Zer da kale borro­ka? /​¿Qué es la kale borroka?


(EUS)

Martxoa­ren 11n «Erre­pre­sioa­ri auto­de­fen­t­sa» dina­mi­kak mani­fes­ta­zioa zuen dei­tu­ta Iru­ñean. Deial­dia­ren hel­bu­rua, hila­be­te oso baten eki­me­na­ri amaie­ra ema­tea eta Eus­kal Herrian herri mugi­men­duen aur­ka ger­tatzen ari diren erre­pre­sio kasuen sala­ke­ta egi­tea zen.

Beraz, komu­ni­ka­bi­de gehie­nek esan zute­na­ren kon­tra, mani­fes­ta­zioa ez zuen Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­duak dei­tu, eta ez zen amnis­tia­ren alde­koa izan. Kon­tua da askoz erra­za­goa dela edo­zein gau­za kri­mi­na­li­zatzea lehe­na­go­tik lana aurre­ra­tu­ta badu­zu. Bai­na ez da ezer ger­tatzen, bote­rea dau­ka­nak bitar­te­ko uga­ri era­bil ditza­kee­la­ko bere gezu­rrak jen­dea­ren begien aurrean egi bihur­tze­ko. Dena da ATA eta lis­to, ATA exis­titzen ez bada ere. Exis­titzen dena Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua da. 

Edo­zein kasu­tan, poli­ziak mani­fes­ta­zioa gala­raz­te­ko saia­ke­rak aspal­di ikus­ten ez geni­tuen beza­la­ko enfren­ta­men­duen iru­diak utzi ziz­ki­gun, eta iru­di horiek era guz­tie­ta­ko iritziak, nahiz eta espe­ro gene­za­keen moduan, ins­ti­tu­zioen alfon­bren gai­nean ibil­tzen ohi­tu­ta dau­den guz­tiek indar gehie­na mani­fes­ta­rien aur­ka era­bi­li zuten, bakea eta nor­ma­li­za­zioa­ri buruz­ko hitz pan­pox bezain fal­tsuak botaz.

Lau atxi­lo­ke­ta eta hiru espetxe­ratze utzi ziz­ki­gun poli­zia­ren erre­pre­sioak, denak adin tar­te bere­koak eta herri bere­koak. Eta hemen sus­ma­ga­rriak ez dira gaz­teak, sus­ma­ga­rria den baka­rra da kaputxa­dun mor­doa­ren artean eta sor­tu­ta zegoen kao­sa­re­kin, atxi­lo­tu­ta­ko guz­tiak lagun kua­dri­la bat ema­ten due­na iza­tea, eta ez tal­de hete­ro­ge­neo­ago bat. Ondo­rioa: poli­zia­ren bes­te mun­taia baten aurrean gau­de­la, eta ez dela egia gaz­te hauek isti­luen erdian atxi­lo­tu zituz­te­nik. Hori ez dago sines­te­rik! Taber­na batean, edo kotxe­ra­ko bidean harra­pa­tu­ko zituz­ten seguruenik.

Pun­tu hone­ta­ra iritsi­ta, gus­ta­tu­ko litzai­da­ke gogo­ra ekar­tzea zer­ta­ra­ko era­bi­li den, ikus­pun­tu poli­ti­ko bate­tik, kale borro­ka ize­nez eza­gu­tu den feno­me­noa, azken egu­ne­tan altxa­tu­ta­ko hain­bat ahotsi eran­tzu­te­ko (pen­tsatzen dut Iru­ñe­ko mani­fes­ta­zioan ger­ta­tu zena, kale borro­ka dei­tu dio­gu­na baino, enfren­ta­men­duak izan zire­la, nahiz eta dena herri borro­ka­ren bar­nean sar­tu dezakegun).

Kale borro­ka­ren bitar­tez, bera­re­kin ados egon ala ez, herriak gaz­te­ria­ren aur­ka­ko raz­zia poli­zia­lak sala­tu ditu; borro­ka mota hone­kin herri honek kuar­te­le­ta­ko zie­ga ilu­ne­tan tor­tu­ra­tuak iza­ten ari zire­nen oihu urra­tuak entzu­na­ra­zi ditu; mol­de honen bitar­tez herriak bere hase­rrea era­kutsi du gerra ziki­na­ren erail­ke­ten­ga­tik eta pre­soen borro­kal­diak harre­sien alde hone­ta­ra ate­ra ditu kar­tze­la­ren opa­ko­ta­su­nean gel­di ez zite­zen. Kale borro­ka­ren bitar­tez esta­tu bio­len­tzia neu­rri­ga­bea­ren aurrean bes­te alde bate­ra begi­ratzen zute­nen kon­tzien­tziak astin­duak izan dira, eta iku­si nahi ez zue­nak ere iku­si behar izan du, une batez baino ez bada ere, mun­du hone­tan haien zil­bo­rra baino zer­bait gehia­go exis­titzen dela; kale borro­ka Esta­tu espai­no­la­ren jar­due­ra poli­ti­koa eta erre­pre­si­boa bal­din­tzatze­ko ezin­bes­te­ko tres­na izan da. Eta uste dut, gus­ta­tu ala ez, orain esan dudan guz­tia zer­bait objek­ti­boa dela, borro­ka mol­de horre­kin ados ala bere kon­tra egonda.

Ez dira hain­bes­te urte pasa­tu Alfre­do Perez Rubal­ca­bak, garai har­tan Espai­nia­ko Gober­nu­ko Bar­ne Minis­troa iza­nik, ETA­ren su ete­na­ren amaie­ra­ri eran­tzu­te­ko Eus­kal Herrian hiru zifre­ta­ra hel­du­ko zen atxi­lo­ke­ta kopu­ra buru­tu­ko zue­la ira­ga­rri zue­ne­tik. Hiru zifra horiek ez ziren 100 atxi­lo­ke­ta izan, atxi­lo­tuen kopu­rua, hila­be­te gutxi­ren buruan, 200era iritsi baitzen. Eta ez lego­ke txar­to ikus­tea ere, ze herrie­tan, ze orde­ne­tan eta zer lepo­ra­tu­ta sar­tu ziren poli­ziak, horre­la atxi­lo­ke­ta horien ingu­ru­ko ira­kur­ke­ta egin ahal izateko.

Atxi­lo­ke­ten hel­bu­rua Ezker Aber­tza­lea­ren belau­nal­di berriak kol­patzea zen, hau da, mugi­men­dua­ren oina­rriak apur­tzea erai­kin osoa eror zedin. Poli­ziak Segi­koak iza­tea lepo­ratzen zien gaz­teak atxi­lo­tu eta tor­tu­ra­tu zituen Eus­kal Herri osoan zehar, han eta hemen eta era indis­kri­mi­na­tuan, bai­na lehe­na­go, 2007an hasi­ta, kale borro­ka­ko ekin­tzak ohi­koak ziren herri eta eskual­dee­tan sar­tu ziren, herri bakoitzean 10 era­man­da, haien arte­tik bi edo hiru kale borro­kan ibil­tzen zire­nak izan­go zire­la pen­tsa­tu­ta (Gas­teiz, Lea-Arti­bai, Uri­be Kos­ta, Donos­tial­dea, Oar­soal­dea, Bara­kal­do, Iruñerria…).

Labur­bil­duz, Rubal­ca­bak era­ba­ki zuen oso eran­tzun sen­doa era­gin zeza­ke­ten ope­ra­zioak buru­tu aurre­tik, lehe­nen­go kale borro­ka supo­satzen zuen eran­tzun ildoa eza­ba­tu behar zute­la erre­pre­sioa modu askoz ere lasaia­goan aurre­ra era­man ahal iza­te­ko. Kale borro­ka ez zen, beraz, Esta­tua­ren­tza­ko erre­pre­sio­ra­ko aitza­kia mer­kea, azken garaie­tan ikus­ten ari garen moduan horre­ta­ra­ko aitza­kia­rik ez due­la­ko behar, bai­zik eta kale borro­ka Esta­tua­ren egon­kor­ta­su­ne­ra­ko ara­zo garran­tzitsua zela. Soi­lik horre­la uler dai­tez­ke 90eko hamar­ka­da­tik aurre­ra horre­tan par­te har­tzea­ga­tik eza­rri­ta­ko zigor neurrigabeak.

Iru­ñe­ko isti­lue­ta­ra itzu­li­ta, ikus­ten ari gare­na zera da: atxi­lo­ke­ten, poli­zia­ren jar­due­ra­ren eta adie­raz­pen aska­ta­su­na­ren urra­ke­ta­ren aur­ka­ko dis­kur­tsoa baino, herri mugi­men­dua­ren aur­ka­ko dis­kur­tso era­so­ko­rra dara­bil­te­la garai batean herria sutan jar­tze­ko gon­bi­tea egi­ten zutenek.

Poli­zia­ri aurre egin zie­te­nen aur­ka egi­te­ko mani­fes­ta­rien adi­na era­bi­li da, gai­non­tze­koek erai­kitzen dute­na deu­sez­tatze­ko hel­bu­rua zute­la esan da, gehien­goa­ren kon­tra doa­ze­la, dis­kur­tso­rik ez dau­ka­te­la, alter­na­ti­ba bat eskain­tze­ko gai ez dire­la, deitzai­leek bota­ta utzi dituz­te­la atxi­lo­tuak, iru­diak ira­ga­ne­koak dire­la… Hain zuzen ere his­to­ri­ko­ki PNVrik garratze­nak Ezker Aber­tza­lea­ren aur­ka era­bi­li­ta­ko argu­dio ber­be­rak. Soi­lik fal­ta izan zaie esa­tea gaz­te hauei ata­ri batean ema­ten die­te­la dirua lis­ka­rre­tan par­te hartzeagatik.

Mani­fes­ta­rien jarre­ra infan­ti­li­zatze­ko joe­ra da nagu­si, eta horre­ta­ra­ko mani­fes­ta­zioa­ren ingu­ruan dagoen edo­zer des­ka­li­fi­katze­ko saia­ke­ra dago, atxi­lo­tue­ki­ko elkar­ta­su­ne­tik hasi­ta. Deitzai­lea Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­dua izan ez zen arren, honen aur­ka zen­tra­tu da era­soa gehien­bat. Zen­tzu horre­tan esan beha­rra dago Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­dua atxi­lo­ke­tak ger­ta­tu ziren une bere­tik saia­tu dela seni­dee­kin harre­ma­ne­tan jar­tzen, tele­fo­noz ere harre­ma­na egi­tea lor­tu due­la, eta seni­de eta lagun batzue­kin hitzor­dua jarri eta gero, hauek ez zire­la ager­tu. Ezetz asma­tu nor dabi­len honen atzetik?

Infan­ti­li­za­zio saia­ke­ra hone­kin jarrai­tuz, bada­go atxi­lo­tuak engai­na­tuak izan dire­la ira­do­kitze­ko joe­ra bat. Eta ira­do­ki­zun hori bada­tor, hain zuzen ere, urte­tan zehar gaz­te­ria­ren burua berotzen ibi­li dire­nen par­te­tik. Hiru pre­so gehia­go egon­da zer ira­baz­ten den gal­detzen duten ber­be­rek, haien hitz eta era­ba­kie­kin ehun­ka per­tso­na kar­tze­la­ra­ko bidean jarri dituz­te­nak dira. Eta hor ere bada­go ezber­din­ta­sun bat, eta da ez nik ezta nire ingu­ru­koek ere ez dugu­la seku­la inor gu joan ez garen leku bate­ra bida­li. Kri­ti­katzen gai­tuz­ten askok ezin dute gau­za bera esan.

Baten batek esan du horre­la­ko borro­ka mol­deek pre­so gehia­go era­gi­tea bes­te­rik ez dute­la lor­tzen. Eta nik eran­tzu­ten diot hel­bu­rua pre­so­rik ez ego­tea bal­din bazen nahi­koa genue­la borro­ka ez egin­da. Bai­na hemen ezta­bai­da bes­te bat da. Bene­tan da posi­ble pre­so­rik era­gi­ten ez duen borro­ka era­gin­ko­rrik burutzea? Hala bada, gus­ta­tu­ko litzai­da­ke jaki­tea noiz eta non eman den, eta orain­dik man­ten­tzen dugun esku­bi­de apu­rre­ta­tik zein lor­tu dugun lehe­na­go gorriak iku­si gabe. Gus­ta­tu­ko litzai­da­ke jaki­tea non lor­tu den bide ins­ti­tu­zio­nal hutse­tik erai­ki­ta­ko garai­pe­nik. Gus­ta­tu­ko litzai­da­ke jaki­tea ere des­obe­dien­tziaz hitz egi­ten dugu­nean nor­bai­tek jarri ahal didan des­obe­dien­teen­tza­ko ondo­rio­rik izan ez duen espe­rien­tzia bakar baten adi­bi­dea. Des­obe­dien­tzia­ren garaia omen da, eta Iru­ñean inori bai­me­nik eska­tu gabe mani­fes­tatzea des­obe­dien­tzia prak­ti­ka­ra era­ma­tea izan zen, bere ondo­rio guztiekin.

Bes­te kon­tu bat da borro­katzen ditu­gun hel­bu­ruek tamai­na­ko bide­sa­ria ordain­tzea mere­zi digun, bai­na hor has­ten den ezta­bai­da bes­te bat da, eta batzuek ez dute eman nahi izan­go dara­matza­ten mozo­rroak age­rian gel­di­tu daitezkeelako.

Hone­kin jarrai­tuz, eta kar­tze­lan dau­de­nei egi­ten zaiz­kien pre­sioen artean, herri hone­tan dene­ta­rik iku­si ahal izan dugu pre­soen seni­deen par­tez. Oso aspal­di publi­ko­ki haien semea­ren jar­due­raz arne­gatzen zuten gura­so batzuen gutu­na iku­si genuen El Pai­sen publi­ka­tu­ta, ia-ia haien semea­ren gura­so iza­tea­ri uzten zio­te­la esa­nez. Poli­zia nazio­nal baten semea iku­si dugu kar­tze­lan sar­tzen ETA­koa iza­tea lepo­ra­tu­ta. PSOE, PNV eta PPkoen seme-ala­bak iku­si ditu­gu herri honen alde borro­ka egi­tea­ga­tik kar­tze­lan sar­tzen, eta inoiz ez zai­gu buru­tik pasa­tu haien seni­deen­gan gel­ditzen zenik pre­soen ordez­ka­ritza politikoa.

Orain­go hone­tan barru­koen­ga­na­ko pre­sioa ez dator atxi­lo­tuak pre­so iku­si nahi dituz­te­nen par­te­tik, kalean libre iku­si nahi dituz­te­nen par­te­tik bai­zik. Horre­ta­ra­ko seni­de eta atxi­lo­tuen bel­du­rra era­bil­tzen da, duin­ta­sun jarre­rak man­ten­duz gero haien irtee­ra zai­la­goa izan­go dela esa­ten zaie, eta horre­la­ko gezur bat oina­rri har­tu­ta, atxi­lo­ke­tak salatzea baino borro­ka mol­de jakin batzuen aur­ka egi­tea hel­bu­rua duten mani­fes­ta­zio isi­le­ta­ra pasatzen gara. Seni­deei esa­ten zaie euren semeen­tza­ko babe­sa nahi iza­nez gero, jarre­ra poli­ti­ko jakin bat har­tu behar dute­la. «Nire semeak ez zekien…», «ekin­tza kul­tu­ra­le­tan har­tzen du par­te…», «era guz­tie­ta­ko bio­len­tziak gaitzes­tea­re­kin bat dator…» Bai­na zer­taz ari gara? Zuen semeak oso jato­rrak dira bio­len­tzia­ren aur­ka dau­de­la­ko, gai­non­tze­ko mani­fes­ta­ri guz­tiak, ordea, zer dira zuen­tzat? Putaku­me galan­tak ala? Zuen dis­kur­tsoa­ren zein lerro­tan egi­ten dio­zue kri­ti­ka poli­zia­ri? Jarre­ra onar­te­zi­na iru­ditzen zait. Inoiz ez zait gus­ta­tu haien seme-ala­ben jokae­rak gai­non­tze­ko lagu­nen «influen­tzia txa­rren» era­gi­na­ga­tik jus­ti­fi­katzen dituz­te­nak. «Nire seme-ala­bak zin­tzoak dira bai­na auzo­ki­dea­re­nak pie­za galantak!».

Ni neu kar­tze­lan egon naiz kale borro­kan aritzea­ga­tik, eta inoiz ez zitzai­dan buru­tik pasa­tu ardu­ra bes­te inori pasatzea, inoiz ez nuen esan bes­te batzuen jar­due­ra­ga­tik nen­goe­la pre­so edo bes­te batzuen jar­due­rak nire aska­ta­su­na lor­tze­ko tra­ba bihur­tzen zire­nik. Inoiz ez nuen esan inork engai­na­tu nin­due­nik, eta inoiz ez nuen eska­tu nire aska­ta­su­na­ren alde­ko kale borro­ka­ko ekin­tza­rik egin ez zite­zen nire egoe­ra per­tso­na­la­ri kal­te egi­ten zio­la­ko, gure aur­ka zegoen eskae­ra fis­ka­la bakoitza­ren­tza­ko 33 urte­ko kar­tze­la­koa bal­din bazen ere.

Inoiz ez nuen nire era­ba­ki mili­tan­teen gai­ne­ko jarre­ra auto-gupi­datsua har­tu, eta inoiz ez nuen onar­tu nire alboan zeu­den gai­non­tze­ko mili­tan­te­eki­ko tra­tu ezber­din­ta­su­nik. Ez nuen onar­tu «odol deli­tuak» dituen eta «ban­ku bat erretzea beza­la­ko txi­ki­ke­ria» egin due­na­ren arte­ko bana­ke­ta intere­sa­tua. Denok ginen borro­ka ber­be­ra­ren ordez­ka­ri, bere adie­raz­pi­de ezber­di­ne­tan. Denok ginen mili­tan­te poli­ti­ko kontzienteak.

Azken haus­nar­ke­ta bat egin nahi­ko nuke. Azken egu­ne­tan entzun ditu­gun kri­ti­ken artean bada­go bat bere­zi­ki amo­rratzen naue­na, eta hori da kale borro­ka inork uler­tzen ez duen jar­due­ra bat dela dioe­na. Labur­ki bada ere azpi­ma­rra­tu nahi­ko nuke esta­tuen bio­len­tzia­ri aurre egi­te­ko pai­ra­tu dugun porro­ta ez dela poli­zia­la ezta mili­ta­rra izan. Pai­ra­tu dugun porro­ta poli­ti­koa izan da. Poli­ziak ez du ez borro­ka arma­tua­re­kin ezta kale borro­ka­re­kin ere buka­tu, inoiz ez due­la­ko hauek asi­mi­latze­ko gai­ta­su­nik izan. Hain­bes­te urte­tan gure ordez­ka­ri poli­ti­koen pape­ra joka­tu dute­nak ez dira gai izan gehien­go bati azal­tze­ko hemen zegoe­na ez zela esta­tu demo­kra­ti­ko bat bio­len­to batzuei aurre egi­ten, bai­zik eta esta­tu faxis­ta bati aurre egi­ten zion herri bat. Gaur pol­tro­nak oku­patzen dituz­te­nek ez zuten zego­kien lana behar beza­la egin eta horre­ga­tik pai­ra­tu dugu horre­la­ko porrot ideo­lo­gi­koa. Den­bo­ra luzez nahi gabe egin­da­ko akat­sa zela pen­tsa­tu izan dut, bai­na orain bada­kit akatsik ez dela egon eta gure luba­kiak pres­tatzen zituz­ten ber­be­rak biz­ka­rra ema­ten ari zitzaiz­ki­gu­la gerran mur­gil­du­ta geun­de­nean ere.

Sen­doa Jura­do Gar­cia, Kale borro­ka­ga­tik pre­so ohia

(ES)

El 11 de mar­zo la diná­mi­ca «Erre­pre­sioa­ri auto­de­fen­t­sa» había con­vo­ca­do una mani­fes­ta­ción en Iru­ñea. El obje­ti­vo de la con­vo­ca­to­ria, dar fin a la cam­pa­ña y denun­ciar los casos de repre­sión que se están pro­du­cien­do con­tra los movi­mien­tos popu­la­res en Eus­kal Herria.

Por lo tan­to, en con­tra de lo que dije­ron la mayo­ría de los medios de comu­ni­ca­ción, la mani­fes­ta­ción no fue con­vo­ca­da por el Movi­mien­to Pro Amnis­tía, y ni siquie­ra fue a favor de la amnis­tía. La cues­tión es que es mucho más fácil cri­mi­na­li­zar cual­quier cosa si de antes ya tie­nes el tra­ba­jo ade­lan­ta­do. Pero no pasa nada, por­que quien tie­ne el poder tie­ne mul­ti­tud de medios para con­ver­tir las men­ti­ras en ver­dad a los ojos de la gen­te. Todo es ATA y lis­to, aun­que ATA no exis­ta. Lo que exis­te es el Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Represión.

En cual­quier caso, el inten­to por par­te de la poli­cía de impe­dir la mani­fes­ta­ción nos dejó imá­ge­nes de enfren­ta­mien­tos como hacía tiem­po que no nos deja­ba, y las imá­ge­nes nos deja­ron opi­nio­nes de todo tipo, aun­que como era de espe­rar, todos los que están acos­tum­bra­dos a cami­nar sobre las alfom­bras de las ins­ti­tu­cio­nes pusie­ran la mayor fuer­za en con­tra de los mani­fes­tan­tes, sol­tan­do pala­bras tan rim­bom­ban­tes como fal­sas sobre la paz y la normalización.

La repre­sión poli­cial nos dejó cua­tro deten­cio­nes y tres encar­ce­la­mien­tos, sien­do todos los dete­ni­dos de la mis­ma fran­ja de edad y del mis­mo pue­blo. Y aquí los sos­pe­cho­sos no son los jóve­nes, aquí lo úni­co sos­pe­cho­so es que entre el mon­tón de enca­pu­cha­dos y con el kaos que exis­tía, todos los dete­ni­dos sean de lo que pare­ce una cua­dri­lla de ami­gos, y no de un gru­po más hete­ro­gé­neo. Con­clu­sión: que esta­mos ante un nue­vo mon­ta­je poli­cial, y que no es cier­to que estos jóve­nes fue­ran dete­ni­dos en medio de los inci­den­tes. ¡Eso no hay quien se lo crea! Segu­ra­men­te les coge­rían en algún bar o de camino al coche.

Lle­ga­dos aquí, me gus­ta­ría recor­dar para qué se ha uti­li­za­do, des­de un pun­to de vis­ta polí­ti­co, el fenó­meno que hemos cono­ci­do como kale borro­ka, como res­pues­ta a varias de las voces alza­das en los últi­mos días (creo que lo que ocu­rrió en Iru­ñea, más que lo que hemos lla­ma­do kale borro­ka, fue­ron enfren­ta­mien­tos, aun­que todo se pue­da enmar­car den­tro de la lucha popular).

Por medio de la kale borro­ka, estan­do de acuer­do con ella o no, el pue­blo ha denun­cia­do las raz­zias poli­cia­les con­tra la juven­tud; con este tipo de lucha este pue­blo ha hecho que se escu­cha­ran los gri­tos des­ga­rra­dos de quie­nes esta­ban sien­do tor­tu­ra­dos en las oscu­ros cala­bo­zos de los cuar­te­les; por medio de esta lucha el pue­blo ha mos­tra­do su enfa­do por los ase­si­na­tos de la gue­rra sucia y ha saca­do las luchas de los pre­sos a este lado del muro para que no se que­da­ran en la opa­ci­dad de la cár­cel. Por medio de la kale borro­ka se han sacu­di­do las con­cien­cias de quie­nes mira­ban hacia otro lado ante la vio­len­cia de esta­do des­me­di­da para que, aun­que sólo fue­ra por un momen­to, se die­ran cuen­ta de que en este mun­do exis­te algo más que su pro­pio ombli­go. La kale borro­ka ha sido un ins­tru­men­to impres­cin­di­ble para con­di­cio­nar la acti­vi­dad polí­ti­ca y repre­si­va del Esta­do espa­ñol. Y creo que, gus­te o no, lo que digo es algo obje­ti­vo, estan­do de acuer­do o en con­tra de este tipo de lucha.

No han pasa­do tan­tos años des­de que Alfre­do Pérez Rubal­ca­ba, en aque­lla épo­ca Minis­tro del Inte­rior del Gobierno espa­ñol, anun­cia­ra que lle­va­ría a cabo una can­ti­dad de deten­cio­nes en Eus­kal Herria que ascen­de­ría a un núme­ro de tres cifras, como res­pues­ta al final del alto el fue­go de ETA. Esas tres cifras no fue­ron las corres­pon­dien­tes a 100 deten­cio­nes ya que, en pocos meses, el núme­ro de dete­ni­dos se ele­va­ría a 200. Y no esta­ría mal repa­sar tam­bién en qué pue­blos, en qué orden y acu­sán­do­les de qué entró la poli­cía, para poder hacer una lec­tu­ra sobre esas detenciones.

El obje­ti­vo de las deten­cio­nes era gol­pear a las nue­vas gene­ra­cio­nes de la Izquier­da Aber­tza­le, es decir, rom­per las bases del movi­mien­to para que se caye­ra todo el edi­fi­cio. La poli­cía detu­vo y tor­tu­ró a jóve­nes a los que acu­sa­ba de ser de Segi a lo lar­go de toda Eus­kal Herria y de mane­ra indis­cri­mi­na­da, pero antes, empe­zan­do en 2007, entra­ron en los pue­blos y comar­cas en los que las accio­nes de kale borro­ka era más habi­tua­les, pen­san­do que lle­ván­do­se a 10 en cada uno de ellos, dos o tres serían quie­nes prac­ti­ca­ban kale borro­ka (Gas­teiz, Lea-Arti­bai, Uri­be Kos­ta, Donos­tial­dea, Oar­soal­dea, Bara­kal­do, Iruñerria…).

Resu­mien­do, Rubal­ca­ba deci­dió que antes de lle­var a cabo ope­ra­cio­nes que podían ori­gi­nar una fuer­te res­pues­ta, debían borrar la línea de res­pues­ta que supo­nía la kale borro­ka, para así poder repri­mir mucho más tran­qui­la­men­te. La kale borro­ka no era, por tan­to, una excu­sa bara­ta para la repre­sión del Esta­do, por­que como hemos vis­to en los últi­mos tiem­pos el Esta­do no nece­si­ta de ese tipo de excu­sas, sino que la kale borro­ka era un pro­ble­ma impor­tan­te para la esta­bi­li­dad del Esta­do. Sólo así se pue­den enten­der las con­de­nas des­me­di­das impues­tas a par­tir de la déca­da de los 90 por par­ti­ci­par en esta actividad.

Vol­vien­do a los inci­den­tes de Iru­ñea, lo que esta­mos vien­do es que más que un dis­cur­so con­tra las deten­cio­nes, con­tra la acti­vi­dad poli­cial y con­tra la vul­ne­ra­ción de la liber­tad de expre­sión, quie­nes en su épo­ca han hecho la invi­ta­ción a poner el pue­blo en lla­mas, están crean­do un agre­si­vo dis­cur­so con­tra el movi­mien­to popular.

Para ata­car a quie­nes hicie­ron fren­te a la poli­cía se ha uti­li­za­do la edad de los mani­fes­tan­tes, se ha dicho que tenían inten­ción de des­tro­zar lo que los demás cons­tru­yen, que no son capa­ces de ofre­cer una alter­na­ti­va, que los con­vo­can­tes han deja­do tira­dos a los dete­ni­dos, que son imá­ge­nes del pasa­do… Pre­ci­sa­men­te los mis­mos argu­men­tos que his­tó­ri­ca­men­te ha uti­li­za­do el PNV más ran­cio para ata­car a la Izquier­da Aber­tza­le. Sólo les ha fal­ta­do de decir les dan dine­ro en un por­tal para que par­ti­ci­pen en disturbios.

Se impo­ne la ten­den­cia a infan­ti­li­zar la pos­tu­ra de los mani­fes­tan­tes, y para ello hay un inten­to por des­ca­li­fi­car cual­quier cosa alre­de­dor de la mani­fes­ta­ción, empe­zan­do por la soli­da­ri­dad hacia los dete­ni­dos. Aun­que el con­vo­can­te no era el Movi­mien­to Pro Amnis­tía, el ata­que se ha cen­tra­do prin­ci­pal­men­te en éste. En este sen­ti­do hay que decir que el Movi­mien­to Pro Amnis­tía ha inten­ta­do con­tac­tar des­de el pri­mer momen­to con los fami­lia­res de los dete­ni­dos, que lle­gó a hacer el con­tac­to por telé­fono, y que des­pués de poner la cita con unos fami­lia­res y ami­gos, estos no apa­re­cie­ron. ¿A que no adi­vi­náis quién anda­ba por detrás?

Siguien­do con este inten­to de infan­ti­li­za­ción, se está insi­nuan­do que los dete­ni­dos fue­ron enga­ña­dos, y esa insi­nua­ción vie­ne, pre­ci­sa­men­te, de quie­nes duran­te años han esta­do calen­tan­do la cabe­za a la juven­tud. Los mis­mos que se pre­gun­tan qué es lo que se gana con tres pre­sos más, son quie­nes con sus pala­bras y sus deci­sio­nes han pues­to a cien­tos de per­so­nas de camino a la cár­cel. Y ahí tam­bién hay una dife­ren­cia, y es que ni yo ni cual­quie­ra de mi alre­de­dor hemos man­da­do nun­ca a nadie a nin­gu­na par­te a la que no haya­mos ido noso­tros. Muchos de los que nos cri­ti­can no pue­den decir lo mismo.

Hay quien ha dicho que este tipo de lucha sólo con­si­gue gene­rar más pre­sos. Y yo les res­pon­do que si el obje­ti­vo era que no hubie­ra pre­sos para eso bas­ta­ba con no luchar. Pero aquí el deba­te es otro. ¿De ver­dad es posi­ble lle­var ade­lan­te luchas efec­ti­vas que no gene­ren pre­sos? Si es así me gus­ta­ría saber cuán­do y dón­de se ha dado, y me gus­ta­ría saber cuá­les de los pocos dere­chos que aún nos que­dan se han con­se­gui­do sin pasar­las canu­tas. Me gus­ta­ría saber dón­de se ha con­se­gui­do una vic­to­ria cons­trui­da por el camino exclu­si­va­men­te ins­ti­tu­cio­nal. Tam­bién me gus­ta­ría saber cuan­do habla­mos de des­obe­dien­cia, si alguien me pue­de poner el ejem­plo de un solo caso en el que no haya habi­do con­se­cuen­cias para los des­obe­dien­tes. Al pare­cer es el tiem­po de la des­obe­dien­cia, y mani­fes­tar­se en Iru­ñea sin pedir­le per­mi­so a nadie fue lle­var la des­obe­dien­cia a la prác­ti­ca, con todas sus consecuencias.

Otro tema es si los obje­ti­vos por los que pelea­mos mere­cen pagar un pea­je tan alto, pero ahí empie­za otro deba­te, y algu­nos no que­rrán hacer­lo por­que podrían que­dar al des­cu­bier­to sus disfraces.

Siguien­do con esto y entre las pre­sio­nes que se hacen a quie­nes están en la cár­cel, en este pue­blo hemos vis­to de todo por par­te de fami­lia­res de pre­sos. Hace mucho tiem­po vimos publi­ca­da en El País la car­ta de unos padres que rene­ga­ban de la acti­vi­dad de su hijo, casi dicien­do que deja­ban de ser sus padres. Hemos vis­to al hijo de un poli­cía nacio­nal entran­do en la cár­cel acu­sa­do de ser de ETA. Hemos vis­to a hijos e hijas de gen­te del PSOE, del PNV y del PP entran­do en la cár­cel por luchar por este pue­blo, y nun­ca se nos ha pasa­do por la cabe­za decir que la repre­sen­ta­ción polí­ti­ca de los pre­sos que­da­ba en manos de sus familiares.

Esta vez la pre­sión no vie­ne de par­te de quie­nes quie­ren ver a los dete­ni­dos en pri­sión, sino de quie­nes les quie­ren ver en la calle y libres. Para ello se uti­li­za el mie­do de los fami­lia­res, se les dice que man­te­nien­do pos­tu­ras de dig­ni­dad se difi­cul­ta­rá su sali­da, y toman­do seme­jan­te men­ti­ra como base, pasa­mos a mani­fes­ta­cio­nes silen­cio­sas que tie­nen como obje­ti­vo ir en con­tra de unos pará­me­tros de lucha con­cre­tos más que ir en con­tra de las deten­cio­nes. Se les dice a los fami­lia­res que si quie­ren apo­yo para sus hijos, tie­nen que adop­tar deter­mi­na­das pos­tu­ras polí­ti­cas. «Mi hijo no sabía…», «par­ti­ci­pa en actos cul­tu­ra­les…», «está de acuer­do con recha­zar todo tipo de vio­len­cia…» ¿Pero de qué esta­mos hablan­do? Vues­tros hijos son muy bue­na gen­te por­que están en con­tra de la vio­len­cia, el res­to de mani­fes­tan­tes, sin embar­go, ¿qué son para voso­tros? ¿Unos peda­zo de hijos de puta, o qué? ¿En qué línea de vues­tro dis­cur­so cri­ti­cáis a la poli­cía? Me pare­ce un com­por­ta­mien­to inacep­ta­ble. Nun­ca me ha gus­ta­do quie­nes jus­ti­fi­can los com­por­ta­mien­tos de sus hijos e hijas por las «malas influen­cias» del res­to de ami­gos. «¡Mis hijos son muy for­ma­les pero los del vecino menu­das piezas!»

Yo mis­mo he esta­do en la cár­cel por prac­ti­car la kale borro­ka, y nun­ca se me pasó por la cabe­za pasar­le la res­pon­sa­bi­li­dad a otro, nun­ca dije que esta­ba en la cár­cel por las acti­vi­da­des de otros ni que esas otras acti­vi­da­des se con­vir­tie­ran en un obs­tácu­lo para mi libe­ra­ción. Nun­ca dije que nadie me hubie­ra enga­ña­do, ni que las accio­nes de kale borro­ka rea­li­za­das a favor de mi liber­tad per­ju­di­ca­ran a mi situa­ción per­so­nal, a pesar de que la peti­ción fis­cal que pesa­ba con­tra noso­tros era de 33 años de cár­cel para cada uno.

Nun­ca tomé una acti­tud auto-com­pa­si­va res­pec­to a mis deci­sio­nes mili­tan­tes, y nun­ca acep­té un tra­to dife­ren­te res­pec­to a los que tenía a mi lado. No acep­té la dis­tin­ción intere­sa­da entre quien tie­ne «deli­tos de san­gre» y quien ha come­ti­do «la chi­qui­lla­da de que­mar un ban­co». Todos éra­mos repre­sen­tan­tes de la mis­ma lucha, en sus dis­tin­tas expre­sio­nes. Todos éra­mos mili­tan­tes polí­ti­cos conscientes.

Qui­sie­ra hacer una últi­ma refle­xión. Entre las crí­ti­cas que hemos escu­cha­do duran­te los últi­mos días hay una que me enfa­da espe­cial­men­te, y es la que afir­ma que la kale borro­ka es una acti­vi­dad que nadie entien­de. Aun­que sea bre­ve­men­te, qui­sie­ra des­ta­car que la derro­ta que hemos sufri­do a la hora de hacer fren­te a la vio­len­cia de esta­do no ha sido ni poli­cial ni mili­tar. La derro­ta que hemos sufri­do ha sido polí­ti­ca. La poli­cía no ha ter­mi­na­do ni con la lucha arma­da ni con la lucha urba­na, por­que nun­ca ha teni­do capa­ci­dad para asi­mi­lar­las. Quie­nes duran­te tan­tos años han juga­do el papel de ser nues­tros repre­sen­tan­tes polí­ti­cos no han sido capa­ces de expli­car­le a una mayo­ría que lo que aquí había no era un esta­do demo­crá­ti­co hacien­do fren­te a unos vio­len­tos, sino un pue­blo que hacía fren­te a un esta­do fas­cis­ta. Quie­nes hoy ocu­pan las pol­tro­nas no hicie­ron su tra­ba­jo como les corres­pon­día y por eso hemos sufri­do seme­jan­te derro­ta ideo­ló­gi­ca. Duran­te mucho tiem­po he pen­sa­do que había sido un error invo­lun­ta­rio, pero aho­ra me doy cuen­ta de que no hubo nin­gún fallo y que quie­nes pre­pa­ra­ban nues­tras trin­che­ras ya nos esta­ban dan­do la espal­da tam­bién cuan­do está­ba­mos inmer­sos en la guerra.

Sen­doa Jura­do Gar­cía, expre­so por kale borroka

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *