Inpe­ria­lis­mo eta faxis­moa­ren aur­ka, kla­se­ko anti­fa­xis­mo borrokalaria!/Contra el fas­cis­mo y el impe­ria­lis­mo, ¡anti­fas­cis­mo de cla­se y combativo!


[EUS]

Nazioar­tean pai­ratzen ari garen gerra inpe­ria­lis­ta egoe­ra­ren aurrean, Ezke­rral­dea Anti­fa­xis­tak hona­ko haus­nar­ke­tak pla­za­ra­tu nahi ditu herri lan­gi­lea­ren aurrean:

  1. FAXISMOAREN AGERPENA KAPITALISMOAREN GARAPENARI LOTUTA DAGOELA ULERTZEN DUGU. Honek zer esan nahi du: nazioar­te­ko bur­ge­sia han­dia­ren geroz eta sek­to­re gutxia­go­tan kon­tzen­tra­tu­ta­ko bote­re ekonomikoak(monopolismoa), mun­du­ko herrien arte­ko ber­din­ta­su­na eta elkar­ta­su­ne­tik urrun­tzen gai­tue­la, behin eta berri­ro beraiek zuzen­du­ta­ko sarras­ki-guda eta era­soe­ta­ra era­ma­ten gai­tuz­te­la­rik. Nagu­si­ki, Ban­ku Mun­dia­lak, Nazioar­te­ko Diru Fun­tsak, ban­ka han­diak eta kapi­tal finan­tzia­riak ordez­katzen dituz­te eko­no­mi­ko­ki sek­to­re horiek, Ame­ri­ka­ko Esta­tu Batuek, Euro­par Bata­su­nak, Israel eta Sau­di Ara­bia­ko monar­kia faxis­tek poli­ti­ko­ki eta NATO militarki.

  2. ESTAMENTU EKONOMIKO MONOPOLISTA HAUEK, BERAIEN ESTATUEK ETA ADAR MILITAR IZUGARRIEK HERRI OSO ASKOREN ETA HERRI KLASEETAKO MILIOIKA GIZAKIEN BIZITZAK HONDATZEN ARI DIRA herrial­deak bon­bar­datzen, eko­no­miak desore­ka­tuz edo esta­tu kol­peak bul­tza­tuz. Ez da feno­meno berria his­to­rian bai­na egun har­tzen duen inten­tsi­ta­tea bere­zi­ki larri eta kez­ka­ga­rria da: aurre­tik Yugos­la­via­re­kin egin beza­la, Afgha­nis­tan, Irak, Libia, Yemen, Soma­lia, Nige­ria, Egip­to, Donetsk eta Lugans­ke­ko Herri Erre­pu­bli­kak, Siria, Vene­zue­la… sun­tsitzen ari dira, Ipar Korea, Erru­sia eta Iran euren zerren­da bel­tzean dau­de­la aurre­ratzen digu­ten bitar­tean. Adi­bi­dez, Sirian, heda­bi­deek «erre­bel­de» eta «opo­si­zio demo­kra­ti­ko» izen­datzen dituz­ten Isis edo Al-Nus­ra dei­tu­ta­ko bene­taz­ko faxis­tak arma­tuz eta bul­tza­tuz egin deza­ke­te, edo esta­tu-kol­pe esta­liak anto­latzen («uda­be­rriak» dei­tu­ri­koak Ukra­nian edo mun­du ara­bia­rrean, «opo­si­zioa» Vene­zue­lan…), edo inter­ben­zio «huma­ni­ta­rioa» mili­tar­ki burutzen… etab. Zen­bat herrial­de bon­bar­da­tu, era­so­tu edo mili­tar­ki inba­tu dituz­te pla­ni­fi­ka­tu­ta­ko sarras­ki inpe­ria­lis­ta hauen bik­ti­ma diren herrialdeek?

  3. TALDE EKONOMIKO MENPERATZAILEEK EUREN ESTATUAK ETA HEDABIDEAK ERABILTZEN DITUZTE GEZURTATZAEKO, IRAINTZEKO, MANIPULATZEKO ETA SUNTSITZEN DITUZTEN HERRIALDE ETA GOBERNUEN AURKAKO IRITZIA SORTZEKO. Kan­pai­na hauek gure kla­se sozia­lean, lan­gi­le­ria­ren­gan duten era­gi­na kez­ka sor­tzen digu bere­zi­ki. Lan­gi­leok gure kabuz pen­tsatze­ko gai izan behar gara, «adi ego­nez zapal­duak gorro­tatze­ra eta zapal­tzai­leak mai­tatze­ra era­man­go gai­tuz­ten komu­ni­ka­bi­deen aurrean», Mal­com X buru­za­gi afro­ame­ri­ka­rrak esan beza­la. Lan­gi­leak eta esplo­ta­tuak gara, ezin dugu egoe­ra honen ardu­ra­du­nen dis­kur­tso eta pro­pa­gan­da horren erraz bur­muin­tze­ra bai­men­du. Are gutxia­go, zeo­zer­taz infor­ma­tu­ta gau­de­na­ren uste uste­laz mezu hauek erre­pi­katzea, ger­tatzen ari dena guz­tiz kon­tra­koa den bitartean.

  4. ZORITXARREZ, EGOERA TAMALGARRI HONEK EZ DU ATERABIDE ERRAZ, BEREHALAKO EDO BAKETSURIK. Kon­tra­koa pen­tsatzea gure burua egai­natzea litza­te­ke. Alta, badi­ra «gerra gel­ditzeaz», «erre­fu­xia­tue­kin giza­ta­su­na eta elkar­ta­su­naz», «bio­len­tzia mota oro arbuiatzeaz», «nazioar­te­ko jus­ti­zia eta zuzen­bi­deaz», «bes­te mun­du bat posi­blea denaz» hitz egi­ten digu­ten eta euren burua «ezker­tiar­tzat» aur­kez­ten duten sek­to­re poli­ti­ko eta sozial zabal batzuk. Sek­to­re sozial­de­mo­kra­ta hauek sis­te­ma kapi­ta­lis­ta dei­tu­ta­ko zir­ko bel­dur­ga­rri esplo­tatzai­le honen par­te dira. Herri lan­gi­lea domes­ti­ka­tu eta nahas­te­ko dau­de eta fun­tsean, soi­lik bio­len­tzia mili­ta­rrez, erre­pre­sioz eta eurak beza­la­ko iru­zur­gi­lee­kin sos­ten­ga dai­te­keen erre­gi­me­na­ren iraun­kor­ta­su­na defen­da­tu egi­ten dute, oina­rriz­ko alda­ke­ta iraul­tzai­leak gala­ra­ziz. Heda­bi­deen gai­nean dio­gu­na esan gene­za­ke euren gai­nean ere bai: hitzez herria defen­datzen dute­la dio­te­nak euren ekin­tze­kin egi­ten dio­te trai­zio. Sek­to­re hauek ara­zoa­ren ondo­rioe­tan jar­tzen duten arre­ta ara­zoa­ri bera­ri aurre egi­te­ko ado­re­rik ez dutelako.

  5. MUNDUKO LANGILEOK KLASE MENPERATZAILEAK ETA EUREN APARATU EZBERDINEK INPOSATZEN DIGUTEN ERREALITATE HAU SALATZEKO ETA AURRE EGITEKO GAI IZAN BEHAR GARA. Horre­ta­ra­ko anto­la­tu­ta egon behar gara, ez dugu «sal­ba­zio» iso­la­tuan sinis­ten, bai­zik eta gure kla­se sozia­la eta mun­du­ko herrien­tza­ko ate­ra­bi­de kolek­ti­boe­tan. Anto­la­kun­tza eta borro­ka inter­na­zio­na­lis­ta eta anti­fa­xis­tan oina­rri­tu­ta­ko ate­ra­bi­de errea­lak dira behar ditu­gu­nak. Horre­ga­tik, kon­tzien­tzia har­tze­ra eta mobi­li­zatze­ko deial­dia egin nahi dugu. 

Guk anti­fa­xis­moa­ren lerroe­ta­tik egi­ten dugu… eta zuk?

Zer­ta­ra­ko balio du arbuiatzen den faxis­moa­ren gai­ne­ko egia esa­tea berau sorra­raz­ten duen kapi­ta­lis­moaz ez bada ezer esa­ten? (B. Brecht) 

Ezke­rral­dea Antifaxista 

2017(e)ko maiatza 11, osteguna

[ES]

Ante la situa­ción de gue­rra impe­ria­lis­ta per­ma­nen­te que pade­ce­mos a nivel inter­na­cio­nal, Ezke­rral­dea Anti­fa­xis­ta quie­re trans­mi­tir las siguien­tes refle­xio­nes al con­jun­to del pue­blo trabajador.

  1. 1. ENTENDEMOS QUE LA APARICIÓN DEL FASCISMO ESTA LIGADA AL DESARROLLO DEL CAPITALISMO. Esto quie­re decir que la con­cen­tra­ción de más y más poder eco­nó­mi­co en cada vez menos sec­to­res de la gran bur­gue­sía mun­dial (el mono­po­lis­mo), lejos de pro­mo­ver la igual­dad y la soli­da­ri­dad entre los pue­blos del mun­do, nos con­du­ce cons­tan­te­men­te a nue­vas gue­rras de rapi­ña y agre­sio­nes béli­cas diri­gi­das por ellos. Enten­de­mos que esos sec­to­res, prin­ci­pal­men­te están repre­sen­ta­dos eco­nó­mi­ca­men­te por el Ban­co Mun­dial, el Fon­do Mone­ta­rio Inter­na­cio­nal, la gran ban­ca y el capi­tal finan­cie­ro, polí­ti­ca­men­te por Esta­dos Uni­dos, la Unión Euro­pea, Israel y las monar­quías fas­cis­tas de Ara­bia Sau­dí y mili­tar­men­te por la OTAN. Ade­más, país a país esta­mos asis­tien­do un for­ta­le­ci­mien­to intere­sa­do de par­ti­dos y movi­mien­tos fas­cis­tas que no son más que sus perros de presa.

  2. 2. ESTOS ESTAMENTOS ECONÓMICOS MONOPOLISTAS, SUS ESTADOS Y SUS MONSTRUOSOS BRAZOS ARMADOS ESTÁN ARRUINANDO LA VIDA DE PUEBLOS ENTEROS, de millo­nes de seres huma­nos de las cla­ses socia­les más popu­la­res bom­bar­dean­do paí­ses, des­es­ta­bi­li­zan­do eco­no­mías o pro­mo­vien­do gol­pes de esta­do. No es un fenó­meno nue­vo en la his­to­ria pero la inten­si­dad que está ado­pa­tan­do actual­men­te es espe­cial­men­te gra­ve y preo­cu­pan­te: están des­tru­yen­do como ya lo hicie­ran, por ejem­plo, con la anti­gua Yugos­la­via, Afgha­nis­tán, Irak, Libia, Yemen, Soma­lia, Nige­ria, Egip­to, Las repú­bli­cas popu­la­res de Donetsk y Lugansk, Siria, Vene­zue­la… Lo hacen arman­do y pro­mo­cio­nan­do a autén­ti­cos fas­cis­tas, se lla­men Isis o Al-Nus­ra en Siria («rebel­des» u «opo­si­ción mode­ra­da» según la pren­sa), orga­ni­zan­do gol­pes de esta­do encu­bier­tos (lla­ma­dos «pri­ma­ve­ras» como en Ucra­nia o en el mun­do ára­be, la «opo­si­ción» vene­zo­la­na), o direc­ta­men­te con inter­ven­cio­nes mili­ta­res en misión huma­ni­ta­ria… ¿Cuán­tos paí­ses han bom­bar­dea­do, agre­di­do o inva­di­do mili­tar­men­te los paí­ses que están sien­do víc­ti­ma de estas masa­cres impe­ria­lis­tas planificadas?

  3. 3. LOS GRUPOS ECONÓMICOS DOMINANTES UTILIZAN SUS ESTADOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA MENTIR, DIFAMAR, MANIPULAR Y GENERAR OPINIONES CONTRARIAS A LOS PAÍSES Y GOBIERNOS QUE DESTRUYEN Y AGREDEN. Esta­mos pro­fun­da­men­te preo­cu­pa­dos por la acep­ta­ción de la que gozan estas cam­pa­ñas en el seno de nues­tra cla­se social, la cla­se obre­ra. Los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras debe­mos ser capa­ces de pen­sar por noso­tros mis­mos, «estan­do pre­ve­ni­dos ante los medios de comu­ni­ca­ción que os harán odiar a los opri­mi­dos y amar a los opre­so­res», como dijo el lider afro­ame­ri­cano Mal­com X. Somos tra­ba­ja­do­res y explo­ta­dos, no pode­mos per­mi­tir que los dis­cur­sos y la pro­pa­gan­da de los res­pon­sa­bles de esta situa­ción se cue­len con tan­ta faci­li­dad en nues­tros cere­bros y mucho menos repe­tir­los cre­yen­do que esta­mos infor­ma­dos de algo cuan­do lo que ocu­rre es todo lo contrario.

  4. 4. LAMENTABLEMENTE, NO EXISTE SOLUCIÓN NI FÁCIL NI PACÍFICA ALGUNA A ESTA TERRIBLE SITUACIÓN. PENSAR QUE SÍ, SERÍA ENGAÑARNOS A NOSOTROS MISMOS. En cam­bio, sí exis­ten amplios sec­to­res polí­ti­cos y socia­les que se defi­nen de «izquier­das» que nos hablan de «parar las gue­rras», «de huma­nis­mo y soli­da­ri­dad con los refu­gia­dos», de «con­de­nar todo tipo de vio­len­cia», de la «jus­ti­cia y el dere­cho inter­na­cio­nal», de que «otro mun­do es posi­ble», etc. Estos sec­to­res social­de­mó­cra­tas for­ma par­te de este terro­rí­fi­co cir­co explo­ta­dor lla­ma­do sis­te­ma capi­ta­lis­ta y son nece­sa­rios para con­fun­dir y aman­sar al pue­blo tra­ba­ja­dor y dar con­ti­nui­dad a un régi­men que sólo pue­de sus­ten­tar­se a base de vio­len­cia mili­tar, repre­sión y fal­sa­rios como ellos. Lo mis­mo que deci­mos al res­pec­to de los medios de comu­ni­ca­ción pode­mos decir­lo sobre ellos, los que de pala­bra dicen defen­der al pue­blo pero lo trai­cio­nan con sus actos. Estos sec­to­res ponen siem­pre la aten­ción en las con­se­cuen­cias del pro­ble­ma pero nun­ca se atre­ven a enfren­tar­se al pro­ble­ma en sí.

  5. 5. LOS OBREROS Y OBRERAS Y LOS PUEBLOS DEL MUNDO TENEMOS QUE SER CAPACES DE DENUNCIAR Y HACER FRENTE A TODA ESTA REALIDAD QUE NOS IMPONEN LAS CLASES DOMINANTES Y SUS DISTINTOS APARATOS. Para ello debe­mos estar orga­ni­za­dos, no cree­mos en la «sal­va­ción» ais­la­da sino en solu­cio­nes colec­ti­vas para nues­tra cla­se social y los pue­blos del mun­do. Solu­cio­nes reales, basa­das en la orga­ni­za­ción y la lucha inter­na­cio­na­lis­ta y anti­fas­cis­ta. Por ello, hace­mos un lla­ma­mien­to a tomar con­cien­cia y a la movilización.

Noso­tros y noso­tras lo hace­mos des­de el anti­fas­cis­mo… ¿Y tú?

¿De qué sir­ve decir la ver­dad sobre el fas­cis­mo que se con­de­na si no se dice nada con­tra el capi­ta­lis­mo que lo ori­gi­na? (B. Brecht)

Ezke­rral­dea Antifaxista

11 de mayo de 2017

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *