Era­kun­de­ko Zuzen­da­ritza Batzor­dea­ri – Patxi Ruiz Rome­ro, eus­kal pre­so poli­ti­koa /​Al Comi­té de Direc­ción de la Era­kun­de – Patxi Ruiz Rome­ro, pre­so polí­ti­co vasco


[EUS]

Bada den­bo­ra bat, Berrian eta inter­ne­ten argi­ta­ra­tu­ta­ko nire gutu­na dela eta, nire­kin kon­tak­tuan jarri zine­te­la gutun horren argi­ta­ratzea­re­kin Era­kun­dea­ren hiru dizi­pli­na arau apur­tu nitue­la informatzeko:

  1. Ezker Aber­tza­le osoa­ren ildoa­ren kon­tra­ko­ta­su­na mai­la publi­koan adieraztea.

  2. Zati­ke­ta saioak babes­tu eta elikatzea.

  3. Era­kun­dea­ren arauen eta bar­ne dizi­pli­na­ren urraketa.

Horre­ga­tik eskatzen zeniz­ki­da­ten azal­pe­nak eta, jaki­na­raz­ten zeni­da­ten, azal­pen horien espe­roan, nire mili­tan­tzia eten­da gel­ditzen zela. Era­ba­ki hau, esan zeni­da­te­na­ren ara­be­ra, EPP­Kren zuzen­da­ritza­ri eta nire ondoan zeu­den mili­tan­te pre­soei jaki­na­ra­zi­ko zenie­ten eta, azke­nik, neu­rri hau publi­ko ez egi­tea eskatzen zenidaten.

Bes­te era batean ezin zenez izan, beha­rrez­ko azal­pe­nak hela­ra­zi niz­ki­zuen, nire par­te­tik nire mili­tan­tzia­ren kau­te­laz­ko ete­nal­dia­ri buruz­ko behin beti­ko eran­tzu­na ema­tea eskatzen nizuen. Eta publi­ko ez egi­tea­ri dago­kio­nez, jaki­na­raz­ten nizuen, egun­go egoe­ran, era­ba­ki hori nire baino ez zela eta kon­tzien­tzia mili­tan­te­ak esa­ten zida­na­re­kin kohe­ren­tzian joka­tu­ko nuela.

Zuzen­da­ritza Batzor­de honen eran­tzu­nik ez duda­nez jaso, gaur publi­ko egi­tea era­ba­ki dut erres­pe­tatzen duzue­la dio­zuen mili­tan­tzia horren par­te bate­ki­ko man­ten­tzen duzuen jarre­ra. Agian, honez­ke­ro, inori ez zaio axo­la izan­go azken urteo­tan ENAMen eta, zehaz­kia­go, Era­kun­dean ger­ta­tu dena, zelan jokatzen ari zare­ten baka­rrik sek­to­re erre­for­mis­ta erres­pe­ta­tuz, eta zer egi­ten ari zatzaiz­kion zuen oina­rriz­ko mili­tan­tzia­ren par­te bati.

Eus­ka­di Ta Aska­ta­su­na, Nazio Aska­pe­ne­ra­ko Eus­kal Era­kun­de Sozia­lis­ta Iraul­tzai­lea, Eus­kal Herria askatze­ko sor­tu zen, eta bere­zi­kia­go, Eus­kal Herri Lan­gi­lea. Horre­ta­ra­ko defi­ni­tu eta zehaz­tu zituen Eus­kal Iraul­tza­ren lau hel­bu­ruak: inde­pen­den­tzia, sozia­lis­moa, bir­ba­ta­su­na eta berreus­kal­dun­tzea. Gai­non­tze­ko guz­ti-guz­tia, estar­te­gia zein tak­ti­ka, anto­latze-mol­deak, ildo poli­ti­koa, den-dena, lau hel­bu­ru hauek lor­tze­ko tres­na dira. Hots, Eus­ka­di Ta Aska­ta­su­na era­kun­dean dizi­pli­na, ezin­bes­tez, Eus­kal Iraul­tza­ren zer­bitzu­ra dago, eta ez alde­ran­tziz. Eus­kal Herri Lan­gi­lea­ren aska­ta­su­na lor­tze­ko ele­men­tu subor­di­na­tua da.

Hau behin eta berriz egiaz­ta­tu da gure era­kun­dea­ren his­to­ria luzean. Sorre­ra­tik ber­ta­tik, EKI­Ne­ko gaz­te aber­tza­le iraul­tzai­leek ez zuten onar­tu PNVk inpo­sa­tu nahi zien dizi­pli­na itsua, zei­na baitzen ildo poli­ti­ko liki­da­zio­nis­ta baten emaitza.

Gau­za bera ger­ta­tu zen V. Bil­tza­rre­ko garaian, non espai­no­lis­moa­ren eta erre­for­mis­moa­ren men­pe ari zen Bule­go Poli­ti­koa kan­po­ra­tua izan baitzen, Eus­kal Iraul­tza liki­da­tu nahi zue­la­ko. Den­bo­rak eta pra­xiak aski argi fro­ga­tu dute Bule­go Poli­ti­ko haren ildoa nola­ko zen eta nora jo zuen ondoren.

Feno­meno ber­be­ra erre­pi­ka­tu zen Sex­ta­ren garaian. Mili­tan­te aber­tza­le eta sozia­lis­ta iraul­tzai­le batzuek lehen­ta­su­na eman zio­ten Eus­kal Iraul­tza­ri eta, horren bai­tan eta horren zer­bitzuan uler­tu zuten mili­tan­tzia. Horri esker garai­tua izan zen, berriz ere, liki­da­zio­nis­mo espai­no­lis­ta eta erre­for­mis­ta. Dena subor­di­natzen bai­ta inde­pen­den­tzia, sozia­lis­moa, bir­ba­ta­su­na eta berreus­kal­dun­tzea lor­tze­ko estra­te­gia ego­kia man­ten­tzea­ri begi­ra, eta dizi­pli­na horren bai­tan kokatzen da.

Geroa­go, Poli-Milien zati­ke­ta­ren garaian ere, kon­tu jaki­na da PMak gehien­go zaba­la zire­la Era­kun­dean eta, hala ere, dizi­pli­na modu iraul­tzai­le horre­tan uler­tzen zute­la­ko, Mili­ek aurre­ra jo zuten ildo eta estra­te­gia ego­ki baten ingu­ruan. Berriz ere, pra­xiak argi­ro fro­ga­tu zuen nor zegoen zuzen eta nor oker.

Eta gogo­ra­tu behar da Poli-Mili­ek bi zati­ke­ta izan zituz­te­la ondo­ren, Bere­zie­na eta Mili­kie­na, eta bie­tan, berriz ere, dizi­pli­na apli­ka­tu zela mol­de iraul­tzai­le horre­tan, beti Eus­kal Iraul­tza­ren alde­ko tres­na gisa, liki­da­zio­nis­mo eta erre­for­mis­mo guz­tien aurka.

Gaur egun ere his­to­ria erre­pi­katzen da. Gure era­kun­deak Batza­rra egin zuen 2007/​2008 urtee­tan. %80ak boz­ka­tu zuten aber­tza­le iraul­tzai­le poli­ti­ko-mili­ta­rra­ren alde. Oker ez bana­go, Batza­rren pro­ze­sua 2009ko martxoan amai­tu zen.

Hila­be­te horre­tan ber­tan, 2009ko martxoa­ren 16an, lehen­dik isil­pean eta ezku­tuan lanean ari zen frak­zio erre­for­mis­tak pren­tsau­rre­koa eskai­ni zuen, bide, kanal, arau eta dizi­pli­na guz­tien gai­ne­tik sal­to egi­nez. «Estra­te­gia era­gin­ko­rra» alda­rri­ka­tu zuten, Era­kun­deak bere Batza­rrean era­ba­ki­ta­koa ez zela efi­ka­za argi eta gar­bi utziz. Pren­tsau­rre­ko era­bat frak­zio­nal horre­tan Ote­gi, Rodri­guez, Zaba­le­ta, Erki­zia, Kiro­ga, Moreno, Diez eta Etxai­de egon ziren, bes­teak bes­te. Eus­kal Nazio Aska­pe­ne­ra­ko Mugi­men­du­ko frak­zio erre­for­mis­ta­ren aur­kez­pen publi­koa izan zen.

Aza­roa­ren 14an egin zuten age­rral­di fama­tue­na, «Mit­chell» prin­tzi­pioak onar­tuz Ezker Aber­tza­le osoa­ren ize­nean, inola­ko ezta­bai­da­rik gabe. Bene­ta­ko esta­tu-kol­pea. Alfe­rrik da espan­tu­ka aritzea mili­tan­te liki­da­zio­nis­ta horien dizi­pli­na eza eta juku­tria dei­to­ra­tuz, kri­ti­ka­tuz eta kon­de­na­tuz. Alfe­rri­ka­ko lana da, zeren eta lehe­na­go esan dudan beza­la­xe, dizi­pli­na estra­te­gia baten bai­tan subor­di­natzen den osa­gaia bai­ta. Ez da nagu­si bai­na morroi. Beraz, ENAMen bai­tan bi estra­te­gia argi eta gar­bi ager­tu zire­nean, auto­ma­ti­ko­ki bi dizi­pli­na ere sor­tu ziren, ezin­bes­tez eta halabeharrez.

Ondo­ren eto­rri zena kon­tu oso jaki­na da. Dizi­pli­na iraul­tzai­lea bate­re erres­pe­ta­tu ez zute­nak hasi ziren dizi­pli­na eta bata­su­na eskatzen denei, ezker-eskuin eta ozen­ki. Eta nahas­men ika­ra­ga­rria nagu­si­tu zen ENAMen bai­tan, ez baitze­goen argi noren eta zeren alde­ko bata­su­na eta dizi­pli­na eskatzen zen. Erre­for­mis­tek, liki­da­zio­nis­tek eta opor­tu­nis­tek eder­ki balia­tu zuten kon­fu­sio hori, borro­ka arma­tuaz gain, estra­te­gia iraul­tzai­le osoa ere sun­tsitze­ko, kon­tua ez baitzen borro­ka arma­tua bai /​borro­ka arma­tua ez ezta­bai­da itsu eta antzua. Ara­zoa­ren mui­na estra­te­gia iraul­tzai­lea ver­sus estra­te­gia erre­for­mis­ta zen. 20072009 urtee­tan oso mili­tan­te gutxik iku­si zuten ara­zoa. Gaur egun gero eta gehia­gok ikus­ten dugu, eta horren ara­be­ra jokatzen hasi gara.

Honaino iritsi­ta, uste dut gar­bi azal­du duda­la nire jarre­ra mili­tan­tea. Nik dizi­pli­na beti onar­tu dut, Eus­ka­di Ta Aska­ta­su­na­ren estra­te­gia aber­tza­le, inde­pen­den­tis­ta eta sozia­lis­ta iraul­tzai­lea­ren bai­tan. Eta dizi­pli­na horri jarrai­ki, kon­tzien­tzia mili­tan­te horri jarrai­ki, jokatzen ari naiz jokatzen ari nai­zen beza­la. Ez naiz ni dizi­pli­na hautsi due­na, bai­zik eta estra­te­gia erre­for­mis­ta eta liki­da­zio­nis­ta oso-oso­rik eta txin­tik esan gabe iren­tsi duzue­nok. Hor dago gakoa!

20092011 urtee­tan kon­tu hauek guz­tiak era­bat naha­si­ta zeu­den. Kons­pi­ra­zio horren ondo­rioz mili­tan­te askok ez genuen argi ikus­ten gure era­kun­dean bere­zi­ki eta ENAMen oro har ger­tatzen ari zena. Bai­na 2017an gau­de eta orain ez dago aitza­kia­rik. Kon­tuak eta afe­rak gar­bi dau­de. Bi estra­te­gia dira gaur egun, bata erre­for­mis­ta eta bes­te iraul­tzai­lea. Bata liki­da­zio­nis­ta eta bes­tea V. Batza­rra­ren ildo­koa. Bata PNVren men­de­koa, gero eta argia­go, eta bes­tea inde­pen­den­tis­ta eta sozia­lis­ta, Era­kun­dea­ren his­to­ria­re­kin zin­tzo eta kohe­ren­tea. Eta honen guz­tia­ren ondo­rioz, bi dizi­pli­na ere badau­de, bata erre­for­mis­ta eta bes­tea iraultzailea.

Nik, zuek beza­la, nire hau­tua egi­na dut. Pra­xi iraul­tzai­leak era­ba­ki­ko du nork duen arra­zoia eta nork ez. Azken bost urteek, hala ere, argi utzi dute beti­ko hel­bu­ru eta estra­te­gia­ren alde nor garen, eta hurren­go bos­tek are argia­go utzi­ko dute hori. Eus­kal Herri Lan­gi­lea horre­taz ohar­tzen ari da.

Hau esan­da apro­betxa­tu nahi dut ere, EPPK­ko kidea nai­zen hei­nean, EPP­Kren bai­tan ema­ten ari den «bar­ne ezt­bai­dan» par­te ez har­tzea era­ba­ki duda­la esa­te­ko. Honi ez diot zile­gi­ta­su­nik onar­tzen, izan ere inola­ko ezta­bai­da gabe Ger­ni­ka­ko Akor­dioa sinatzen behar­tu gin­tuen Zuzen­da­ritza bere­tik jaiotzen bai­te­la­ko. Eta pre­so poli­ti­koek lega­li­ta­tea­ren bidea (sal­ba dadi­la ahal due­na) onar deza­gun urte­be­te­ko pre­sio poli­ti­ko-media­ti­koa eta gero, nor­bai­tek sinetsi al deza­ke egoe­ra hone­tan, tes­tuin­gu­ru hone­tan, ezta­bai­da bat serioa dela? Posi­blea dela aska­ta­su­nez ezta­bai­datzea uka­pen poli­ti­koa eta baz­ter­ke­ta­ren artean auke­ratze­ra bul­tzatzen gai­tuz­te­nean? EA Ofi­zia­la­ren ardu­ra­du­nek per­tso­nen ahul eta babes­ga­bee­nak bil­tzen dituen kolek­ti­boa­re­kin egin iza­na frak­zio honek ordez­katzen due­na­ren adie­raz­lea da.

Esan­go dida­zue zuen «estra­te­gia­re­kin» bat egi­ten ez duda­nez gero ez dau­ka­la zen­tzu­rik Era­kun­dean mili­tatzen jarraitzeak, ezta EPP­Kren bar­nean jarraitzeak ere, ni neu koka­tu nai­ze­la bie­ta­tik kan­po. Bai­na nik ez dut horre­la ikus­ten, ni ez naiz banan­du eta ez dut onar­tzen nirea ere baden etxe­tik alde egi­tea. Egin eza­zue borro­ka arma­tu oste­ko mar­koan posi­bleak diren auke­ra guz­tien artean era­ba­kitzea ahal­bi­de­tu­ko duen ezta­bai­da jus­tu bat. «Amnis­tia gau­za ezi­na dela» argu­diatzen duzue bai­na, ordea, inde­pen­den­tzia posi­blea dela iriz­ten duzue (sozia­lis­moa­ri buruz aspal­di hitz egi­ten ez duzue­la!). Uler­tzen ez diren baiez­ta­pe­nak dau­de. Ezta­bai­da jus­tua egin eza­zue eta mili­tan­tziak era­ba­ki dezala.

«Desobe­ditze­ko gai­ta­su­nak eka­rri bazuen giza­kien his­to­ria­ren hasie­ra, ger­ta lite­kee­na da obe­dien­tziak ekar­tzea haren bukae­ra.» (Erich Fromm)

Patxi Ruiz Rome­ro – Eus­kal pre­so politikoa

22 de abril de 2017

[ES]

Ya hace tiem­po, con moti­vo de la publi­ca­ción de mi car­ta en el dia­rio Berria e Inter­net, os pusis­teis en con­tac­to con­mi­go para infor­mar­me de que, con la publi­ca­ción de dicha car­ta había roto tres nor­mas dis­ci­pli­na­rias de la Erakunde:

  1. Expre­sar públi­ca­men­te mi posi­ción con­tra­ria a la línea de toda la Izquier­da Abertzale.

  2. Apo­yar y ali­men­tar los inten­tos de escisión.

  3. Que­bran­ta­mien­to de las nor­mas de la Era­kun­de y de la dis­ci­pli­na interna.

Se me pedían expli­ca­cio­nes por ello y, se me hacía saber que, a la espe­ra de las mis­mas, mi mili­tan­cia que­da­ba en sus­pen­so. Esta deci­sión, según me infor­mas­teis, habría sido pues­ta en cono­ci­mien­to de la direc­ción de EPPK y de [email protected] mili­tan­tes [email protected] que me acom­pa­ña­ban y, por últi­mo, se me pedía que no hicie­ra públi­ca esta medida.

Como no podía ser de otra mane­ra os hice lle­gar las expli­ca­cio­nes corres­pon­dien­tes, soli­ci­tan­do por mi par­te que se me die­ra con­tes­ta­ción final sobre la cau­te­lar sus­pen­sión de mi mili­tan­cia. Y res­pec­to a lo de no hacer­lo públi­co, os hacía saber que, en el esta­do actual de las cosas, esa deci­sión era sola­men­te mía y que actua­ría en con­cien­cia con mi cohe­ren­cia militante.

Dado que no he reci­bi­do res­pues­ta de esta Zuzen­da­ritza Batzor­dea, deci­do hacer públi­co hoy vues­tro actuar para con par­te de esa mili­tan­cia que decís res­pe­tar. Tal vez a nadie le impor­te mucho, a estas altu­ras, lo que ha pasa­do en el MLNV y, más con­cre­ta­men­te en la Era­kun­de duran­te estos últi­mos años, cómo estáis actuan­do res­pe­tan­do sola­men­te al sec­tor refor­mis­ta, y qué es lo que estáis hacien­do a par­te de vues­tra mili­tan­cia de base.

Eus­ka­di Ta Aska­ta­su­na, Orga­ni­za­ción Socia­lis­ta Revo­lu­cio­na­ria Vas­ca para la Libe­ra­ción Nacio­nal, sur­gió para libe­rar Eus­kal Herria, y más con­cre­ta­men­te, al Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vas­co. Para eso defi­nió y con­cre­tó los cua­tro obje­ti­vos de la Revo­lu­ción Vas­ca: inde­pen­den­cia, socia­lis­mo, reuni­fi­ca­ción y reus­kal­du­ni­za­ción. Abso­lu­ta­men­te todo lo demás, estra­te­gia y tác­ti­ca, for­mas de orga­ni­za­ción, línea polí­ti­ca, todo, son herra­mien­tas para con­se­guir estos obje­ti­vos. Es decir que, en la orga­ni­za­ción Eus­ka­di Ta Aska­ta­su­na la dis­ci­pli­na, nece­sa­ria­men­te, está al ser­vi­cio de la revo­lu­ción Vas­ca, y no al revés. Es un ele­men­to subor­di­na­do para con­se­guir la liber­tad del Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vasco.

Esto se ha con­fir­ma­do una y otra vez duran­te la lar­ga his­to­ria de nues­tra orga­ni­za­ción. Des­de su mis­mo ini­cio, los jóve­nes aber­tza­les revo­lu­cio­na­rios de EKIN no acep­ta­ron la dis­ci­pli­na cie­ga que les que­ría impo­ner el PNV, la cuál era el resul­ta­do de una línea polí­ti­ca liquidacionista.

Lo mis­mo ocu­rrió en la épo­ca de la V Asam­blea, don­de la Ofi­ci­na Polí­ti­ca que esta­ba actuan­do bajo el espa­ño­lis­mo y el refor­mis­mo fue expul­sa­da por­que qui­so liqui­dar la Revo­lu­ción Vas­ca. El tiem­po y la pra­xis han demos­tra­do cla­ra­men­te cómo era la línea de aque­lla ofi­ci­na Polí­ti­ca y a dón­de fue­ron después.

El mis­mo fenó­meno se repi­te en la épo­ca de la Sex­ta. Algu­nos mili­tan­tes aber­tza­les y socia­lis­tas revo­lu­cio­na­rios le die­ron prio­ri­dad a la Revo­lu­ción Vas­ca, y den­tro de ella y a su ser­vi­cio enten­die­ron la dis­ci­pli­na y la mili­tan­cia. Gra­cias a ellos vol­vió a ser ven­ci­do el liqui­da­cio­nis­mo espa­ño­lis­ta y refor­mis­ta. Por­que todo se subor­di­na a man­te­ner una estra­te­gia ade­cua­da a con­se­guir la inde­pen­den­cia, el socia­lis­mo, la reuni­fi­ca­ción y la reus­kal­du­ni­za­ción, y la dis­ci­pli­na se sitúa en base a ello.

Des­pués, en la épo­ca de la esci­sión de los Poli-Milis, es sabi­do que los PM eran amplia mayo­ría en la Orga­ni­za­ción, y a pesar de todo, por­que enten­dían la dis­ci­pli­na y la orga­ni­za­ción de ese modo revo­lu­cio­na­rio, los Milis tira­ron hacia ade­lan­te en torno a una estra­te­gia ade­cua­da. Una vez más, la pra­xis vol­vió a demos­trar quién esta­ba en lo correc­to y quién en el error.

Y hay que recor­dar que los Poli-Milis tuvie­ron dos esci­sio­nes des­pués, entre los Bere­zis y la de los Mili­kis, y que en las dos, nue­va­men­te, se apli­có la dis­ci­pli­na de una mane­ra revo­lu­cio­na­ria, en todas ellas como ins­tru­men­to a favor de la Revo­lu­ción Vas­ca, con­tra todos los liqui­da­cio­nis­mos y reformismos.

Tam­bién a día de hoy la his­to­ria se repi­te. Nues­tra orga­ni­za­ción lle­vó a cabo una Asam­blea en los años 2007/​2008, y el 80% votó a favor de una estra­te­gia aber­tza­le revo­lu­cio­na­ria polí­ti­co-mili­tar. Si no estoy equi­vo­ca­do, el pro­ce­so de la Asam­blea ter­mi­nó en mar­zo de 2009.

Ese mis­mo mes, el 16 de mar­zo de 2009, una frac­ción refor­mis­ta que des­de antes esta­ba actuan­do en silen­cio y a escon­di­das, ofre­ció una rue­da de pren­sa sal­tan­do por enci­ma de todos los cami­nos, cana­les, nor­mas y dis­ci­pli­nas. Rei­vin­di­ca­ron una «estra­te­gia efi­caz», dejan­do bien cla­ro que lo que la Era­kun­de había deci­di­do en su Asam­blea no era efi­caz. En esa rue­da de pren­sa abso­lu­ta­men­te frac­cio­nal toma­ron par­te, entre otros, Ote­gi, Rodri­guez, Zaba­le­ta, Erki­zia, Kiro­ga, Moreno, Díez y Etxai­de. Fue la pre­sen­ta­ción públi­ca de la frac­ción refor­mis­ta del Movi­mien­to de Libe­ra­ción Nacio­nal Vasco.

El 14 de noviem­bre hicie­ron la rue­da de pren­sa más famo­sa, acep­tan­do los prin­ci­pios «Mit­chell» en nom­bre de la Izquier­da Aber­tza­le sin nin­gún tipo de deba­te. Un autén­ti­co gol­pe de esta­do. Es en vano espan­tar­se y lamen­tan­do, cri­ti­can­do y con­de­nan­do la fal­ta de dis­ci­pli­na y la juga­rre­ta de esos mili­tan­tes liqui­da­cio­nis­tas. Es en vano por­que como he dicho antes, la dis­ci­pli­na es un com­po­nen­te que se subor­di­na a una estra­te­gia. Por lo tan­to, cuan­do en el MLNV apa­re­cie­ron cla­ra­men­te dos estra­te­gias, auto­má­ti­ca­men­te tam­bién sur­gie­ron dos dis­ci­pli­nas, nece­sa­ria­men­te y sin remedio.

Lo que vino des­pués es bien cono­ci­do. Quie­nes para nada habían res­pe­ta­do la dis­ci­pli­na revo­lu­cio­na­ria empe­za­ron a pedir dis­ci­pli­na y uni­dad a [email protected], de dere­cha a izquier­da y bien alto. Y una con­fu­sión tre­men­da se hizo due­ña del MLNV, ya que no esta­ba cla­ro entorno a quién ni a qué se pedía uni­dad y dis­ci­pli­na. Los refor­mis­tas, los liqui­da­cio­nis­tas y los opor­tu­nis­tas apro­ve­cha­ron per­fec­ta­men­te esa con­fu­sión para, ade­más de con la lucha arma­da, ter­mi­nar con toda la estra­te­gia revo­lu­cio­na­ria, por­que la cues­tión no era la dis­cu­sión cie­ga y esté­ril sobre lucha arma­da sí /​lucha arma­da no. La cla­ve del pro­ble­ma era estra­te­gia revo­lu­cio­na­ria ver­sus estra­te­gia refor­mis­ta. En los años 2007/​2008 muy pocos mili­tan­tes vie­ron el pro­ble­ma. Hoy cada vez somos más los que lo vemos y hemos empe­za­do a actuar en base a ello.

Lle­ga­dos aquí, creo que he expli­ca­do cla­ra­men­te mi acti­tud mili­tan­te. Yo siem­pre he acep­ta­do la dis­ci­pli­na, den­tro de la estra­te­gia aber­tza­le, inde­pen­den­tis­ta y socia­lis­ta revo­lu­cio­na­ria den­tro de Eus­ka­di Ta Aska­ta­su­na. Y siguien­do esa dis­ci­pli­na, y uni­do a esa con­cien­cia mili­tan­te estoy actuan­do en el modo en el que lo estoy hacien­do. No soy yo quien ha roto la dis­ci­pli­na, sino quie­nes habéis tra­ga­do con toda la estra­te­gia y liqui­da­cio­nis­ta sin decir ni mu. ¡Ahí está la clave! 

En los años 20092011 todas estas cues­tio­nes esta­ban muy revuel­tas como con­se­cuen­cia de esta cons­pi­ra­ción, y [email protected] no veía­mos cla­ro qué es lo que esta­ba pasan­do en nues­tra orga­ni­za­ción en par­ti­cu­lar y en el MLNV en gene­ral, pero esta­mos en 2017 y aho­ra no hay excu­sas. Las cues­tio­nes están cla­ras. Hoy exis­ten dos estra­te­gias, una refor­mis­ta y la otra revo­lu­cio­na­ria. Una liqui­da­cio­nis­ta y la otra de la línea de la V Asam­blea. Una subor­di­na­da al PNV y la otra inde­pen­den­tis­ta y socia­lis­ta, leal y cohe­ren­te con la his­to­ria de la Era­kun­de. Por todo esto, tam­bién hay dos dis­ci­pli­nas, una refor­mis­ta y la otra revolucionaria.

Yo, como voso­tros, he hecho mi elec­ción. La pra­xis revo­lu­cio­na­ria deci­di­rá quién tie­ne razón y quién no. En cual­quier caso, los últi­mos cin­co años han deja­do cla­ro quie­nes esta­mos a favor de los obje­ti­vos y la estra­te­gia de siem­pre, y los pró­xi­mos cin­co lo deja­rán aún más cla­ro. El Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vas­co se está dan­do cuen­ta de ello.

Dicho esto tam­bién quie­ro apro­ve­char para decir, des­de mi con­di­ción de miem­bro del EPPK, que en rela­ción al «deba­te interno» que se está lle­van­do a cabo en el seno del EPPK, yo he deci­di­do no tomar par­te. No acep­to la legi­ti­mi­dad del mis­mo por par­tir de la mis­ma Direc­ción que, sin nin­gún tipo de deba­te, nos obli­gó a fir­mar el Acuer­do de Ger­ni­ka. Y por­que, des­pués de un año de pre­sión polí­ti­co-mediá­ti­ca con­mi­nán­do­nos a los y las pre­sas polí­ti­cas vas­cas a asu­mir la vía de la lega­li­dad (el sál­ve­se quien pue­da), ¿Alguien pue­de creer­se que es serio un deba­te en estas cir­cuns­tan­cias, en este con­tex­to? ¿Qué es posi­ble deba­tir de mane­ra libre cuan­do se nos con­mi­na a ele­gir entre renun­cia polí­ti­ca o que­dar en el ostra­cis­mo? Que los res­pon­sa­bles de la IA Ofi­cial hayan hecho esto con el colec­ti­vo de per­so­nas más vul­ne­ra­bles y des­pro­te­gi­das da cuen­ta de lo que esta frac­ción representa.

Me diréis que al no com­par­tir vues­tra «estra­te­gia» no tie­ne sen­ti­do que con­ti­núe mili­tan­do en la Era­kun­de, así como con­ti­nuar en el seno del EPPK, que yo mis­mo me he colo­ca­do fue­ra de dichos ámbi­tos. Pero yo no lo veo así, yo no soy nin­gún escin­di­do ni acep­to mar­char­me de lo que con­si­de­ro tam­bién mi casa. Haced un deba­te jus­to don­de pue­dan deba­tir­se todas las posi­bi­li­da­des que exis­ten en el mar­co post lucha arma­da. Argu­men­táis que «la amnis­tía es irrea­li­za­ble» pero, en cam­bio, opi­náis que es posi­ble la inde­pen­den­cia (¡del socia­lis­mo hace tiem­po que ni habláis!). Hay decla­ra­cio­nes que no se entien­den. Haced un deba­te jus­to y que la mili­tan­cia pue­da elegir.

«Si la capa­ci­dad de des­obe­dien­cia cons­ti­tu­yó el comien­zo de la his­to­ria huma­na, la obe­dien­cia podría muy bien pro­vo­car el fin de su his­to­ria.» (Erich Fromm)

Patxi Ruiz Rome­ro – Pre­so polí­ti­co vasco

22 de abril de 2017

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Una respuesta

  1. Pingback: ETA erakundeak Patxi Ruiz militante presoa kanporatu du / La organización ETA expulsa al militante preso Patxi Ruiz – Boltxe

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *