona­tan Leral­ta Men­dez (Lan­gi­lea)
 • Jose A. Barran Igle­sias (Maqui­nis­ta de CNC – Bilbao)
 • Jose Angel Gon­zá­lez Goros­ti­za (Mugi­men­du Anti­fa­xis­ta­ko kidea)
 • Jose Anto­nio Egui­so­ain (Lan­gi­lea – Iruñea)
 • Jose Anto­nio Gar­cía Rodrí­guez (Lan­gi­lea – Bermeo)
 • Jose Anto­nio Gómez Uran­ga (Itzul­tzai­lea – Gamiz-Fika)
 • Jose Anto­nio Gon­zá­lez (Trans­por­tis­ta autó­no­mo – Muskiz)
 • Jose Anto­nio Qei­rus Fer­nán­dez (soli­da­rio)
 • Jose Car­los Colás Alda­ma (Ehors­lea – Iruñea)
 • José Gon­za­lez Mar­ti­nez (Meka­ni­ka­ria – Basauri)
 • Jose Igna­cio Oce­rín Goje­no­la (Erre­ti­ra­tua – Basauri)
 • Jose Luis Herre­ro (UPV­ko ira­kas­le kaleratua)
 • José Luis Pasa­rin (Escri­tor y poe­ta – Eus­kal Herria)
 • Jose M. Cami­nos Mar­cet (UPV­ko ira­kas­le ohia)
 • Jose Manuel Rive­ro Mar­cos (Jubi­la­tua – Bilbo)
 • Jose Mari Loren­zo Espi­no­sa (Idaz­lea /​His­to­ria­la­ria)
 • Jose Mati­lla Ver­gel (Lan­ga­be­tua – Munitibar)
 • Jose Miguel Barre­do Torres (Taber­na­ria – Bermeo)
 • Jose Perez Bil­bao (itsas gizo­na eta sukal­da­ria – Bermeo)
 • Jose Ramón Ber­gan­za Alda­ma (Abel­tzai­na – Larrinbe)
 • Jose Sei­ji­do Laza­rro «Mono» (Lan­gi­lea – Bermeo)
 • Jose­ba del Río Solís (Cla­se Popu­lar – Donostia)
 • Jose­ba Gar­cia Cano (Arrain sal­tzai­lea – Basauri)
 • Jose­ba Inun­zia­ga Lan­da­bu­ru (Lan­gi­lea – Donostia)
 • Jose­ba Iña­ki Astuy (Lan­gi­lea – Bermeo)
 • Jose­ba Iña­ki Azpi­lla­ga Barre­netxea (Lan­gi­lea – Bermeo)
 • Jose­ba Iña­ki Espe­so (Lan­ga­be­tua – Portugalete)
 • Jose­ba K. Cima­vi­lla (Jubi­la­tua – Mundaka)
 • Jose­ba Miño «Kuman» (Lan­gi­lea – Güeñes)
 • Jose­ba Puen­te (Pen­sio­nis­ta – Barakaldo)
 • Jose­ba Robles Berrio­za­bal (lan­ga­be­tua)
 • Jose­fi­na Gau­be­ka (Etxe­ko andrea – Mundaka)
 • Josei­na Adu­riz (Lan­gi­lea – Urruña)
 • Jose­rra Jura­do Mar­tín (Taber­na­ria)
 • Josetxo Labai­ru Seno­siain (Kon­tu-har­tzai­lea – Iruñea)
 • Josetxo Man­so Eli­za­ki­bel (Aux. Enfer­me­ría – Busturia)
 • Josu Bal­za (Igel­tse­roa – Ibarra)
 • Josu Elgea Ibá­ñez (Jubi­la­tua /​ELAko dele­ga­tu sin­di­ka­la – Ortuella)
 • Josu Fer­nán­dez (Bermeo)
 • Josu Ola­so­lo Goi­koetxea (Lan­gi­lea – Lekeitio)
 • Josu­ne Barre­netxea (Admi­nis­tra­ri lagun­tzai­lea – Amurrio)
 • Josu­ne Gue­rre­ro (eus­kal nekazaria)
 • Joxe Miel Larrea Ara­na (Suhil­tzai­lea – Bakaiku)
 • Joxe Zaba­le­ta (Lan­gi­lea – Legorreta)
 • Joxe­mi Cam­pi­llo Robles (Eus­kal­tza­lea)
 • Juan Anto­nio Bil­bao Ira­di (Bermeo)
 • Juan Anto­nio Cres­po (Muni­ti­bar)
 • Juan Domin­guez (Ikas­lea – Basauri)
 • Juan José Cam­po (Ges­tor)
 • Juan Kar­los de Arri­ba Gar­cía (Autó­no­mo – Gasteiz)
 • Juan Kar­los Goie­netxea Bei­tia (Alka­te Ohia, Bermeo)
 • Juan Luis Napal Chue­ca (Herri Bata­su­na­ko mahai­ki­de oiha – Iruñea)
 • Juan Luis Napal Villa­nue­va (Disei­natzai­le gra­fi­koa – Iruñea)
 • Juan Luis Paul Larrea (Getxo)
 • Juan Manuel Ola­rie­ta (Cole­gio de abo­ga­dos de Madrid)
 • Juan Mari Bidau­rre (Erre­ti­ra­tua – Mungia)
 • Juan Tomás Hol­ga­do (Tor­tu­ra­tua – Portugalete)
 • Juan Val­cár­cel Nava­rro (Arri­go­rria­ga)
 • Jua­nan Fru­tos Roder­nos (Lan­gi­lea – Bermeo)
 • Juan­jo Sainz Sanz (Enkar­te­rri eta Ezke­rral­de­ko Ezker Batu­ko ordez­ka­ria Batzar Nagusietan)
 • Juan­ma Idoia­ga Erkia­ga (Kaze­ta­ria)
 • Julen Latxa­ga Malum­bres (Ikas­lea – Bermeo)
 • Julen Pra­do-Egia Herran (Sukal­da­ria – Bilbo)
 • Julen Zama­ko­la Bas­ka­ran (Ingie­na­ria eta rugbilaria)
 • Julián One­ka Otae­gi (Tor­tu­ra­tua – Burlata)
 • Kar­los Fer­nán­dez Gar­cés (Lan­gi­lea – Iruñea)
 • Kar­los Fer­nan­dez Gon­za­lez (Jubi­la­tua ‑Bal­ma­se­da-)
 • Kar­los M. de Moren­tin (Lan­gi­le publi­koa – Murgia)
 • Kar­los Rojo Mar­tí­nez (Para­do – Ortuella)
 • Kar­los Vadi­llo Ola­vi­de (LABe­ko mili­tan­tea, mai­sua – Legazpia)
 • Kar­los Xabier Sainz de True­ba Pérez (Abo­ka­tua – Bilbo)
 • Kar­me­le Arrio­la Amon­da­rain (Admi­nis­tra­ria – Gamiz-Fika)
 • Kar­me­le Belas­ko Garro (Ira­kas­lea)
 • Kar­me­lo Alda­ma Lare­na (Gida­ria – Amurrio)
 • Kat­ta­lin Mada­ria­ga Mar­kuar­tu (EHAK-ko par­la­men­ta­ri ohia Gas­teiz­ko Legebiltzarrean)
 • Kepa Lega­rra (Mugi­men­du Anti­fa­xis­ta­ko kidea)
 • Kepa Zeni­ka­ze­laia Lega­rre­taetxe­ba­rria (Garraio­la­ria – Mungia)
 • Kiko Fer­nán­dez (Lan­gi­lea – Basauri)
 • Kiko Iñi­go Sán­chez (Lan­gi­lea)
 • Kol­do Alon­so Arbiol (Lan­gi­lea – Bilbo)
 • Kol­do Bas­te­rretxea Leja­rre­ta (Lan­gi­lea – Gernika)
 • Kol­do Urki­za Expó­si­to (Osta­la­ria-Nafa­rroa)
 • Kol­do­bi­ka Mikel Gon­zá­lez (Logis­ti­ka lan­gi­lea – Arratia)
 • Lan­der Aies­ta­ran (Ira­kas­lea)
 • Lan­der Bete­lu Maka­za­ga (Lan­gi­lea – Elgoibar)
 • Larraitz Ara­na (Lan­gi­lea – Urduliz)
 • Lei­re Enbei­tia (Lan­gi­lea – Gernika)
 • Lei­re Zaba­la Egi­luz (Ira­kas­lea – Bilbo)
 • Lier­ni Iras­tor­za (Zal­di­bia­ko eus­kal zinegotzia)
 • Lore­na Artea­goi­tia (Den­da­ria)
 • Louis Vilar (Ikas­lea – Donapaleu)
 • Lour­des Orue Arrien (Lan­gi­lea – Mungia)
 • Luis Angel Netxes (Musi­ka­ria)
 • Luis Perez Unzue­ta (Lan­gi­lea – Elgoibar)
 • Lur Sán­chez Villasante
 • Lur­des Rodri­guez (Ira­kas­le jubilatua)
 • Mª Ánge­les Gar­cía (Jubi­la­tua – Iruñea)
 • Mª Ánge­les Olaiz Irai­zoz (Admi­nis­tra­ti­boa – Iruñea)
 • Mª Ange­les Ser­tutxa (Amnis­tia­ren alde­ko Mugi­men­du­ko mili­tan­tea – Sodupe)
 • Mª Jesús Gar­tzian­dia Otso­ro (Admi­nis­tra­ria – Basaburua)
 • Mª Luz Mato Arrien (Karran­tza­ko Herri Bata­su­na­ko fun­datzai­lee­ta­ri­ko bat)
 • Mª Yugo Iri­sa­ri (Iru­ñea)
 • Maia­len Gaz­te­lu­rru­tia (ira­kas­lea – Durango)
 • Mai­der Goie­netxea Zallo (Lan­gi­lea – Bermeo)
 • Mai­der Trull Tena
 • Mai­ta­ne Val­cár­cel Fer­nán­dez (Arri­go­rria­ga)
 • Mai­te Alon­so Majon (Osa­ki­detza­ko lan­gi­lea – Bilbo)
 • Mai­te Elo­rrie­ta Murua­ga (Lan­gi­lea – Mungia)
 • Mai­te Tena Bengoetxea
 • Manu Aran­bu­ru (Ex fun­cio­na­rio y sin­di­ca­lis­ta – Usurbil)
 • Manuel Angel Gon­za­lez Por­ti­lla (Ezker Aber­tza­le­ko zine­gotzia 1987tik 2000ra)
 • Manuel Paul Larrea (Getxo)
 • Mara (Kan­tau­to­rea – Barakaldo)
 • Mara Trim­bo­li (Eus­ka­ra ikaslea)
 • Mari Car­men Agi­rre (eri­zai­na)
 • Mari Feli Aron­do (Jubi­la­tua)
 • Mari Kar­men Goi­rie­na Goi­rie­na (Ira­kas­lea – Bilbo)
 • Mari Paz Gar­men­dia (Zine­gotzi ohia – Legorreta)
 • María Arri­za­ba­la­ga Capa­na­go (Lan­gi­lea – Durango)
 • Maria Bego­ña Goi­rie­na Goi­rie­na (Ira­kas­lea – Bilbo)
 • Maria Enri­ke­ta Laka Fer­nán­dez (Jubi­la­tua – Bermeo)
 • María Esther Itu­rri­za­ga (Jubi­la­tua – Bermeo)
 • María Jesús Pérez Luza­rre­ta (Inter­na­cio­na­lis­ta)
 • Maria Jose Ota­zua (Admi­nis­tra­ria – Gamiz-Fika)
 • Maria Pilar Lope­te­gui (Jubi­la­tua)
 • Maria Sara­pe (Inge­nia­ria – Munitibar)
 • Maria­sun Cas­tro Zorri­lla (Osa­ki­detza­ko lan­gi­lea – Galdakao)
 • Mari­bel Egi­za­bal Suá­rez (Antro­po­lo­goa – Busturia)
 • Mari­bel Sáez Sáez (Lan­ga­be­tua – Galdakao)
 • Mario Kemeny Cac­cia­lu­pi (AAM­ko kidea, lan­ga­be­tua eta komu­nis­ta – Igorre)
 • Mar­kel Elex­ga­rai Barre­netxea (Lan­gi­lea – Gernika)
 • Mar­kel Erdo­zia Raz­kin (Fut­bo­la­ria – Arbizu)
 • Mar­tin Díaz (Mun­du­ko soka­ti­ra txapelduna)
 • Mar­tin Ruiz (Ikas­lea – Elorrio)
 • Martxe­lo Alvarez(Oroimen His­to­ri­koa­ren herri mugi­men­du­ko partaidea)
 • Mertxe Alon­so Nie­to (Osa­ki­detza­ko lan­gi­lea – Galdakao)
 • Mertxe Kani­bel (Jubi­la­tua – Mundaka)
 • Mertxe Oses Anda (Kaze­ta­ria – Basauri)
 • Mikel Agi­na­gal­de Ugartemendia
 • Mikel Ain­ge­ru Esta­la­yo San­ta­na (Ate­zai­na – Barakaldo)
 • Mikel Alber­di Gar­tzia (Lan­gi­lea – Gernika)
 • Mikel Cue­to (Lan­gi­lea – Bermeo)
 • Mikel Etxe­ba­rrie­ta Román (Lan­gi­lea – Gernika)
 • Mikel Fer­nán­dez Egia (Masaiak – Ondarru)
 • Mikel Isas­men­di (Pilo­ta­ria – Gasteiz)
 • Mikel Jose­ba Alda­ma Ben­goetxea (Soi­nu tek­ni­ka­ria – Ordizia)
 • Mikel Lapey­re (Kaze­ta­ria, kanbo)
 • Mikel López Elo­rria­ga (Lan­gi­lea – Bermeo)
 • Mikel Mada­ria­ga Larra­za­bal (Lan­gi­lea – Fika)
 • Mikel Malko­rra (Lan­gi­lea)
 • Mikel Mea­be Enzun­za (Ope­ra­rio de taller – Lezama)
 • Mikel Merino (Obre­ro sin­di­ca­lis­ta – Donostia)
 • Mikel Mour­guiart (Baio­na)
 • Mikel Olal­de (Mugi­men­du Anti­fa­xis­ta­ko kidea)
 • Mikel Rike (Ikas­lea – Fika)
 • Mikel Roke Eguz­kitza (Lan­ga­be­tua – Aban­to Zierbena)
 • Mikel Urru­tia Goi­koetxea (Lan­gi­lea – Gernika)
 • Mikel Zaba­lon­do Odrio­zo­la (Lan­gi­lea – Muxika)
 • Mila Zamo­rano Cen­teno (jubi­la­tu­ta – Sopela)
 • Mila­gros Zamo­rano Cen­teno (Sope­la)
 • Miren Abris­ke­ta Barrue­ta­be­ña (Ile-apan­tzai­lea – Basauri)
 • Miren Alva­rez Rui-wam­ba (jan­to­ki­ko lan­gi­lea – Ibarrangelu)
 • Miren Ariz­men­di Lamu­lia­te (Jubi­la­tua – Donostia)
 • Miren Aso­lo Bil­bao (Jubi­la­tua – Bermeo)
 • Miren Eli­xa­be­te Lodo­sa (Osa­ki­detza­ko lan­gi­lea – Sukarrieta)
 • Miren Gan­goi­ti Aso­lo (Lan­gi­lea – Bermeo)
 • Miren Osan­do (Bil­bo)
 • Miren Torreal­day (Etxe­ko andrea – Mundaka)
 • Miren Urion­do (Itzul­tzai­lea – Bermeo)
 • Moi­ses Bra­vo Mén­dez (Lan­gi­lea – Zaratamo)
 • Mon­tse­rrat Bego­ña Cha­rro Ugi­dos (Tra­ba­ja­do­ra de Correos – Arrigorriaga)
 • Munir Dao­di (Taber­na­ria – Sestao)
 • Nade­ge López (Téc­ni­co de sonido)
 • Nago­re Lekuo­na (Sukal­da­ria – Mundaka)
 • Nahia Agui­na­gal­de Angu­lo (Hezitzai­le sozia­la – Bilbo)
 • Naia Emal­di Osa (Gor­putz Hez­kun­tza – Ondarru)
 • Naia­ra Ferrán (Lan­gi­lea – Gasteiz)
 • Naia­ra Pere­da Caba­lle­ro (Admi­nis­tra­ria – Getxo)
 • Naia­ra Utxa (Lan­ga­be­tua – Orereta)
 • Nat Caza­rré (kaze­ta­ria, Baiona)
 • Naza­reth San­do­val (Gar­bitzai­lea – Mungia)
 • Neka­ne Fer­nán­dez Arrio­la (Gar­bitzai­lea)
 • Neka­ne Gar­men­dia Muji­ka (Pen­tsio­du­na – Odie­ta, Nafarroa)
 • Niko­las Xamar­do (UPV­ko irakaslea)
 • Oiha­na Tey­sey­re-Cos­ca­rat (Ikas­lea – Urruña)
 • Olaia Arro­ki Igoa (Ikas­lea – Oderitz)
 • Ola­ritz Ara­ka­ma (Moni­to­ra de come­dor y auto­bus – Gasteiz)
 • Omar San­chez Madi­na (lan­gi­lea)
 • Orrea­ga Zubel­dia (Lan­ga­be­tua – Iruñea)
 • Ortzi Las Heras (Pes­ca­te­ro – Gasteiz)
 • Oscar Corro­za (LAB-eko­de­le­ga­tua-Iru­ña)
 • Oskar Bara­ñain Gorostiza
 • Oskar Fron­tau­ra (Mili­tan­te de EHK y ex con­ce­jal de Ermua por EH Bildu)
 • Oskar Güe­mes Oyar­bi­de (Ira­kas­lea – Lekunberri)
 • Oskar Otxoa de Eri­be (Lan­gi­lea – Gasteiz)
 • Pablo del Valle de Ler­sun­di Arro­yo (Pro­pie­ta­rio de nego­cio – Hernani)
 • Pablo Gar­cía Gomez (Lan­ga­be­tua – Mungia)
 • Pablo Gar­cía Vare­la (Inge­nie­ro Infor­má­ti­co – Bilbo)
 • Pablo Iarri­tu Loi­za­ga (Gida­ria – Amurrio)
 • Pablo Zorri­lla Pérez (Lan­gi­lea – Amurrio)
 • Pako Bela­rra Lague­ra (Lan­gi­lea – Barakaldo)
 • Patri­zia Muñoz Pipaon (Script ‑Bil­bao)
 • Patxi Ago­te (Comer­cial – Donostia)
 • Patxi Ala­ña (Eus­ka­ra tek­ni­ka­ria – Deustu)
 • Patxi Artae­che­ba­rria (Res­pon­sa­ble RRHH – Munitibar)
 • Patxi Itu­rria­ga (Lan­gi­lea)
 • Patxi Sala­zar (Garraio­la­ria – Legorreta)
 • Patxi Xabier Lan­prea­be Juan­beltz (musi­koa – Burlata)
 • Patxi Xabier Lau­zi­ri­ka Jaka (Har­gin­tza – Hendaia)
 • Pedro Anto­nio Gar­cía Ria­ño (Lan­gi­lea – Amurrio)
 • Pedro Badio­la (Lan­gi­lea – Muxika)
 • Pedro Man­ri­que (Micó­lo­go – Gasteiz)
 • Pedro Olano Lizar­tza (Jubi­la­tua)
 • Peio Irion­do (Jubi­la­tua – Getxo)
 • Peio Lertxun­di (Bera)
 • Peio Mihu­ra Gara­te (Artis­ta – Iruñea)
 • Per­nan­do Bas­te­rretxea Leja­rre­ta (Lan­gi­lea – Gernika)
 • Phi­li­pe «Nenex» Benech (Mugi­men­du anti­fa­xis­ta­ko kidea)
 • Pie­dad Agus­tín (Eus­ko Ekin­tza­ko militantea)
 • Pie­rre Vilar (Baio­na­ko uni­ber­tsi­ta­te­ko irakaslea)
 • Pilar Gar­cía Cano (Sukal­da­ria)
 • Pilar Jime­nez Ríos (Taber­na­ria – Amurrio)
 • Pilar San­ta­ma­ria Aiz­pu­ru (Osa­ki­detza­ko lan­gi­lea – Galdakao)
 • Pilar Usa­bia­ga (Jubi­la­tua – Santurtzi)
 • Pila­re Baraia­zarr Txer­tu­di (Ira­kas­lea – Bilbo)
 • Pili Lei­va Pérez (Moni­to­ra – Bermeo)
 • Rakel Ondo­bi­lla Gui­ja­rro (Lan­gi­lea ‑Bal­ma­se­da-)
 • Raúl Artie­da Kade­na (Zain­tzai­lea – Urrotz, Nafarroa)
 • Raul Gar­tzia (Eus­kal Herri­ta­rra eta Ezker Aber­tza­le­ko mili­tan­tea – Aña­na eskual­dea, Araba)
 • Raul Iba­ñez (Lan­gi­lea)
 • Ricard Moya i Mon­to­ya (Som-Hi Kata­lu­niar tal­de­ko kidea eta osa­ki­detza­ko lan­gi­lea – Bermeo)
 • Ricard Ver­net (Som-Hi Kata­lu­niar tal­de­ko kidea eta taber­na­ria – Bermeo)
 • Ricar­do Rosino Are­na­za (Lan­ga­be­tua – Iruñea)
 • Ricar­do Sán­chez Galle­go (Alba­ñil – Bilbo)
 • Rikar­do Alon­so (Ira­kas­lea – Gaiz-Fika)
 • Rober­to Cas­tri­llo Cas­tri­llo (Jubi­la­tua – Abanto)
 • Rober­to Cres­po Zubi­za­rre­ta (Sin­di­ca­to Uni­ta­rio-ko mili­tan­te ohia)
 • Rober­to Mora «Maki» (Lan­gi­lea – Gasteiz)
 • Rober­to Uriar­te (jubi­la­tua – Bilbo)
 • Rodol­fo Peña San Miguel (Jubi­la­tua – Bilbo)
 • Roman Arrie­ta (Taber­na­ria – Baiona)
 • Román Las­tra (Lan­gi­lea – Bilbo)
 • Rosa Arte­ta Sainz (Lim­pia­do­ra – Portugalete)
 • Rosa Barrios Ayo (jubi­la­tu­ta)
 • Rosa Goe­na­ga Gar­men­dia (LABe­ko mili­tan­tea, jubi­la­tua – Eibar)
 • Rosa Larra­za­bal Meno­yo (Etxe­koan­drea)
 • Rosa­li Orue Arrien (Erre­ti­ra­tua – Mungia)
 • Rosa­na Tra­mon Her­nán­dez (Perio­dis­ta – Abanto-Zierbana)
 • Ruben Man­so Gutie­rrez (Lan­gi­lea – Derio)
 • Ruben Ollo López «Tigrillo_​LH» (La Hai­ne­ko kazetaria)
 • Ruben Urte­gi Liza­rral­de (Car­ni­ce­ro – Azkoitia)
 • San­tia­go Gon­za­lez Arias (Jen­de pobrea­ren abo­ka­tua – Barakaldo)
 • San­tis­te­ban Elo­rria­ga (Pen­tsio­du­na – Alonsotegi)
 • San­tos Gan­goi­ti Etxe­ba­rria (jubi­la­tua – Bermeo)
 • Satur Aba­roa (Etxe­ko andrea – Mundaka)
 • Ser­gio Lina­res (Ope­ra­rio)
 • Ser­gio López Apez­te­gia «Topi» (Lan­gi­lea)
 • Ser­gio Maga­ña (Ira­kas­lea – Barakaldo)
 • Shan­ti Zur­bano Villa­te (Behar­gi­na – Gasteiz)
 • Sil­via Gar­cía Alba (Bara­soain)
 • Sil­via Gutie­rrez Nuche (enple­ga­tua – Bilbo)
 • Simon Oso­ro Loio­la (Jubi­la­tua – Elgoibar)
 • Sole­dad Barre­netxea Gon­zá­lez (Etxe­koan­drea – Alonsotegi)
 • Sonia Gon­za­lez Por­ti­lla (Ile­ga­li­za­tu­ta­ko Karran­tza­ko Haran Berrian pla­ta­for­ma­ko hautesgaia )
 • Sonia Mar­tín Plá­ga­ro (Enple­ga­tua – Bilbo)
 • Sonia Rubio Huer­tas (Lan­gi­lea – Iruñea)
 • Sonia Sainz Sanz ( Mugi­men­du Anti­fa­xis­ta­ko kidea )
 • Sora­ya Gar­cía Sacris­tan (Osa­ki­detza­ko lan­gi­lea – Bilbo)
 • Susa­na Navas Ciau­rriz (Lan­ga­be­tua – Iruñea)
 • Tania Corral (Taber­na­ria – Gasteiz)
 • Tere­sa Olea­ga Cen­go­ti­ta­ben­goa (Ira­kas­lea – Bilbo)
 • Theo Caba­lle­ro Albiz (Téc­ni­co comer­cial – Donostia)
 • Tomas Bus­ta­man­te Mencia
 • Tomás Zulue­ta (Jubi­la­tua – Bermeo)
 • Tri­ni Mato Arrien (Karran­tza­ko Herri Bata­su­na­ko fun­datzai­lee­ta­ri­ko bat)
 • Txa­bi Gau­na Caba­lle­ro (Herri Bata­su­na eta Eus­kal Herri­ta­rrok-eko par­la­men­ta­ri ohia – Amurrio)
 • Txar­li Gon­zá­lez Llo­ren­te (Eus­ko Lurra Fun­da­zioa­ren lehendakaria)
 • Txe­ma del Olmo (Jubi­la­tua – Bilbo)
 • Txe­ma Moral (Beran­go)
 • Txo­min Cas­tri­lle­jo Gabi­lon­do (Lan­gi­lea – Elgoibar)
 • Unai Bil­bao (Neka­za­ria – Mungia)
 • Unai Can­ga Ugar­te (Uda­le­ko gar­bi­ke­tak – Bermeo)
 • Unai Elor­te­gi Cam­pos (Ikas­lea – Bermeo)
 • Unai Iol­di (Lan Harre­ma­ne­ta­ko ikaslea)
 • Unai Lan­da­be­rea Zaba­le­ta (Ikas­lea eta lan­gi­lea – Donostia)
 • Unai Lara Barrei­ro (Punky – Gasteiz)
 • Unai Mar­tín (Aux. Enfer­me­ría – Gallarta)
 • Unai Serrano Muji­ka (Ezker Aber­tza­le­ko zine­gotzi ohia – Busturia)
 • Unai Villa­cor­ta (Ira­kas­lea eta arraun­la­ria – Urruña)
 • Unai Zillar­bi­de (Ikas­lea – Bilbo)
 • Urko Oña­te Muñoz (Infor­ma­ti­ka­ria – Bilbo)
 • Urtzi Ara­ka­ma (Téc­ni­co de direc­to – Gasteiz)
 • Vicen­te Del­ga­do Olae­ta (Jubi­la­tua – Alonsotegi)
 • Vic­tor Luis San Vicen­te Cres­po « Soxky « (Fun­tzio­na­rioa ‑Bal­ma­se­da)
 • Vir­gi­nia Seno­siain Sán­chez (Akto­re­sa – Iruñea)
 • Xabat Urio­na­gue­na (Inge­nia­ria – Munitibar)
 • Xabi Rapa­do Ara­ni­bal­za (Lan­gi­lea – Gernika)
 • Xabi Seno­siain (Ira­kas­lea – Arrotxapea)
 • Xabier Alber­di Ara­men­di (Jubi­la­tua – Elgoibar)
 • Xabier Bayón Gar­cia (Infor­má­ti­co – Bilbo)
 • Xabier de Miguel (Mugi­men­du Anti­fa­xis­ta­ko kidea)
 • Xabier Dorron­so­ro (Ener­gi ahol­ku­la­ria – Lezo)
 • Xabier Ezku­rra (Laser tek­ni­ka­ria – Leitza)
 • Xabier Fer­nán­dez de Liger (Ikas­lea – Portugalete)
 • Xabier Mar­tia­re­na Urres­ta­ra­zu (Ikas­lea eta lan­ga­be­tua – Donostia)
 • Xabier Maru­ri Bidau­rre (Ikas­lea – Mungia)
 • Xabier Rike (Lan­gi­lea – Fika)
 • Xabier Tei­ra Lijo (Jubi­la­tua)
 • Xabier Zaba­la (Bil­bo)
 • Xabier Zaba­la Ica­ran (Lan­gi­lea – Ajangiz)
 • Yeray Cale­ro (Ikas­lea – Basauri)
 • Yeray Sagar­na (Ige­ri­ke­ta monitorea)
 • Yolan­da Duval Jimeno (Armiar­na Ope­ra­zioan Inpu­tatua – Lizarra)
 • Yolan­da Gon­zá­lez (Bil­bo)
 • Zaloa Res­pal­di­za Ondo­vi­lla (Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­du­ko kidea)
 • Zigor Aju­ria Azka­rre­ta (Lan­gi­lea – Zornotza)
 • Zigor Itu­rrie­ta (Sukal­da­ria – Durango)
 • Zigor Udae­ta Uriar­te (Lan­gi­lea – Amurrio)
 • Zior­tza Aien­sa Arto­la (Taber­na­ria – Bilbo)
 • Zorio­ne Díez Mar­tí­nez (Hezitzai­lea – Bilbo)
 • Zuhaitz Rodri­guez Rivas (Kon­ta­blea – Basauri)

Nazioar­te­koak
Internacionales
Internationaux

 • Adrián Tue­ro Pérez (Mili­tan­te y soli­da­rio pre­ca­rio – Asturies)
 • Alber­to Gomez Gon­za­lez (Depen­dien­te – Fuengirola)
 • Alber­to Orte­ga Rivas (Arti­saua – Xixon, Asturies)
 • Aldo Dario Herchho­ren Neis­tal (Abo­ga­do, ex Cate­drá­ti­co de la Uni­ver­si­dad de Bue­nos Aires, ex Juez de Ins­truc­ción y Con­sul de Gui­nea Bissau)
 • Ale­jan­dra Her­nán­dez (Estu­dian­te Psi­co­pe­da­go­gía – México)
 • Ale­jan­dro David Igle­sias Ruíz (Estu­dian­te – Can­cún, Mexico)
 • Ale­jan­dro Eguía-Lis Gue­rre­ro (Pro­fe­sor – Can­cún, México)
 • Ali­ce Lagar­de Esta­ban (Mios, Esta­tu Frantzesa)
 • Alma Del­fi­na Alva­ra­do Moo (Abo­ga­da – Can­cún, Mexico)
 • Ana Gui­ller­mi­na Roca Eli­zal­de (Perio­dis­ta – Argentina)
 • Ana Rosa Fer­nan­dez Fer­nan­dez (Gaso­li­ne­ra – Man­si­lla de las Mulas)
 • Ana Rosa Veró­ni­ca (Pro­fe­so­ra – México)
 • Ando­ni Pan­gua Bedia (Vina­ros – País Valençiá)
 • Andrés Sorel (Escri­tor – Esta­do Español)
 • Andreu Gar­cia Rive­ra (Abo­ka­tua)
 • Angel Lito Bore­llo (Coor­di­na­do­ra Resis­tir y Luchar, Orga­ni­za­ción Los Pibes – Argentina)
 • Anjo Paz Ame­ne­do (Miem­bro de la direc­ción nacio­nal de Ago­ra Galiza)
 • Antoi­ne Foul­quier (Alka­te ohia – Seys­ses, Esta­tu Frantzesa)
 • Anto­ne­la Di Can­dia (Perio­dis­ta – Argentina)
 • Anto­nio Bara­ta (Tra­ba­ja­dor grá­fi­co – Lis­boa, Portugal)
 • Anto­nio Manuel Cruz (Gui­da­ría ‑Ovar, Portugal)
 • Arkaitz Erraz­kin Prie­to (Ira­kas­lea – Puer­to Real, Cádiz)
 • Arse­nio Her­nán­dez (Inge­nie­ro agró­no­mo – México)
 • Artu­ro Acón Bona­sa (Abo­ka­tua – Alacant)
 • Audric Armand Mège (Mili­tan­te Pro Amnis­tía – Pau, Occitània)
 • Belen Gope­gui (Escri­to­ra – Madrid)
 • Bene­dic­ta Echa­rri (Ama de casa – México)
 • Ber­ta Jou­bert Ceci (Wor­kers World Party /​Par­ti­do Mun­do Obre­ro ‑USA)
 • Bus­tia­nu Cum­pos­tu (Coor­di­na­dor nacio­nal del movi­mien­to inde­pen­den­tis­ta sar­do Sar­dig­na Natzio­ne Indipendentzia)
 • Cais­sa Janix (Poe­ta – México)
 • Car­les Cos­ta Coro­mi­na (Mar­que­ting y comu­ni­ca­ción – Olot, Giro­na; Catalunya)
 • Car­lo Fra­bet­ti (Idaz­lea)
 • Car­los Azná­rez (Perio­dis­ta, Coor­di­na­do­ra Resis­tir y Luchar – Argentina)
 • Car­los Cela Seoa­ne (Hos­te­le­ro – A Coruña)
 • Car­los Edua­ra­do San­do­val Correa (Estu­dian­te – Can­cún, Mexico)
 • Car­los Fer­nán­dez Liria (Pro­fe­sor de la Facul­tad de Filo­so­fía de la Uni­ver­si­dad Com­plu­ten­se de Madrid)
 • Car­los Mon­to­ya (Fotó­gra­fo – México)
 • Car­los Morais (Por­ta­cos de Pri­mei­ra Linha y miem­bro de la direc­ción de Ago­ra Galiza)
 • Car­los Ríos (Pro­fe­sor y Coor­di­na­dor de Nación Anda­lu­za – Granada)
 • Car­me Quer Cama
 • Car­me Rie­ra Jordà
 • Car­men de Miguel (Madrid)
 • Car­men Sán­chez Galle­go (Pen­sio­nis­ta – Bla­nes, Catalunya)
 • Cons­tan­tino Ber­to­li (Edi­tor – Madrid)
 • Con­xi­ta Bosch Riera
 • Cris­tian Rome­ro (jar­di­ne­ro – Puer­to de San­ta María)
 • Dana López (Repor­te­ra – México)
 • Daniel C. Bil­bao (Perio­dis­ta y escri­tor – Repú­bli­ca Argentina)
 • Daniel Gar­za (Revis­ta Revo­llu­ción – México)
 • Daniel Pérez (Revis­ta Revo­lu­ción – México)
 • Daniel Suss­man Villa­ver­de (Estu­dian­te – San­tia­go de Com­pos­te­la, Galiza)
 • David Bata­ne­ro (Arran­tza­lea – Vila­no­va i la Gel­trú, Paï­sos Catalans)
 • David Gómez Don Juan (Jubi­la­do – Alta­mi­ra, Mexico)
 • Didier Ber­nard (Lan­gi­lea ‑Ribe­co­urt, Esta­tu Frantzesa)
 • Die­go Vila Váz­quez (Lan­gi­lea-Gali­za)
 • Dolo­res Jime­nez Muñoz (Abo­ka­tua – Alacant)
 • Domi­ni­que Cor­tes (Cien­cias Bio­mé­di­cas – México)
 • Eduar­do Bení­tez Medi­na (Pro­fe­sor – Can­cún, Mexico)
 • Eduar­do Rive­ro Porres (Para­do – Madrid)
 • Encar­na Jor­dan Guil
 • Enri­que Huer­ta (Perio­dis­ta – México)
 • Erén­di­ra Váz­quez Velaz­quez (Comer­cian­te – Can­cún, Mexico)
 • Eri­ka Agui­lar (Amé­ri­ca)
 • Fabian Orte­ga (Inge­nie­ría – México)
 • Facun­do Andi­coetxea (Fotó­gra­fo – Argentina)
 • Facun­do Gui­llén (Orga­ni­za­ción La Simón Bolí­var – Argentina)
 • Feli­pe Mar­quez (Pin­tor – México)
 • Feli­pe Torres Zava­la (Inge­nie­ro – Nan­chi­tal, Mexico)
 • Fer­nan­do Mor­ga­de San­tos (Lan­ga­be­tua – Ourense-Galiza)
 • Filip­pe Labat (Seys­ses, Esta­tu Frantzesa)
 • Fra­cis­co Gar­cía Cediel (Abo­ka­tua – Madril)
 • Fran­cis­co A. Colin (Abo­ga­do – México)
 • Fran­cis­co Daniel Váz­quez Hor­mi­go (Des­em­plea­do – Ceuta)
 • Fran­cis­co José Cor­ta­do (Hos­te­le­ría – Barcelona)
 • G. Magaly Matias (Geren­cia admi­nis­tra­ti­va – México)
 • Gaby Escri­bano (Jubi­la­tua-Kan­ta­bria)
 • Ger­mán Gar­cía (Músi­co – México)
 • Gilles Goa­lard (Sin­di­ka­lis­ta – Paris)
 • Gladys Qui­ro­ga (Perio­dis­ta – Argentina)
 • Gon­za­lo Galle­go de Dios (Artis­ta free­lan­cer – Thes­sa­lo­ni­ki, Grezia)
 • Gra­cie­la Rami­rez (Perio­dis­ta – Cuba)
 • Gua­da­lu­pe Iba­rra (Con­tra­tis­ta – EUA México)
 • Han­nes Vorhau­ser (Erre­fu­xia­tue­ki­ko bolon­dre­sa – Thes­sa­lo­ni­ki, Grezia)
 • Héc­tor Carri­ca (Secre­ta­rio de Dere­chos Huma­nos de la Aso­cia­ción Tra­ba­ja­do­res del Esta­do – Argentina)
 • Héc­tor Pla­nes (Foto­re­por­te­ro – Cuba)
 • Hum­ber­to Alda­na N. (Actor y estu­dian­te de Cien­cias Polí­ti­cas – México)
 • Hum­ber­to Esco­be­do (Escri­tor – México)
 • Iban­na Que­ralt Gar­cía (Hezitzai­lea – Badia del Valles, Catalunya)
 • Igna­cio Sán­chez Galle­go (Camio­ne­ro – Mata­ró, Catalunya)
 • Irai­de Aurre­koetxea Urru­tia (For­ma­do­ra en Igual­dad de Géne­ro ‑Puer­to Real, Cadiz)
 • Ira­ti Rodri­guez Antu­nez (Ikas­lea – Vallekas)
 • Isa­bel Mejia (Foto­pe­rio­dis­ta – México)
 • Itziar Teje­dor Gar­cía (Auxi­liar de Ser­veis – València)
 • Ivan Cor­tez (Lic. Eco­no­mía – México)
 • Ivon­ne Vourhau­ser (Estu­dian­te de far­ma­co­lo­gía – Viena)
 • Jacin­to Robles (Pro­fe­sor – México)
 • Jai­ro Cor­tes (ing. Elec­tro­me­cá­ni­co – México)
 • James Petras (New York-eko Binghan­ton Uni­ver­sity eta Pen­sil­va­nia­ko Uni­ber­tsi­ta­te­ko ira­kas­lea, Kana­da­ko Hari­fax-eko Saint Mar­y’s Uni­ver­sity-ko ira­kas­le adjuntua)
 • Javier Sáda­ba (Filó­so­fo – Madrid)
 • Javier Sala­do (Perio­dis­ta – Cuba)
 • Jeni­fer Ver­da­guer Sán­chez (Admi­nis­tra­ti­va – Bla­nes, Catalunya)
 • Joan Gil
 • Joan Pons (Far­ma­céu­ti­co – Cata­lun­ya. Païs­sos Catalans)
 • Joa­quim Jor­di Sar­dà (Expres polí­tic i comi­tè execu­tiu d’Es­tat Català)
 • Joel Vir­gi­lio López Pérez (Abo­ga­do – Can­cún, Mexico)
 • John Buren (Irlan­da)
 • John Cata­li­not­to (Wor­kers World Party /​Par­ti­do Mun­do Obre­ro ‑AEB-)
 • Jor­di Boch (Comi­té execu­tiu d’Es­tat Català)
 • Jor­di Buxo Mar­ti­nez (Pen­tsio­du­na – Bartzelona)
 • Jor­di Miró (Pre­si­dent d’Es­tat Català)
 • Jor­di Muñoz Fer­nán­dez (Kimi­ka­ria – Bar­ce­lo­na, Catalunya)
 • Jor­ge Fal­co­ne (Cineas­ta – Argentina)
 • José Ángel Gómez (Arqui­tec­to – Tam­pi­co, Mexico)
 • Jose Anto­nio López Jaguey (Inge­nie­ro Civil – Can­cún, México)
 • José Gua­da­lu­pe Ríos Bal­de­rra­ma (Mecá­ni­co – San Luis Poto­sí, Mexico)
 • Jose Juan Cal­das Perez (Músi­co – Vigo, Galiza)
 • Jose Manuel Car­mo­na Velas­co (Recam­bios auto­mó­vil – Córdoba)
 • Jose Pau­lo Gas­cao (Edi­tor de O Dia­rio – Portugal)
 • Jose Pech (Téc­ni­co Supe­rior – México)
 • José Pech Tzé (Plo­me­ro – Can­cún, Mexico)
 • Juan Manuel Fer­nán­dez Remen­te­ría (Des­em­plea­do – Guar­dio­la de Ber­gue­dá, Paï­sos Catalans)
 • Juan Ricar­do Sán­chez (Dise­ña­dor – Gua­na­jua­to, Mexico)
 • Juan Ríos Bal­de­rra­ma (Comer­cian­te – Can­cún, Mexico)
 • Julio C. Gam­bi­na (Pre­si­den­te de la Fun­da­ción de Inves­ti­ga­cio­nes Socia­les y Polí­ti­cas FISYP – Argentina)
 • Kenny Mar­lon Val­déz Fer­nándz (Estu­dian­te – Can­cún, Mexico)
 • Koen Rof­fel (Self emplo­yes – Andijk, Pays-Bas)
 • Lau­rent Anto­ni­ni (Ava­pes­sa – Korsika)
 • Lau­ren­tino Mar­tí­nez (Turis­mo – México)
 • Lean­dro Alba­ni (Perio­dis­ta – Argentina)
 • Leo­nar­do Cach Mar­tí­nez (Ser­vi­cios de man­te­ni­mien­to – Puer­to More­los, Mexico)
 • Leti­cia Cahuic (Pro­fe­so­ra – México)
 • Lidia Man­ri­que R. (Maes­tra y antro­pó­lo­ga – México)
 • Luciano Álva­rez (Orga­ni­za­ción Social y Polí­ti­ca Los Pibes – Argentina)
 • Lucio Hick­man Gorro­cho­te­gui (Eje­cu­ti­vo – Ciu­dad del Car­men, Mexico)
 • Luis Rodri­go San­chez (Jubi­la­do ‑Valla­do­lid)
 • Luz Prie­to Alva­rez (Aux. Admi­nis­tra­ti­vo – Valladolid)
 • Ma Lui­sa Mar­tín Abia (Abo­ga­da – Madrid)
 • Maga­li San­tos Cruz (Maes­tra – México)
 • Mai­te de Miguel (Ges­to­ra – Madril)
 • Manuel Gon­za­lez Gon­za­lez (Eje­cu­ti­vo de ven­tas – Puer­to More­los, Mexico)
 • Manuel Losa­da Gómez (Elek­tri­ka­ria – Sevilla)
 • Manuel Sal­guei­ro Mon­tés (Dele­ga­do da CUT – Vigo, Galiza)
 • María Angé­li­ca Rive­ra Ramí­rez (Estu­dian­te – Ciu­dad de Mexico)
 • María Fer­nan­da Jimé­nez Chan (Estu­dian­te – Can­cún, Mexico)
 • Maria José Álva­rez Padi­lla (Enfer­me­ra – Córdoba)
 • María Lui­sa Mar­tín Abia (Abo­ga­da – Madrid)
 • María Torre­llas (Repor­te­ra grá­fi­ca – Argentina)
 • María Z. Alba (Lic. infor­má­ti­ca – México)
 • Marian Miche­lle Már­quez Zuri­ta (Estu­dian­te – Can­cún, Mexico)
 • Maria­na Giu­gla­ris (Cine­ma­tó­gra­fa – México)
 • Maria­ne­la Glez Váz­quez (Estu­dian­te – Lisboa)
 • Mariano Pache­co (Escri­tor y perio­dis­ta – Argentina)
 • Mari­cruz Cari­llo (Pro­fe­so­ra – México)
 • Marie Fran­ce Micae­lli (Eri­zai­na ‑Ava­pes­sa, Korsika)
 • Mari­ne Eva Cha­non (Ele­ze­lles – Belgika)
 • Mario Valle (Poe­ta, Obre­ro – México)
 • Maritza Jaco­bo (Inge­nie­ro quí­mi­co – México)
 • Mar­ta Han­ne­ker (Idaz­le mar­xis­ta ‑Txi­le-)
 • Mateo Lopez Nico­las (Con­ta­dor – Can­cún, Mexico)
 • Mau­ri­cio Ocam­po (Escri­tor – México)
 • Miguel Cano Cruz (Miem­bro de la Direc­ción Cole­gia­da del Sin­di­ca­to Uni­ta­rio de Anda­lu­cía – Huelva)
 • Miguel Figue­roa (Inge­nie­ro pen­sio­na­do – México)
 • Miguel Hick­man Gorro­cho­te­gui (Petro­le­ro – Villaher­mo­sa, Mexico)
 • Miguel Lopes (Asis­ten­te de call cen­tre – Lisboa)
 • Miguel Man­za­ne­ra Sala­vert (Pro­fe­sor de secun­da­ria y Doc­tor en Filo­so­fía – Zafra, Badajoz)
 • Miguel Urbano (Escri­tor y perio­dis­ta. Ex-direc­tor del perió­di­co por­tu­gués Izquier­da O Dia­rio −1976−1990, Portugal)
 • Móni­ca Simon­ci­ni (Cineas­ta, Gru­po Mas­ca­ró – Argentina)
 • Nacho Fran­que­lo Gar­cía-Recio (Rin­cón de la Vic­to­ria, Málaga)
 • Nadi­ne Torre­sin (Seys­ses, Esta­tu Frantzesa)
 • Nan­du de Die­go Blan­co (Perio­dis­ta – Torre­la­ve­ga, Cantabria)
 • Nar­ci­so Isa Con­de (Izquier­da Revo­lu­cio­na­ria – IR de la Repú­bli­ca Dominicana)
 • Nardy Cohuo (Eje­cu­ti­va ven­tas – México)
 • Nes­tor Cohan (Cáte­dra Che Gue­va­ra – Argentina)
 • Nines Maes­tro (Médi­ca espe­cia­lis­ta en Salud Públi­ca. Mili­tan­te de Red Roja Esta­do Español)
 • Noe Revuel­ta Vinue­sa (Meka­ni­ka­ria – Avila)
 • Nor­man Bris­ki (Actor y dra­ma­tur­go – Argentina)
 • Omar Neri (Docu­men­ta­lis­ta – Argentina)
 • Oriol Mar­tí i Casas (Médi­co – Bar­ce­lo­na, Catalunya)
 • Orla­ne Labat (Seys­ses, Esta­tu Frantzesa)
 • Oscar Cas­ti­llo (Pedia­tra – Mon­te­rrey, Mexico)
 • Pablo Pue­bla (Orga­ni­za­cio­nes Libres del Pue­blo – Argentina)
 • Paz Rodrí­guez López (Comer­cial – Gijón)
 • Pere Gili (Agri­cul­tor – Villa­fran­ca del Pene­dés, Paï­sos Catalans)
 • Puri Carran­za (Lan­gi­lea – Bar­ce­lo­na, Catalunya)
 • Rafael Fer­nán­dez Pine­da (Car­pin­te­ro – Can­cún, México)
 • Ramón Alber­to Pare­des Rocha (Inge­nie­ro – Cancún)
 • Remi­sael Torres Gue­rre­ro (Dise­ña­dor – Gua­na­jua­to, Mexico)
 • René Alber­to Soriano Mer­ca­do (Inge­nie­ro – Alta­mi­ra, Mexico)
 • Rober­to Per­día (Gre­mial de Abo­ga­dos de Argen­ti­na, Orga­ni­za­cio­nes Libres del Pueblo)
 • Rosa Ele­na López (Comer­cio – México)
 • Rosa Sán­chez Galle­go (Peda­go­ga – Bilbo)
 • Sal­va­dor Cer­ve­ra Reus (Abo­ka­tua – Alacant)
 • Sal­va­dor Fer­nán­dez (Escri­tor – México)
 • San­dra Luz Ven­ces (Pro­fe­so­ra – México)
 • San­dra Rie­ra Diu­men­jo (Den­da­ria – Girona)
 • Sara Floun­dres (Inter­na­tio­nal Action Cen­ter /​Cen­tro de Acción Inter­na­cio­nal – USA)
 • Ser­gi López (Cola­bo­ra­dor de la orga­ni­za­ción Poble Lliu­re – Igua­la­da, Barcelona)
 • Ser­gio Ramí­rez (Con­ta­dor públi­co – Villaher­mo­sa, Mexico)
 • Sil­via Llo­ve­ra i Rovi­ra (Den­da­ria – Cas­sà de la Sel­va, Girona)
 • Simón Bur­chia (Asis­ten­te de per­so­nas con diver­si­dad fun­cio­nal – Viena)
 • Simón Cor­tés Gon­zá­lez (jar­di­ne­ro ‑Madril)
 • Sonia Gor­di­llo (Ama de casa – México)
 • Sonia Ruiz Expo­si­to (mai­sua – Laredo)
 • Sthe­pa­ne Lorec (Lan­gi­lea – Marseille)
 • Suemy Amay­ra­ni Agui­lar Moreno (Estu­dian­te – Can­cún, Mexico)
 • Tatia­na Nico­lá­yef (Ama de casa – Castro)
 • Tere­sa Car­mo­na (Arte­sa­na – México)
 • Tere­sa Gutie­rrez (Inter­na­tio­nal Action Cen­ter /​Cen­tro Acción Inter­na­cio­nal – USA)
 • Tere­sa Medi­na Gomez (Abo­ga­da – Can­cún, Mexico)
 • Tere­si­ta Mejia (Geren­cia Admi­nis­tra­ti­va – México)
 • Tho­mas Di Cons­tan­zo (Artis­ta visual – México)
 • Tomàs Callau i Bladé
 • Vicen­te Zito Lema (Poe­ta y escri­tor – Argentina)
 • Vivia­ne Sala­zar (Can­tan­te – México)
 • William Jimé­nez Miguel (Emplea­do – Can­cún, Mexico)
 • Xavier Asen­sio Cas­tro (Abo­ka­tua – Mar­to­re­lles, Catalunya)
 • Yas­ser Cor­tez (Lic. Tele­me­cá­ni­ca – México)
 • Yolan­da Domín­guez (Lic. Antro­po­lo­gía Físi­ca – México)

Era­gi­le sozialak
Agen­tes sociales
Acteurs sociaux

 • Action anti­fas­cis­te N2pc
 • Action anti­fas­cis­te Paris Banlieue
 • Action anti­fas­cis­te Tolo­sa, Occitania
 • Ago­ra Galiza
 • Ago­ra País Llio­nés (Orga­ni­za­ción socio­po­lí­ti­ca – País Leonés)
 • Aldax­ka Kolek­ti­boa (Epais­ka taber­na – Baiona)
 • Anda­lu­cía Comunista
 • Ara­na Taber­na (Por­tu­ga­le­te)
 • Armiar­ma Ope­ra­zioan Auzi­pe­ra­tu­ta­koen Abso­lu­zioa­ren Alde­ko Plataforma /
 • Pla­ta­for­ma por la Abso­lu­ción de los Encau­sa­dos en la Ope­ra­ción Araña
 • Arran­ku­dia­ga eta Zollo­ko Gaz­te Asanblada
 • Asam­blea de [email protected] (Eran­dio)
 • Asam­blea de [email protected] de Enkarterri
 • Aska­ta­su­na­ren Bidean
 • Aso­cia­ción gre­mial de abo­ga­dos de Argentina
 • Assem­blees de Joves per la Uni­tat Popu­lar (Paï­sos Catalans
 • Asso­cia­ció Catalunya-Corsica
 • Asso­cia­ció Cul­tu­ral i Gas­tro­nò­mi­ca LA PASTORA
 • Aurre­ra Lan­gi­le­ria anto­la­kun­de marxista-leninista
 • Aurre­rantz
 • Bara­kal­do­ko Gaz­te Asanblada
 • Bara­kal­do­ko Gaz­te Asanblada
 • Basa­gu­re Tal­de Eko­lo­gis­ta (Basau­ri)
 • Berriotxoak (Baz­ter­ke­ta sozia­la­ren aur­ka­ko asan­bla­da – Barakaldo)
 • Bil­bo Zaha­rre­ko Gaz­te Asanblada
 • Bil­boal­de­ko Luba­ki Agen­da Taldea
 • Blog comu­nis­ta y con­tra-infor­ma­ti­vo Odio de Clase
 • Blo­que Crí­ti­cu, orga­ni­za­ción anti­ca­pi­ta­lis­ta y anti­fas­cis­ta (Astu­ries)
 • Boltxe Kolek­ti­boa
 • Boy­kon­sian (Hip-hop eta Rap banatzai­lea, Paris)
 • CEIVAR orga­nis­mo popu­lar anti-repres­si­vo (Gali­za)
 • Cel­ta­rras (Vigo – Galiza)
 • Colec­ti­vo Anti­rre­pre­si­vo 27 de Sep­tirm­bre (Bur­gos)
 • Colec­ti­vo [email protected] de Córdoba
 • Comi­té Cata­là de Soli­da­ri­tat Internacionalista
 • Comi­te de Empre­sa Ama­rra­do­res Puer­to de Bilbao
 • Comi­té de soli­da­rie­da­de cxs presxs poli­ticxs (A Coruña)
 • Comi­tes de Eus­kal Herria por un Soco­rro Rojo Internacional
 • Comu­nis­tas de Castilla
 • Coup Pour Coup 31 (Collec­tif anti-impé­ria­lis­te – Tou­lou­se, Esta­tu Frantzesa)
 • Des­per­di­cis (St Andreu, Catalunya)
 • Egia, Jus­ti­zia eta Oroitzapena
 • El Hurón (Perio­dis­mo de denun­cia social – Madrid)
 • Estat Cata­là
 • Etxa­rri Gaz­tetxea (Erre­kal­de – Bilbo)
 • Etxe­ga­be taber­na (Bil­bo Zaharra)
 • Eus­kal Herri­ko Antin­pe­ria­lis­tak sarea
 • Eus­kal Herri­ko Komu­nis­tak (EHK)
 • Eus­ko Ekintza
 • Eus­ko Lurra
 • Ezke­rral­dea Antifaxista
 • Fede­ra­ció d’En­ti­tats de la Medi­te­rrà­nia-Mare Nostrum
 • Herri Nor­te Taldea
 • Herri­tar Batasuna
 • Hika Ate­neoa (Bil­bo)
 • Indar Gorri Taldea
 • Ipar Eus­kal Herri­ko Antifaxistak
 • Iraul­tza Garaia
 • Jal­gi Urruña
 • Kakitzat Koor­di­na­do­ra Antimilitarista
 • Komantxe Kon­par­t­sa
 • Komi­te Internazionalistak
 • LaHai​ne​.org (Pro­yec­to de Des­obe­dien­cia Infor­ma­ti­va – Esta­do Español)
 • Leke­ri­ka Taber­na (Some­ra – Bilbo)
 • Madres Con­tra la Represión
 • Mamen Este­ban (Eus­kal pre­so poli­ti­ko baten ama)
 • Molo­toff Rock Kafea
 • Movi­mien­to Patrió­ti­co Manuel Rodrí­guez (Chi­le)
 • Mutri­ku­ko Erral­doi eta Buruhan­dien Konpartsa
 • Mutri­ku­ko Gida­ri Solidarioak
 • Nación Anda­lu­za
 • Oiertxo SOS plataforma
 • Onda­rru­ko Gaz­te Asanblada
 • Ore­re­ta­ko Gaz­te Blo­ke Antifaxista
 • Palan­ka Eus­ka­ra Tal­dea (Bil­bo Zaharra)
 • Pla­ta­for­ma de apo­yo dete­ni­dos 27E
 • Pla­ta­for­ma Labo­ral e Popu­lar (Lis­boa, Portugal)
 • Pri­mei­ra Linha (Gali­za)
 • Red Roja (Orga­ni­za­ción Polí­ti­ca Comu­nis­ta – Esta­do Español)
 • Res­cat (Col-lec­tiu de suport als pre­sos i pre­ses polí­ti­ques catalanes)
 • Revis­ta Revo­lu­ción (Méxi­co)
 • Sar­dig­na Natzio­ne Indi­pen­den­tzia (Movi­mien­to inde­pen­den­ti­sa sardo)
 • Sare Anti­fa­xis­ta
 • Street Warriors (Banatzai­le antifaxista)
 • Txa­rras­ka Gaztetxea
 • Txin­par­tak (Gas­teiz­ko blu­sa ta nes­ka taldea)
 • Txir­bi­le­nea Kul­tur­gu­ne Askea (Ses­tao)
 • Urru­ña­ko Gaz­te Asanblada
 • Zaz­pi Katu Gaz­tetxea (Bil­bo­ko Alde Zaharra)
 • Ziri­katzen For­ma­kun­tza Tal­dea (Deus­tu )

Musi­ka taldeak
Gru­pos de música
Grou­pes de musique

 • 28 escu­pi­ta­jos (Bil­bao)
 • Aitor Goros­ti­za «Goros» (Dis­joc­key eta pro­duk­to­rea – Bilbo)
 • Akra­ta (Gas­teiz)
 • Akra­ta­ka (Gran Canaria)
 • Aler­ta Gorria (Arbi­zu)
 • Arpa­vie­jas (Bar­ce­lo­na, Catalunya)
 • Arta­za Com­bat (Bil­bo)
 • Aski da (Metal – Orereta)
 • Asta­la­po (Punk Rock – Izarra)
 • Auzo­ku­meak (Por­tu­ga­le­te)
 • Barre Ika­ra (Por­tu­ga­le­te)
 • Barrio Deka­den­tzia (Por­tu­ga­le­te)
 • Bison­te 1312 (Cata­lun­ya)
 • Boi­kot (Madrid)
 • Boot­Boys (Punk Rock – Legutio)
 • Bull Bri­ga­de (Torino Oi!)
 • Cas­set­te (Rap Kon­ba­ti­boa – Bartzelona)
 • Cor Fort (Paï­sos Catalans)
 • Curas­bun (Chi­le)
 • Daki­da­rria (Gali­za)
 • Deci­be­lios (Cata­lun­ya)
 • Dirty Dia­blos (Bar­ce­lo­na, Catalunya)
 • Dis­tor­sion (Bara­kal­do)
 • Dis­tri­to IX (Bar­ce­lo­na, Catalunya)
 • Dis­tur­bio 77 (Vigo – Galiza)
 • Donec Per­fi­ciam (Cata­lun­ya)
 • Egun Off (Bermeo)
 • Eina (Cata­lun­ya)
 • El puto ior (Por­tu­ga­le­te)
 • Erru­ki Jau­na (Bil­bo)
 • Escue­la de Odio (Astu­ries)
 • Etsaia­kE­ROAK (Lekei­tio)
 • Etxa­le Apio (Punk-Ska – Murtzia)
 • Ezber­din­jacks (Amu­rrio)
 • Fal­tons (Por­tu­ga­le­te)
 • Gara­laitz
 • Gati­lla­zo (Agu­rain)
 • GATOM rap tal­dea (Bermeo)
 • Habeas Cor­pus
 • Habe­mus Papa(m) (Street­Punk ‑Amu­rrio)
 • Ham­mer Killers (Bermeo)
 • Igno­tus (Madrid)
 • Ikaä­ra (Zara­ta /​Aia­ral­dea)
 • Inadap­tats (Cata­lun­ya)
 • Indar Gale­ga (Vigo – Galiza)
 • Insershow (Bar­cer­lo­na, Catalunya)
 • Izan Ezean (Bara­kal­do)
 • J.M.A. (Basau­ri)
 • Joh­n’­Dee­re DJ (Bermeo)
 • Jolly Roger Band (cata­lun­ya)
 • K.B.K.S. (Zara­go­za)
 • Kaos Urbano (Madrid)
 • Kao­ti­ko (Agu­rain)
 • Kar­ton de vino (Punk – Bar­ce­lo­na, Catalunya)
 • Kate­ke­si­se (Onda­rroa)
 • Ke parez­ka un akzi­den­te (Punk – Muskiz)
 • Kel­toi (Vigo – Galiza)
 • Knoc­kout (Madrid)
 • Kodi­go Penal (Meatzal­dea)
 • Kontra‑K (Por­tu­ga­le­te)
 • Kos­ka (Por­tu­ga­le­te)
 • La Bri­ga­da del Vicio (Zara­go­za)
 • La Cau­sa del Odio (Bar­tze­lo­na)
 • La Insur­gen­cia (Hip-Hop – Saba­dell, Vigo, Mála­ga, Cas­te­llón, Méxi­co, Colom­bia y Ecuador)
 • Larroin (Ore­re­ta)
 • Libe­rum (Cata­lun­ya)
 • Los Chi­cos del Maíz (Valen­tzia)
 • Los Fas­ti­dios (Vero­na, Italia)
 • Maka­bi (Por­tu­ga­le­te)
 • Mani­fa (Erre­pe­le­ga)
 • Mano­lo Cabe­za­bo­lo y los que no dan pie con bolo (Zara­go­za)
 • Mata­rra­sa (Punk – Arrankudiaga)
 • Nan Roig (Bar­ce­lo­na, Catalunya)
 • Nar­co (Sevi­lla)
 • Non Ser­vium (Madrid)
 • Norez (Bermeo)
 • Nucleo Ter­co (Rock pro­le­ta­rioa – Vallekas)
 • Nyto (Rap com­ba­ti­vo – Alicante)
 • Obse­sión Fatal (Bara­kal­do)
 • Oi! Se Arma (Tene­ri­fe)
 • Ozhen (Bermeo)
 • Pablo Hasel (Llei­da)
 • Pil­se­ners (Cata­lun­ya)
 • Por­co Bravo
 • Pre­mie­re Lig­ne (Rap, Paris 93)
 • Putakas­ka (Bil­bo)
 • Qui­me­ra (Cata­lun­ya)
 • Rabino Ara­na (Por­tu­ga­le­te)
 • Radi­kal Hard­co­re (Hard­co­re-punk – Bilbo)
 • Radio­cri­men (Punk-Rock – Bilbo)
 • Ratzin­ger (Bil­bo)
 • Rèpli­ca (Vila­fran­ca del Pene­des – Paï­sos Catalans)
 • RPG7 (Rock pro­le­ta­rio – Vallekas)
 • Rude Pri­de (Madrid)
 • Sem­bran­do Kaos (Bil­bo)
 • Sept VII (Rape­roa /​Baio­na)
 • Sin­ner dolls (Bermeo)
 • Sol­te (Bil­bo)
 • Sor­gerth (Bermeo)
 • Sucio 13 (Madrid)
 • Sus­pen­ders (Bil­bo)
 • Take­down (Hard­co­re – Bilbo)
 • Thai 1089 (Rap – Bilbo)
 • The New Bri­ga­de (Zumaia)
 • Tibi­ce­nas (Gran Canaria)
 • Toni Metra­lla y Los Anti­ba­las (Bil­bo)
 • Total Disas­ter (Gran Canaria)
 • Tur­bo­fuc­kers (Bil­bo)
 • Txa­ran­ga­zo (Por­tu­ga­le­te)
 • Txi­mino (rock taldea)
 • Últi­ma Gene­ra­ción (Por­tu­ga­le­te)
 • Últi­ma neu­ro­na (Eran­dio)
 • Undé­ci­mo Man­da­mien­to (Bil­bo)
 • Vagos Per­ma­nen­tes (Madrid)
 • Vomi­tan­do Des­per­di­cios (Punk – Sestao)
 • Winny de Punk (Cata­lun­ya)
 • Yako­vlev 42

[/​notice]

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *