Lan­der Mar­ti­ne­zek sala­tu­ta­ko era­soa­ren aurrean/​Ante el ata­que denun­cia­do por Lan­der Martinez


(EUS)

Lan­der Mar­ti­nez Pode­mos-Ahal Dugu­ko kideak sala­tu duen eta Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua­ren ingu­rua­ri egotzi dion era­soa­ren aurrean, gure mugi­men­duak hona­koa adie­ra­zi nahi du:
Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­duak ez du zalan­tzan jar­tzen Pode­mo­se­ko kideak era­so fisi­koa jaso iza­na, bai­na ez dau­ka­gu ere gure mugi­men­du­ko ezein kidek Mar­ti­ne­zi era­so egin iza­na­ren kons­ta­ta­zio­rik ezta hala izan denik pen­tsatze­ko zan­tzu­rik ere.

Era berean, ATA­ren ingu­ru­ko per­tso­na bat dela esan, itu­rri fida­ga­rriak aipa­tu, bai­na ez zai­gu bate­re argi gel­di­tu zein­tzuk izan dai­tez­keen taber­na batean eta larun­bat gauean, nor­bait gure mugi­men­du­ko ingu­ru­koa dela ziur­ta­su­nez baiez­ta­tu ditza­ke­ten itu­rri fida­ga­rri horiek, ezta ustez­ko itu­rri horiek momen­tu horre­tan aste­le­hen eguer­dian bezain fida­ga­rriak izan daitezkeen.

Ez zai­gu ere zehatza iru­ditzen ingu­ru hitza­ri ema­ten zaion era­bi­le­ra anbi­guoa, are gutxia­go Eus­kal Herri­ko his­to­ria poli­ti­ko hur­bi­le­nean eman zaion esa­nahia kon­tu­tan izan­da. Gure ingu­rua zer da? Batza­rre­ta­ra dato­rren per­tso­na bat, gure mani­fes­ta­zioe­ta­ra etor­tzen dena, noiz edo noiz gure mobi­li­za­zio­ren batean gera­tu dena, gure pen­tsae­ra­tik hur­bil sen­titzen dena ala bere bil­du­ma­ra­ko gure pinak eros­ten dituen bat? Datu zehatzik gabe hain­bat albis­te­gi eta ter­tu­lia­tan zein poli­ti­ka­ri pro­fe­sio­na­len aho­tik entzun­da­koek pen­tsa­raz­ten digu­te Gar­zo­nek ospetsu egin zuen Dena da ETA horre­ta­tik Dena da ATA hone­ta­ra pasa­tu nahi dute­la batzuek (bide batez gogo­ra­ra­zi nahi­ko genu­ke gure ize­na Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua dela, ATA kri­mi­na­li­za­tu nahi gai­tuz­te­nek asma­tu­ta­ko ezi­ze­na delarik).

Bes­te­tik, aipa­tu beha­rra dau­ka­gu gure mugi­men­dua ez dela jaio taber­ne­ta­ko borro­kak bul­tzatze­ko. Gure mugi­men­dua amnis­tia­ren alde­ko anto­la­kun­tza sus­tatze­ko jaio da, izan ere, bene­ta­ko borro­ka ideo­lo­gi­ko eta iraul­tzai­lea kalee­tan eman beha­rre­koa dela uste bai­tu­gu, zapal­tzen gai­tuz­te­ne­kin tal­ka gar­bian, eta ez alkoho­lak ani­ma­tu­rik goi­ze­ko ordu txikitan.

Ezin aipa­tu gabe utzi Pode­mo­sek ira­ku­rri­ta­ko oha­rrean bio­len­tzia­ren ingu­ruan egin­da­ko ira­kur­ke­ta par­tzia­la. Ber­tan baiez­ta­tu dute Eus­kal Herrian badau­de­la ira­ga­ne­ko iner­tzien bai­tan kokatzen diren eta onar­te­zi­nak diren ekin­tza eta tikak. Mar­ti­ne­zek gai­ne­ra­tu egin du ger­ta­tu­ta­koak defen­datzen dugun bake, elkar­bi­zitza eta bio­len­tzia­ri zile­gi­ta­su­na ken­tze­ko proiek­tuan berres­ten due­la bere burua.

Taber­na batean ger­ta­tu­ta­ko zer­bait hamar­ka­de­tan zehar mila­ka mili­tan­te­ren buru­tu­ta­ko jar­due­ra poli­ti­koa­re­kin alde­ratzeak supo­satzen duen asta­ke­ria alde bate­ra utzi­ta, ondo lego­ke gogo­ra­raz­tea egi­ten dituen ira­kur­ke­ta popu­lis­ta oro­ko­rre­ta­tik hara­ta­go, erre­pre­sio kasu gehie­nen eta ondo­rioz esta­tu bio­len­tzia­ren kasu gehie­nen aurrean, Pode­mo­sek bes­te alde bate­ra begi­ratzen due­la. Azken garaie­tan uga­riak izan dira pre­so poli­ti­koek sala­tu­ta­ko jipoiak, medi­ku asis­ten­tzia ezaz erail ez ditza­ten egin­da­ko gose gre­bak, mili­tan­te adin­duen edo­ta gai­xoen atxi­lo­ke­tak eta tor­tu­re­tan oina­rri­tu­ta­ko zigor han­dien ezar­pe­na, bes­teak bes­te. Kasu horien aurrean Pode­mo­sek isil­ta­su­na gor­de izan du, Guar­dia Zibi­la eta Espai­nia­ko Indar Arma­tuak gorai­patzen zituen bitar­tean, Altsa­su­ko taber­na batean iskan­bi­la sor­tuz sar­tu ziren eta zaz­pi gaz­te­ren espetxe­ratzea era­gin zuten guar­dia zibi­lei elkar­ta­su­na hela­raz­ten zien bitar­tean. Bio­len­tzia ez da ira­ga­ne­ko iner­tzia bat, Esta­tuek egu­ne­ro apli­katzen digu­ten erre­ze­ta baizik.

Jus­ti­ziaz­koa da ere Pode­mo­sek lan­gi­le kla­sea­ren alie­na­zio­ra­ko jokatzen duen pape­ra gogo­ra ekar­tzea, Eus­kal Herrian zein Esta­tu espai­no­lean. Lan­gi­le­riak egoe­ra oke­rre­nean zegoe­nean eta esku­bi­deen lapu­rre­ta basa­tia pai­ratzen ari zenean, Pode­mos jaio zen borro­ka­ra­ko gri­na leun­du eta ardi bel­tzak ins­ti­tu­zio faxis­ten artal­de­ra bide­ratze alde­ra, modu horre­tan sis­te­ma kapi­ta­lis­ta­ren bio­len­tzia estruk­tu­ra­la­ren zuta­been eus­ka­rri­rik garran­tzitsue­na bihur­tuz eta lan­gi­leen azpi­ratzea beti­kotze­ko ele­men­tu oina­rriz­ko bilakatuz.

Esta­tuek eta agin­tzen duten bote­re fak­ti­koek ez dute arra­zoiz uler­tzen, dau­ka­ten guz­tia inda­rra­ren bitar­tez eta gehien­goa­ri era­so egi­nez lor­tu bai­tu­te. Era berean, orain gal­tzen ari garen esku­bi­de guz­tiak (osa­sun eta ira­kas­kun­tza publi­koa, lane­ra­ko duin­ta­sun mini­moa, jubi­latze­koa, lanean ez hil­tze­koa…) borro­ka latzen bitar­tez lor­tu­ta­koak izan dira, Pode­mos beza­la­koek saihes­tu nahi dituz­ten borro­ken bitar­tez ale­gia, eta hortxe kokatzen dugu, hain zuzen ere, egin­da­ko alde­ra­ke­ta interesatua.

Bukatze­ko, komu­ni­ka­bi­de gehie­nek afe­ra hone­tan gure mugi­men­dua­ren aur­ka burutzen ari diren kri­mi­na­li­za­zio saia­ke­ra sala­tu nahi dugu. Eten­ga­be egi­ten duten gure mezuen desitxu­ra­ke­ta­ren bitar­tez eta sis­te­ma­ren par­te diren poli­ti­ka­ri pro­fe­sio­na­len lagun­tzaz gure aur­ka­ko erre­pre­sioa erraz­tu nahian dabil­tza­la sus­matzen dugu. Hala ere, defen­datzen ditu­gun proiek­tuen alde lanean jarrai­tu­ko dugu. Jo ta ke amnis­tia eta aska­ta­su­na lor­tu arte!

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua
Eus­kal Herria, 2017ko martxoa­ren 7a

* * * *

(ES)

Ante el ata­que denun­cia­do por el miem­bro de Pode­mos-Ahal Dugu Lan­der Mar­ti­nez y del cual ha hecho res­pon­sa­ble al entorno del Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión, que­re­mos expre­sar lo siguiente:
El Movi­mien­to Pro Amnis­tía no pone en duda que el miem­bro de Pode­mos haya sufri­do una agre­sión físi­ca, pero no tene­mos cons­ta­ta­ción algu­na ni indi­cios para pen­sar que nin­gún miem­bro de nues­tro movi­mien­to haya agre­di­do a Martínez.

Igual­men­te, ha dicho que el agre­sor es una per­so­na del entorno de ATA y ha men­cio­na­do que lo sabe por fuen­tes fide­dig­nas, pero tam­po­co nos ha que­da­do nada cla­ro cuá­les pue­den las fuen­tes fide­dig­nas capa­ces de afir­mar con segu­ri­dad, en un bar y un sába­do a la noche, que alguien es del entorno de nues­tro movi­mien­to, ni si esas supues­tas fuen­tes pue­den ser igual de fide­dig­nas en esos momen­tos que un lunes al mediodía.

Tam­po­co nos pare­ce que sea algo pre­ci­so el uso ambi­guo que se la da a la pala­bra entorno, y mucho menos tenien­do en cuen­ta el sig­ni­fi­ca­do que se la ha dado en la his­to­ria polí­ti­ca más recien­te de Eus­kal Herria. ¿Qué es nues­tro entorno? ¿Una per­so­na que par­ti­ci­pa en nues­tras asam­bleas, quien vie­ne a nues­tras mani­fes­ta­cio­nes, alguien que algu­na que otra vez se ha para­do en algu­na de nues­tras movi­li­za­cio­nes, quien se sien­te cer­ca de nues­tro pen­sa­mien­to o uno que com­pra nues­tros pines para su colección?

Lo escu­cha­do en algu­nos medios de comu­ni­ca­ción y ter­tu­lias y de la boca de los polí­ti­cos pro­fe­sio­na­les nos hace pen­sar que hay quien quie­re pasar del Todo es ETA que hizo famo­so Gar­zón al Todo es ATA (de paso, que­re­mos apro­ve­char para recor­dar que nues­tro nom­bre es Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión, sien­do ATA el apo­do inven­ta­do por quie­nes nos quie­ren criminalizar).

Por otro lado, debe­mos decir que nues­tro movi­mien­to no ha naci­do para impul­sar peleas de bar. Nues­tro movi­mien­to ha naci­do para esti­mu­lar la lucha por la amnis­tía, ya que cree­mos que la ver­da­de­ra lucha ideo­ló­gi­ca y revo­lu­cio­na­ria se debe dar en las calles, en cla­ra con­fron­ta­ción con quie­nes nos opri­men, y no ani­ma­dos por el alcohol a altas horas de la madrugada.

No pode­mos dejar sin hacer men­ción a la lec­tu­ra par­cial rea­li­za­da por Pode­mos en la nota que ha leí­do. En ella afir­man que en Eus­kal Herria sí es cier­to que hay accio­nes y tics que per­te­ne­cen a iner­cias del pasa­do y son into­le­ra­bles. Mar­tí­nez ha aña­di­do que lo ocu­rri­do le reafir­ma en el pro­yec­to de paz, con­vi­ven­cia y des­le­gi­ti­ma­ción de la vio­len­cia que defen­de­mos.

Dejan­do de lado la burra­da que supo­ne com­pa­rar lo ocu­rri­do en un bar con la acti­vi­dad polí­ti­ca lle­va­da a cabo por miles de mili­tan­tes duran­te déca­das, esta­ría bien recor­dar que más allá de las lec­tu­ras popu­lis­tas gene­ra­les que ha rea­li­za­do, Pode­mos mira hacia otro lado ante la mayo­ría de casos de repre­sión y por lo tan­to ante la mayo­ría de casos de vio­len­cia de esta­do. En los últi­mos tiem­pos han sido múl­ti­ples las pali­zas denun­cia­das por pre­sos polí­ti­cos, las huel­gas de ham­bre rea­li­za­das para que no les ase­si­nen de des­asis­ten­cia médi­ca, las deten­cio­nes de mili­tan­tes entra­dos en años o enfer­mos y la impo­si­ción de gran­des con­de­nas basa­das en tor­tu­ras, entre otras. Ante casos así Pode­mos ha guar­da­do silen­cio, mien­tras exal­ta­ba a la Guar­dia Civil y a las Fuer­zas Arma­das espa­ño­las, mien­tras se soli­da­ri­za­ban con los guar­dias civi­les que entra­ron en un bar de Altsa­su a mon­tar follón y que pro­vo­ca­ron el encar­ce­la­mien­to de sie­te jóve­nes. La vio­len­cia no es una rece­ta del pasa­do, sino la rece­ta que los Esta­dos nos apli­can a diario.

Tam­bién es de jus­ti­cia traer a la memo­ria el papel que jue­ga Pode­mos para la alie­na­ción de la cla­se tra­ba­ja­do­ra, tan­to en Eus­kal Herria como en el Esta­do espa­ñol. Cuan­do los tra­ba­ja­do­res esta­ban en la peor de las situa­cio­nes y esta­ban sufrien­do el robo sal­va­je de sus dere­chos, Pode­mos nació para amor­ti­guar las ansias de lucha y para enca­mi­nar a las ove­jas negras al redil de las ins­ti­tu­cio­nes fas­cis­tas, con­vir­tién­do­se así en el mayor sopor­te para los pila­res de la vio­len­cia estruc­tu­ral del sis­te­ma capi­ta­lis­ta y trans­for­mán­do­se en ele­men­to bási­co para la per­pe­tua­ción del some­ti­mien­to de la cla­se trabajadora.

Los Esta­dos y los pode­res fác­ti­cos que lle­van el man­do no entien­den de razo­nes, ya que todo lo que tie­nen lo han con­se­gui­do median­te la fuer­za y ata­can­do a la mayo­ría. Igual­men­te, todos los dere­chos que esta­mos per­dien­do aho­ra (salud y edu­ca­ción públi­ca, con­di­cio­nes de tra­ba­jo míni­ma­men­te dig­nas, jubi­la­ción, dere­cho a no morir en el tra­ba­jo…) han sido logra­dos a base de duras luchas, es decir, por medio de luchas como las que los de la cuer­da de Pode­mos pre­ten­den evi­tar, y ahí es don­de situa­mos, pre­ci­sa­men­te, la lec­tu­ra intere­sa­da realizada.

Para ter­mi­nar, que­re­mos denun­ciar el inten­to de cri­mi­na­li­za­ción que la mayo­ría de medios de comu­ni­ca­ción lle­van­do a cabo con­tra nues­tro movi­mien­to en este tema. Sos­pe­cha­mos que median­te la dis­tor­sión de nues­tros men­sa­jes y la ayu­da de los polí­ti­cos pro­fe­sio­na­les que son par­te del sis­te­ma están tra­tan­do de faci­li­tar que sea­mos repri­mi­dos. De todas for­mas, segui­re­mos tra­ba­jan­do a favor de los pro­yec­tos que defen­de­mos. Jo ta ke amnis­tía eta aska­ta­su­na lor­tu arte!

Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Represión
En Eus­kal Herria, a 7 de mar­zo de 2017

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *