Refle­xions i pro­pos­tes al vol­tant de la con­vo­ca­tò­ria d’un refe­rèn­dum sobre la inde­pen­dèn­cia a Cata­lun­ya Refle­xio­nes y pro­pues­tas en torno a la con­vo­ca­to­ria de refe­rén­dum de independencia


[CAT]

L’objectiu de l’esquerra inde­pen­den­tis­ta és l’exercici del dret a l’autodeterminació als Paï­sos Cata­lans. En la pers­pec­ti­va actual al Prin­ci­pat de Cata­lun­ya, això pas­sa no només per con­vo­car el refe­rèn­dum sinó sobre­tot per realitzar-lo, guan­yar-loapli­car-ne els resul­tats. Qual­se­vol altre esce­na­ri que no con­tem­pli aquests tres ele­ments supo­sa o bé una por­ta a reedi­tar un pac­te amb l’estat o bé via lliu­re a una ofen­si­va recentralitzadora.

L’autodeterminació només la podem exer­cir des de la desobe­dièn­cia i la rup­tu­ra amb l’ordenament cons­ti­tu­cio­nal. L’autodeterminació és un dret que no pot estar sub­jec­te a la volun­tat de l’altra part. L’estat espan­yol és un estat fun­dat sobre els prin­ci­pis reno­vats del nacio­na­lis­me espan­yol i del fran­quis­me, on entre d’altres es con­sa­gra la uni­tat de l’estat com un bé supe­rior a qual­se­vol prin­ci­pi demo­crà­tic. Supe­di­tar el dret a l’autodeterminació a un acord amb l’estat espan­yol és actuar con­tra l’exercici d’aquest dret, per­què és impos­si­ble un acord amb l’estat per a exer­cir l’autodeterminació. És per això que la desobe­dièn­cia és una eina no només legí­ti­ma sinó impres­cin­di­ble per a poder tren­car amb un estat edi­fi­cat sobre prin­ci­pis que van con­tra els drets dels pobles.

La con­vo­ca­tò­ria d’un refe­rèn­dum d’independència per la pro­pe­ra tar­dor obre la por­ta a poder dispu­tar un enfron­ta­ment demo­crà­tic con­tra l’estat i a posar fi al pro­ces­sis­me com a model de con­ten­ció de la mobi­litza­ció popu­lar. Allò impor­tant, però, és l’exercici del dret a l’autodeterminació i el refe­rèn­dum només és una de les eines per a poder exer­cir-lo. Cal­drà mobi­litzar-nos i orga­nitzar-nos no només per a l’exercici pun­tual del refe­rèn­dum sinó per a que s’apliqui el resul­tat en cas de vic­tò­ria del sí i la sobi­ra­nia retor­ni al poble. Així mateix, cal­drà orga­nitzar-nos per tal que el refe­rèn­dum actuï afa­vo­rint l’obertura d’un pro­cés d’autodeterminació al con­junt dels Paï­sos Cata­lans.

El refe­rèn­dum uni­la­te­ral és un com­pro­mís arran­cat per l’esquerra inde­pen­den­tis­ta i altres sec­tors del sobi­ra­nis­me al govern de Junts pel Sí. La mate­ria­litza­ció d’aquest refe­rèn­dum, però, serà res­pon­sa­bi­li­tat exclu­si­va del govern auto­nò­mic. Creiem impor­tant tenir pre­sents aquests dos ele­ments i totes les expe­rièn­cies polí­ti­ques acu­mu­la­des en els darrers cinc anys per tal de dis­cer­nir qui­nes han de ser les nos­tres línies d’acció com a moviment.

Les lliçons de les darre­res eta­pes del procés

La fitxa de l’exercici del dret d’autodeterminació tor­na a estar al mateix punt de par­ti­da que a l’estiu de 2014. El que ha pas­sat des d’octubre de 2014 fins a dia d’avui té poc a veu­re amb la idea d’acumular for­ces i supe­rar fases cap a l’exercici de l’autodeterminació i molt a veu­re amb la dispu­ta sobre com uti­litzar el capi­tal polí­tic mobi­litzat entre 2012 i 2014.

El 9 de novem­bre de 2014 el govern de la Gene­ra­li­tat no va desobeir l’estat. El poten­cial rup­tu­ris­ta de la con­sul­ta va ser des­ac­ti­vat en dues manio­bres paral·leles. La pri­me­ra, quan es va acon­se­guir fer desis­tir el món sobi­ra­nis­ta d’exigir caràc­ter vin­cu­lant al resul­tat. La sego­na, quan es va renun­ciar a fer un acte de desobe­dièn­cia con­tra la prohi­bi­ció del Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal i es va subs­ti­tuir per un acte d’astúcia.

Un acte d’astúcia no és un acte de desobe­dièn­cia. El pri­mer és sim­ple­ment engan­yar l’adversari per a inter­es­sos per­so­nals. El segon és impug­nar ober­ta­ment l’ordre legal vigent per­què es con­si­de­ra que té un caràc­ter il·legítim i anti­de­mo­crà­tic. De l’acte d’astúcia només se’n va deri­var una úni­ca con­se­qüèn­cia real: Artur Mas i CDC van poder fer creu­re a àmplies capes de la pobla­ció que havien com­plert la seva para­ula en con­vo­car la con­sul­ta. Això els va per­me­tre jugar amb molt avan­tat­ge la par­ti­da que es va obrir entre novem­bre de 2014 i juliol de 2015 per la dispu­ta del capi­tal elec­to­ral del sobi­ra­nis­me i la super­vi­vèn­cia del pro­jec­te polí­tic de CDC. Però a ban­da d’això no se’n va deri­var cap altre efec­te polí­tic. Un acte de desobe­dièn­cia, en can­vi, hagués supo­sat un punt de no retorn que hagués esquer­dat pro­fun­da­ment l’ordenament cons­ti­tu­cio­nal, faci­li­tant així l’exercici del dret d’autodeterminació.

La mobi­litza­ció popu­lar del 9N, però, va demos­trar que hi havia un gruix social que exi­gia ava­nçar deci­di­da­ment cap a la inde­pen­dèn­cia. Com afir­mà­vem en un comu­ni­cat pocs dies abans, «cal pro­mo­ure l’únic esce­na­ri que pot tan­car o difi­cul­tar el des­ple­ga­ment d’un nou pac­te entre Estat i Gene­ra­li­tat, és a dir, una par­ti­ci­pa­ció mas­si­va en la con­sul­ta del 9‑N en for­ma de vots a favor de la inde­pen­dèn­cia». La par­ti­ci­pa­ció mas­si­va és la que va tan­car qual­se­vol vel·leïtat de retorn a un auto­no­mis­me normalitzat.

El que es va viu­re des del novem­bre de 2014 al gener de 2016 va ser una ofen­si­va total per a garan­tir la super­vi­vèn­cia del pro­jec­te polí­tic de CDC i els seus res­sorts de poder. Amb estra­tè­gies i pro­pos­tes can­viants que tenien com a doble objec­tiu cana­litzar tot el suport elec­to­ral de l’independentisme cap a una can­di­da­tu­ra con­tro­la­da per CDC i post­po­sar qual­se­vol desobe­dièn­cia real a l’estat. Per exem­ple, la llis­ta úni­ca, unes ple­bis­ci­tà­ries sen­se marc d’interpretació i apli­ca­ció del resul­tat, el full de ruta dels 18 mesos i el xan­tat­ge con­tra la CUP per a que inves­tís Artur Mas. Són fets que en aquell moment la pres­sió medià­ti­ca acon­se­guia pre­sen­tar com d’importància vital per a les opcions d’independència però que amb la pers­pec­ti­va de gai­re­bé dos anys mos­tren les seves veri­ta­bles intencions.

En tot aquest perío­de l’esquerra inde­pen­den­tis­ta hem comès encerts i errors. A parer nos­tre, hem estat acce­le­ra­dors del pro­cés quan hem dina­mi­tat par­cial­ment l’estratègia de per­pe­tua­ció de CDC al poder, quan ens hem negat a apro­var els pres­su­pos­tos de 2016, quan hem posat al des­co­bert tota l’estratègia pro­ces­sis­ta i quan vam situar el refe­rèn­dum uni­la­te­ral com a úni­ca sor­ti­da a la legislatura.

Per con­tra, creiem que ens hem equi­vo­cat o no hem tin­gut prou força quan no hem estat capaços de posar sobre la tau­la un full de ruta alter­na­tiu al de la majo­ria sobi­ra­nis­ta, quan ens hem corres­pon­sa­bi­litzat de l’acció de govern o hem cedit a alguns xan­tat­ges polí­tics que no han fet més que dila­tar l’exercici del dret a l’autodeterminació i han posat en qües­tió la nos­tra auto­no­mia política.

De tot allò que ha pas­sat entre 2014 i 2017, creiem que en podrem extreu­re lliçons molt útils per a l’escenari que ara s’obre:

 • Les opcions de «xutar la pilo­ta enda­vant» per evi­tar afron­tar el moment de rup­tu­ra sem­pre estan ober­tes i sovint es poden pre­sen­tar com el mal menor i no tenir cap cost per a qui les realitza, sinó tot el con­tra­ri. Cal ser cons­cients que l’actual refe­rèn­dum no està immu­nitzat d’esdevenir a la pràc­ti­ca la legi­ti­ma­ció d’un nou govern auto­nò­mic for­mal­ment inde­pen­den­tis­ta, en un nou allar­ga­ment del procés.

 • L’esquerra inde­pen­den­tis­ta és una eina útil quan actua des de l’autonomia polí­ti­ca. En can­vi, quan es veu obli­ga­da a actuar des del segui­dis­me al govern, el con­text polí­tic no ava­nça en clau de ruptura.

 • L’acumulació de for­ces al vol­tant de la rup­tu­ra es pro­dueix quan aques­ta pers­pec­ti­va de rup­tu­ra es va mate­ria­litzant i ava­nça. Per con­tra, l’acumulació de for­ces s’estanca i dóna via lliu­re a la dema­gò­gia de l’espanyolisme i a les manio­bres del pro­ces­sis­me quan s’intueix que darre­ra les pro­cla­mes rup­tu­ris­tes hi ha una estra­tè­gia de cami­nar en cer­cle per a refo­rçar l’hegemonia polí­ti­ca d’un espai determinat.

Refle­xions al vol­tant del refe­rèn­dum i del con­text polí­tic actual

El refe­rèn­dum es farà? És molt reco­rrent escol­tar aques­ta pre­gun­ta en con­ver­ses de tot tipus. Com a movi­ment polí­tic creiem que no ens per­to­ca entrar en aquest tipus d’especulacions, sinó exi­gir que es faci­li­tin les con­di­cions neces­sà­ries per a que es realitzi i mobi­litzar-nos per fer-lo reali­tat. Això no vol dir abo­nar inter­pre­ta­cions naïfs del moment, sinó tot el con­tra­ri, ser cons­cients de les enor­mes difi­cul­tats que l’objectiu de cele­brar el refe­rèn­dum afron­ta. El con­di­cio­nant de suport social juga a favor del refe­rèn­dum, la corre­la­ció de for­ces en les estruc­tu­res de poder hi juga en contra.

L’adhesió popu­lar a la idea del refe­rèn­dum uni­la­te­ral és con­sis­tent, i l’únic que la debi­li­ta és el dub­te més que rao­nat sobre si aques­ta con­sis­tèn­cia tam­bé exis­teix entre els res­pon­sa­bles del govern. La dinà­mi­ca d’acumulació de for­ces per a la desobe­dièn­cia no es pot fer des de l’especulació sobre esce­na­ris que no s’han pro­duït enca­ra. Al con­tra­ri, pen­sem que s’ha de fer des de la pràc­ti­ca de fets des­obe­dients que con­tra­po­sin la legi­ti­mi­tat del poble a la lega­li­tat il·legítima de l’estat. Aquest ha estat el camí que ha inten­tat obrir l’esquerra inde­pen­den­tis­ta a l’hora de res­pon­dre els embats judi­cials de l’estat, i creiem que el resul­tat ha estat enor­me­ment posi­tiu. En pri­mer lloc, per la cre­di­bi­li­tat sobre la nos­tra deter­mi­na­ció per a afron­tar l’embat de l’estat; en segon lloc, per la capa­ci­tat de ten­sio­nar l’escenari polí­tic i demos­trar la cara anti­de­mo­crà­ti­ca de l’estat; i en ter­cer lloc, per la capa­ci­tat d’obligar altres actors sobi­ra­nis­tes a apu­jar el llis­tó del dis­curs sobre la desobediència.

Pel que fa a la corre­la­ció de for­ces en les estruc­tu­res de poder, però, l’escenari és ben dife­rent. Si en l’objectiu teò­ric de cele­brar un refe­rèn­dum d’autodeterminació s’hi aple­ga un ampli espec­tre de les direc­cions dels espais polí­tics, aquest dis­mi­nueix quan es plan­te­ja con­vo­car-lo uni­la­te­ral­ment sen­se acord amb l’estat. I són enca­ra menors els diri­gents i qua­dres polí­tics dis­po­sats a prac­ti­car la desobe­dièn­cia per a asso­lir aquest objec­tiu, que és l’únic esce­na­ri en que aquest es pot fer realitat.

Actual­ment estem assis­tint a una recon­fi­gu­ra­ció de deter­mi­nats espais polí­tics ‑la refun­da­ció de CDC, l’opa dels comuns a l’espai socia­lis­ta, la recon­fi­gu­ra­ció d’ERC com el gran par­tit cen­tris­ta- des d’una lògi­ca de con­ti­nuï­tat auto­no­mis­ta que refre­da molt les expec­ta­ti­ves sobre una rup­tu­ra real a la tar­dor. De mane­ra més explí­ci­ta, podem obser­var com la direc­ció dels «comuns» ha aban­do­nat la defen­sa de l’autodeterminació per con­sa­grar-se a la refun­da­ció d’un espai polí­tic equi­va­lent i hereu del mara­ga­llis­me. Tam­bé es pot obser­var com les resis­tèn­cies de la direc­ció de l’antiga CDC a qual­se­vol esce­na­ri des­obe­dient dei­xen al des­co­bert la seva estra­tè­gia pro­ces­sis­ta d’usar la mobi­litza­ció inde­pen­den­tis­ta per a forçar un esce­na­ri nego­cia­dor amb l’estat.

L’escenari d’un pac­te ‑nomi­nal­ment per a un refe­rèn­dum pac­tat- ha estat tan o més pre­sent en el debat polí­tic que l’escenari uni­la­te­ral en els darrers mesos. Cal recor­dar que en paral·lel amb el com­pro­mís de fer un refe­rèn­dum al setem­bre, el govern de JxS va reobrir la cer­ca d’un pac­te amb l’estat per a exer­cir aquest refe­rèn­dum. La crea­ció del Pac­te Nacio­nal pel Refe­rèn­dum i la cam­pan­ya de reco­lli­da de sig­na­tu­res res­pon a aques­ta lògica.

El doble joc pro­ta­go­nitzat pel govern de JxS al vol­tant de la via pac­ta­da o uni­la­te­ral ha aju­dat a des­di­bui­xar l’horitzó rup­tu­ris­ta i ha ser­vit per­què la lògi­ca auto­no­mis­ta tor­nés a pene­trar al cen­tre de l’escena polí­ti­ca. La reinstal·lació d’un marc ten­dent a lamen­tar la man­ca d’una «ofer­ta alter­na­ti­va» de l’estat situa l’autodeterminació no com un dret inalie­na­ble, sinó com una mone­da de can­vi, com una ame­naça deses­pe­ra­da de l’autonomisme per fre­nar la recen­tra­litza­ció. Per­què «l’oferta alter­na­ti­va de l’estat» no pot ser altra que una recon­fi­gu­ra­ció del sis­te­ma autonòmic.

Així mateix, obser­vem amb preo­cu­pa­ció l’ocupació dels prin­ci­pals òrgans de direc­ció del pro­cés per part de diri­gents auto­no­mis­tes que van ser res­pon­sa­bles direc­tes de la nego­cia­ció-rebai­xa de l’estatut del 2006 i que són clars repre­sen­tants dels inter­es­sos d’unes elits eco­nò­mi­ques radi­cal­ment con­trà­ries a la idea de l’exercici real de l’autodeterminació.

L’anunci de data i pre­gun­ta no neu­tra­litza per si sol els perills de no realitza­ció del refe­rèn­dum o de recon­duc­ció del xoc con­tra l’estat a una nova pan­ta­lla. Però l’anunci de data i pre­gun­ta obre l’oportunitat de des­bor­dar els límits de l’ordenament cons­ti­tu­cio­nal i de l’autonomisme. I l’esquerra inde­pen­den­tis­ta ha d’apostar ine­quí­vo­ca­ment per aques­ta opor­tu­ni­tat.

Pro­pos­tes al con­junt del moviment

Per afron­tar els pro­pers mesos, llan­cem un con­junt de pro­pos­tes i refle­xions a la res­ta d’organitzacions de l’esquerra inde­pen­den­tis­ta. Pen­sem que cal:

 • Ini­ciar i esten­dre una cam­pan­ya polí­ti­ca en favor de la desobe­dièn­cia com a úni­ca via per a exer­cir el dret d’autodeterminació i com a eina per a plan­tar cara al poder polí­tic i eco­nò­mic que mer­ca­de­ja amb les nos­tres vides i els nos­tres drets.

 • Impul­sar i par­ti­ci­par en tots aquells espais de defen­sa de l’autodeterminació que es puguin crear a nivell local o sec­to­rial que ser­vei­xin per a impul­sar el debat al carrer i per a evi­tar qual­se­vol manio­bra que recon­duei­xi el refe­rèn­dum d’un exer­ci­ci d’autodeterminació a un exer­ci­ci de pro­pa­gan­da polí­ti­ca. En con­se­qüèn­cia, creiem que no hem de vali­dar espais subor­di­nats al govern de JxS o a l’estratègia del pac­te amb l’estat.

 • Man­te­nir l’autonomia polí­ti­ca del movi­ment. L’esquerra inde­pen­den­tis­ta no s’ha de ple­gar a cap nou xan­tat­ge polí­tic ni s’ha de corres­pon­sa­bi­litzar de les deci­sions del govern auto­nò­mic. Des del minut zero, el govern ha obtin­gut de l’esquerra inde­pen­den­tis­ta el com­pro­mís amb tot allò neces­sa­ri per a exer­cir l’autodeterminació. Però des del minut zero el govern ha fet xan­tat­ge a l’esquerra inde­pen­den­tis­ta amb qües­tions que o bé no tenen cap rela­ció amb l’exercici de l’autodeterminació o bé eren obs­ta­cles direc­tes per a cons­truir la majo­ria social. Així mateix, la res­pon­sa­bi­li­tat d’anar fins al final amb el refe­rèn­dum és exclu­si­va­ment del govern, i l’esquerra inde­pen­den­tis­ta, lluny de rebai­xar la pres­sió al govern, el que ha de fer és augmentar-la.

 • Denun­ciar fer­ma­ment tots els intents d’aigualir o des­viar el refe­rèn­dum cap a altres objec­tius com unes noves ple­bis­ci­tà­ries o l’intent d’obertura d’espais nego­cia­dors amb l’estat en el con­text euro­peu. El man­tra de la uni­tat esde­vé enemic de la inde­pen­dèn­cia quan pel que ser­veix és per enco­brir altres inter­es­sos que res tenen a veu­re amb l’autodeterminació.

 • Defen­sar un pro­jec­te nacio­nal. Creiem que no podem obli­dar en cap moment que el nos­tre pro­jec­te polí­tic és nacio­nal, i que tota la nos­tra acció en rela­ció al pro­cés inde­pen­den­tis­ta del Prin­ci­pat s’ha d’entendre i ha d’encaixar tàc­ti­ca­ment amb la nos­tra apos­ta de cons­truc­ció d’uns Paï­sos Cata­lans inde­pen­dents, socia­lis­tes i feministes.

En els pro­pers mesos tenim l’oportunitat d’obrir una esquer­da impor­tant en la Cons­ti­tu­ció de 1978 i obrir el camí cap a l’autodeterminació dels Paï­sos Cata­lans. Per con­tra, tam­bé correm el risc de ser fago­ci­tats com a pro­jec­te polí­tic autò­nom i veu­re com s’obre la via del pac­te amb l’estat. Només des de l’autonomia polí­ti­ca de l’esquerra inde­pen­den­tis­ta, la volun­tat de tre­ball des del carrer i la mobi­litza­ció, i par­lant clar podrem ser una eina útil per a empèn­yer cap a la rup­tu­ra amb l’estat espan­yol.

Enda­vant

Paï­sos Cata­lans, 9 de juny de 2017

[ES]

El obje­ti­vo de la izquier­da inde­pen­den­tis­ta es el ejer­ci­cio del dere­cho a la auto­de­ter­mi­na­ción en los Paï­sos Cata­lans. En la pers­pec­ti­va actual en el Prin­ci­pat de Cata­lun­ya, esto ocu­rre no solo para con­vo­car el refe­rén­dum sino sobre todo para rea­li­zar­lo, ganar­lo y apli­car los resul­ta­dos. Cual­quier otro esce­na­rio que no con­tem­ple estos tres ele­men­tos supo­ne o bien una puer­ta a reedi­tar un pac­to con el esta­do o bien vía libre a una ofen­si­va recentralizadora.

La auto­de­ter­mi­na­ción solo la pode­mos ejer­cer des­de la des­obe­dien­cia y la rup­tu­ra con el orde­na­mien­to cons­ti­tu­cio­nal. La auto­de­ter­mi­na­ción es un dere­cho que no pue­de estar suje­to a la volun­tad de la otra par­te. El esta­do espa­ñol es un esta­do fun­da­do sobre los prin­ci­pios reno­va­dos del nacio­na­lis­mo espa­ñol y del fran­quis­mo, don­de entre otros se con­sa­gra la uni­dad del esta­do como un bien supe­rior a cual­quier prin­ci­pio demo­crá­ti­co. Supe­di­tar el dere­cho a la auto­de­ter­mi­na­ción a un acuer­do con el esta­do espa­ñol es actuar con­tra el ejer­ci­cio de este dere­cho, por­que es impo­si­ble un acuer­do con el esta­do para ejer­cer la auto­de­ter­mi­na­ción. Es por ello que la des­obe­dien­cia es una herra­mien­ta no solo legí­ti­ma sino impres­cin­di­ble para poder rom­per con un esta­do edi­fi­ca­do sobre prin­ci­pios que van con­tra los dere­chos de los pueblos.

La con­vo­ca­to­ria de un refe­rén­dum de inde­pen­den­cia para el pró­xi­mo oto­ño abre la puer­ta a poder dispu­tar un enfren­ta­mien­to demo­crá­ti­co con­tra el esta­do ya poner fin al pro­ce­sis­mo como mode­lo de con­ten­ción de la movi­li­za­ción popu­lar. Lo impor­tan­te, sin embar­go, es el ejer­ci­cio del dere­cho a la auto­de­ter­mi­na­ción y el refe­rén­dum solo es una de las herra­mien­tas para poder ejer­cer­lo. Tendrmos que movi­li­zar­nos y orga­ni­zar­nos no solo para el ejer­ci­cio pun­tual del refe­rén­dum sino para que se apli­que el resul­ta­do en caso de vic­to­ria del sí y la sobe­ra­nía vuel­va al pue­blo. Asi­mis­mo, será nece­sa­rio orga­ni­zar­nos para que el refe­rén­dum actúe favo­re­cien­do la aper­tu­ra de un pro­ce­so de auto­de­ter­mi­na­ción en el con­jun­to de los Paï­sos Cata­lans.

El refe­rén­dum uni­la­te­ral es un com­pro­mi­so arran­ca­do por la izquier­da inde­pen­den­tis­ta y otros sec­to­res del sobe­ra­nis­mo al gobierno de Junts pel Sí. La mate­ria­li­za­ción de este refe­rén­dum, sin embar­go, será res­pon­sa­bi­li­dad exclu­si­va del gobierno auto­nó­mi­co. Cree­mos impor­tan­te tener pre­sen­tes estos dos ele­men­tos y todas las expe­rien­cias polí­ti­cas acu­mu­la­das en los últi­mos cin­co años con el fin de dis­cer­nir cuá­les deben ser nues­tras líneas de acción como movimiento.

Las lec­cio­nes de las últi­mas eta­pas del proceso

La ficha del ejer­ci­cio del dere­cho de auto­de­ter­mi­na­ción vuel­ve a estar en el mis­mo pun­to de par­ti­da que en verano de 2014. Lo que ha pasa­do des­de octu­bre de 2014 has­ta el día de hoy tie­ne poco que ver con la idea de acu­mu­lar fuer­zas y supe­rar fases hacia el ejer­ci­cio de la auto­de­ter­mi­na­ción y mucho que ver con la dispu­ta sobre cómo uti­li­zar el capi­tal polí­ti­co movi­li­za­do entre 2012 y 2014.

El 9 de noviem­bre de 2014 el gobierno de la Gene­ra­li­tat no des­obe­de­ció el esta­do. El poten­cial rup­tu­ris­ta de la con­sul­ta fue des­ac­ti­va­do en dos manio­bras para­le­las. La pri­me­ra, cuan­do se logró hacer desis­tir al mun­do sobe­ra­nis­ta de exi­gir carác­ter vin­cu­lan­te al resul­ta­do. La segun­da, cuan­do se renun­ció a hacer un acto de des­obe­dien­cia con­tra la prohi­bi­ción del Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal y se sus­ti­tu­yó por un acto de astucia.

Un acto de astu­cia no es un acto de des­obe­dien­cia. El pri­me­ro es sim­ple­men­te enga­ñar al adver­sa­rio para intere­ses per­so­na­les. El segun­do es impug­nar abier­ta­men­te el orden legal vigen­te por­que se con­si­de­ra que tie­ne un carác­ter ile­gí­ti­mo y anti­de­mo­crá­ti­co. Del acto de astu­cia solo se deri­vó una úni­ca con­se­cuen­cia real: Artur Mas y CDC pudie­ron hacer creer a amplias capas de la pobla­ción que habían cum­pli­do su pala­bra de con­vo­car la con­sul­ta. Esto les per­mi­tió jugar con mucha ven­ta­ja la par­ti­da que se abrió entre noviem­bre de 2014 y julio de 2015 para la dispu­ta del capi­tal elec­to­ral del sobe­ra­nis­mo y la super­vi­ven­cia del pro­yec­to polí­ti­co de CDC. Pero apar­te de esto no se deri­vó nin­gún otro efec­to polí­ti­co. Un acto de des­obe­dien­cia, en cam­bio, hubie­ra supues­to un pun­to de no retorno que hubie­ra agrie­ta­do pro­fun­da­men­te el orde­na­mien­to cons­ti­tu­cio­nal, faci­li­tan­do así el ejer­ci­cio del dere­cho de autodeterminación.

La movi­li­za­ción popu­lar del 9N, sin embar­go, demos­tró que había un grue­so social que exi­gía avan­zar deci­di­da­men­te hacia la inde­pen­den­cia. Como afir­má­ba­mos en un comu­ni­ca­do pocos días antes, «hay que pro­mo­ver el úni­co esce­na­rio que pue­de cerrar o difi­cul­tar el desa­rro­llo de un nue­vo pac­to entre Esta­do y Gene­ra­li­tat, es decir, una par­ti­ci­pa­ción masi­va en la con­sul­ta del 9‑N en for­ma de votos a favor de la inde­pen­den­cia». La par­ti­ci­pa­ción masi­va es la que cerró cual­quier velei­dad de regre­so a un auto­no­mis­mo normalizado.

Lo que se vivió des­de noviem­bre de 2014 a enero de 2016 fue una ofen­si­va total para garan­ti­zar la super­vi­ven­cia del pro­yec­to polí­ti­co de CDC y sus resor­tes de poder. Con estra­te­gias y pro­pues­tas cam­bian­tes que tenían como doble obje­ti­vo cana­li­zar todo el apo­yo elec­to­ral del inde­pen­den­tis­mo hacia una can­di­da­tu­ra con­tro­la­da por CDC y pos­po­ner cual­quier des­obe­dien­cia real en el esta­do. Por ejem­plo, la lis­ta úni­ca, unas ple­bis­ci­ta­rias sin mar­co de inter­pre­ta­ción y apli­ca­ción del resul­ta­do, la hoja de ruta de los die­cio­cho meses y el chan­ta­je con­tra la CUP para inves­tir a Artur Mas. Son hechos que en ese momen­to la pre­sión mediá­ti­ca con­se­guía pre­sen­tar como de impor­tan­cia vital para las opcio­nes de inde­pen­den­cia pero que con la pers­pec­ti­va de casi dos años mues­tran sus ver­da­de­ras intenciones.

En todo este perio­do la izquier­da inde­pen­den­tis­ta hemos come­ti­do acier­tos y erro­res. En nues­tra opi­nión, hemos sido ace­le­ra­do­res del pro­ce­so cuan­do hemos dina­mi­ta­do par­cial­men­te la estra­te­gia de per­pe­tua­ción de CDC al poder, cuan­do nos hemos nega­do a apro­bar los pre­su­pues­tos de 2016, cuan­do hemos pues­to al des­cu­bier­to toda la estra­te­gia pro­ce­sis­ta y cuan­do hemos situa­mos el refe­rén­dum uni­la­te­ral como úni­ca sali­da a la legislatura.

Por el con­tra­rio, cree­mos que nos hemos equi­vo­ca­do o no hemos teni­do sufi­cien­te fuer­za cuan­do no hemos sido capa­ces de poner sobre la mesa una hoja de ruta alter­na­ti­vo al de la mayo­ría sobe­ra­nis­ta, cuan­do nos hemos corres­pon­sa­bi­li­za­do de la acción de gobierno o hemos cedi­do a algu­nos chan­ta­jes polí­ti­cos que no han hecho más que dila­tar el ejer­ci­cio del dere­cho a la auto­de­ter­mi­na­ción y han pues­to en cues­tión nues­tra auto­no­mía política.

De todo lo que ha pasa­do entre 2014 y 2017, cree­mos que podre­mos extraer lec­cio­nes muy úti­les para el esce­na­rio que aho­ra se abre:

 • Las opcio­nes de «chu­tar la pelo­ta hacia ade­lan­te» para evi­tar afron­tar el momen­to de rup­tu­ra siem­pre están abier­tas y a menu­do se pue­den pre­sen­tar como el mal menor y no tener nin­gún cos­te para quien las rea­li­za, sino todo lo con­tra­rio. Hay que ser cons­cien­tes de que el actual refe­rén­dum no está inmu­ni­za­do de con­ver­tir­se en la prác­ti­ca en la legi­ti­ma­ción de un nue­vo gobierno auto­nó­mi­co for­mal­men­te inde­pen­den­tis­ta, en un nue­vo alar­ga­mien­to del proceso.

 • La izquier­da inde­pen­den­tis­ta es una herra­mien­ta útil cuan­do actúa des­de la auto­no­mía polí­ti­ca. En cam­bio, cuan­do se ve obli­ga­da a actuar des­de el segui­dis­mo al gobierno, el con­tex­to polí­ti­co no avan­za en cla­ve de ruptura.

 • La acu­mu­la­ción de fuer­zas en torno a la rup­tu­ra se pro­du­ce cuan­do esta pers­pec­ti­va de rup­tu­ra se va mate­ria­li­zan­do y avan­za. Por el con­tra­rio, la acu­mu­la­ción de fuer­zas se estan­ca y da vía libre a la dema­go­gia del espa­ño­lis­mo y en las manio­bras del pro­ces­sis­me cuan­do intu­ye que detrás de las pro­cla­mas rup­tu­ris­tas hay una estra­te­gia de cami­nar en círcu­lo para refor­zar la hege­mo­nía polí­ti­ca de un espa­cio determinado.

Refle­xio­nes en torno al refe­rén­dum y del con­tex­to polí­ti­co actual

¿El refe­rén­dum se hará? Es muy recu­rren­te oír esta pre­gun­ta en con­ver­sa­cio­nes de todo tipo. Como movi­mien­to polí­ti­co cree­mos que no nos corres­pon­de entrar en este tipo de espe­cu­la­cio­nes, sino exi­gir que se faci­li­ten las con­di­cio­nes nece­sa­rias para que se reali­ce y movi­li­zar­nos para hacer­lo reali­dad. Esto no quie­re decir abo­nar inter­pre­ta­cio­nes naïfs del momen­to, sino todo lo con­tra­rio, ser cons­cien­tes de las enor­mes difi­cul­ta­des que el obje­ti­vo de cele­brar el refe­rén­dum afron­ta. El con­di­cio­nan­te de apo­yo social jue­ga a favor del refe­rén­dum, la corre­la­ción de fuer­zas en las estruc­tu­ras de poder jue­ga en contra.

La adhe­sión popu­lar a la idea del refe­rén­dum uni­la­te­ral es con­sis­ten­te, y lo úni­co que la debi­li­ta es la duda más que razo­na­ble sobre si esta con­sis­ten­cia tam­bién exis­te entre los res­pon­sa­bles del gobierno. La diná­mi­ca de acu­mu­la­ción de fuer­zas para la des­obe­dien­cia no se pue­de hacer des­de la espe­cu­la­ción sobre esce­na­rios que no se han pro­du­ci­do toda­vía. Al con­tra­rio, pen­sa­mos que se debe hacer des­de la prác­ti­ca de hechos des­obe­dien­tes que con­tra­pon­gan la legi­ti­mi­dad del pue­blo a la lega­li­dad ile­gí­ti­ma del esta­do. Este ha sido el camino que ha inten­ta­do abrir la izquier­da inde­pen­den­tis­ta a la hora de res­pon­der a los emba­tes judi­cia­les del esta­do, y cree­mos que el resul­ta­do ha sido enor­me­men­te posi­ti­vo. En pri­mer lugar, por la cre­di­bi­li­dad sobre nues­tra deter­mi­na­ción para afron­tar el emba­te del esta­do; en segun­do lugar, por la capa­ci­dad de ten­sio­nar el esce­na­rio polí­ti­co y mos­trar la cara anti­de­mo­crá­ti­ca del esta­do; y, en ter­cer lugar, por la capa­ci­dad de obli­gar a otros acto­res sobe­ra­nis­tas a subir el lis­tón del dis­cur­so sobre la desobediencia.

En cuan­to a la corre­la­ción de fuer­zas en las estruc­tu­ras de poder, sin embar­go, el esce­na­rio es muy dife­ren­te. Si en el obje­ti­vo teó­ri­co de cele­brar un refe­rén­dum de auto­de­ter­mi­na­ción se reúne un amplio espec­tro de las direc­cio­nes de los espa­cios polí­ti­cos, este dis­mi­nu­ye cuan­do se plan­tea con­vo­car uni­la­te­ral­men­te sin acuer­do con el esta­do. Y son aún menos los diri­gen­tes y cua­dros polí­ti­cos dis­pues­tos a prac­ti­car la des­obe­dien­cia para alcan­zar este obje­ti­vo, que es el úni­co esce­na­rio en que este se pue­de hacer realidad.

Actual­men­te esta­mos asis­tien­do a una recon­fi­gu­ra­ción de deter­mi­na­dos espa­cios polí­ti­cos ‑la refun­da­ción de CDC, la opa de los comu­nes en el espa­cio socia­lis­ta, la recon­fi­gu­ra­ción de ERC como el gran par­ti­do cen­tris­ta- des­de una lógi­ca de con­ti­nui­dad auto­no­mis­ta que enfría mucho las expec­ta­ti­vas sobre una rup­tu­ra real en oto­ño. De mane­ra más explí­ci­ta, pode­mos obser­var cómo la direc­ción de los «comu­nes» ha aban­do­na­do la defen­sa de la auto­de­ter­mi­na­ción para con­sa­grar­se a la refun­da­ción de un espa­cio polí­ti­co equi­va­len­te y here­de­ro del mara­ga­llis­mo. Tam­bién se pue­de obser­var cómo las resis­ten­cias de la direc­ción de la anti­gua CDC cual­quier esce­na­rio des­obe­dien­te dejan al des­cu­bier­to su estra­te­gia pro­ces­sis­ta de usar la movi­li­za­ción inde­pen­den­tis­ta para for­zar un esce­na­rio nego­cia­dor con el estado.

El esce­na­rio de un pac­to ‑nomi­nal­men­te para un refe­rén­dum pac­ta­do- ha sido tan­to o más pre­sen­te en el deba­te polí­ti­co que en el esce­na­rio uni­la­te­ral en los últi­mos meses. Hay que recor­dar que en para­le­lo con el com­pro­mi­so de hacer un refe­rén­dum en sep­tiem­bre, el gobierno de JxS reabrió la bús­que­da de un pac­to con el esta­do para ejer­cer este refe­rén­dum. La crea­ción del Pac­te Nacio­nal pel Refe­rén­dum y la cam­pa­ña de reco­gi­da de fir­mas res­pon­de a esta lógica.

El doble jue­go pro­ta­go­ni­za­do por el gobierno de JxS alre­de­dor de la vía pac­ta­da o uni­la­te­ral ha ayu­da­do a des­di­bu­jar el hori­zon­te rup­tu­ris­ta y ha ser­vi­do para que la lógi­ca auto­no­mis­ta vol­vie­ra a pene­trar en el cen­tro de la esce­na polí­ti­ca. La reins­ta­la­ción de un mar­co ten­den­te a lamen­tar la fal­ta de una «ofer­ta alter­na­ti­va» del esta­do sitúa la auto­de­ter­mi­na­ción no como un dere­cho inalie­na­ble, sino como una mone­da de cam­bio, como una ame­na­za deses­pe­ra­da del auto­no­mis­mo para fre­nar la recen­tra­li­za­ción. Por­que «la ofer­ta alter­na­ti­va del esta­do» no pue­de ser otra que una recon­fi­gu­ra­ción del sis­te­ma autonómico.

Asi­mis­mo, obser­va­mos con preo­cu­pa­ción el empleo de los prin­ci­pa­les órga­nos de direc­ción del pro­ce­so por par­te de diri­gen­tes auto­no­mis­tas que fue­ron res­pon­sa­bles direc­tos de la nego­cia­ción-reba­ja del esta­tu­to de 2006 y que son cla­ros repre­sen­tan­tes de los intere­ses de unas eli­tes eco­nó­mi­cas radi­cal­men­te con­tra­rias a la idea del ejer­ci­cio real de la autodeterminación.

El anun­cio de la fecha y la pre­gun­ta no neu­tra­li­za por sí solo los peli­gros de que no se reali­ce el refe­rén­dum o de la recon­duc­ción del cho­que con­tra el esta­do a una nue­va pan­ta­lla. Pero el anun­cio de fecha y pre­gun­ta abre la opor­tu­ni­dad de des­bor­dar los lími­tes del orde­na­mien­to cons­ti­tu­cio­nal y del auto­no­mis­mo. Y la izquier­da inde­pen­den­tis­ta debe apos­tar ine­quí­vo­ca­men­te por esta opor­tu­ni­dad.

Pro­pues­tas al con­jun­to del movimiento

Para afron­tar los pró­xi­mos meses, lan­za­mos un con­jun­to de pro­pues­tas y refle­xio­nes al res­to de orga­ni­za­cio­nes de la izquier­da inde­pen­den­tis­ta. Pen­sa­mos que hay que:

 • Ini­ciar y exten­der una cam­pa­ña polí­ti­ca en favor de la des­obe­dien­cia como úni­ca vía para ejer­cer el dere­cho de auto­de­ter­mi­na­ción y como herra­mien­ta para hacer fren­te al poder polí­ti­co y eco­nó­mi­co que mer­ca­dea con nues­tras vidas y nues­tros derechos.

 • Impul­sar y par­ti­ci­par en todos aque­llos espa­cios de defen­sa de la auto­de­ter­mi­na­ción que se pue­dan crear a nivel local o sec­to­rial que sir­van para impul­sar el deba­te en la calle y para evi­tar cual­quier manio­bra que recon­duz­ca el refe­rén­dum de un ejer­ci­cio de auto­de­ter­mi­na­ción en un ejer­ci­cio de pro­pa­gan­da polí­ti­ca. En con­se­cuen­cia, cree­mos que no debe­mos vali­dar espa­cios subor­di­na­dos al gobierno de JxS o a la estra­te­gia del pac­to con el estado.

 • Man­te­ner la auto­no­mía polí­ti­ca del movi­mien­to. La izquier­da inde­pen­den­tis­ta no debe ple­gar­se a nin­gún nue­vo chan­ta­je polí­ti­co ni debe corres­pon­sa­bi­li­zar de las deci­sio­nes del gobierno auto­nó­mi­co. Des­de el minu­to cero, el gobierno ha obte­ni­do de la izquier­da inde­pen­den­tis­ta el com­pro­mi­so con todo lo nece­sa­rio para ejer­cer la auto­de­ter­mi­na­ción. Pero des­de el minu­to cero el gobierno ha chan­ta­jea­do a la izquier­da inde­pen­den­tis­ta con cues­tio­nes que o bien no tie­nen nin­gu­na rela­ción con el ejer­ci­cio de la auto­de­ter­mi­na­ción o bien eran obs­tácu­los direc­tos para cons­truir la mayo­ría social. Asi­mis­mo, la res­pon­sa­bi­li­dad de ir has­ta el final con el refe­rén­dum es exclu­si­va­men­te del gobierno y la izquier­da inde­pen­den­tis­ta, lejos de reba­jar la pre­sión al gobierno, lo que tie­ne que hacer es aumentarla.

 • Denun­ciar fir­me­men­te todos los inten­tos de aguar o des­viar el refe­rén­dum hacia otros obje­ti­vos como unas nue­vas elec­cio­nes ple­bis­ci­ta­rias o el inten­to de aper­tu­ra de espa­cios nego­cia­do­res con el esta­do en el con­tex­to euro­peo. El man­tra de la uni­dad se con­vier­te en enemi­go de la inde­pen­den­cia cuan­do para lo que sir­ve es para encu­brir otros intere­ses que nada tie­nen que ver con la autodeterminación.

 • Defen­der un pro­yec­to nacio­nal. Cree­mos que no pode­mos olvi­dar en nin­gún momen­to que nues­tro pro­yec­to polí­ti­co es nacio­nal y que toda nues­tra acción en rela­ción al pro­ce­so inde­pen­den­tis­ta del Prin­ci­pat se ha de enten­der y debe enca­jar tác­ti­ca­men­te con nues­tra apues­ta de cons­truc­ción de unos Paï­sos Cata­lans inde­pen­dien­tes, socia­lis­tas y feministas.

En los pró­xi­mos meses tene­mos la opor­tu­ni­dad de abrir una grie­ta impor­tan­te en la Cons­ti­tu­ción de 1978 y abrir el camino hacia la auto­de­ter­mi­na­ción de los Paï­sos Cata­lans. Por el con­tra­rio, tam­bién corre­mos el ries­go de ser fago­ci­ta­dos como pro­yec­to polí­ti­co autó­no­mo y ver cómo se abre la vía del pac­to con el esta­do. Solo des­de la auto­no­mía polí­ti­ca de la izquier­da inde­pen­den­tis­ta, la volun­tad de tra­ba­jo des­de la calle y la movi­li­za­ción, y hablan­do cla­ro podre­mos ser una herra­mien­ta útil para empu­jar hacia la rup­tu­ra con Espa­ña.

Enda­vant

Paï­sos Cata­lans, 9 de junio de 2017

Fuen­tes: Enda­vantLa Hai­ne

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.