Refle­xions i pro­pos­tes al vol­tant de la con­vo­ca­tò­ria d’un refe­rèn­dum sobre la inde­pen­dèn­cia a Cata­lun­ya Refle­xio­nes y pro­pues­tas en torno a la con­vo­ca­to­ria de refe­rén­dum de independencia


[CAT]

L’objectiu de l’esquerra inde­pen­den­tis­ta és l’exercici del dret a l’autodeterminació als Paï­sos Cata­lans. En la pers­pec­ti­va actual al Prin­ci­pat de Cata­lun­ya, això pas­sa no només per con­vo­car el refe­rèn­dum sinó sobre­tot per realitzar-lo, guan­yar-loapli­car-ne els resul­tats. Qual­se­vol altre esce­na­ri que no con­tem­pli aquests tres ele­ments supo­sa o bé una por­ta a reedi­tar un pac­te amb l’estat o bé via lliu­re a una ofen­si­va recentralitzadora.

L’autodeterminació només la podem exer­cir des de la desobe­dièn­cia i la rup­tu­ra amb l’ordenament cons­ti­tu­cio­nal. L’autodeterminació és un dret que no pot estar sub­jec­te a la volun­tat de l’altra part. L’estat espan­yol és un estat fun­dat sobre els prin­ci­pis reno­vats del nacio­na­lis­me espan­yol i del fran­quis­me, on entre d’altres es con­sa­gra la uni­tat de l’estat com un bé supe­rior a qual­se­vol prin­ci­pi demo­crà­tic. Supe­di­tar el dret a l’autodeterminació a un acord amb l’estat espan­yol és actuar con­tra l’exercici d’aquest dret, per­què és impos­si­ble un acord amb l’estat per a exer­cir l’autodeterminació. És per això que la desobe­dièn­cia és una eina no només legí­ti­ma sinó impres­cin­di­ble per a poder tren­car amb un estat edi­fi­cat sobre prin­ci­pis que van con­tra els drets dels pobles.

La con­vo­ca­tò­ria d’un refe­rèn­dum d’independència per la pro­pe­ra tar­dor obre la por­ta a poder dispu­tar un enfron­ta­ment demo­crà­tic con­tra l’estat i a posar fi al pro­ces­sis­me com a model de con­ten­ció de la mobi­litza­ció popu­lar. Allò impor­tant, però, és l’exercici del dret a l’autodeterminació i el refe­rèn­dum només és una de les eines per a poder exer­cir-lo. Cal­drà mobi­litzar-nos i orga­nitzar-nos no només per a l’exercici pun­tual del refe­rèn­dum sinó per a que s’apliqui el resul­tat en cas de vic­tò­ria del sí i la sobi­ra­nia retor­ni al poble. Així mateix, cal­drà orga­nitzar-nos per tal que el refe­rèn­dum actuï afa­vo­rint l’obertura d’un pro­cés d’autodeterminació al con­junt dels Paï­sos Cata­lans.

El refe­rèn­dum uni­la­te­ral és un com­pro­mís arran­cat per l’esquerra inde­pen­den­tis­ta i altres sec­tors del sobi­ra­nis­me al govern de Junts pel Sí. La mate­ria­litza­ció d’aquest refe­rèn­dum, però, serà res­pon­sa­bi­li­tat exclu­si­va del govern auto­nò­mic. Creiem impor­tant tenir pre­sents aquests dos ele­ments i totes les expe­rièn­cies polí­ti­ques acu­mu­la­des en els darrers cinc anys per tal de dis­cer­nir qui­nes han de ser les nos­tres línies d’acció com a moviment.

Les lliçons de les darre­res eta­pes del procés

La fitxa de l’exercici del dret d’autodeterminació tor­na a estar al mateix punt de par­ti­da que a l’estiu de 2014. El que ha pas­sat des d’octubre de 2014 fins a dia d’avui té poc a veu­re amb la idea d’acumular for­ces i supe­rar fases cap a l’exercici de l’autodeterminació i molt a veu­re amb la dispu­ta sobre com uti­litzar el capi­tal polí­tic mobi­litzat entre 2012 i 2014.

El 9 de novem­bre de 2014 el govern de la Gene­ra­li­tat no va desobeir l’estat. El poten­cial rup­tu­ris­ta de la con­sul­ta va ser des­ac­ti­vat en dues manio­bres paral·leles. La pri­me­ra, quan es va acon­se­guir fer desis­tir el món sobi­ra­nis­ta d’exigir caràc­ter vin­cu­lant al resul­tat. La sego­na, quan es va renun­ciar a fer un acte de desobe­dièn­cia con­tra la prohi­bi­ció del Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal i es va subs­ti­tuir per un acte d’astúcia.

Un acte d’astúcia no és un acte de desobe­dièn­cia. El pri­mer és sim­ple­ment engan­yar l’adversari per a inter­es­sos per­so­nals. El segon és impug­nar ober­ta­ment l’ordre legal vigent per­què es con­si­de­ra que té un caràc­ter il·legítim i anti­de­mo­crà­tic. De l’acte d’astúcia només se’n va deri­var una úni­ca con­se­qüèn­cia real: Artur Mas i CDC van poder fer creu­re a àmplies capes de la pobla­ció que havien com­plert la seva para­ula en con­vo­car la con­sul­ta. Això els va per­me­tre jugar amb molt avan­tat­ge la par­ti­da que es va obrir entre novem­bre de 2014 i juliol de 2015 per la dispu­ta del capi­tal elec­to­ral del sobi­ra­nis­me i la super­vi­vèn­cia del pro­jec­te polí­tic de CDC. Però a ban­da d’això no se’n va deri­var cap altre efec­te polí­tic. Un acte de desobe­dièn­cia, en can­vi, hagués supo­sat un punt de no retorn que hagués esquer­dat pro­fun­da­ment l’ordenament cons­ti­tu­cio­nal, faci­li­tant així l’exercici del dret d’autodeterminació.

La mobi­litza­ció popu­lar del 9N, però, va demos­trar que hi havia un gruix social que exi­gia ava­nçar deci­di­da­ment cap a la inde­pen­dèn­cia. Com afir­mà­vem en un comu­ni­cat pocs dies abans, «cal pro­mo­ure l’únic esce­na­ri que pot tan­car o difi­cul­tar el des­ple­ga­ment d’un nou pac­te entre Estat i Gene­ra­li­tat, és a dir, una par­ti­ci­pa­ció mas­si­va en la con­sul­ta del 9‑N en for­ma de vots a favor de la inde­pen­dèn­cia». La par­ti­ci­pa­ció mas­si­va és la que va tan­car qual­se­vol vel·leïtat de retorn a un auto­no­mis­me normalitzat.

El que es va viu­re des del novem­bre de 2014 al gener de 2016 va ser una ofen­si­va total per a garan­tir la super­vi­vèn­cia del pro­jec­te polí­tic de CDC i els seus res­sorts de poder. Amb estra­tè­gies i pro­pos­tes can­viants que tenien com a doble objec­tiu cana­litzar tot el suport elec­to­ral de l’independentisme cap a una can­di­da­tu­ra con­tro­la­da per CDC i post­po­sar qual­se­vol desobe­dièn­cia real a l’estat. Per exem­ple, la llis­ta úni­ca, unes ple­bis­ci­tà­ries sen­se marc d’interpretació i apli­ca­ció del resul­tat, el full de ruta dels 18 mesos i el xan­tat­ge con­tra la CUP per a que inves­tís Artur Mas. Són fets que en aquell moment la pres­sió medià­ti­ca acon­se­guia pre­sen­tar com d’importància vital per a les opcions d’independència però que amb la pers­pec­ti­va de gai­re­bé dos anys mos­tren les seves veri­ta­bles intencions.

En tot aquest perío­de l’esquerra inde­pen­den­tis­ta hem comès encerts i errors. A parer nos­tre, hem estat acce­le­ra­dors del pro­cés quan hem dina­mi­tat par­cial­ment l’estratègia de per­pe­tua­ció de CDC al poder, quan ens hem negat a apro­var els pres­su­pos­tos de 2016, quan hem posat al des­co­bert tota l’estratègia pro­ces­sis­ta i quan vam situar el refe­rèn­dum uni­la­te­ral com a úni­ca sor­ti­da a la legislatura.

Per con­tra, creiem que ens hem equi­vo­cat o no hem tin­gut prou força quan no hem estat capaços de posar sobre la tau­la un full de ruta alter­na­tiu al de la majo­ria sobi­ra­nis­ta, quan ens hem corres­pon­sa­bi­litzat de l’acció de govern o hem cedit a alguns xan­tat­ges polí­tics que no han fet més que dila­tar l’exercici del dret a l’autodeterminació i han posat en qües­tió la nos­tra auto­no­mia política.

De tot allò que ha pas­sat entre 2014 i 2017, creiem que en podrem extreu­re lliçons molt útils per a l’escenari que ara s’obre:

 • Les opcions de «xutar la pilo­ta enda­vant» per evi­tar afron­tar el moment de rup­tu­ra sem­pre estan ober­tes i sovint es poden pre­sen­tar com el mal menor i no tenir cap cost per a qui les realitza, sinó tot el con­tra­ri. Cal ser cons­cients que l’actual refe­rèn­dum no està immu­nitzat d’esdevenir a la pràc­ti­ca la legi­ti­ma­ció d’un nou govern auto­nò­mic for­mal­ment inde­pen­den­tis­ta, en un nou allar­ga­ment del procés.

 • L’esquerra inde­pen­den­tis­ta és una eina útil quan actua des de l’autonomia polí­ti­ca. En can­vi, quan es veu obli­ga­da a actuar des del segui­dis­me al govern, el con­text polí­tic no ava­nça en clau de ruptura.

 • L’acumulació de for­ces al vol­tant de la rup­tu­ra es pro­dueix quan aques­ta pers­pec­ti­va de rup­tu­ra es va mate­ria­litzant i ava­nça. Per con­tra, l’acumulació de for­ces s’estanca i dóna via lliu­re a la dema­gò­gia de l’espanyolisme i a les manio­bres del pro­ces­sis­me quan s’intueix que darre­ra les pro­cla­mes rup­tu­ris­tes hi ha una estra­tè­gia de cami­nar en cer­cle per a refo­rçar l’hegemonia polí­ti­ca d’un espai determinat.

Refle­xions al vol­tant del refe­rèn­dum i del con­text polí­tic actual

El refe­rèn­dum es farà? És molt reco­rrent escol­tar aques­ta pre­gun­ta en con­ver­ses de tot tipus. Com a movi­ment polí­tic creiem que no ens per­to­ca entrar en aquest tipus d’especulacions, sinó exi­gir que es faci­li­tin les con­di­cions neces­sà­ries per a que es realitzi i mobi­litzar-nos per fer-lo reali­tat. Això no vol dir abo­nar inter­pre­ta­cions naïfs del moment, sinó tot el con­tra­ri, ser cons­cients de les enor­mes difi­cul­tats que l’objectiu de cele­brar el refe­rèn­dum afron­ta. El con­di­cio­nant de suport social juga a favor del refe­rèn­dum, la corre­la­ció de for­ces en les estruc­tu­res de poder hi juga en contra.

L’adhesió popu­lar a la idea del refe­rèn­dum uni­la­te­ral és con­sis­tent, i l’únic que la debi­li­ta és el dub­te més que rao­nat sobre si aques­ta con­sis­tèn­cia tam­bé exis­teix entre els res­pon­sa­bles del govern. La dinà­mi­ca d’acumulació de for­ces per a la desobe­dièn­cia no es pot fer des de l’especulació sobre esce­na­ris que no s’han pro­duït enca­ra. Al con­tra­ri, pen­sem que s’ha de fer des de la pràc­ti­ca de fets des­obe­dients que con­tra­po­sin la legi­ti­mi­tat del poble a la lega­li­tat il·legítima de l’estat. Aquest ha estat el camí que ha inten­tat obrir l’esquerra inde­pen­den­tis­ta a l’hora de res­pon­dre els embats judi­cials de l’estat, i creiem que el resul­tat ha estat enor­me­ment posi­tiu. En pri­mer lloc, per la cre­di­bi­li­tat sobre la nos­tra deter­mi­na­ció per a afron­tar l’embat de l’estat; en segon lloc, per la capa­ci­tat de ten­sio­nar l’escenari polí­tic i demos­trar la cara anti­de­mo­crà­ti­ca de l’estat; i en ter­cer lloc, per la capa­ci­tat d’obligar altres actors sobi­ra­nis­tes a apu­jar el llis­tó del dis­curs sobre la desobediència.

Pel que fa a la corre­la­ció de for­ces en les estruc­tu­res de poder, però, l’escenari és ben dife­rent. Si en l’objectiu teò­ric de cele­brar un refe­rèn­dum d’autodeterminació s’hi aple­ga un ampli espec­tre de les direc­cions dels espais polí­tics, aquest dis­mi­nueix quan es plan­te­ja con­vo­car-lo uni­la­te­ral­ment sen­se acord amb l’estat. I són enca­ra menors els diri­gents i qua­dres polí­tics dis­po­sats a prac­ti­car la desobe­dièn­cia per a asso­lir aquest objec­tiu, que és l’únic esce­na­ri en que aquest es pot fer realitat.

Actual­ment estem assis­tint a una recon­fi­gu­ra­ció de deter­mi­nats espais polí­tics ‑la refun­da­ció de CDC, l’opa dels comuns a l’espai socia­lis­ta, la recon­fi­gu­ra­ció d’ERC com el gran par­tit cen­tris­ta- des d’una lògi­ca de con­ti­nuï­tat auto­no­mis­ta que refre­da molt les expec­ta­ti­ves sobre una rup­tu­ra real a la tar­dor. De mane­ra més explí­ci­ta, podem obser­var com la direc­ció dels «comuns» ha aban­do­nat la defen­sa de l’autodeterminació per con­sa­grar-se a la refun­da­ció d’un espai polí­tic equi­va­lent i hereu del mara­ga­llis­me. Tam­bé es pot obser­var com les resis­tèn­cies de la direc­ció de l’antiga CDC a qual­se­vol esce­na­ri des­obe­dient dei­xen al des­co­bert la seva estra­tè­gia pro­ces­sis­ta d’usar la mobi­litza­ció inde­pen­den­tis­ta per a forçar un esce­na­ri nego­cia­dor amb l’estat.

L’escenari d’un pac­te ‑nomi­nal­ment per a un refe­rèn­dum pac­tat- ha estat tan o més pre­sent en el debat polí­tic que l’escenari uni­la­te­ral en els darrers mesos. Cal recor­dar que en paral·lel amb el com­pro­mís de fer un refe­rèn­dum al setem­bre, el govern de JxS va reobrir la cer­ca d’un pac­te amb l’estat per a exer­cir aquest refe­rèn­dum. La crea­ció del Pac­te Nacio­nal pel Refe­rèn­dum i la cam­pan­ya de reco­lli­da de sig­na­tu­res res­pon a aques­ta lògica.

El doble joc pro­ta­go­nitzat pel govern de JxS al vol­tant de la via pac­ta­da o uni­la­te­ral ha aju­dat a des­di­bui­xar l’horitzó rup­tu­ris­ta i ha ser­vit per­què la lògi­ca auto­no­mis­ta tor­nés a pene­trar al cen­tre de l’escena polí­ti­ca. La reinstal·lació d’un marc ten­dent a lamen­tar la man­ca d’una «ofer­ta alter­na­ti­va» de l’estat situa l’autodeterminació no com un dret inalie­na­ble, sinó com una mone­da de can­vi, com una ame­naça deses­pe­ra­da de l’autonomisme per fre­nar la recen­tra­litza­ció. Per­què «l’oferta alter­na­ti­va de l’estat» no pot ser altra que una recon­fi­gu­ra­ció del sis­te­ma autonòmic.

Així mateix, obser­vem amb preo­cu­pa­ció l’ocupació dels prin­ci­pals òrgans de direc­ció del pro­cés per part de diri­gents auto­no­mis­tes que van ser res­pon­sa­bles direc­tes de la nego­cia­ció-rebai­xa de l’estatut del 2006 i que són clars repre­sen­tants dels inter­es­sos d’unes elits eco­nò­mi­ques radi­cal­ment con­trà­ries a la idea de l’exercici real de l’autodeterminació.

L’anunci de data i pre­gun­ta no neu­tra­litza per si sol els perills de no realitza­ció del refe­rèn­dum o de recon­duc­ció del xoc con­tra l’estat a una nova pan­ta­lla. Però l’anunci de data i pre­gun­ta obre l’oportunitat de des­bor­dar els límits de l’ordenament cons­ti­tu­cio­nal i de l’autonomisme. I l’esquerra inde­pen­den­tis­ta ha d’apostar ine­quí­vo­ca­ment per aques­ta opor­tu­ni­tat.

Pro­pos­tes al con­junt del moviment

Per afron­tar els pro­pers mesos, llan­cem un con­junt de pro­pos­tes i refle­xions a la res­ta d’organitzacions de l’esquerra inde­pen­den­tis­ta. Pen­sem que cal:

 • Ini­ciar i esten­dre una cam­pan­ya polí­ti­ca en favor de la desobe­dièn­cia com a úni­ca via per a exer­cir el dret d’autodeterminació i com a eina per a plan­tar cara al poder polí­tic i eco­nò­mic que mer­ca­de­ja amb les nos­tres vides i els nos­tres drets.

 • Impul­sar i par­ti­ci­par en tots aquells espais de defen­sa de l’autodeterminació que es puguin crear a nivell local o sec­to­rial que ser­vei­xin per a impul­sar el debat al carrer i per a evi­tar qual­se­vol manio­bra que recon­duei­xi el refe­rèn­dum d’un exer­ci­ci d’autodeterminació a un exer­ci­ci de pro­pa­gan­da polí­ti­ca. En con­se­qüèn­cia, creiem que no hem de vali­dar espais subor­di­nats al govern de JxS o a l’estratègia del pac­te amb l’estat.

 • Man­te­nir l’autonomia polí­ti­ca del movi­ment. L’esquerra inde­pen­den­tis­ta no s’ha de ple­gar a cap nou xan­tat­ge polí­tic ni s’ha de corres­pon­sa­bi­litzar de les deci­sions del govern auto­nò­mic. Des del minut zero, el govern ha obtin­gut de l’esquerra inde­pen­den­tis­ta el com­pro­mís amb tot allò neces­sa­ri per a exer­cir l’autodeterminació. Però des del minut zero el govern ha fet xan­tat­ge a l’esquerra inde­pen­den­tis­ta amb qües­tions que o bé no tenen cap rela­ció amb l’exercici de l’autodeterminació o bé eren obs­ta­cles direc­tes per a cons­truir la majo­ria social. Així mateix, la res­pon­sa­bi­li­tat d’anar fins al final amb el refe­rèn­dum és exclu­si­va­ment del govern, i l’esquerra inde­pen­den­tis­ta, lluny de rebai­xar la pres­sió al govern, el que ha de fer és augmentar-la.

 • Denun­ciar fer­ma­ment tots els intents d’aigualir o des­viar el refe­rèn­dum cap a altres objec­tius com unes noves ple­bis­ci­tà­ries o l’intent d’obertura d’espais nego­cia­dors amb l’estat en el con­text euro­peu. El man­tra de la uni­tat esde­vé enemic de la inde­pen­dèn­cia quan pel que ser­veix és per enco­brir altres inter­es­sos que res tenen a veu­re amb l’autodeterminació.

 • Defen­sar un pro­jec­te nacio­nal. Creiem que no podem obli­dar en cap moment que el nos­tre pro­jec­te polí­tic és nacio­nal, i que tota la nos­tra acció en rela­ció al pro­cés inde­pen­den­tis­ta del Prin­ci­pat s’ha d’entendre i ha d’encaixar tàc­ti­ca­ment amb la nos­tra apos­ta de cons­truc­ció d’uns Paï­sos Cata­lans inde­pen­dents, socia­lis­tes i feministes.

En els pro­pers mesos tenim l’oportunitat d’obrir una esquer­da impor­tant en la Cons­ti­tu­ció de 1978 i obrir el camí cap a l’autodeterminació dels Paï­sos Cata­lans. Per con­tra, tam­bé correm el risc de ser fago­ci­tats com a pro­jec­te polí­tic autò­nom i veu­re com s’obre la via del pac­te amb l’estat. Només des de l’autonomia polí­ti­ca de l’esquerra inde­pen­den­tis­ta, la volun­tat de tre­ball des del carrer i la mobi­litza­ció, i par­lant clar podrem ser una eina útil per a empèn­yer cap a la rup­tu­ra amb l’estat espan­yol.

Enda­vant

Paï­sos Cata­lans, 9 de juny de 2017

[ES]

El obje­ti­vo de la izquier­da inde­pen­den­tis­ta es el ejer­ci­cio del dere­cho a la auto­de­ter­mi­na­ción en los Paï­sos Cata­lans. En la pers­pec­ti­va actual en el Prin­ci­pat de Cata­lun­ya, esto ocu­rre no solo para con­vo­car el refe­rén­dum sino sobre todo para rea­li­zar­lo, ganar­lo y apli­car los resul­ta­dos. Cual­quier otro esce­na­rio que no con­tem­ple estos tres ele­men­tos supo­ne o bien una puer­ta a reedi­tar un pac­to con el esta­do o bien vía libre a una ofen­si­va recentralizadora.

La auto­de­ter­mi­na­ción solo la pode­mos ejer­cer des­de la des­obe­dien­cia y la rup­tu­ra con el orde­na­mien­to cons­ti­tu­cio­nal. La auto­de­ter­mi­na­ción es un dere­cho que no pue­de estar suje­to a la volun­tad de la otra par­te. El esta­do espa­ñol es un esta­do fun­da­do sobre los prin­ci­pios reno­va­dos del nacio­na­lis­mo espa­ñol y del fran­quis­mo, don­de entre otros se con­sa­gra la uni­dad del esta­do como un bien supe­rior a cual­quier prin­ci­pio demo­crá­ti­co. Supe­di­tar el dere­cho a la auto­de­ter­mi­na­ción a un acuer­do con el esta­do espa­ñol es actuar con­tra el ejer­ci­cio de este dere­cho, por­que es impo­si­ble un acuer­do con el esta­do para ejer­cer la auto­de­ter­mi­na­ción. Es por ello que la des­obe­dien­cia es una herra­mien­ta no solo legí­ti­ma sino impres­cin­di­ble para poder rom­per con un esta­do edi­fi­ca­do sobre prin­ci­pios que van con­tra los dere­chos de los pueblos.

La con­vo­ca­to­ria de un refe­rén­dum de inde­pen­den­cia para el pró­xi­mo oto­ño abre la puer­ta a poder dispu­tar un enfren­ta­mien­to demo­crá­ti­co con­tra el esta­do ya poner fin al pro­ce­sis­mo como mode­lo de con­ten­ción de la movi­li­za­ción popu­lar. Lo impor­tan­te, sin embar­go, es el ejer­ci­cio del dere­cho a la auto­de­ter­mi­na­ción y el refe­rén­dum solo es una de las herra­mien­tas para poder ejer­cer­lo. Tendrmos que movi­li­zar­nos y orga­ni­zar­nos no solo para el ejer­ci­cio pun­tual del refe­rén­dum sino para que se apli­que el resul­ta­do en caso de vic­to­ria del sí y la sobe­ra­nía vuel­va al pue­blo. Asi­mis­mo, será nece­sa­rio orga­ni­zar­nos para que el refe­rén­dum actúe favo­re­cien­do la aper­tu­ra de un pro­ce­so de auto­de­ter­mi­na­ción en el con­jun­to de los Paï­sos Cata­lans.

El refe­rén­dum uni­la­te­ral es un com­pro­mi­so arran­ca­do por la izquier­da inde­pen­den­tis­ta y otros sec­to­res del sobe­ra­nis­mo al gobierno de Junts pel Sí. La mate­ria­li­za­ción de este refe­rén­dum, sin embar­go, será res­pon­sa­bi­li­dad exclu­si­va del gobierno auto­nó­mi­co. Cree­mos impor­tan­te tener pre­sen­tes estos dos ele­men­tos y todas las expe­rien­cias polí­ti­cas acu­mu­la­das en los últi­mos cin­co años con el fin de dis­cer­nir cuá­les deben ser nues­tras líneas de acción como movimiento.

Las lec­cio­nes de las últi­mas eta­pas del proceso

La ficha del ejer­ci­cio del dere­cho de auto­de­ter­mi­na­ción vuel­ve a estar en el mis­mo pun­to de par­ti­da que en verano de 2014. Lo que ha pasa­do des­de octu­bre de 2014 has­ta el día de hoy tie­ne poco que ver con la idea de acu­mu­lar fuer­zas y supe­rar fases hacia el ejer­ci­cio de la auto­de­ter­mi­na­ción y mucho que ver con la dispu­ta sobre cómo uti­li­zar el capi­tal polí­ti­co movi­li­za­do entre 2012 y 2014.

El 9 de noviem­bre de 2014 el gobierno de la Gene­ra­li­tat no des­obe­de­ció el esta­do. El poten­cial rup­tu­ris­ta de la con­sul­ta fue des­ac­ti­va­do en dos manio­bras para­le­las. La pri­me­ra, cuan­do se logró hacer desis­tir al mun­do sobe­ra­nis­ta de exi­gir carác­ter vin­cu­lan­te al resul­ta­do. La segun­da, cuan­do se renun­ció a hacer un acto de des­obe­dien­cia con­tra la prohi­bi­ción del Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal y se sus­ti­tu­yó por un acto de astucia.

Un acto de astu­cia no es un acto de des­obe­dien­cia. El pri­me­ro es sim­ple­men­te enga­ñar al adver­sa­rio para intere­ses per­so­na­les. El segun­do es impug­nar abier­ta­men­te el orden legal vigen­te por­que se con­si­de­ra que tie­ne un carác­ter ile­gí­ti­mo y anti­de­mo­crá­ti­co. Del acto de astu­cia solo se deri­vó una úni­ca con­se­cuen­cia real: Artur Mas y CDC pudie­ron hacer creer a amplias capas de la pobla­ción que habían cum­pli­do su pala­bra de con­vo­car la con­sul­ta. Esto les per­mi­tió jugar con mucha ven­ta­ja la par­ti­da que se abrió entre noviem­bre de 2014 y julio de 2015 para la dispu­ta del capi­tal elec­to­ral del sobe­ra­nis­mo y la super­vi­ven­cia del pro­yec­to polí­ti­co de CDC. Pero apar­te de esto no se deri­vó nin­gún otro efec­to polí­ti­co. Un acto de des­obe­dien­cia, en cam­bio, hubie­ra supues­to un pun­to de no retorno que hubie­ra agrie­ta­do pro­fun­da­men­te el orde­na­mien­to cons­ti­tu­cio­nal, faci­li­tan­do así el ejer­ci­cio del dere­cho de autodeterminación.

La movi­li­za­ción popu­lar del 9N, sin embar­go, demos­tró que había un grue­so social que exi­gía avan­zar deci­di­da­men­te hacia la inde­pen­den­cia. Como afir­má­ba­mos en un comu­ni­ca­do pocos días antes, «hay que pro­mo­ver el úni­co esce­na­rio que pue­de cerrar o difi­cul­tar el desa­rro­llo de un nue­vo pac­to entre Esta­do y Gene­ra­li­tat, es decir, una par­ti­ci­pa­ción masi­va en la con­sul­ta del 9‑N en for­ma de votos a favor de la inde­pen­den­cia». La par­ti­ci­pa­ción masi­va es la que cerró cual­quier velei­dad de regre­so a un auto­no­mis­mo normalizado.

Lo que se vivió des­de noviem­bre de 2014 a enero de 2016 fue una ofen­si­va total para garan­ti­zar la super­vi­ven­cia del pro­yec­to polí­ti­co de CDC y sus resor­tes de poder. Con estra­te­gias y pro­pues­tas cam­bian­tes que tenían como doble obje­ti­vo cana­li­zar todo el apo­yo elec­to­ral del inde­pen­den­tis­mo hacia una can­di­da­tu­ra con­tro­la­da por CDC y pos­po­ner cual­quier des­obe­dien­cia real en el esta­do. Por ejem­plo, la lis­ta úni­ca, unas ple­bis­ci­ta­rias sin mar­co de inter­pre­ta­ción y apli­ca­ción del resul­ta­do, la hoja de ruta de los die­cio­cho meses y el chan­ta­je con­tra la CUP para inves­tir a Artur Mas. Son hechos que en ese momen­to la pre­sión mediá­ti­ca con­se­guía pre­sen­tar como de impor­tan­cia vital para las opcio­nes de inde­pen­den­cia pero que con la pers­pec­ti­va de casi dos años mues­tran sus ver­da­de­ras intenciones.

En todo este perio­do la izquier­da inde­pen­den­tis­ta hemos come­ti­do acier­tos y erro­res. En nues­tra opi­nión, hemos sido ace­le­ra­do­res del pro­ce­so cuan­do hemos dina­mi­ta­do par­cial­men­te la estra­te­gia de per­pe­tua­ción de CDC al poder, cuan­do nos hemos nega­do a apro­bar los pre­su­pues­tos de 2016, cuan­do hemos pues­to al des­cu­bier­to toda la estra­te­gia pro­ce­sis­ta y cuan­do hemos situa­mos el refe­rén­dum uni­la­te­ral como úni­ca sali­da a la legislatura.

Por el con­tra­rio, cree­mos que nos hemos equi­vo­ca­do o no hemos teni­do sufi­cien­te fuer­za cuan­do no hemos sido capa­ces de poner sobre la mesa una hoja de ruta alter­na­ti­vo al de la mayo­ría sobe­ra­nis­ta, cuan­do nos hemos corres­pon­sa­bi­li­za­do de la acción de gobierno o hemos cedi­do a algu­nos chan­ta­jes polí­ti­cos que no han hecho más que dila­tar el ejer­ci­cio del dere­cho a la auto­de­ter­mi­na­ción y han pues­to en cues­tión nues­tra auto­no­mía política.

De todo lo que ha pasa­do entre 2014 y 2017, cree­mos que podre­mos extraer lec­cio­nes muy úti­les para el esce­na­rio que aho­ra se abre:

 • Las opcio­nes de «chu­tar la pelo­ta hacia ade­lan­te» para evi­tar afron­tar el momen­to de rup­tu­ra siem­pre están abier­tas y a menu­do se pue­den pre­sen­tar como el mal menor y no tener nin­gún cos­te para quien las rea­li­za, sino todo lo con­tra­rio. Hay que ser cons­cien­tes de que el actual refe­rén­dum no está inmu­ni­za­do de con­ver­tir­se en la prác­ti­ca en la legi­ti­ma­ción de un nue­vo gobierno auto­nó­mi­co for­mal­men­te inde­pen­den­tis­ta, en un nue­vo alar­ga­mien­to del proceso.

 • La izquier­da inde­pen­den­tis­ta es una herra­mien­ta útil cuan­do actúa des­de la auto­no­mía polí­ti­ca. En cam­bio, cuan­do se ve obli­ga­da a actuar des­de el segui­dis­mo al gobierno, el con­tex­to polí­ti­co no avan­za en cla­ve de ruptura.

 • La acu­mu­la­ción de fuer­zas en torno a la rup­tu­ra se pro­du­ce cuan­do esta pers­pec­ti­va de rup­tu­ra se va mate­ria­li­zan­do y avan­za. Por el con­tra­rio, la acu­mu­la­ción de fuer­zas se estan­ca y da vía libre a la dema­go­gia del espa­ño­lis­mo y en las manio­bras del pro­ces­sis­me cuan­do intu­ye que detrás de las pro­cla­mas rup­tu­ris­tas hay una estra­te­gia de cami­nar en círcu­lo para refor­zar la hege­mo­nía polí­ti­ca de un espa­cio determinado.

Refle­xio­nes en torno al refe­rén­dum y del con­tex­to polí­ti­co actual

¿El refe­rén­dum se hará? Es muy recu­rren­te oír esta pre­gun­ta en con­ver­sa­cio­nes de todo tipo. Como movi­mien­to polí­ti­co cree­mos que no nos corres­pon­de entrar en este tipo de espe­cu­la­cio­nes, sino exi­gir que se faci­li­ten las con­di­cio­nes nece­sa­rias para que se reali­ce y movi­li­zar­nos para hacer­lo reali­dad. Esto no quie­re decir abo­nar inter­pre­ta­cio­nes naïfs del momen­to, sino todo lo con­tra­rio, ser cons­cien­tes de las enor­mes difi­cul­ta­des que el obje­ti­vo de cele­brar el refe­rén­dum afron­ta. El con­di­cio­nan­te de apo­yo social jue­ga a favor del refe­rén­dum, la corre­la­ción de fuer­zas en las estruc­tu­ras de poder jue­ga en contra.

La adhe­sión popu­lar a la idea del refe­rén­dum uni­la­te­ral es con­sis­ten­te, y lo úni­co que la debi­li­ta es la duda más que razo­na­ble sobre si esta con­sis­ten­cia tam­bién exis­te entre los res­pon­sa­bles del gobierno. La diná­mi­ca de acu­mu­la­ción de fuer­zas para la des­obe­dien­cia no se pue­de hacer des­de la espe­cu­la­ción sobre esce­na­rios que no se han pro­du­ci­do toda­vía. Al con­tra­rio, pen­sa­mos que se debe hacer des­de la prác­ti­ca de hechos des­obe­dien­tes que con­tra­pon­gan la legi­ti­mi­dad del pue­blo a la lega­li­dad ile­gí­ti­ma del esta­do. Este ha sido el camino que ha inten­ta­do abrir la izquier­da inde­pen­den­tis­ta a la hora de res­pon­der a los emba­tes judi­cia­les del esta­do, y cree­mos que el resul­ta­do ha sido enor­me­men­te posi­ti­vo. En pri­mer lugar, por la cre­di­bi­li­dad sobre nues­tra deter­mi­na­ción para afron­tar el emba­te del esta­do; en segun­do lugar, por la capa­ci­dad de ten­sio­nar el esce­na­rio polí­ti­co y mos­trar la cara anti­de­mo­crá­ti­ca del esta­do; y, en ter­cer lugar, por la capa­ci­dad de obli­gar a otros acto­res sobe­ra­nis­tas a subir el lis­tón del dis­cur­so sobre la desobediencia.

En cuan­to a la corre­la­ción de fuer­zas en las estruc­tu­ras de poder, sin embar­go, el esce­na­rio es muy dife­ren­te. Si en el obje­ti­vo teó­ri­co de cele­brar un refe­rén­dum de auto­de­ter­mi­na­ción se reúne un amplio espec­tro de las direc­cio­nes de los espa­cios polí­ti­cos, este dis­mi­nu­ye cuan­do se plan­tea con­vo­car uni­la­te­ral­men­te sin acuer­do con el esta­do. Y son aún menos los diri­gen­tes y cua­dros polí­ti­cos dis­pues­tos a prac­ti­car la des­obe­dien­cia para alcan­zar este obje­ti­vo, que es el úni­co esce­na­rio en que este se pue­de hacer realidad.

Actual­men­te esta­mos asis­tien­do a una recon­fi­gu­ra­ción de deter­mi­na­dos espa­cios polí­ti­cos ‑la refun­da­ción de CDC, la opa de los comu­nes en el espa­cio socia­lis­ta, la recon­fi­gu­ra­ción de ERC como el gran par­ti­do cen­tris­ta- des­de una lógi­ca de con­ti­nui­dad auto­no­mis­ta que enfría mucho las expec­ta­ti­vas sobre una rup­tu­ra real en oto­ño. De mane­ra más explí­ci­ta, pode­mos obser­var cómo la direc­ción de los «comu­nes» ha aban­do­na­do la defen­sa de la auto­de­ter­mi­na­ción para con­sa­grar­se a la refun­da­ción de un espa­cio polí­ti­co equi­va­len­te y here­de­ro del mara­ga­llis­mo. Tam­bién se pue­de obser­var cómo las resis­ten­cias de la direc­ción de la anti­gua CDC cual­quier esce­na­rio des­obe­dien­te dejan al des­cu­bier­to su estra­te­gia pro­ces­sis­ta de usar la movi­li­za­ción inde­pen­den­tis­ta para for­zar un esce­na­rio nego­cia­dor con el estado.

El esce­na­rio de un pac­to ‑nomi­nal­men­te para un refe­rén­dum pac­ta­do- ha sido tan­to o más pre­sen­te en el deba­te polí­ti­co que en el esce­na­rio uni­la­te­ral en los últi­mos meses. Hay que recor­dar que en para­le­lo con el com­pro­mi­so de hacer un refe­rén­dum en sep­tiem­bre, el gobierno de JxS reabrió la bús­que­da de un pac­to con el esta­do para ejer­cer este refe­rén­dum. La crea­ción del Pac­te Nacio­nal pel Refe­rén­dum y la cam­pa­ña de reco­gi­da de fir­mas res­pon­de a esta lógica.

El doble jue­go pro­ta­go­ni­za­do por el gobierno de JxS alre­de­dor de la vía pac­ta­da o uni­la­te­ral ha ayu­da­do a des­di­bu­jar el hori­zon­te rup­tu­ris­ta y ha ser­vi­do para que la lógi­ca auto­no­mis­ta vol­vie­ra a pene­trar en el cen­tro de la esce­na polí­ti­ca. La reins­ta­la­ción de un mar­co ten­den­te a lamen­tar la fal­ta de una «ofer­ta alter­na­ti­va» del esta­do sitúa la auto­de­ter­mi­na­ción no como un dere­cho inalie­na­ble, sino como una mone­da de cam­bio, como una ame­na­za deses­pe­ra­da del auto­no­mis­mo para fre­nar la recen­tra­li­za­ción. Por­que «la ofer­ta alter­na­ti­va del esta­do» no pue­de ser otra que una recon­fi­gu­ra­ción del sis­te­ma autonómico.

Asi­mis­mo, obser­va­mos con preo­cu­pa­ción el empleo de los prin­ci­pa­les órga­nos de direc­ción del pro­ce­so por par­te de diri­gen­tes auto­no­mis­tas que fue­ron res­pon­sa­bles direc­tos de la nego­cia­ción-reba­ja del esta­tu­to de 2006 y que son cla­ros repre­sen­tan­tes de los intere­ses de unas eli­tes eco­nó­mi­cas radi­cal­men­te con­tra­rias a la idea del ejer­ci­cio real de la autodeterminación.

El anun­cio de la fecha y la pre­gun­ta no neu­tra­li­za por sí solo los peli­gros de que no se reali­ce el refe­rén­dum o de la recon­duc­ción del cho­que con­tra el esta­do a una nue­va pan­ta­lla. Pero el anun­cio de fecha y pre­gun­ta abre la opor­tu­ni­dad de des­bor­dar los lími­tes del orde­na­mien­to cons­ti­tu­cio­nal y del auto­no­mis­mo. Y la izquier­da inde­pen­den­tis­ta debe apos­tar ine­quí­vo­ca­men­te por esta opor­tu­ni­dad.

Pro­pues­tas al con­jun­to del movimiento

Para afron­tar los pró­xi­mos meses, lan­za­mos un con­jun­to de pro­pues­tas y refle­xio­nes al res­to de orga­ni­za­cio­nes de la izquier­da inde­pen­den­tis­ta. Pen­sa­mos que hay que:

 • Ini­ciar y exten­der una cam­pa­ña polí­ti­ca en favor de la des­obe­dien­cia como úni­ca vía para ejer­cer el dere­cho de auto­de­ter­mi­na­ción y como herra­mien­ta para hacer fren­te al poder polí­ti­co y eco­nó­mi­co que mer­ca­dea con nues­tras vidas y nues­tros derechos.

 • Impul­sar y par­ti­ci­par en todos aque­llos espa­cios de defen­sa de la auto­de­ter­mi­na­ción que se pue­dan crear a nivel local o sec­to­rial que sir­van para impul­sar el deba­te en la calle y para evi­tar cual­quier manio­bra que recon­duz­ca el refe­rén­dum de un ejer­ci­cio de auto­de­ter­mi­na­ción en un ejer­ci­cio de pro­pa­gan­da polí­ti­ca. En con­se­cuen­cia, cree­mos que no debe­mos vali­dar espa­cios subor­di­na­dos al gobierno de JxS o a la estra­te­gia del pac­to con el estado.

 • Man­te­ner la auto­no­mía polí­ti­ca del movi­mien­to. La izquier­da inde­pen­den­tis­ta no debe ple­gar­se a nin­gún nue­vo chan­ta­je polí­ti­co ni debe corres­pon­sa­bi­li­zar de las deci­sio­nes del gobierno auto­nó­mi­co. Des­de el minu­to cero, el gobierno ha obte­ni­do de la izquier­da inde­pen­den­tis­ta el com­pro­mi­so con todo lo nece­sa­rio para ejer­cer la auto­de­ter­mi­na­ción. Pero des­de el minu­to cero el gobierno ha chan­ta­jea­do a la izquier­da inde­pen­den­tis­ta con cues­tio­nes que o bien no tie­nen nin­gu­na rela­ción con el ejer­ci­cio de la auto­de­ter­mi­na­ción o bien eran obs­tácu­los direc­tos para cons­truir la mayo­ría social. Asi­mis­mo, la res­pon­sa­bi­li­dad de ir has­ta el final con el refe­rén­dum es exclu­si­va­men­te del gobierno y la izquier­da inde­pen­den­tis­ta, lejos de reba­jar la pre­sión al gobierno, lo que tie­ne que hacer es aumentarla.

 • Denun­ciar fir­me­men­te todos los inten­tos de aguar o des­viar el refe­rén­dum hacia otros obje­ti­vos como unas nue­vas elec­cio­nes ple­bis­ci­ta­rias o el inten­to de aper­tu­ra de espa­cios nego­cia­do­res con el esta­do en el con­tex­to euro­peo. El man­tra de la uni­dad se con­vier­te en enemi­go de la inde­pen­den­cia cuan­do para lo que sir­ve es para encu­brir otros intere­ses que nada tie­nen que ver con la autodeterminación.

 • Defen­der un pro­yec­to nacio­nal. Cree­mos que no pode­mos olvi­dar en nin­gún momen­to que nues­tro pro­yec­to polí­ti­co es nacio­nal y que toda nues­tra acción en rela­ción al pro­ce­so inde­pen­den­tis­ta del Prin­ci­pat se ha de enten­der y debe enca­jar tác­ti­ca­men­te con nues­tra apues­ta de cons­truc­ción de unos Paï­sos Cata­lans inde­pen­dien­tes, socia­lis­tas y feministas.

En los pró­xi­mos meses tene­mos la opor­tu­ni­dad de abrir una grie­ta impor­tan­te en la Cons­ti­tu­ción de 1978 y abrir el camino hacia la auto­de­ter­mi­na­ción de los Paï­sos Cata­lans. Por el con­tra­rio, tam­bién corre­mos el ries­go de ser fago­ci­ta­dos como pro­yec­to polí­ti­co autó­no­mo y ver cómo se abre la vía del pac­to con el esta­do. Solo des­de la auto­no­mía polí­ti­ca de la izquier­da inde­pen­den­tis­ta, la volun­tad de tra­ba­jo des­de la calle y la movi­li­za­ción, y hablan­do cla­ro podre­mos ser una herra­mien­ta útil para empu­jar hacia la rup­tu­ra con Espa­ña.

Enda­vant

Paï­sos Cata­lans, 9 de junio de 2017

Fuen­tes: Enda­vantLa Hai­ne

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *