Hiru gaz­teen espetxe­ratzea­ren aurrean /​Ante el encar­ce­la­mien­to de los tres jóvenes

(EUS)

Poli­ziak Iru­ñean era­gin­da­ko isti­luen ondo­rioz atxi­lo­tu­ta­ko Ore­re­ta­ko lau gaz­tee­ta­tik hiru kar­tze­la­ra bida­li ditu Iru­ñe­ko 4. ins­truk­zio epai­te­giak. Era­so larri honen aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak hona­koa adie­ra­zi ahi du:

Gure mugi­men­duak era­ba­te­ko babe­sa eta elkar­ta­su­na era­kutsi nahi die atxi­lo­tuei eta beraien seni­deei eta, atzo egin genuen beza­la, gaur ere haien bereha­la­ko aska­ta­su­na gal­de­gin nahi dugu.

Larun­ba­tean Iru­ñean dei­tu­ta­ko mani­fes­ta­zioak erre­pre­sio kasuak salatzea zuen hel­bu­ru. Ber­tan ager­tu ziren erre­pre­sioa era­bil­tzen dute­nak herria­ren mani­fes­ta­zio esku­bi­dea zapuz­te­ra. Ber­tan ager­tu ziren herri mugi­men­dua­ren aur­ka­ko bio­len­tzia eten­ga­bea era­bil­tzen dute­nak haien bai­me­nik gabe inor ezin due­la txin­tik esan argi uztera.

Bai­na larun­ba­tean, egu­ne­ro­ko­ta­su­nean jaza­rriak, mehatxa­tuak, jipoi­tuak, irain­duak, isun­duak, isi­la­ra­ziak eta mes­pretxa­tuak dire­nak, haien egoe­ra salatze­ko zeu­ka­ten era­ba­ki­ta­su­na eta irmo­ta­su­na era­kutsi zuten, era­sotzai­leei aurre egi­nez eta des­obe­dien­tzia­ren bene­ta­ko esa­nahia modu prak­ti­koan azal­duz. Barri­ka­da­ren alde batean herri mugi­men­dua, bes­tean poli­zia eta bere jar­due­ra erre­pre­si­boa babes­ten duten poli­ti­ka­ri eta komunikabideak.

Hor­tik aurre­ra, Eus­kal Herrian aski eza­gu­na egi­ten zai­gun egoe­ra bat bizi izan dugu. Poli­ziak lau gaz­te atxi­lotzen ditu, ber­din zaio­la­rik taber­na batean dau­den ala paseo bat ema­ten, izan ere badau­ka­te komu­ni­ka­bi­deen lagun­tza gezur poli­zia­lei bide ema­te­ko. Antzez­la­na bada­go martxan eta akto­re bakoitzak bere pape­ra fidel­ta­su­nez betetzen du herri mugi­men­dua kri­mi­na­li­zatze­ko eta isto­rioa­ren “mal­tzu­rra” urka­men­dian buka dezan.

Batzuek kon­tatzen dute mani­fes­ta­zioa “ATA”rena dela “Erre­pre­sioa­ri auto­de­fen­t­sa” dina­mi­ka herri­koia­re­na dela jakin arren, bai­na zer­ta­ra­ko asma­tu etsai berri bat “ATA”ren txi­klea luza­tuz lan mor­doa aurre­ra­tu­ta bada­go? Bes­te batzuek auto­de­fen­tsa­ra­ko esku­bi­dea­ri zile­gi­ta­su­na ken­tzen dio­te euren agi­rien bitar­tez eta Bur­ger King beza­la­ko osta­la­riei era­kus­ten die­te elkar­ta­su­na, horre­la­ko mer­ka­tal-kate esplo­tatzai­lea­ri harriak botatzea auzo­ki­deei era­so egi­tea dela sines­ta­ra­zi nahian. Oke­la pun­tu-pun­tuan dago.

Azke­nik, epai­leak eta fis­ka­lak datoz, komu­ni­ka­bi­de eta alder­dien lagun­tza­re­kin poli­ziak egin­da­ko fik­zioz­ko infor­mea­ri sines­ga­rri­ta­sun osoa ema­te­ko, “terro­ris­mo” hitza gai­ne­ratze­ko eta diren txa­kur onen gisa­ra, harra­pa­ki­na Madril­go jabeei entre­gatze­ko gaz­te hauen etor­ki­zu­na era­ba­ki deza­ten. Zesar berriek hatz lodia gora ala behe­ra jarri­ko dute, bere publi­koak eskatzen due­na­ri kasu eginez.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak ez dau­ka zalan­tza­rik barri­ka­da­ren zein alde­tan dagoen, beti­koan hain zuzen ere, herri mugi­men­dua­ren alde eta erre­pre­sioa­ren aur­ka. Pre­so poli­ti­ko berriak sor­tu dira gaur­koan. Erre­pre­sioa dagoen bitar­tean eran­tzu­na egon­go da eta eran­tzu­na dagoen bitar­tean pre­so berriak sor­tze­ko auke­ra. Hori dela eta, gure apus­tuan berres­ten gara. Amnis­tia osoa da, erre­pre­sio sozia­lik eta nazio­na­lik egon­go ez den erre­pre­sa­lia­tu­rik gabe­ko Eus­kal Herri gisa uler­tu­ta, inoiz pre­so poli­ti­ko gehia­go­rik ez sor­tzea ber­ma­tu­ko digun ate­ra­bi­de bakarra.

Bukatze­ko, bat egi­ten dugu “Erre­pre­sioa­ri auto­de­fen­t­sa” dina­mi­kak gaz­te hauen aska­ta­su­na exijitze­ko Ore­re­ta­ko uda­letxe pla­zan, 19:00etan, dei­tu­ta­ko mobi­li­za­zioa­re­kin, zein hurren­go egu­ne­tan dina­mi­ka horrek deitzen dituen guz­tie­kin ere. Erre­pre­sioa­ri autodefentsa!

Eus­kal Herria, 2017ko martxoa­ren 12a.


Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.

(ES)

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua. 

El juz­ga­do de ins­truc­ción núme­ro 4 de Iru­ñea ha envia­do a pri­sión a tres de los cua­tro jóve­nes dete­ni­dos como con­se­cuen­cia de los alter­ca­dos pro­vo­ca­dos por la poli­cía en esta ciu­dad. Ante este gra­ve ata­que, el Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión quie­re expre­sar lo siguiente: 

Nues­tro movi­mien­to quie­re mos­trar su total apo­yo y su soli­da­ri­dad a los dete­ni­dos y a sus fami­lia­res y, al igual que ayer, que­re­mos exi­gir su inme­dia­ta liberación.

La mani­fes­ta­ción con­vo­ca­da el sába­do en Iru­ñea tenía el obje­ti­vo de denun­ciar los casos de repre­sión. Allí apa­re­cie­ron quie­nes emplean la repre­sión para trun­car el dere­cho de mani­fes­ta­ción. Allí apa­re­cie­ron los que cons­tan­te­men­te usan la vio­len­cia con­tra el pue­blo para dejar cla­ro que sin su per­mi­so nadie pue­de decir ni mu.

Pero el sába­do, quie­nes en el día a día son [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected][email protected], demos­tra­ron su deter­mi­na­ción y fir­me­za para denun­ciar su situa­ción, hacien­do fren­te a los repre­so­res y expli­can­do de un modo prác­ti­co el ver­da­de­ro sig­ni­fi­ca­do de la des­obe­dien­cia. A un lado de la barri­ca­da el movi­mien­to popu­lar, al otro la poli­cía y los polí­ti­cos y medios de comu­ni­ca­ción que defien­den su acti­vi­dad represiva.

De ahí en ade­lan­te, hemos vivi­do una situa­ción que en Eus­kal Herria es de sobra cono­ci­da. La poli­cía detie­ne a cua­tro jóve­nes, dán­do­le igual si están en un bar o si están de paseo, ya que tie­ne la ayu­da de los medios de comu­ni­ca­ción para abrir­le paso a la men­ti­ra. La obra de tea­tro ya está en mar­cha y cada actor cum­ple con fide­li­dad su papel para poder cri­mi­na­li­zar al movi­mien­to popu­lar y que el “malo” de la his­to­rie­ta ter­mi­ne en el cadalso.

Algu­nos cuen­tan que la mani­fes­ta­ción es de “ATA”, a pesar de saber que es de la diná­mi­ca popu­lar “Erre­pre­sioa­ri auto­de­fen­t­sa” pero, ¿para que inven­tar nue­vos enemi­gos si esti­ran­do el chi­cle de “ATA” tene­mos un mon­tón de tra­ba­jo ade­lan­ta­do? Otros le qui­tan legi­ti­mi­dad al dere­cho de auto­de­fen­sa por medio de sus comu­ni­ca­dos y se soli­da­ri­zan con hos­te­le­ros como el Bur­ger King, que­rien­do hacer creer que tirar pie­dras a una cade­na comer­cial de explo­ta­do­res como esa es ata­car a los veci­nos. La car­ne empie­za a estar en su punto.

Por últi­mo vie­nen los jue­ces y fis­ca­les para dar cre­di­bi­li­dad abso­lu­ta al infor­me fic­ti­cio ela­bo­ra­do por la poli­cía con ayu­da de polí­ti­cos y medios de comu­ni­ca­ción, para aña­dir­le la pala­bra “terro­ris­mo” y, como bue­nos perros que son, para entre­gar­le la pre­sa a sus amos de Madrid y que estos deci­dan el futu­ro de estos jóve­nes. Los nue­vos césa­res pon­drán el pul­gar hacia arri­ba o hacia aba­jo, hacien­do caso a lo que su públi­co pida.

El Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión no tie­ne duda del lado de la barri­ca­da en el que está, exac­ta­men­te en el de siem­pre, a favor del movi­mien­to popu­lar y en con­tra de la repre­sión. Hoy se han crea­do nue­vos pre­sos polí­ti­cos. Mien­tras haya repre­sión habrá res­pues­ta y mien­tras haya res­pues­ta posi­bi­li­dad de pro­du­cir­se nue­vos pre­sos polí­ti­cos. Por ello, nos reafir­ma­mos en nues­tra apues­ta. La úni­ca sali­da que nos garan­ti­za­rá que nun­ca se vuel­van a pro­du­cir nue­vos pre­sos es la amnis­tía, enten­di­da ésta como esa Eus­kal Herria sin repre­sa­lia­dos en la que no exis­ti­rá ni la repre­sión social ni la repre­sión nacional.

Para ter­mi­nar, nos adhe­ri­mos a la movi­li­za­ción con­vo­ca­da por la diná­mi­ca “Erre­pre­sioa­ri auto­de­fen­t­sa” para exi­gir la liber­tad de estos jóve­nes, y que comen­za­rá a las 19:00 en el ayun­ta­mien­to de Ore­re­ta. Igual­men­te, tam­bién nos adhe­ri­mos a todas las movi­li­za­cio­nes que esta diná­mi­ca con­vo­que duran­te los pró­xi­mos días. ¡Ante la repre­sión autodefensa!

En Eus­kal Herria, a 13 de mar­zo de 2017.

Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Represión.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *