[Aurre­rantz 5] Erre­pre­sioa­ri auto­de­fen­t­sa /​Con­tra la repre­sión autodefensa


(EUS)

Azken astee­tan eta hile­tan izan­da­ko ger­tae­ra batzuek zen­bait gogoe­ta par­te­katze­ra era­man gaituzte:

Otsai­la­ren 23an, zipaioek jaza­rri­ta, 203 gaz­te iden­ti­fi­ka­tu zituz­ten Bil­bo­ko Inge­nia­ritza Esko­lan, Herri Uni­ber­tsi­ta­tea­ren espa­rruan gaz­te­ria­ren eta ikas­le­ria­ren ara­zoez ezta­bai­datzen eta iraul­tza­ren ingu­ruan anto­latze­ko pre­miaz haus­nar­tzen eta teo­ri­zatzen ari zire­nean. Zapal­kun­tza horren aurrean, EHUk poli­zia babes­tu eta LABek irten­bi­de ados­tu eta elka­rriz­ke­ta­tua­ren defen­t­sa egin zuen.

Gaz­te­riak geroz eta bar­ne­ra­tua­go du kapi­ta­lis­moak enple­gu-kolo­ka­ta­su­nean eta azpi-enple­gue­tan oina­rri­tu­ta­ko bizitza otza­na eta behar­tsua inpo­satzen dio­la, hez­kun­tza­ko bidea ia era­bat itxi­ta, eta legez­ko eta legez kan­po­ko dro­gen bidez sun­tsitze­ko bideak ire­ki­ta. Gaz­te askok male­tak har­tu eta atze­rrian esplo­ta­tuak iza­te­ko bidea har­tzen dute; bes­te batzuek arra­zis­moa­ren eta faxis­moa­ren erreak­zio oke­rre­ra jotzen dute. Eus­kal Herrian, aldiz, gaz­te askok eta askok bes­te alter­na­ti­ba batzuk erai­kitze­ko hau­tua egin dute: gaz­tetxeak, lan-kolo­ka­ta­su­na­ren aur­ka­ko borro­ka, amnis­tia­ren alde­ko borro­ka eta abar.

Gaz­te­ria­ren anto­la­kun­tza-mai­la altua­ren aur­ka­ko zapal­kun­tza­ren aurrean, Erre­pre­sioa­ri Auto­de­fen­t­sa eki­me­na jarri zen abian. Due­la hila­be­te batzuk bere burua aur­kez­tu zue­ne­tik hona hain­bat eki­men jarri ditu abian zapal­kun­tza­ren ara­zoa aza­le­ra­zi eta aurre egi­te­ko bideak azter­tze­ko. Dina­mi­ka horren erdi­gu­nean koka­tu zen, hain zuzen, joan den martxoa­ren 13an Iru­ñean egin zen mobilizazioa.

Gaz­teak mani­fes­tatzen ari zire­la, bai­na, Espai­nia­ko Poli­ziak Iru­ñe­ko Alde Zaha­rra har­tu eta era­so egin zien. Eta, egoe­ra iku­si­rik, mani­fes­ta­riek Poli­zia­ren era­soe­ta­tik babes­tea era­ba­ki zuten. Aurrez aurre­koa­ren ondo­rioz, lau gaz­te atxi­lo­tu zituz­ten eta horie­ta­ko hiru espetxean sar­tu, terro­ris­mo deli­tua egotzi­ta. Iru­ñe­ko alka­teak, EH Bil­du­koa bera, ger­tae­rak dei­to­ra­ga­rritzat jo zituen. Sor­tuk Erre­pre­sioa­ri auto­de­fen­t­sa eki­me­na­ren ana­li­sia eta estra­te­gia arbuia­tu zuen, Poli­zia­ren era­soa­ren aipa­me­nik ere egin gabe. Hala, ger­ta­tu­ta­koa­ren eran­tzu­ki­zun osoa mani­fes­ta­rien gain jarri zuen. Sor­tu­ko mili­tan­te batzuek eta euren burua Ezker Aber­tza­le ofi­zia­lean kokatzen duten per­tso­na batzuek mehatxu eta sala­ke­ta uga­ri jaur­ti zituz­ten gizar­te-saree­tan, gaz­teei errua egotziz, anto­latzai­leak kri­mi­na­li­za­tuz eta atxi­lo­tuen­tza­ko elkar­ta­sun juri­di­ko oro baz­ter­tze­ko eskatuz.

Kapi­ta­lis­moan eta kla­se­tan bana­tu­ta­ko edo­zein gizar­te­tan beti egon­go da kla­se-borro­ka; batzue­tan ezku­tuan eta bes­te batzue­tan age­ri­ko gataz­ka moduan. Erre­for­mis­mo­ra egin duen Ezker Aber­tza­le ofi­zia­lak dio eske­ma hori gain­di­tu­ta dagoe­la eta gaur egun­go gizar­tean ez dagoe­la kla­se borro­ka­rik eta, aitzi­tik, herri­tar libreak aska­ta­sun osoz aritzen dire­la; ez omen dago nazio- eta kla­se-zapal­kun­tza­rik eta, horren­bes­tez, par­tai­detza poli­ti­ko nor­ma­li­za­tu­ko estra­te­gia plan­te­atzen du, defi­zit demo­kra­ti­koa dela­koa gainditzeko.

Azken hila­be­teo­ta­ko eta azken urteo­ta­ko gaz­te-mobi­li­za­zioek, Iru­ñe­ko mani­fes­ta­zioak, fakul­ta­tee­ta­ko gre­bek, Bil­bon NDFa­ren aur­ka 2014an egin­da­ko mobi­li­za­zioak… horiek guz­tiek era­kus­ten digu­te badau­de­la sek­to­reak geroz eta argia­go dute­nak kapi­ta­lis­moa­ren eta nazio-zapal­kun­tza­ren aur­ka­ko borro­ka­bi­de guz­tiak akti­batzea dela kri­si­ra­ko irten­bi­de baka­rra. Horre­ga­tik, geroz eta mes­fi­dan­tza han­dia­goa era­gi­ten die­te EH Bil­du-Sor­tu, Pode­mos eta enpa­ra­uek plan­te­atzen dituz­ten estra­te­gia erre­for­mis­tek; izan ere, egu­nez egun aska­pen nazio­nal eta sozia­le­ko pro­ze­suan aurre­ra egi­te­ko balio­rik ez dute­la fro­gatzeaz gain, ez dute pro­ze­su horre­tan aurre­ra­kun­tzak ahal­bi­de­tu­ko lituz­keen kon­tzien­tzia sozia­lik handitzen.

Mobi­li­za­zio horie­tan par­te har­tzen duten gaz­teak lai­ne­zaz tra­tatzen dituz­te, ezja­ki­nak bali­ra beza­la, eta agin­ta­ritza-argu­dioak era­bil­tzen dituz­te, gaz­teen gai­nean agin­du nahi lukeen hel­duen bote­rea gau­za­tu nahian. Hale­re, errea­li­ta­tea guz­tiz bes­te­la­koa da: egoe­raz ezta­bai­datzen eta pra­xi eral­datzai­lea jorratzen ari den gaz­te-mili­tan­tzia bizia dago abian. Bes­te belau­nal­di batzuek egin zuten beza­la, auto­no­mia poli­ti­koa eta orga­ni­za­ti­boa eskatzen dute, kaio­la buro­kra­ti­koak arbuiatzen dituz­te, eta irten­bi­de iraul­tzai­lea plan­te­atzen duten etor­ki­zu­ne­ko auke­ra posi­ble bakar­tzat. Bien bitar­tean, hel­duek ez dio­te borro­ka­ri hel­tzen eta, asko jota, ados­tu­ta­ko irten­bi­dea plan­te­atzen dute. Ala­bai­na, nola ados­tu­ko du gaz­teak zen­bat kol­pe jaso­ko dituen, mozal-legea eza­rri­ko dio­ten, terro­ris­moa­ga­tik kar­tze­la­tu­ko duten edo zer tor­tu­ra bide eza­rri­ko dioten?

Mobi­li­za­zioa­ren eta Ore­re­ta­ko hiru gaz­teen espetxe­ratzea­ren aurrean egon diren erreak­zioen artean dago, bes­teak bes­te, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua­ri ger­ta­tu­ta­ko guz­tia­ren eran­tzu­le iza­tea egoz­tea (aipa­tu gabe Poli­ziak era­so eta zan­pa­tu zue­la, eta berak era­man zitue­la gaz­teak espetxe­ra). Ildo bere­tik, harri­ga­rria eta oso larria da mili­tan­te batzuek eskatzea Ezker Aber­tza­le ofi­zia­lak babes juri­di­ko oro ukatze­ko gaz­teei. Eta ezin dugu ahan­tzi mili­tan­te gaz­te batzuek jasan­da­ko era­soa, hel­duen bote­rea­ren berez­ko indar­ke­ria gauzatuz.

Ezker Aber­tza­le ofi­zia­lak erre­pre­sioa­ren eta eus­kal pre­so poli­ti­koen gaia kos­ta ala kos­ta itxi nahi du. Inork ongi eza­gutzen ez duen ustez­ko bake­bi­dean oina­rri­tu­ta, bidean ahanz­ten du nor diren zapal­kun­tza­ren eran­tzu­leak, erre­pre­sioa­ren pean dau­den mili­tan­te­ak bik­ti­matzat age­rra­raz­ten ditu, era­gin­da­ko kal­tea eta damutzea plan­te­atzen ditu irten­bi­detzat, eta sal­ba dadi­la ahal due­na bidea pro­po­satzen du. Eta bien bitar­tean, arra­zoi poli­ti­koek era­gin­da­ko atxi­lo­ke­tek jarrai­tu egi­ten dute: Altsa­su­ko gaz­teak, Ore­re­ta­ko hiru gaz­teak, Ara­ña ope­ra­zioa­ren atxi­lo­tu ugariak…

Age­rian dago amnis­tia­ren ikus­pe­gi estra­te­gi­koa izan­go duen mugi­men­dua erai­kitze­ko pre­mia dagoe­la (dagoe­ne­ko erai­kitze-bidean dago, ehun­ka mili­tan­te­ren ekar­pe­na­ri esker), erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko elkar­ta­su­na abian jar­tzen ari da, eta erre­pre­sa­lia­tuen aska­pe­na­ren alde­ko dina­mi­kak ugal­duz doaz. Egoe­ra larritzen doan hei­nean (ez bai­ta­go kri­si­ra­ko inola­ko irten­bi­de­rik mugi­men­du iraul­tzai­le­tik kan­po), geroz eta sek­to­re gehia­go mobi­li­zatzen diren hei­nean, erre­pre­sioa geroz eta age­ri­koa­goa izan­go da, eta espetxe­ratzeak eta tor­tu­ra ere ugal­du egin­go dira, nahiz eta Sor­tu­ren estra­te­gia ofi­zia­lak hala­ko­rik iku­si nahi ez.

Gaz­teek jasa­ten duten nazio- eta kla­se-zapal­kun­tza­ren aur­ka­ko estra­te­gia berria plan­te­atzen eta erai­kitzen dihar­du­te, gaur egun zahar­tu­ta dau­den bes­te gaz­te batzuek ira­ga­nean egin zuten beza­la. Pra­xia­ren bidez, berri­ro pau­satzen dute aspal­di­ko gal­de­ra: nore­na da Eus­kal Herria, herri kla­see­na ala bur­ge­se­ria­re­na? Ezku­tuan gor­de nahi izan dituz­ten kon­trae­sa­nak aza­le­ratzen ari dira. Eus­kal herri lan­gi­lea­ren gai­ne­ra­ko sek­to­reen ardu­ra da gaz­te­ria­re­kin bat egi­tea eta barri­ka­dan haren alboan kokatzea. Ildo erre­for­mis­ta eta buro­kra­ti­koa gain­ditze­ra ani­matzen dugu, sis­te­ma honen bar­ne­ko orde­na jus­ti­fi­katze­ko bai­zik balio ez due­la­ko, eta Nazio eta Kla­se Aska­pe­ne­ra­ko Eus­kal Era­kun­de Iraul­tzai­le bat sor­tze­ko deia egi­ten dugu.

Aurre­rantz

2017ko martxoa­ren 16a

(ES)

Varios hechos ocu­rri­dos en las últi­mas sema­nas y meses nos lle­van a que­rer com­par­tir algu­nas reflexiones:

El 23 de febre­ro hos­ti­ga­dos por la poli­cía zipa­ya son iden­ti­fi­ca­dos 203 jóve­nes que se encon­tra­ban en la facul­tad de inge­nie­ros de Bil­bao, den­tro de las jor­na­das de Herri Uni­ber­tsi­ta­tea-Uni­ver­si­dad Popu­lar, don­de se encon­tra­ban deba­tien­do y teo­ri­zan­do sobre las pro­ble­má­ti­cas juve­ni­les, estu­dian­ti­les y la nece­si­dad de orga­ni­zar­se revo­lu­cio­na­ria­men­te. La reac­ción ante los hechos repre­si­vos van des­de el res­pal­do a la poli­cía por par­te de la UPV al plan­tea­mien­to de una solu­ción de modo dia­lo­ga­do y con­sen­sua­do por par­te de LAB.

La juven­tud es cada vez más cons­cien­te de que la reali­dad que le impo­ne el capi­ta­lis­mo es una vida sumi­sa y mise­ra­ble en empleos pre­ca­ri­za­dos, sub­em­pleo… con un acce­so casi impo­si­ble a la edu­ca­ción, con la posi­bi­li­dad de auto­des­truir­se con dro­gas lega­les e ile­ga­les. Muchos jóve­nes cogen la male­ta para ser explo­ta­dos en el extran­je­ro, otros caen en la sumi­sa reac­ción del racis­mo y del fas­cis­mo. En Eus­kal Herria gran par­te de la juven­tud está optan­do por la cons­truc­ción de diver­sas alter­na­ti­vas: gaz­tetxes, lucha con­tra la pre­ca­rie­dad labo­ral, lucha por la amnis­tía, etc.

Ante el aumen­to de la repre­sión con­tra la juven­tud, por su alto nivel de orga­ni­za­ción, se crea la ini­cia­ti­va Erre­pre­sioa­ri auto­de­fen­t­sa (Con­tra la repre­sión auto­de­fen­sa) que ha veni­do rea­li­zan­do, des­de su pre­sen­ta­ción hace unos meses, diver­sas acti­vi­da­des para plan­tear el pro­ble­ma de la repre­sión o de las repre­sio­nes y cómo hacer­les fren­te. El pun­to cen­tral de esta diná­mi­ca fue la movi­li­za­ción del 13 de mar­zo en Iruñea. 

Mien­tras tenía lugar la movi­li­za­ción y los jóve­nes se mani­fes­ta­ban, la poli­cía espa­ño­la ocu­pó el Cas­co Vie­jo de Iru­ñea y ata­có, ante esta situa­ción, la deci­sión de las y los mani­fes­tan­tes fue la de defen­der­se de los ata­ques poli­cia­les. Como con­se­cuen­cia de los enfren­ta­mien­tos cua­tro jóve­nes fue­ron dete­ni­dos, sien­do tres de ellos encar­ce­la­dos bajo la acu­sa­ción de terro­ris­mo. El alcal­de de Iru­ñea, de EH Bil­du, cali­fi­có los hechos de lamen­ta­bles. Sor­tu recha­zó el aná­li­sis y la estra­te­gia de la ini­cia­ti­va Erre­pre­sioa­ri auto­de­fen­t­sa, así como el auto de encar­ce­la­mien­to, olvi­dan­do total­men­te la inter­ven­ción poli­cial y dejan­do la res­pon­sa­bi­li­dad de lo ocu­rri­do en manos de los mani­fes­tan­tes. Algu­nos mili­tan­tes de Sor­tu y per­so­nas que se iden­ti­fi­can con la Izquier­da Aber­tza­le Ofi­cial han ver­ti­do mul­ti­tud de ame­na­zas y acu­sa­cio­nes en las redes socia­les cul­pa­bi­li­zan­do a los jóve­nes, cri­mi­na­li­zan­do a los orga­ni­za­do­res y pidien­do que no haya soli­da­ri­dad jurí­di­ca con los detenidos.

La lucha de cla­ses siem­pre está pre­sen­te en el capi­ta­lis­mo y en cual­quier socie­dad divi­di­da en cla­ses, a veces de for­ma sote­rra­da y otras en for­ma de gue­rra abier­ta. La Izquier­da Aber­tza­le Ofi­cial, que ha gira­do hacia el refor­mis­mo, plan­tea que se ha supe­ra­do este esque­ma y que en la socie­dad actual ya no hay lucha de cla­ses, sino que la ciu­da­da­nía libre se rige en base al libre albe­drío, no exis­te la opre­sión nacio­nal ni de cla­se, y plan­tea que una estra­te­gia de par­ti­ci­pa­ción polí­ti­ca nor­ma­li­za­da pue­de supe­rar el lla­ma­do défi­cit democrático.

Las movi­li­za­cio­nes juve­ni­les de los últi­mos meses, e inclu­so de los últi­mos años, mani­fes­ta­ción de Iru­ñea, huel­gas en las facul­ta­des, movi­li­za­ción de 2014 en Bil­bao con­tra el FMI nos mues­tra que hay sec­to­res que son cada vez más cons­cien­tes de que la úni­ca sali­da a la cri­sis es la acti­va­ción en sus múl­ti­ples for­mas de la lucha con­tra el capi­ta­lis­mo y la opre­sión nacio­nal y la des­con­fian­za cada vez mayor hacia las estra­te­gias refor­mis­tas plan­tea­das des­de fuer­zas como EH Bil­du-Sor­tu y Pode­mos que no están demos­tran­do ser úti­les para avan­zar en el pro­ce­so de libe­ra­ción nacio­nal y social ni para aumen­tar la con­cien­cia social que per­mi­ta avan­zar en ese proceso.

A los jóve­nes que par­ti­ci­pan en estas movi­li­za­cio­nes se les está tra­tan­do con con­des­cen­den­cia como si fue­ran igno­ran­tes y se recu­rre a argu­men­tos de auto­ri­dad, ponien­do en prác­ti­ca el poder adul­to que inten­ta impo­ner­se a la juven­tud. Sin embar­go, la la reali­dad es otra, exis­te una viva mili­tan­cia juve­nil que está deba­tien­do su situa­ción y rea­li­zan­do una pra­xis trans­for­ma­do­ra. Están plan­tean­do, al igual que hicie­ron otras gene­ra­cio­nes, que nece­si­tan auto­no­mía polí­ti­ca y orga­ni­za­ti­va, que las jau­las buro­crá­ti­cas no les son úti­les y que solo una sali­da revo­lu­cio­na­ria pue­de dar­les un futu­ro por el que los adul­tos no luchan y que, como mucho, hablan de una sali­da con­sen­sua­da. ¿Cómo con­sen­suar la can­ti­dad de porra­zos que uno va a reci­bir, o si se le va a apli­car la ley mor­da­za o si se le encar­ce­la por terro­ris­mo o qué méto­do de tor­tu­ra se le va a aplicar?

Entre las reac­cio­nes que han habi­do ante la movi­li­za­ción y el encar­ce­la­mien­to de los tres jóve­nes de Ore­re­ta está la de acu­sar al Movi­mien­to por la Amnis­tía y con­tra la Repre­sión de ser res­pon­sa­bles de todo lo ocu­rri­do (se obvia que es la poli­cía ocu­pan­te la que ata­ca, repri­me y rea­li­za las deten­cio­nes), tam­bién es sor­pren­den­te, por su gra­ve­dad, la de cier­tos mili­tan­tes que piden que no haya cober­tu­ra jurí­di­ca por par­te de la Izquier­da Aber­tza­le Ofi­cial. Tam­po­co pode­mos obviar la agre­sión a cier­tos mili­tan­tes jóve­nes, ponien­do en prác­ti­ca la vio­len­cia inna­ta del poder adulto.

En un momen­to en el que la Izquier­da Aber­tza­le Ofi­cial quie­re cerrar la cues­tión repre­si­va y la cues­tión de la exis­ten­cia de pre­sas y pre­sos polí­ti­cos vas­cos a cual­quier cos­te, obvian­do a los res­pon­sa­bles de la repre­sión, vic­ti­mi­zan­do a la mili­tan­cia repre­sa­lia­da y dan­do pie al sál­ve­se quien pue­da con el plan­tea­mien­to de asun­ción del daño cau­sa­do y arre­pen­ti­mien­to, en base a una supues­ta paz alcan­za­da no se sabe muy bien cómo, se da la situa­ción de que siguen habien­do deten­cio­nes por moti­vos polí­ti­cos (los y las jóve­nes de Altsa­su, los 3 jóve­nes de Ore­re­ta, los múl­ti­ples dete­ni­dos de la ope­ra­ción araña…).

La nece­si­dad de cons­truir un movi­mien­to que con pers­pec­ti­va estra­té­gi­ca de amnis­tía (que se está cons­tru­yen­do con la apor­ta­ción de cien­tos de mili­tan­tes) se plan­tee poner en mar­cha la soli­da­ri­dad con­tra la repre­sión y las diná­mi­cas por la libe­ra­ción de las y los repre­sa­lia­dos. A medi­da que la situa­ción se agra­ve, pues­to que no hay nin­gu­na solu­ción de la cri­sis fue­ra del movi­mien­to revo­lu­cio­na­rio, que más sec­to­res des­con­ten­tos se movi­li­cen, más reapa­re­ce­rá la repre­sión más visi­ble, los encar­ce­la­mien­tos e inclu­so la tor­tu­ra, aun­que la estra­te­gia ofi­cial de Sor­tu no la contemple. 

La juven­tud está plan­tean­do y cons­tru­yen­do una nue­va estra­te­gia ante la opre­sión nacio­nal y de cla­se que sufren, al igual que hicie­ron antes otras juven­tu­des, hoy enve­je­ci­das ya. Está plan­tean­do nue­va­men­te la pre­gun­ta a tra­vés de su pra­xis de ¿a quién per­te­ne­ce Eus­kal Herria, a las cla­ses popu­la­res o a la bur­gue­sía? Está sacan­do las con­tra­dic­cio­nes, que se han que­ri­do enmas­ca­rar, a la luz. Es res­pon­sa­bi­li­dad del res­to de sec­to­res del pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co avan­zar jun­to a la juven­tud y situar­se a su lado de la barri­ca­da. Ani­ma­mos a supe­rar la línea refor­mis­ta y buro­crá­ti­ca que solo sir­ve para jus­ti­fi­car el orden den­tro de este sis­te­ma y a avan­zar en la cons­truc­ción de una Orga­ni­za­ción Revo­lu­cio­na­ria Vas­ca de Libe­ra­ción Nacio­nal y de Clase.

Aurre­rantz

16 de mar­zo de 2017

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *