[Aurre­rantz 5] Erre­pre­sioa­ri auto­de­fen­t­sa /​Con­tra la repre­sión autodefensa


(EUS)

Azken astee­tan eta hile­tan izan­da­ko ger­tae­ra batzuek zen­bait gogoe­ta par­te­katze­ra era­man gaituzte:

Otsai­la­ren 23an, zipaioek jaza­rri­ta, 203 gaz­te iden­ti­fi­ka­tu zituz­ten Bil­bo­ko Inge­nia­ritza Esko­lan, Herri Uni­ber­tsi­ta­tea­ren espa­rruan gaz­te­ria­ren eta ikas­le­ria­ren ara­zoez ezta­bai­datzen eta iraul­tza­ren ingu­ruan anto­latze­ko pre­miaz haus­nar­tzen eta teo­ri­zatzen ari zire­nean. Zapal­kun­tza horren aurrean, EHUk poli­zia babes­tu eta LABek irten­bi­de ados­tu eta elka­rriz­ke­ta­tua­ren defen­t­sa egin zuen.

Gaz­te­riak geroz eta bar­ne­ra­tua­go du kapi­ta­lis­moak enple­gu-kolo­ka­ta­su­nean eta azpi-enple­gue­tan oina­rri­tu­ta­ko bizitza otza­na eta behar­tsua inpo­satzen dio­la, hez­kun­tza­ko bidea ia era­bat itxi­ta, eta legez­ko eta legez kan­po­ko dro­gen bidez sun­tsitze­ko bideak ire­ki­ta. Gaz­te askok male­tak har­tu eta atze­rrian esplo­ta­tuak iza­te­ko bidea har­tzen dute; bes­te batzuek arra­zis­moa­ren eta faxis­moa­ren erreak­zio oke­rre­ra jotzen dute. Eus­kal Herrian, aldiz, gaz­te askok eta askok bes­te alter­na­ti­ba batzuk erai­kitze­ko hau­tua egin dute: gaz­tetxeak, lan-kolo­ka­ta­su­na­ren aur­ka­ko borro­ka, amnis­tia­ren alde­ko borro­ka eta abar.

Gaz­te­ria­ren anto­la­kun­tza-mai­la altua­ren aur­ka­ko zapal­kun­tza­ren aurrean, Erre­pre­sioa­ri Auto­de­fen­t­sa eki­me­na jarri zen abian. Due­la hila­be­te batzuk bere burua aur­kez­tu zue­ne­tik hona hain­bat eki­men jarri ditu abian zapal­kun­tza­ren ara­zoa aza­le­ra­zi eta aurre egi­te­ko bideak azter­tze­ko. Dina­mi­ka horren erdi­gu­nean koka­tu zen, hain zuzen, joan den martxoa­ren 13an Iru­ñean egin zen mobilizazioa.

Gaz­teak mani­fes­tatzen ari zire­la, bai­na, Espai­nia­ko Poli­ziak Iru­ñe­ko Alde Zaha­rra har­tu eta era­so egin zien. Eta, egoe­ra iku­si­rik, mani­fes­ta­riek Poli­zia­ren era­soe­ta­tik babes­tea era­ba­ki zuten. Aurrez aurre­koa­ren ondo­rioz, lau gaz­te atxi­lo­tu zituz­ten eta horie­ta­ko hiru espetxean sar­tu, terro­ris­mo deli­tua egotzi­ta. Iru­ñe­ko alka­teak, EH Bil­du­koa bera, ger­tae­rak dei­to­ra­ga­rritzat jo zituen. Sor­tuk Erre­pre­sioa­ri auto­de­fen­t­sa eki­me­na­ren ana­li­sia eta estra­te­gia arbuia­tu zuen, Poli­zia­ren era­soa­ren aipa­me­nik ere egin gabe. Hala, ger­ta­tu­ta­koa­ren eran­tzu­ki­zun osoa mani­fes­ta­rien gain jarri zuen. Sor­tu­ko mili­tan­te batzuek eta euren burua Ezker Aber­tza­le ofi­zia­lean kokatzen duten per­tso­na batzuek mehatxu eta sala­ke­ta uga­ri jaur­ti zituz­ten gizar­te-saree­tan, gaz­teei errua egotziz, anto­latzai­leak kri­mi­na­li­za­tuz eta atxi­lo­tuen­tza­ko elkar­ta­sun juri­di­ko oro baz­ter­tze­ko eskatuz.

Kapi­ta­lis­moan eta kla­se­tan bana­tu­ta­ko edo­zein gizar­te­tan beti egon­go da kla­se-borro­ka; batzue­tan ezku­tuan eta bes­te batzue­tan age­ri­ko gataz­ka moduan. Erre­for­mis­mo­ra egin duen Ezker Aber­tza­le ofi­zia­lak dio eske­ma hori gain­di­tu­ta dagoe­la eta gaur egun­go gizar­tean ez dagoe­la kla­se borro­ka­rik eta, aitzi­tik, herri­tar libreak aska­ta­sun osoz aritzen dire­la; ez omen dago nazio- eta kla­se-zapal­kun­tza­rik eta, horren­bes­tez, par­tai­detza poli­ti­ko nor­ma­li­za­tu­ko estra­te­gia plan­te­atzen du, defi­zit demo­kra­ti­koa dela­koa gainditzeko.

Azken hila­be­teo­ta­ko eta azken urteo­ta­ko gaz­te-mobi­li­za­zioek, Iru­ñe­ko mani­fes­ta­zioak, fakul­ta­tee­ta­ko gre­bek, Bil­bon NDFa­ren aur­ka 2014an egin­da­ko mobi­li­za­zioak… horiek guz­tiek era­kus­ten digu­te badau­de­la sek­to­reak geroz eta argia­go dute­nak kapi­ta­lis­moa­ren eta nazio-zapal­kun­tza­ren aur­ka­ko borro­ka­bi­de guz­tiak akti­batzea dela kri­si­ra­ko irten­bi­de baka­rra. Horre­ga­tik, geroz eta mes­fi­dan­tza han­dia­goa era­gi­ten die­te EH Bil­du-Sor­tu, Pode­mos eta enpa­ra­uek plan­te­atzen dituz­ten estra­te­gia erre­for­mis­tek; izan ere, egu­nez egun aska­pen nazio­nal eta sozia­le­ko pro­ze­suan aurre­ra egi­te­ko balio­rik ez dute­la fro­gatzeaz gain, ez dute pro­ze­su horre­tan aurre­ra­kun­tzak ahal­bi­de­tu­ko lituz­keen kon­tzien­tzia sozia­lik handitzen.

Mobi­li­za­zio horie­tan par­te har­tzen duten gaz­teak lai­ne­zaz tra­tatzen dituz­te, ezja­ki­nak bali­ra beza­la, eta agin­ta­ritza-argu­dioak era­bil­tzen dituz­te, gaz­teen gai­nean agin­du nahi lukeen hel­duen bote­rea gau­za­tu nahian. Hale­re, errea­li­ta­tea guz­tiz bes­te­la­koa da: egoe­raz ezta­bai­datzen eta pra­xi eral­datzai­lea jorratzen ari den gaz­te-mili­tan­tzia bizia dago abian. Bes­te belau­nal­di batzuek egin zuten beza­la, auto­no­mia poli­ti­koa eta orga­ni­za­ti­boa eskatzen dute, kaio­la buro­kra­ti­koak arbuiatzen dituz­te, eta irten­bi­de iraul­tzai­lea plan­te­atzen duten etor­ki­zu­ne­ko auke­ra posi­ble bakar­tzat. Bien bitar­tean, hel­duek ez dio­te borro­ka­ri hel­tzen eta, asko jota, ados­tu­ta­ko irten­bi­dea plan­te­atzen dute. Ala­bai­na, nola ados­tu­ko du gaz­teak zen­bat kol­pe jaso­ko dituen, mozal-legea eza­rri­ko dio­ten, terro­ris­moa­ga­tik kar­tze­la­tu­ko duten edo zer tor­tu­ra bide eza­rri­ko dioten?

Mobi­li­za­zioa­ren eta Ore­re­ta­ko hiru gaz­teen espetxe­ratzea­ren aurrean egon diren erreak­zioen artean dago, bes­teak bes­te, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua­ri ger­ta­tu­ta­ko guz­tia­ren eran­tzu­le iza­tea egoz­tea (aipa­tu gabe Poli­ziak era­so eta zan­pa­tu zue­la, eta berak era­man zitue­la gaz­teak espetxe­ra). Ildo bere­tik, harri­ga­rria eta oso larria da mili­tan­te batzuek eskatzea Ezker Aber­tza­le ofi­zia­lak babes juri­di­ko oro ukatze­ko gaz­teei. Eta ezin dugu ahan­tzi mili­tan­te gaz­te batzuek jasan­da­ko era­soa, hel­duen bote­rea­ren berez­ko indar­ke­ria gauzatuz.

Ezker Aber­tza­le ofi­zia­lak erre­pre­sioa­ren eta eus­kal pre­so poli­ti­koen gaia kos­ta ala kos­ta itxi nahi du. Inork ongi eza­gutzen ez duen ustez­ko bake­bi­dean oina­rri­tu­ta, bidean ahanz­ten du nor diren zapal­kun­tza­ren eran­tzu­leak, erre­pre­sioa­ren pean dau­den mili­tan­te­ak bik­ti­matzat age­rra­raz­ten ditu, era­gin­da­ko kal­tea eta damutzea plan­te­atzen ditu irten­bi­detzat, eta sal­ba dadi­la ahal due­na bidea pro­po­satzen du. Eta bien bitar­tean, arra­zoi poli­ti­koek era­gin­da­ko atxi­lo­ke­tek jarrai­tu egi­ten dute: Altsa­su­ko gaz­teak, Ore­re­ta­ko hiru gaz­teak, Ara­ña ope­ra­zioa­ren atxi­lo­tu ugariak…

Age­rian dago amnis­tia­ren ikus­pe­gi estra­te­gi­koa izan­go duen mugi­men­dua erai­kitze­ko pre­mia dagoe­la (dagoe­ne­ko erai­kitze-bidean dago, ehun­ka mili­tan­te­ren ekar­pe­na­ri esker), erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko elkar­ta­su­na abian jar­tzen ari da, eta erre­pre­sa­lia­tuen aska­pe­na­ren alde­ko dina­mi­kak ugal­duz doaz. Egoe­ra larritzen doan hei­nean (ez bai­ta­go kri­si­ra­ko inola­ko irten­bi­de­rik mugi­men­du iraul­tzai­le­tik kan­po), geroz eta sek­to­re gehia­go mobi­li­zatzen diren hei­nean, erre­pre­sioa geroz eta age­ri­koa­goa izan­go da, eta espetxe­ratzeak eta tor­tu­ra ere ugal­du egin­go dira, nahiz eta Sor­tu­ren estra­te­gia ofi­zia­lak hala­ko­rik iku­si nahi ez.

Gaz­teek jasa­ten duten nazio- eta kla­se-zapal­kun­tza­ren aur­ka­ko estra­te­gia berria plan­te­atzen eta erai­kitzen dihar­du­te, gaur egun zahar­tu­ta dau­den bes­te gaz­te batzuek ira­ga­nean egin zuten beza­la. Pra­xia­ren bidez, berri­ro pau­satzen dute aspal­di­ko gal­de­ra: nore­na da Eus­kal Herria, herri kla­see­na ala bur­ge­se­ria­re­na? Ezku­tuan gor­de nahi izan dituz­ten kon­trae­sa­nak aza­le­ratzen ari dira. Eus­kal herri lan­gi­lea­ren gai­ne­ra­ko sek­to­reen ardu­ra da gaz­te­ria­re­kin bat egi­tea eta barri­ka­dan haren alboan kokatzea. Ildo erre­for­mis­ta eta buro­kra­ti­koa gain­ditze­ra ani­matzen dugu, sis­te­ma honen bar­ne­ko orde­na jus­ti­fi­katze­ko bai­zik balio ez due­la­ko, eta Nazio eta Kla­se Aska­pe­ne­ra­ko Eus­kal Era­kun­de Iraul­tzai­le bat sor­tze­ko deia egi­ten dugu.

Aurre­rantz

2017ko martxoa­ren 16a

(ES)

Varios hechos ocu­rri­dos en las últi­mas sema­nas y meses nos lle­van a que­rer com­par­tir algu­nas reflexiones:

El 23 de febre­ro hos­ti­ga­dos por la poli­cía zipa­ya son iden­ti­fi­ca­dos 203 jóve­nes que se encon­tra­ban en la facul­tad de inge­nie­ros de Bil­bao, den­tro de las jor­na­das de Herri Uni­ber­tsi­ta­tea-Uni­ver­si­dad Popu­lar, don­de se encon­tra­ban deba­tien­do y teo­ri­zan­do sobre las pro­ble­má­ti­cas juve­ni­les, estu­dian­ti­les y la nece­si­dad de orga­ni­zar­se revo­lu­cio­na­ria­men­te. La reac­ción ante los hechos repre­si­vos van des­de el res­pal­do a la poli­cía por par­te de la UPV al plan­tea­mien­to de una solu­ción de modo dia­lo­ga­do y con­sen­sua­do por par­te de LAB.

La juven­tud es cada vez más cons­cien­te de que la reali­dad que le impo­ne el capi­ta­lis­mo es una vida sumi­sa y mise­ra­ble en empleos pre­ca­ri­za­dos, sub­em­pleo… con un acce­so casi impo­si­ble a la edu­ca­ción, con la posi­bi­li­dad de auto­des­truir­se con dro­gas lega­les e ile­ga­les. Muchos jóve­nes cogen la male­ta para ser explo­ta­dos en el extran­je­ro, otros caen en la sumi­sa reac­ción del racis­mo y del fas­cis­mo. En Eus­kal Herria gran par­te de la juven­tud está optan­do por la cons­truc­ción de diver­sas alter­na­ti­vas: gaz­tetxes, lucha con­tra la pre­ca­rie­dad labo­ral, lucha por la amnis­tía, etc.

Ante el aumen­to de la repre­sión con­tra la juven­tud, por su alto nivel de orga­ni­za­ción, se crea la ini­cia­ti­va Erre­pre­sioa­ri auto­de­fen­t­sa (Con­tra la repre­sión auto­de­fen­sa) que ha veni­do rea­li­zan­do, des­de su pre­sen­ta­ción hace unos meses, diver­sas acti­vi­da­des para plan­tear el pro­ble­ma de la repre­sión o de las repre­sio­nes y cómo hacer­les fren­te. El pun­to cen­tral de esta diná­mi­ca fue la movi­li­za­ción del 13 de mar­zo en Iruñea. 

Mien­tras tenía lugar la movi­li­za­ción y los jóve­nes se mani­fes­ta­ban, la poli­cía espa­ño­la ocu­pó el Cas­co Vie­jo de Iru­ñea y ata­có, ante esta situa­ción, la deci­sión de las y los mani­fes­tan­tes fue la de defen­der­se de los ata­ques poli­cia­les. Como con­se­cuen­cia de los enfren­ta­mien­tos cua­tro jóve­nes fue­ron dete­ni­dos, sien­do tres de ellos encar­ce­la­dos bajo la acu­sa­ción de terro­ris­mo. El alcal­de de Iru­ñea, de EH Bil­du, cali­fi­có los hechos de lamen­ta­bles. Sor­tu recha­zó el aná­li­sis y la estra­te­gia de la ini­cia­ti­va Erre­pre­sioa­ri auto­de­fen­t­sa, así como el auto de encar­ce­la­mien­to, olvi­dan­do total­men­te la inter­ven­ción poli­cial y dejan­do la res­pon­sa­bi­li­dad de lo ocu­rri­do en manos de los mani­fes­tan­tes. Algu­nos mili­tan­tes de Sor­tu y per­so­nas que se iden­ti­fi­can con la Izquier­da Aber­tza­le Ofi­cial han ver­ti­do mul­ti­tud de ame­na­zas y acu­sa­cio­nes en las redes socia­les cul­pa­bi­li­zan­do a los jóve­nes, cri­mi­na­li­zan­do a los orga­ni­za­do­res y pidien­do que no haya soli­da­ri­dad jurí­di­ca con los detenidos.

La lucha de cla­ses siem­pre está pre­sen­te en el capi­ta­lis­mo y en cual­quier socie­dad divi­di­da en cla­ses, a veces de for­ma sote­rra­da y otras en for­ma de gue­rra abier­ta. La Izquier­da Aber­tza­le Ofi­cial, que ha gira­do hacia el refor­mis­mo, plan­tea que se ha supe­ra­do este esque­ma y que en la socie­dad actual ya no hay lucha de cla­ses, sino que la ciu­da­da­nía libre se rige en base al libre albe­drío, no exis­te la opre­sión nacio­nal ni de cla­se, y plan­tea que una estra­te­gia de par­ti­ci­pa­ción polí­ti­ca nor­ma­li­za­da pue­de supe­rar el lla­ma­do défi­cit democrático.

Las movi­li­za­cio­nes juve­ni­les de los últi­mos meses, e inclu­so de los últi­mos años, mani­fes­ta­ción de Iru­ñea, huel­gas en las facul­ta­des, movi­li­za­ción de 2014 en Bil­bao con­tra el FMI nos mues­tra que hay sec­to­res que son cada vez más cons­cien­tes de que la úni­ca sali­da a la cri­sis es la acti­va­ción en sus múl­ti­ples for­mas de la lucha con­tra el capi­ta­lis­mo y la opre­sión nacio­nal y la des­con­fian­za cada vez mayor hacia las estra­te­gias refor­mis­tas plan­tea­das des­de fuer­zas como EH Bil­du-Sor­tu y Pode­mos que no están demos­tran­do ser úti­les para avan­zar en el pro­ce­so de libe­ra­ción nacio­nal y social ni para aumen­tar la con­cien­cia social que per­mi­ta avan­zar en ese proceso.

A los jóve­nes que par­ti­ci­pan en estas movi­li­za­cio­nes se les está tra­tan­do con con­des­cen­den­cia como si fue­ran igno­ran­tes y se recu­rre a argu­men­tos de auto­ri­dad, ponien­do en prác­ti­ca el poder adul­to que inten­ta impo­ner­se a la juven­tud. Sin embar­go, la la reali­dad es otra, exis­te una viva mili­tan­cia juve­nil que está deba­tien­do su situa­ción y rea­li­zan­do una pra­xis trans­for­ma­do­ra. Están plan­tean­do, al igual que hicie­ron otras gene­ra­cio­nes, que nece­si­tan auto­no­mía polí­ti­ca y orga­ni­za­ti­va, que las jau­las buro­crá­ti­cas no les son úti­les y que solo una sali­da revo­lu­cio­na­ria pue­de dar­les un futu­ro por el que los adul­tos no luchan y que, como mucho, hablan de una sali­da con­sen­sua­da. ¿Cómo con­sen­suar la can­ti­dad de porra­zos que uno va a reci­bir, o si se le va a apli­car la ley mor­da­za o si se le encar­ce­la por terro­ris­mo o qué méto­do de tor­tu­ra se le va a aplicar?

Entre las reac­cio­nes que han habi­do ante la movi­li­za­ción y el encar­ce­la­mien­to de los tres jóve­nes de Ore­re­ta está la de acu­sar al Movi­mien­to por la Amnis­tía y con­tra la Repre­sión de ser res­pon­sa­bles de todo lo ocu­rri­do (se obvia que es la poli­cía ocu­pan­te la que ata­ca, repri­me y rea­li­za las deten­cio­nes), tam­bién es sor­pren­den­te, por su gra­ve­dad, la de cier­tos mili­tan­tes que piden que no haya cober­tu­ra jurí­di­ca por par­te de la Izquier­da Aber­tza­le Ofi­cial. Tam­po­co pode­mos obviar la agre­sión a cier­tos mili­tan­tes jóve­nes, ponien­do en prác­ti­ca la vio­len­cia inna­ta del poder adulto.

En un momen­to en el que la Izquier­da Aber­tza­le Ofi­cial quie­re cerrar la cues­tión repre­si­va y la cues­tión de la exis­ten­cia de pre­sas y pre­sos polí­ti­cos vas­cos a cual­quier cos­te, obvian­do a los res­pon­sa­bles de la repre­sión, vic­ti­mi­zan­do a la mili­tan­cia repre­sa­lia­da y dan­do pie al sál­ve­se quien pue­da con el plan­tea­mien­to de asun­ción del daño cau­sa­do y arre­pen­ti­mien­to, en base a una supues­ta paz alcan­za­da no se sabe muy bien cómo, se da la situa­ción de que siguen habien­do deten­cio­nes por moti­vos polí­ti­cos (los y las jóve­nes de Altsa­su, los 3 jóve­nes de Ore­re­ta, los múl­ti­ples dete­ni­dos de la ope­ra­ción araña…).

La nece­si­dad de cons­truir un movi­mien­to que con pers­pec­ti­va estra­té­gi­ca de amnis­tía (que se está cons­tru­yen­do con la apor­ta­ción de cien­tos de mili­tan­tes) se plan­tee poner en mar­cha la soli­da­ri­dad con­tra la repre­sión y las diná­mi­cas por la libe­ra­ción de las y los repre­sa­lia­dos. A medi­da que la situa­ción se agra­ve, pues­to que no hay nin­gu­na solu­ción de la cri­sis fue­ra del movi­mien­to revo­lu­cio­na­rio, que más sec­to­res des­con­ten­tos se movi­li­cen, más reapa­re­ce­rá la repre­sión más visi­ble, los encar­ce­la­mien­tos e inclu­so la tor­tu­ra, aun­que la estra­te­gia ofi­cial de Sor­tu no la contemple. 

La juven­tud está plan­tean­do y cons­tru­yen­do una nue­va estra­te­gia ante la opre­sión nacio­nal y de cla­se que sufren, al igual que hicie­ron antes otras juven­tu­des, hoy enve­je­ci­das ya. Está plan­tean­do nue­va­men­te la pre­gun­ta a tra­vés de su pra­xis de ¿a quién per­te­ne­ce Eus­kal Herria, a las cla­ses popu­la­res o a la bur­gue­sía? Está sacan­do las con­tra­dic­cio­nes, que se han que­ri­do enmas­ca­rar, a la luz. Es res­pon­sa­bi­li­dad del res­to de sec­to­res del pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co avan­zar jun­to a la juven­tud y situar­se a su lado de la barri­ca­da. Ani­ma­mos a supe­rar la línea refor­mis­ta y buro­crá­ti­ca que solo sir­ve para jus­ti­fi­car el orden den­tro de este sis­te­ma y a avan­zar en la cons­truc­ción de una Orga­ni­za­ción Revo­lu­cio­na­ria Vas­ca de Libe­ra­ción Nacio­nal y de Clase.

Aurre­rantz

16 de mar­zo de 2017

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.